Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TĚHOTENSTVÍ Začíná početím a končí porodem, císařským řezem, potratem nebo interrupcí. Těhotenství trvá asi 40 týdnů - 280 dní - od prvního dne posledního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TĚHOTENSTVÍ Začíná početím a končí porodem, císařským řezem, potratem nebo interrupcí. Těhotenství trvá asi 40 týdnů - 280 dní - od prvního dne posledního."— Transkript prezentace:

1

2

3 TĚHOTENSTVÍ Začíná početím a končí porodem, císařským řezem, potratem nebo interrupcí. Těhotenství trvá asi 40 týdnů - 280 dní - od prvního dne posledního menstruačního cyklu do porodu. Je rozděleno do tří trimestrů. V prvním trimestru hrozí nejvyšší riziko spontánního potratu plodu.

4 Přestože se při ejakulaci do pochvy dostane 100 až 300 miliónů spermií, kyselé prostředí pochvy, protisměrný pohyb řasinek, imunitní reakce na děložní sliznici a vyčerpání vlastních energetických zásob, to jsou všechno faktory, které způsobí, že do ústí vejcovodu dorazí jen něco přes 1000 spermií.

5 Spermie musí za vajíčkem urazit dráhu 4000x delší, než je jejich vlastní délka. Tuto vzdálenost urazí ty nejrychlejší za 1 až 5 hodin. Ty nejlepší se pohybují rychlostí srovnatelnou s normální chůzí člověka. Stěna vajíčka má místo, kde je schopna spermie dovnitř proniknout. Vajíčko samo navádí spermie k tomuto místu. Hlavička spermie pronikne dovnitř a spermie se zbaví bičíku. V tuto chvíli se povrch vajíčka stane pro ostatní spermie nepropustným.

6 Ihned po vniknutí hlavičky spermie do vajíčka se začne povrch spermie rozpouštět a uvolňují se z ní chromosomy. Dochází k jejich spárování s chromosomy vajíčka - vznikne zárodečná buňka se 46 chromosomy - a začíná klasické mitotické dělení buněk. Všechny genetické informace se kopírují do každé nově vzniklé buňky.

7 Třetím týdnem vstupuje embryo do mimořádně citlivého období svého vývoje a je velice zranitelné. V tomto týdnu dochází k rozlišení buněk, takže je definitivně určeno, do jakých tkání a částí těla se budou dále vyvíjet. Embryo je velice zranitelné působením drog, alkoholu, kouřením, infekcemi a působením některých chemikálií.

8 Je patrný základ míchy, zárodek páte ř e a jakoby na b ř iše je patrná vyboulenina, což je základ srdce. Zrychluje vývoj placenty a pupe č ní š ňů ry.

9 V tomto týdnu již za č íná tlouci srdce a urychluje se vývoj dalších vnit ř ních orgán ů, jako jsou ledviny a játra. To proto, že embryo postupn ě za č íná p ř ijímat živiny a kyslík p ř es placentu. Od tohoto týdne lze již pozorovat embryo pomocí ultrazvuku.

10 Mozek se vyvíjí tak rychle, že se tomu přizpůsobuje i rychlost růstu hlavy, která je výrazně větší ve srovnání s jinými částmi těla. Mizí původní ocásek. Všechny důležité orgány jsou již na svém místě. Srdce silně bije rychlostí 140 až 150 úderů za minutu. Embryo dosahuje asi 2,5 cm délky měřeno od temene hlavy po kostrč a jeho hmotnost je kolem 3 g.

11

12 Do 8. týdne EMBRYO Od 9. týdne PLOD Od 9. týdne lze již zcela zřetelně rozpoznat lidskou bytost a proto se také již nadále neoznačuje jako embryo. Od tohoto týdne se nazývá fetus neboli plod. Plod se vznáší v plodové vodě, která je přibližně o půl stupně teplejší, než je teplota těla matky.

13 Podoba obličeje je dotvořena. Na prstech se objevují nehty a začínají se objevovat i vlasy na hlavě. Pokračuje vývoj pohlavních orgánů a při troše štěstí lze již na ultrazvuku rozpoznat i pohlaví potomka. Dítě polyká plodovou vodu a vyměšuje ji v podobě fetální moči zpět do plodové vody. Plodovou vodu také vdechuje do svých plic. Tím se procvičují dýchací a polykací svaly. Velmi dobře jsou již vyvinuty i sací reflexy. V závěru tohoto období zkouší plod již první pohyby.

