Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekosystémové metody oceňování (finančního hodnocení) funkcí lesů Petr Kupec Ústav tvorby a ochrany krajiny Zemědělská 3 613 00 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekosystémové metody oceňování (finančního hodnocení) funkcí lesů Petr Kupec Ústav tvorby a ochrany krajiny Zemědělská 3 613 00 Brno."— Transkript prezentace:

1 Ekosystémové metody oceňování (finančního hodnocení) funkcí lesů Petr Kupec Ústav tvorby a ochrany krajiny Zemědělská 3 613 00 Brno

2 strana 2 Ekosystémové metody hodnocení funkcí lesů Vyskot,I. a kol : Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky Seják,J., Dejmal, I.: Hodnocení a oceňování biotopů České republiky Kurz oceňování lesa

3 strana 3 Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesů ČR (Vyskot, I. a kol. 2003) Vyskot,I. a kol.: Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. [S.n.]: Nakladatelství 131 Margaret, 2003. 168 s. ISBN 80-900242-1-1. Vyskot, I. a kol.: Klasifikace lesů ČR podle významnosti celkového reálného celospolečenského potenciálu. MŽP ČR. 1999 Vyskot, I. a kol.: Potenciály funkcí lesů ČR podle HS a PT. MŽP ČR. 1999 Vyskot, I. a kol.: Reálné efekty funkcí lesů ČR. MŽP ČR. 2000 Metodický pokyn sekce OPK MŽP ČR pro činnost ČIŽP ke stanovení výše ekologické újmy způsobené na lesích jako škodě na funkcích lesa vzniklé porušením předpisů o ochraně lesa jako složky ŽP. Ročník XIII, částka 8, MŽP ČR, Praha. 2003 www.uhul. cz/huel/ocenovani/index.php Kurz oceňování lesa

4 strana 4 Kurz oceňování lesa

5 strana 5 Funkčně integrované (polyfunkční) lesní hospodářství (FILH) cílené polyfunkční obhospodařování lesů, kde všechny jimi produkované funkce vyplývající ze schopností lesního ekosystému, jsou rovnocennou součástí hospodářské struktury a lesnických činností v každé jednotce organizačního a prostorového uspořádání lesa Kurz oceňování lesa

6 strana 6 Zásadní přístupy k funkcím lesů v pojetí FILH –Funkční využívání lesů je postaveno na skutečných funkčních schopnostech lesních jednotek a jejich optimální využitelnosti pro aktuální účelové požadavky společnosti –Všechny funkce lesů mají obecně pro lidskou populaci rovnocenný význam –Rovnocenný význam funkcí lesů neznamená jejich rovnost funkčně hodnotovou –Schopnost lesů produkovat hodnotu funkcí je velmi rozdílná a vyplývá z podmínek a vlastností ekosystémů –Stupeň intenzity společenského využívání lesů je limitován jejich funkční schopnostmi Kurz oceňování lesa

7 strana 7 Pro naplnění zásad a požadavků FILH nezbytné Umět objektivně kvantifikovat funkce lesů v každé ekosystémové i hospodářské jednotce lesa Kvantifikace funkcí musí být založena na principu nadčasové na člověku nezávislé znalosti funkčních účinků lesů Metoda ekosystémové kvantifikace funkcí lesů Kurz oceňování lesa

8 strana 8 Koncepční základy metody –Funkce lesa jsou realizovanou produkcí účinků vyplývajících z jeho podstaty a v něm probíhajících ekosystémových procesů –Funkce lesů jsou produkovány každým ekosystémem les bez ohledu na poptávku, či požadavky lidské společnosti –Hodnota funkcí lesů je na úrovni současného vědeckého poznání exaktně vyhodnotitelná –Hmotné i nehmotné účinky lesních ekosystémů působí vždy synergicky Kurz oceňování lesa

9 strana 9 Systemizace funkcí v ekosystémovém pojetí Skupiny celospolečenských funkcí lesů vyplývající ze synergického působení funkčních účinků lesních ekosystémů Kurz oceňování lesa

10 strana 10 Ekosystémová metoda kvantifikace a hodnocení funkcí lesů Zásadní problém = kvantifikace funkcí Exaktně měřitelná - kvantitativní hodnota bioprodukce ekosystému Kvantita ostatních funkcí - obtížně stanovitelná až nestanovitelná Využitelný je postup „ parametrického zprostředkování“ (nepřímá kvantitativní parametrizace ) Kurz oceňování lesa

