Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí

2 Dobrovolné nástroje  Činnosti podnikatelských subjektů, které tyto subjekty zavádějí na základě svého svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a které jsou nad rámec požadavků platných legislativních norem  Preventivní nástroje = soustředí se na odstraňování příčin environmentálních problémů

3 Dobrovolné nástroje  Systémy environmentálního řízení (ISO 14001, EMAS)  Čistší produkce  Dobrovolné dohody  Environmentální manažerské účetnictví  Environmentální značení  Ekodesign  Zelené nakupování, ozeleňování veřejných zakázek  Posuzování životního cyklu

4 Systémy environmentálního řízení  Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské činnosti dané organizace (podniková strategie i každodenní provoz)  Integrace environmentálních hledisek do všech podnikových aktivit  Spočívají v pravidelném hodnocení a přezkoumávání aktivit podniku na poli ochrany ŽP a jeho neustálém zlepšování

5 Systémy environmentálního řízení  Cílem je dosažení neustálého zlepšování podniku v otázkách jeho vlivu na ŽP  Podnik nemá stanoveny žádné konkrétní limity a cíle zvenčí (s výjimkou legislativy)  Podle druhu činnosti a svých možností si podnik sám určí prioritní oblasti, na které se zaměří, a konkrétní cíle pro zlepšování

6 Systémy environmentálního řízení  Úvodní přezkoumání  Definování významných environmentálních aspektů  Stanovení environmentálních cílů a programů  Monitoring, hodnocení, audity, přezkoumání (neustálé zlepšování)  Organizační struktura  Dokumentace

7 Systémy environmentálního řízení  ČSN EN ISO 14001  Program EMAS - Nařízení (ES) č. 761/2001 Externí komunikace (publikace environmentálního prohlášení) Přísnější požadavky na dodržování legislativy Posuzování nepřímých environmentálních aspektů Využívání loga EMAS

8 Studie MŽP (2003)  „Zavádění EMS v českých podnicích“  Zúčastnilo se 254 podniků ze 456 oslovených (návratnost 56 %)  19 podniků z oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu

9 Důvody pro zavádění EMS  Zájem o ochranu ŽP100 % →  Odpovědné chování100 % ↑  Vylepšení image95 % →  Zvýšení konkurenceschopnosti89 % →  Lepší vztahy s veřejností a s.s.88 % ↑  Pokračování ISO 900088 % ↑  Tlak zákonů a norem71 % ↑  Tlak obchodních partnerů41 % ↓  Tlak v rámci obchodní skupiny40 % →  Úspora nákladů35 % ↓

10 Přínosy ze zavedení EMS  Zkvalitnění práce v oblasti OŽP100 % ↑  Zlepšení image100 % ↑  Lepší havarijní připravenost100 % ↑  Plnění legislativních předpisů94 % →  Přehled v provozní dokumentaci94 % ↑  Zlepšení pracovního prostředí94 % ↑  Envi. povědomí zaměstnanců89 % ↓  Zlepšení environmentálního profilu89 % →  Vnitropodniková organizace a řízení89 % →

11 Přínosy ze zavedení EMS  Komunikace s veřejností a s.s.72 % →  Zvýšení konkurenceschopnosti67 % →  Dodavatelsko-odběr. vztahy61 % →  Lepší jednání s fin. institucemi61 % ↑  Snížení poplatků a pokut50 % →  Snížení nákladů50 % ↑  Zvýšení tržeb28 % →

12 Podniky s certifikovaným EMS  společnosti skupiny ZŘUD  produkce masa (Maso Planá, Zemko)  společnosti skupiny Agropol Group  chov hospodářských zvířat (Xaverov, Vepaspol, Jiří Mach, Chovservis)  mlékárny (Kunín, Olma)  výroba piva a vína (Prazdroj, Havlíčkův Brod, Vinium, Znovín)  další (Opavia, Setuza, Pěnký-Unimex, …)

13 Vývoj certifikací

14 Čistší produkce  Zaměřuje se na hledání příčin vzniku environmentálních zátěží ve výrobním procesu a následně způsobů, jak tyto příčiny odstranit  Prověřují se materiálově-energetické toky s cílem nalezení možností efektivnějšího využívání surovin, materiálů a energií, prevence vzniku odpadu apod. tj. získat stejný nebo vyšší výrobní efekt s nižní spotřebou zdrojů a produkcí odpadu (= efektivita zdrojů)

15 Čistší produkce  Nejedná se o nahrazení existující technologie novou  Opatření různého charakteru a úrovně složitosti oprava, údržba, příp. výměna zařízení změna vstupních surovin a pomocných látek montáž měřících zařízení pro monitoring spotřeby zdrojů organizační opatření (reorganizace práce, logistika)

16 Čistší produkce  „Čistší produkce je o penězích“  Racionalizace výrobního procesu, jejíž přínosy se projeví jak v ekonomické bilanci podniku, tak ve snížení jeho negativního působení na ŽP strategie dvojího zisku („win-win“)

17 Čistší produkce v zemědělství  V rámci vypracovávání žádostí o integrované povolení byla realizována opatření na základě metodiky čistší produkce chovy brojlerů, nosnic, prasat  Úspora surovin, vody, krmiv, …; omezení emisí a dalších negativních vlivů  Investice s návratností průměrně 2,5 roku

18 Envi. manažerské účetnictví  Součást managementu podniku zabývající se identifikací, zpracováním a vykazováním informací o hmotných a energetických tocích informací o environmentálních nákladech dalších hodnotově vyjádřených informací, které jsou východiskem pro rozhodování v rámci daného podniku  Účelem je zjistit, jak se aktivity spojené s environmentální problematikou projevují ve finančních tocích účetní jednotky

19 Envi. manažerské účetnictví  Podnik získá celkový přehledu o nákladech, příp. výnosech spojených s environmentální problematikou  Využití při hledání možností úspor a při rozhodování o budoucích aktivitách  Metodický pokyn MŽP č. 9/2002  Projekty a případové studie

20 Dobrovolné dohody  Smluvní dohody či závazky uzavřené mezi veřejnou autoritou a soukromými subjekty jdoucí nad rámec povinností vyplývajících z platných zákonů  Mohou mít rozmanitý charakter a upravovat řadu specifických případů a environmentálních problémů  Jsou založeny na principu vyjednávání

21 Příklady dobrovolných dohod  Dohoda o zpětném odběru přenosných baterií  Dohoda o omezování zatížení ŽP rtutí ze stomatologických zařízení  Dohoda o spolupráci mezi MŽP, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a sdružením Stavíme ekologicky  Dohoda o spolupráci mezi MŽP a Hospodářskou komorou

22 Dobrovolné dohody v IPPC  Integrované povolení bude obsahovat limity stanovené složkovými zákony  Dobrovolnou dohodou se podnik zaváže k dodržování přísnějších limitů

23 Odkazy  Dobrovolné nástroje http://www.env.cz (Politika a nástroje / Dobrovolné nástroje) http://www.cenia.cz (Nástroje politiky ŽP)  Systémy environmentálního řízení (Program EMAS) http://www.cenia.cz/EMAS  Čistší produkce http://www.cenia.cz/CP

24 Kontakt Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Oddělení dobrovolných nástrojů Tel.: 267 122 784 E-mail: pavel_ruzicka@env.cz


Stáhnout ppt "Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google