Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální rada odborových svazů Jihomoravského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální rada odborových svazů Jihomoravského kraje."— Transkript prezentace:

1 Regionální rada odborových svazů Jihomoravského kraje

2 Dle statutu ČMKOS schváleném na sjezdu v roce 1998 byl dle článku 25 dán vznik RROS ČMKOS JMK jako orgánu ČMKOS v regionech. V Brně však již od počátku 90. let existovalo dobrovolné sdružení zástupců OS nazvané Regionální komora OS Brna a okolí. Ta již vykonávala mnohé aktivity, z nichž jedna z nejvýznamnějších byla příhraniční spolupráce odborářů JM a odborů Dolního Rakouska. Hlavním cílem bylo založit krajskou tripartitu – Radu hospodářské a sociální dohody což se velmi brzy podařilo.

3 Statut ČMKOS čl. 25 Regionální rady odborových svazů (1) Regionální rady odborových svazů sdružených v ČMKOS jsou orgány ČMKOS působící v příslušném kraji. (2) V rozsahu schválené územní působnosti je RROS oprávněna: a) jednat s příslušnými regionálními orgány státní správy a orgány samosprávy, b) jednat s příslušnými regionálními organizacemi zaměstnavatelů, pokud tím nenarušuje práva a kompetence členů konfederace v oblasti kolektivního vyjednávání, c) jednat s příslušnými regionálními orgány politických stran a hnutí, popř. dalších subjektů a uzavírat s nimi dohody, d) uzavírat dohody se sociálními partnery, státními orgány a orgány samosprávy na regionální úrovni, e) zastupovat členy konfederace ve společných orgánech sociálních partnerů, státních orgánů a orgánů samosprávy na regionální úrovni, f) zastupovat členy konfederace v příslušných regionálních orgánech evropských nadodvětvových odborových organizacích a dalších institucích, popř. uzavírat dohody o mezinárodní spolupráci na regionální úrovni, ustavovat poradní komise a pracovní skupiny. (3) V rozsahu své schválené územní působnosti a pravomoci zajišťuje RROS zejména: a) vliv na tvorbu a realizaci politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, b) vliv na úroveň a rozvoj veřejných služeb, včetně dopravní obslužnosti, c) podporu a koordinaci akcím vyhlášeným příslušnými orgány ČMKOS, (4) RROS v rozsahu své územní působnosti a pravomoci zejména: a) projednává a schvaluje zásadní postupy a stanoviska RROS pro jednání s příslušnými orgány státní správy, orgány samosprávy, s příslušnými orgány organizací zaměstnavatelů, politických stran a hnutí, jiných odborových centrál i s orgány jiných občanských sdružení, b) schvaluje zaměření činnosti RROS na kalendářní rok a předkládá jej Radě ČMKOS k projednání, c) projednává a schvaluje roční zprávu o činnosti RROS a předkládá ji Radě a Sněmu ČMKOS k projednání, d) navrhuje svoje zástupce do poradních sborů příslušných úřadů práce a předkládá je ke schválení Radě ČMKOS