11 strana 11 Ekosystémová metoda kvantifikace a hodnocení funkcí lesů Kritéria funkce sociálně – rekreační (váhy determinačních kriterií) 12345678910111213 K (1 - 13) T VZ – vegetač ní období Fyziolog ické optimum N – letní ch dnů N – srážko vých dnů N – dnů se sněhe m D – sluneč ního svitu N V – energi e reliéfu Přístup nost terénu Hloub ka půdy Únosn ost stanov iště Fyz. biodiverzita dřevin Bylinná biodiverz ita Bylinná pokryvnost sign. T VØ TeTe DLDL DSDS V SP ssErKP t hphp UFbdBbBp a (1 – 13) v % 251331483204073 Kurz oceňování lesa

12 strana 12 Ekosystémová metoda kvantifikace a hodnocení funkcí lesů Klasifikace funkční účinnosti parametrů a determinačních kritérií funkcí Stupeň Funkční interval (v %) Kvantitativní funkční účinek 0  10 funkčně nevhodný 111 – 30velmi nízký 231 – 45nízký 346 – 55průměrný 456 – 70vysoký 571 – 90velmi vysoký 6  91 mimořádný Kurz oceňování lesa

13 strana 13 Ekosystémová metoda kvantifikace a hodnocení funkcí lesů Reálné potenciály funkcí lesů funkčního HS 45 podle jednotlivých funkčních kriterií Kurz oceňování lesa

14 strana 14 Postup hodnocení funkcí lesů 1.Reálný potenciál funkcí lesů - kvantifikované funkční schopnosti lesů (hodnoty produkovaných funkcí) v optimálně možných ekosystémových podmínkách 2.Reálný aktuální efekt funkcí lesů - aktuální, kvantifikované funkční účinky lesů (hodnoty produkovaných funkcí) v aktuálních ekosystémových podmínkách 3.Faktor aktuálního společenského zájmu - aktuální společenský efekt funkcí lesů vymezený „uzančním“ ukazatelem váhy aktuálního společenského zájmu. Představuje mimoekosystémový nadstavbový parametr Kurz oceňování lesa

15 strana 15 Reálný potenciál funkcí lesů - RP fl –Hodnoty reálných potenciálů funkcí lesů jsou zpracovány pro ekosystémové jednotky celého území lesů České republiky –Ekosystémové jednotky - porostní typy ve funkčních hospodářských souborech, jsou vymezeny pro území lesů ČR podle dat LHP v databázi lesů ČR –Počet prezentovaných porostních typů je pro provozní praxi omezen jejich plošným a procentickým zastoupením v hospodářských souborech –Plošně nevýznamné porostní typy jsou hodnoceny substitucí porostními typy kvantifikovanými na základě : –ekologické příbuznosti (obdobných ekosystémových charakteristik) –tolerance zastoupení podílu dřevin ve schematech prostních typů –Je vyjádřen tzv. hodnotovými stupni v klasifikačních úrovních (0 – 6) –Hodnota funkce je váženým průměrem hodnot (hodnotových stupňů) jejích funkčních determinačních kriterií Kurz oceňování lesa

16 strana 16 Přehled funkčních hospodářských souborů Poř. č. Cílový HS Vymezení SLT Poř. č. Cílový HS Vymezení SLT 1453-4S, 3-4B, 3-4H, 3-4D18211-2N, 1-2A, 1-2C, 2M9, 2K9, 2S9, 2B9 2555-6S, 5-6B, 5-6H, 5-D1947b4P 3535-6K, 5-6I, 6M20191L, 2L, 1U, 3U 443a3-4K, 3-4I2128N, 8M, 8K, 8S, 8F, 8A, 8Z 5130M, 0K, 0Q, 0C, 0O, 0P, 0N, 1M2225b1-2V, 1-2O 623a1-2K, 1-2I, 2-4M23592-6G, 3-6V9, 4R, 6R 725a1-2B, 1-2H, 1-2D, 1-2W24796-8T, 7V9, 7R, 7-8G, 8V, 8Q, 857a5-6V, 5-6O25291G, 1T, 3L, 5L 9413-4N, 3-4K9, 3-4A, 3-4F, 3-4S9, 3-4B9, 5M926777V, 7O, 7P, 7Q 1051b5-6A, 5-6F, 5-6S9, 5-6B92743b5M 1123b1-2S28757S, 7B 1257b5-6P, 6Q29717N, 7K9, 7M9, 7A, 7F, 7S9 13737K, 7I, 7M30390T, 0G, 2-5T, 3R, 5R 14271P, 1Q, 2-3P, 2-5Q31 3-5A9, 3-5C 1551a5-6N, 5-6K9, 6M932353-5W 1647a3-4V, 3-4O3339Z, 9K 171 0R, 0X, 0Z, 0Y, 1J, 1-2X, 1-2Z, 3-4X, 3-4Z, 3-4Y, 3-5J, 5-6Z, 5-6Y, 6L, 7Z, 7-8Y, 8R, 9R Kurz oceňování lesa