14 Vývoj nervových buněk je prakticky dokončen, plod již obsahuje stejný počet nervových buněk, jako má dospělý člověk. Dokáže dělat první kotrmelce, otvírá ústa, jakoby zíval, protahuje se, umí zvedat obočí a mračit se.

15 P ř es placentu však p ř echází viry, nap ř íklad zard ě nky nebo AIDS, r ů zné alkaloidy (nap ř íklad nikotin, kofein …), dále alkohol, drogy a také mnoho lék ů.

16 Ve 4. lunárním měsíci srdce matky pracuje skoro dvakrát výkonněji. Ledvinami protéká asi o třetinu krve více, než za normálních okolností.

17 Postupně dochází k ukončení vývoje orgánů a nastává fáze přibývání na váze. Plod také výrazně zvyšuje svoji pohybovou aktivitu. Svaly a nervy jsou již tak vyvinuty, že pohyby začínají být účelné. Vzniká jemné ochlupení pokrývající celé tělo.

18 Plod již sluchem dokáže reagovat na rytmické zvuky, různé melodie a vnímá hlas matky.

19 Tělo roste rychleji než hlava a na konci tohoto měsíce dostává tělo proporce podobné novorozenci. Neustále se také zvětšuje mozek dítěte. Vrcholí vývoj mozkových buněk a nyní si začíná již plod pamatovat určité vjemy a učí se. Na jazyku se tvoří chuťové pohárky. Začíná vnímat hlas otce.

20

21 Tento měsíc je ve znamení rychlých a zásadních změn ve vývoji nervové soustavy. Nyní má plod za sebou kritické období, a pokud by nyní došlo k porodu, mělo by narozené dítě poměrně velkou šanci na přežití, pokud by bylo umístěno v inkubátoru. Je to poslední období, kdy je schopno ještě udělat přemet.

22 Obvykle v tomto období se v prsech matky za č íná tvo ř it nažloutlá, sladká tekutina, která je v období porodu obohacena pom ě rn ě velkým množstvím protilátek. Vzhledem k velikosti dít ě te dochází k tlaku na mo č ový m ě chý ř matky, což ji nutí k č ast ě jšímu mo č ení.

23 Prakticky všechny orgány jsou již plně vyvinuty a jsou funkční kromě plic. Pokud by došlo k předčasnému porodu, je téměř jisté, že při správné lékařské péči dítě přežije. Jedinou vážnější komplikací je dýchání, většinou musí s dýcháním pomáhat dýchací přístroj.

24 N ě které d ě ti už zaujímají polohu hlavi č kou dol ů.

25 V závěru těhotenství mizí z povrchu téměř veškeré jemné chmýří. Kůže je velmi jemná a hladká. Střevo je naplněno tmavě zelenou až černou tekutinou (smolka). Tuto první stolici dítě uvolní buď po porodu, nebo během porodu.

26 V ě tšina d ě tí je v poloze hlavi č kou dol ů p ř ipravena na porod.

27

28

29

30

31

32 Děloha Děložní hrdlo

33

34

35 POTRAT SAMOVOLNÝ Problém mohl být jak ze strany matky, tak ze strany plodu. Většina potratů proběhne do konce 3. měsíce a je způsobena chromozomálními vadami plodu ( genetika). POTRAT SAMOVOLNÝ A JEHO ČASTÉ PŘÍČINY Chromozomální vady Poruchy transportu vajíčka do dělohy a poruchy uhnízdění vajíčka v děloze Infekční vlivy - onemocnění v první trimestru těhotenství, dlouhotrvající horečky Užívání léků během těhotenství Nedostatek kyslíku (např. vlivem kouření) Působení toxických látek, vliv záření Samovolný potrat není ani tak závažný po stránce zdravotní, ale spíš po stránce psychické. Žena většinou mívá problémy se vyrovnat se ztrátou dítěte. POTRAT – JAK POZNÁME, ŽE JSME POTRATILY? Potrat časný – nejprve se projeví bolestmi a pak krvácením Potrat pozdní – začíná bolestmi a pak odteče plodová voda Po samovolném potratu je nutné v celkové anestezii provést pečlivé vyčištění dutiny děložní, tak aby v ní nic nezůstalo.