4 Statut ČMKOS čl. 25 regionální rady odborových svazů - pokračování (5) RROS jsou tvořeny stálými zástupci delegovanými členskými odborovými svazy. Každý člen konfederace má právo do RROS delegovat své zástupce, a to jednoho zástupce na každých započatých 10 000 členů odborového svazu. (6) Stálí zástupci Regionální rady odborových svazů si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, případně 2-3 místopředsedy. Předsedu RROS zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda RROS, nebo jiný stálý zástupce RROS. (7) Zasedání RROS svolává předseda RROS nejméně 1 krát za čtvrtletí. Předseda RROS musí do 5 dnů svolat mimořádné zasedání RROS, požádá-li o to nadpoloviční většina stálých zástupců RROS. (8) RROS rozhoduje usnesením. RROS je usnášeníschopná, je-li přítomna a) nadpoloviční většina všech zástupců RROS a usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných zástupců RROS; tato podmínka musí být splněna vždy při volbě předsedy nebo místopředsedy RROS, b) není-li splněna podmínka podle písmene a), je RROS usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 40% všech zástupců RROS; v tom případě je usnesení přijato, hlasovaly–li pro něj tři čtvrtiny přítomných zástupců RROS. (9) Předseda RROS je představitelem RROS oprávněným vystupovat a jednat navenek jejím jménem v rozsahu pravomocí a působnosti RROS. Předseda RROS zejména: a) svolává zasedání RROS a řídí její jednání, odpovídá za koordinaci činnosti RROS, b) navrhuje program jednání RROS, c) odpovídá za informovanost stálých zástupců RROS, d) bezodkladně písemně informuje Radu ČMKOS o zastupování, pověřování a veškerých změnách v RROS. (10) Stálí zástupci mohou odvolat předsedu a místopředsedu RROS v případě hrubého porušení Statutu ČMKOS nebo v případě jednání, kterým vážně poškodili zájmy RROS, případně ČMKOS. Odvolání je platné, vyjádří-li se pro něj dvoutřetinová většina stálých zástupců RROS. (11) O dohodách uzavřených podle odst. 2 písm. c) d) nebo f) informují RROS na nejbližším jednání Radu ČMKOS. K uzavření dohod podle odst. 2 písm. c), d) nebo f), z nichž by vyplývaly finanční závazky překračující rozpočtové prostředky příslušné RROS, je však nezbytný předchozí souhlas Rady ČMKOS

5 Pro ilustraci zde uvádíme odborové svazy působící v roce 1999 jich bylo 20 a nyní 18. Většina členů již však jen pokračovala v započatých aktivitách, které jsme po 90. roce již organizovali. Měli jsme tak náskok proti některým nově vznikajícím RROS kde se lidé dávali teprve dohromady.

6 Odborové svazy sdružené v RROS JMK odborové svazy v roce 1999odborové svazy roce 2014 OS PHGNOS PHGN OS EnergetikůOS Státních orgánů a organizací OK KOVOOS TOK OS ChemieOS ECHO OS StavbaNOS Potravinářského průmyslu OS DLVOK KOVO OS TOKČMOS Školství OS UNIOSOS Zdravotnictví a sociální péče NOS potravinářského průmysluOS PK OS SpojůOS Peněžnictví a pojišťovnictví OS ObchoduOS Stavba OS Státních orgánůUnie profesionálních zpěváků OS ZdravotnictvíČMOSA OS ŠkolstvíOS Poštovních, novinových a telekomunikačních služeb OS Občanských sdruženíOS DLV ČMOS ArmádyOS Dopravy OS PROJEKTOSPO ČMOS Pohostinství, hotelů a CROS Pracovníků kultury a ochrany přírody OS PKOP OS Org. kultury OS Vědy a výzkumu

7 Toto je ukázka velmi významné události… V Brně dne 3. prosince 1998 v Domě odborových služeb na Malinovského náměstí byla slavnostně otevřena kancelář pro odborovou spolupráci jižní Moravy s Dolním Rakouskem

8 Období před vstupem do EU bylo ve znamení významné komunikace. Rakousko a Německo vyjednávalo 7 letá přechodná období o pohybu pracovní síly. Témat bylo hodně – transparent hovoří i o mottu tohoto jednání.

9 Společná konference odborářů jižní Moravy a Dolního Rakouska na Ústavním soudu ČR v Brně prosinec 1998

10 Na jedné z dalších společných konferencí se jednalo o vstupu České republiky do EU

11 Přijetí českých a slovenských odborářů rakouským prezidentem Fischerem

12 Další neméně významnou událostí bylo začlenit se mezi 41 Evropské IGR- MEROR (meziregionální odborové rady).

13 Podpis IGR MEROR v Brně

14 Jihomoravští a dolnorakouští odboráři se vzájemně navštěvovali ve svých firmách

15 a vyměňovali si své zkušenosti

16 Velikou zkušeností byly i účasti „ na dnech dolnorakouských odborářů“ kam každoročně jezdívaly až 2 autobusy ze ZO JMK. Zde se prezentovaly rakouské odborové svazy formou stánků, soutěží a dalších volnočasových aktivit, pro své členy pořádaly vždy turistické pochody zakončené kulturním programem (velká inspirace pro nás).

