Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porodnictví 2011. Perinatologická sekce Porodnictví u u součást oboru gynekologie a porodnictví u u zahrnuje komplexní péči o těhotnou ženu a plod do.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porodnictví 2011. Perinatologická sekce Porodnictví u u součást oboru gynekologie a porodnictví u u zahrnuje komplexní péči o těhotnou ženu a plod do."— Transkript prezentace:

1 Porodnictví 2011

2 Perinatologická sekce Porodnictví u u součást oboru gynekologie a porodnictví u u zahrnuje komplexní péči o těhotnou ženu a plod do ukončení těhotenství porodem novorozence a do propuštění rodičky do domácí péče u u poskytují porodníci Neonatologie u u certifikovaný obor základního oboru pediatrie u u obsahem je komplexní péče o všechny novorozence porozené za hranicí viability do 28. dne života nebo do propuštění domů u u poskytují neonatologové a pediatři

3 Perinatologická sekce Perinatální péče u u zahrnuje péči o těhotnou ženu a plod od 23. týdne těhotenství do konce těhotenství a následnou péči o novorozence v prvním týdnu života Perinatologie u u medicínské odvětví, ve kterém se propojují obory porodnictví a neonatologie u u cílem zajistit kontinuitu péče o těhotnou ženu, plod, novorozence a perinatálně ohroženého kojence u u Interdisciplinární obor - vyžaduje těsnou spolupráci porodníků, perinatologů, neonatologů a pediatrů

4 Perinatologická sekce MZ v r. 1995 v ČR přijat Perinatologický program u u periodicky aktualizovaný soubor odborných, léčebných a organizačních opatření – efektivní zkvalitňování péče o těhotnou ženu a novorozence Organizační rozdělení porodnické a neonatologické péče u u založené na systému diferencované, třístupňové regionální péče o těhotné ženy a novorozence – prostřednictvím perinatologických center u u regionální systém diferencované perinatální péče není identický s územně správním (krajským) uspořádáním u u po organizační a odborně-metodické stránce může být krajskému členění nadřazen

5 Perinatologická sekce Perinatologická centra u splňovat určitá personální, materiálně technická a organizační kritéria u Nejvyšším – III. stupněm diferencované péče je Perinatologické centrum intenzivní péče u Nižším – II. stupněm je Perinatologické centrum intermediární péče u Základním stupněm (I.) – základní perinatologická péče

6 Perinatologická sekce Indikátory kvality perinatologické péče u Podle doporučení WHO i EAPM - stanoveny nejdůležitější indikátory hodnotící výsledky péče - členěné na mateřské a feto-infantilní u Hlavním z těchto výstupů je u Hlavním z těchto výstupů je celková perinatální úmrtnost (PÚ) – mrtvorozenost + ČNÚ u PÚ v průběhu u PÚ v průběhu 6 let < ze 4,2 na 3,4 promile (2009) u Perinatální úmrtnost všech plodů od 500 gramů klesla v roce 2009 na 5,2 promile z 5,6 promile v roce minulém u Zajištěn každoroční celostátní sběr potřebných údajů pro hodnocení úrovně péče

7 Perinatologická sekce O výsledcích jsou zpětně informována všechna pracoviště zajišťující tuto péči – konference SPM Srovnání s ostatními státy u ČR mezi země s nejnižší PÚ na světě Podmínky v nichž perinatální péče probíhá 1. Demografické podmínky - kolísající počet narozených r. 1975 - 191 776 r. 1999 - 89 471 r. 2008 - 119 579 r. 2009 - 118 995

8 Perinatologická sekce 2. Podmínky pro poskytování perinatální péče- zhoršení l pokračující nárůst novorozenců NPH (> PP) l zvyšující se věk rodiček l zvyšující se podíl vícečetných gravidit (PÚ 2x>) l pokračující nárůst frekvence císařských řezů 3. Finanční podmínky u Technika – nákupy nových přístrojů u Dotační program Perinatologického programu MZ: l opakovaně pozměněný rozpočet l opakovaně redukován - vyjasnění finanč. situace MZ l pozastavení všech investic

9 Perinatologická sekce u Zastaralé přístrojové vybavení pracovišť zajištěné z Národního perinatologického programu v první polovině 90. let u Na jeho obnovu nestačí úhrada za poskytovanou péči u Prostředky pro technické vybavení – shání porodnice samy (UZ, CTG, pulzní oxymetry) u Platby od pojišťoven – porodnictví historicky podfinancované u Kořeny – nesprávná kalkulace výkonů v 90. letech

10 Perinatologická sekce u Úhrady – nezohledňují vyšší náklady v perinatologických centrech (dg., personál, > léky) u Akutní péče – nedá se optimalizovat 4. Kapacitní podmínky u u Perinatologická centra pracují často na hranici kapacitních možností a přesto dosahují výborných výsledků u u Opakované tzv. „stopstavy“ v perinatologických centrech u Registrace těhotných, moc malých porodnic? u Navýšení kapacity perinatologických center?