36

37

38 Medicína rozd ě luje porod do t ř í č ástí, které na sebe plynule navazují. V první fázi porodu dochází k rozev ř ení d ě lo ž ního hrdla, ve druhé fázi vychází dít ě a ve t ř etí fázi placenta. Porod trvá u prvorodi č ek p ř ibli ž n ě 12 a ž 14 hodin, u dalších porod ů kolem sedmi hodin.

39

40

41 Začíná nástupem pravidelných stahů děložního svalu; stahy zpočátku přicházejí někdy po20 - 30 minutách. Trvají obyčejně 15 až 20 sekund; v průběhu porodu se jejich délka a intenzita postupně zvětšuje, takže ke konci první doby porodní trvají až 90 sekund a současně se intervaly zkracují na 3 až 1 min. V průběhu první doby porodní se postupně zvětšuje tlak plodové vody, plodové blány puknou a plodová voda odteče. Pokud plodová voda neodteče sama od sebe a děloha je již značně otevřená, je nutno protrhnout blány uměle.

42

43 Pokračuje aktivní fází, která trvá asi 3 až 4 hodiny a je mnohem bolestivější. Rozšíření děložního hrdla dosahuje až 8 cm a prakticky se začíná stírat rozdíl s vlastní dělohou. Tím se vytváří porodní kanál.

44 Závěrečná část 1. doby porodní netrvá většinou déle než hodinu, je ale velmi intenzívní a nastupuje těsně před porodem. Děložní hrdlo je plně roztaženo až na 10 cm. Stahy dělohy jsou delší, trvají až 1,5 minuty s velmi krátkými 30 až 90 sekundovými intervaly. Když se děloha otevře natolik, že otvor je už tak velký, aby jím mohla projít hlavička rodícího se plodu, končí první doba porodní.

45

46 Druhá porodní doba, tzv. vypuzovací začíná úplným rozvinutím branky a končí porodem plodu. U prvorodiček trvá 1 až 1,5 hodiny, u vícerodiček 20 až 30 minut. Děložní stahy jsou častější, silnější a déle trvají. Hlavička sestupuje k pánevnímu dnu. S každým stahem se v poševním otvoru objevuje stále větší část hlavičky. Napíná-li se hráz a její kůže bledne a leskne se, hrozící roztržení a je nutné provést její nástřih. Dítě se na své cestě ven otáčí a po vypuzení hlavičky většinou asi na minutu stahy ustanou. Potom nastoupí dvě silnější kontrakce, při každé z nich se většinou uvolní jedno rameno. Po uvolnění obou ramen vyklouzne dítě velice snadno a rychle. Dítě je velice kluzné, protože je od krve, plodové vody a také má na svém tělíčku stále vrstvičku mazu, kterým byla kůže chráněna. Stále je spojeno pupeční šňůrou s placentou.

47

48

49

50

51

52 3. doba porodní - vypuzení placenty Prvním krokem po vypuzení dítěte je zasvorkování pupeční šňůry, co je blíže k dítěti. Svorky brání krvácení pupeční šňůry. Po zasvorkování je pupeční šňůra přestřižena. Po vypuzení dítěte na asi čtvrt hodiny ustanou kontrakce dělohy a děloha odpočívá. Poté začnou nové stahy, prakticky bezbolestné a dojde k rychlému vypuzení placenty. Placenta je vypuzena spolu se zbytky plodových blan. Placenta a ostatní části musí být dobře prohlédnuty a musí být jistota, že je kompletní. Jinak mohou později nastat komplikace.

53

54

55 Vývin nového jedince - probíhá v děloze, trvá 40 týdnů, končí porodem a) zárodečné období ( 8 týdnů ) – vzniká zárodek a placenta – přes pupečník (provazec cév) spojuje dítě s matkou tvoří se základy tělních soustav, chyba znamená vážné poškození  potrat b) plodové období – růst plodu, dokončení vývoje orgánů c) porod – stahy dělohy vytlačí dítě a následně i placentu, nutné přestřižení pupečníku šestinedělí – období po porodu, kdy jsou dítě i matka velmi citliví RIZIKA v těhotenství: -nemoci (hlavně v prvních 8 týdnech) -kouření -pití alkoholu, braní drog -nevhodný životní styl (málo spánku, špatná výživa,..)


Stáhnout ppt "TĚHOTENSTVÍ Začíná početím a končí porodem, císařským řezem, potratem nebo interrupcí. Těhotenství trvá asi 40 týdnů - 280 dní - od prvního dne posledního."

Podobné prezentace


Reklamy Google