17 Dny dolnorakouských odborářů

18 Dále se uskutečnilo několik společných programů podporovaných EU. Nejvýznamnější ZUWINS měl ve své náplni soutěže učňů technických profesí o kterých není zájem.

19 V rámci projektů se uskutečňovaly soutěže učňů různých oborů

20 - pekař, instalatér, truhlář

21 elektromontér a obráběč kovů

22 Projekt Protag 2005 - účastníci při zahájení ve Sládkovičovu

23 k 20. výročí odborové spolupráce mezi Jižní Moravou a Dolním Rakouskem bylo vydáno CD mapující tuto činnost

24 Aktivita v republice jediná byla tzv. odborová tramvaj, ale brněnsky „ šalina“. Celkem se od roku 1998 uskutečnilo 9 jízd historickou tramvají a to: první byla v říjnu 1998 – Propagace odborů a bezplatné právní poradenství 3x v roce 1999 – BOZP Nevíte co dělat při hledání zaměstnání Bezplatné pracovně právní poradenství V roce 2000 „ problémy s bydlení“ ve spolupráci se SON V roce 2001 společně s R. Falbrem jsme jízdami historickou tramvají a tiskovými konferencemi pozvedli téma „ Svátek práce a odbory“. Podobné propagační jízdy jsme uskutečnili i v letech 2002 a 2004. V roce 2003 jsme jízdu touto ozdobenou tramvají využili k „ zvací akci na celostátní demonstraci do Prahy, kdy jsme občanům a návštěvníků Brna rozdávali mimo jiné i jízdní řády zdarma vypravených vlaků.

25 Odborářské „šaliny“

26

27

28

29 Občas se povedlo dostat do médií

30 V čemž však jihomoravská RROS je zcela vyjímečná, je v oslavě Svátku práce. Ano, jsme jediní v rámci českých odborů, kteří začali pořádat oslavu 1. Máje. Velké nádvoří a mnohdy i ostatní prostory hradu Špilberk již 13x patřily odborářům. To, že spolupráce a dobré vztahy v příhraničí fungují, bylo vidět i na této akci kde zdarma vystupovaly různé soubory z Rakouska i ze Slovenska. Společensko zábavní odpoledne patřilo dětem a dospělým a vždy populárním vystupujícím jako např. Skupina Kamelot, Maxim turbulenc dále soubor Ondráš či Jaroslav Uhlíř. Svátek práce je mezinárodním svátkem a nenašel dosud v ČR takovou podporu.

31 Od roku 2001 RROS JMK pořádá jako jediná v ČR oslavu Svátku práce

32 Vystoupení zpestřovaly rakouské soubory

33

34 Jeden z 1. májů

35 Ukázky různých aktivit za poslední období

36 RROS pořádala i setkání s významnými politiky

37 Jednání odborářů z příhraničních regionů sousedících s Rakouskem a Německem

38 Kulatý stůl- pravidelná jednání s Inspekcí práce

39 Kulatý stůl – společné jednání se slovenskými odboráři

40 8. prosince 2010 se na protestní demonstraci u Janáčkova divadla pořádané na podporu stávky státních zaměstnanců proti snižování platů sešlo rekordních 3000 lidí. Praktickou ukázkou podpory a solidarity kolegů předvedli kolegové z Rakouska tím, že nás nejen přijeli podpořit, ale dovezli i auto s ozvučovací technikou zdarma. Podpořit odboráře a zaměstnance Janáčkovy opery bylo solidární a samozřejmostí.

41 Stávka proti snižování platů státních zaměstnanců

42

43 Podpora demonstrace u Janáčkovy opery

44 Proti propouštění v divadle

45 Veřejná příprava akce „Vysvědčení vládě“ k 17. listopadu 2011

46

47 17. listopad 2011 v podvečer na Malinovského nám. napsali občané známky jednotlivých předmětů. Je pravda, že byla i jedna jednička a to z korupce.

48 Vysvědčení vládě Petra Nečase

49 známky od občanů

50 Členové RROS JMK vždy podpořili celostátní protestní akce


Stáhnout ppt "Regionální rada odborových svazů Jihomoravského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google