11 Perinatologická sekce 5. Výpadky ve zdravotnickém zásobování u Zatěžováni problémy s nedostatkem léků (suplování SÚKLu) u Uterotonika MEM – specifický léčebný program u ATB Makrolidy – Azitromycin (PROM, PPI), Rovamycin u Antihypertenziva Dihydralaziny – Nepresol – mimořádný dovoz Labetalol – specifický léčebný program

12 Perinatologická sekce u Imunoglobulin Anti-D Prevence Rh(D) imunizace u Rh(D) negativních žen - Preparát Partobulin (Baxter, 800) není od poloviny loňského bez udání důvodu do ČR dovážen - Preparát Igamad (Grifols, 950) je dovážen jen v řádu stovek balení ročně - většina potřeby je zajišťována preparáty Rhesonativ 125 a 250 (Octapharma, 1550) - 35 000/rok u MZ ČR by mělo být schopno zajistit, aby byl trvale k dispozici vždy alespoň jeden preparát s potřebnou minimální dávkou IgG anti-D a vytvořit podmínky pro úhradu z veřejného zdravotního pojištění

13 Perinatologická sekce u Způsob úhrady by měl být jasně definován, nebo by naopak mělo být jasně deklarováno, že z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazen nebude u Nebudou-li vyjmenované léky k dispozici (výpadky), není možné zajistit bazální péči 6. Doporučené postupy – nepodkročitelná minima u EBM u Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství u Doporučení k provádění prenatálního screeningu trisomie 21 Základní screeningová strategie by se měla opírat o prvotrimestrální ultrazvukový (vizualizační) screening

14 Perinatologická sekce Nehradí pojišťovna Doporučeno hradit těhotnou ženou u Podpora sítě perinatologických center obou kategorií je pro další vývoj v ČR zásadně důležitá u Neméně důležitá je podpora všech typů zařízení ve smyslu zajištění dostatečně kvalifikovaného personálu (nedostatek absolventů, atestace => odchody do privátů odchody do privátů <= disproporce ohodnocení) u Oba tyto body jsou zásadním úkolem pro management zdravotnictví v ČR

15 Perinatologická sekce 7. Porodní asistentky – porody vedené mimo ZZ u Rozpoznat, zda těhotenství skončí fyziologickým porodem či nutností porodnické operace je nemožné u Porod je dynamický proces, který se může zkomplikovat v kterékoliv fázi svého průběhu u Akutní komplikace - bezprostředně ohrožující život l plodu (výhřez pupečníku, akutní hypoxie) l matky (poporodní krvácení) l obou (např. abrupce placenty) u Tyto komplikace nelze v domácnosti řešit (v řádech minut) u V případech proběhlých porodů s trvalými následky i potvrdilo – zbytečná rizika

16 Perinatologická sekce u ČGPS označila plánovaný porod mimo ZZ jako postup v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tj. non lege artis u Je třeba - poskytovatelé zdravotní péče nabízející a poskytující tzv. domácí porody byli povinni přísně dodržovat pravidla informovaného souhlasu u dle článku 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a § 23 Zákona o péči o zdraví lidu u Výslovnou povinnost prokázat písemným dokladem - rodička byla předem informována o rizicích ve srovnání s porodem v ústavním zařízení vyčerpávajícím způsobem tak, aby se na základě pravdivé a kvalifikované informace mohla svobodně rozhodnout a nikdo nemohl bagatelizovat rizika spojená s tímto postupem

17 Perinatologická sekce 8. Společenské problémy u Dramaticky stoupá počet lékařů oboru gynekologie a porodnictví - proti nimž je vedeno trestní stíhání u Naprostá většina těchto případů končí u soudu zproštěním obžaloby po několikaleté kriminalizaci a skandalizaci dotyčného lékaře u Proč se toto děje? Základem je vždy chybný znalecký posudek u Výběr lékařů do funkce znalců je zcela chaotický a nahodilý (nyní stačí atestace x délka klinické praxe x vedoucí postavení) => mladý OG posuzuje primáře se 40 letou praxí

18 Perinatologická sekce u u Žádná garance komory nebo odborné společnosti u u Žádná odpovědnost za chybný posudek u u Obtížná možnost odvolání z funkce znalce u u Novela zákona o znalcích navrhovaná ministrem Pospíšilem přináší jen malé zlepšení u u Znalec by měl být více odpovědný a snáze odvolatelný

19 Perinatologická sekce Budoucnost perinatologie u Z výsledků mezinárodního srovnání vybraných ukazatelů úrovně perinatální péče vyplynulo, že mezi zeměmi s nejnižší PÚ na světě, stejnou jaká je i v ČR, se nevyskytuje země, která by mohla být vzorem pro prognózu perinatální péče v ČR z hlediska péče odborné u Současná centralizace perinatální péče je jedním z pilířů výtečné úrovně české perinatologie u V roce 2009 dosáhla celková PÚ hodnoty 3,4 promile – přiblížil se vývoj perinatologie k hranici možného? u V současné době ale již došlo k vyčerpání odborných i organizačních rezerv

20 Perinatologická sekce u S předpokládaným zhoršením podmínek lze očekávat zhoršení úrovně, které se projeví zvýšením frekvence novorozenců s hmotností nižší než 2500 g, zvýšením frekvence SC, ale i zvýšením PÚ nad 4 promile Existují možnosti pozitivního vývoje? u snížení frekvence PP – prevence, terapie u snížení frekvence vícečetných těhotenství po IVF - důsledný transfer 1 embrya u zvýšení centralizace UZ dg. – zvýšení úrovně dg. VVV stejně ve všech regionech u pokroky techniky v monitorování plodu za porodu u nové metody v neonatologii

21 Perinatologická sekce u Předpokladem pro všechna výše uvedená opatření je, že zdravotní politika státu zaručí nutnou základnu – jak ekonomickou, tak organizační u Optimalizací zdraví plodu či novorozence – možnost jak předejít mnoha chronickým onemocněním dospělého věku u V budoucnosti bude jistě perinatální péče považována za velmi efektivní formu preventivní medicíny a z hlediska společnosti za jednu z nejdůležitějších oblastí zdravotnictví


Stáhnout ppt "Porodnictví 2011. Perinatologická sekce Porodnictví u u součást oboru gynekologie a porodnictví u u zahrnuje komplexní péči o těhotnou ženu a plod do."

Podobné prezentace


Reklamy Google