17 strana 17 Diferenciace porostních typů (PT) dle podílu zastoupení dřevin lesů ČR Schémata reálné druhové skladby porostních typů lesů ČR POROSTNÍ TYP MONOKULTURY CC C - čistý PTDP zastoupení > 90%MZ SMÍŠENÉ POROSTY D,MMZP D - dominantní PTMPP zastoupení 71 - 90%ZZZ M - majoritní PTPPP zastoupení 51 - 70% NESOURODÉ POROSTY Z,P Z - základní PT zastoupení 31 - 50% P - přimíšený PT zastoupení 11 - 30% Kurz oceňování lesa

18 strana 18 Cvičení 5 – ZS 2010

19 strana 19 Kódování porostních typů (PT) ve funkčních hospodářských souborech Příklady: C1 ….. čistý porost smrkového PT D6 ….. smíšený porost s „dominantním“ podílem PT buku a „vtroušenými“ dřevinami M1Z6P9x ….. smíšený porost PT smrkového s PT bukovým a „přimíšeným“ PT ostatních listnáčů Z5Z6P3P4 ….. nesourodý porost PT dubového a bukového s „přimíšenými“ PT borovým a modřínem Kurz oceňování lesa

20 strana 20 Reálné potenciály funkcí FHS 45 Cílový HS Plocha (ha) Dřevinná (ha) Holiny (ha) Zastoupení (%) REÁLNÝ POTENCIÁL FUNKCÍ LESA – RP FL 45 404 428398 2416 18716,8 bio- produkční ekologicko- stabilizační hydricko- vodohospo- dářský edafický- půdo- ochranný sociálně- rekreační zdravotně- hygienický Σ RP FL Porostní typ Plocha (ha) Zastoupení (%) RP BP RP ES RP HV RP EP RP SR RP ZH ΣRP FL Třída RP FL C170 75917,1751233519III D156 35214,1552234521IV M1P312 5003,1443234521IV D1P311 8652,9842234520III D1P49 5592,4051234520III M1P48 0532,0252234521IV C66 7151,6953233521IV M1P66 1761,5552235522IV D65 9931,5054233522IV M1P55 7161,4453235523IV Kurz oceňování lesa

21 strana 21 Hodnotová klasifikace reálných potenciálů funkcí lesů ČR Hodnotový stupeň Reálný potenciál 0funkčně nevhodný 1velmi nízký 2nízký 3průměrný 4vysoký 5velmi vysoký 6mimořádný Kurz oceňování lesa

22 strana 22 Celkový reálný celospolečenský potenciál funkcí - je součtem reálných potenciálů hodnotových stupňů jednotlivých funkcí. Vyjadřuje integrované polyfunkční schopnosti každé ekosystémové jednotky lesa  RP FL = RP BP + RP ES + RP HV + RP EP + RP SR + RP ZH RP BP - reálný potenciál funkce bioprodukční RP ES - reálný potenciál funkce ekologicko – stabilizační RP HV - reálný potenciál funkce hydricko – vodohospodářské RP EP - reálný potenciál funkce edafické - půdoochranné RP SR - reálný potenciál funkce sociálně – rekreační RP ZH - reálný potenciál funkce zdravotně - hygienické Hodnota celkového reálného potenciálu funkcí - součet hodnotových stupňů (0 - 36) Kurz oceňování lesa

23 strana 23 Klasifikační hodnotová stupnice celkového reálného potenciálu funkcí (ΣRP FL ) Třída  RP FL Hodnota  RP FL Hodnotový funkční interval 1 - 100 % Celkový reálný potenciál funkcí Pomocná specifikace I< 111 - 30velmi nízký II12 - 1631 - 45nízký III17 - 2046 - 55* průměrný snížený ( 17 ) normální ( 18-19 ) zvýšený ( 20 ) IV21 - 2656 - 70vysoký V27 - 3271 - 90velmi vysoký VI33 - 3690 +mimořádný Kurz oceňování lesa

24 strana 24 Postup vymezení RP fl pro konkrétní jednotku lesa 1.Zjištění a ověření relevantních dat z LHP – dřevinná skladba (dřeviny a jejich zastoupení), SLT 2.Vymezení FHS na základě SLT 3.Vymezení porostního typu PT na základě dřevin a jejich zastoupení 4.Odečtení hodnotových stupňů RP fl pro jednotlivé celospolečenské funkce lesa, včetně hodnoty a třídy  RP fl 5.Vyhodnocení funkcí lesa Kurz oceňování lesa

25 strana 25 Reálný efekt – RE fl Představuje aktuální funkční účinnost lesního ekosystému, vyplývající z jeho aktuálního stavu Vyjadřuje míru produkované funkce vzhledem ke svým potenciálním schopnostem Udává se v procentických hodnotách - % potenciálu Je stanoven redukcí RP fl podle tzv. funkčně-redukčních kriterií věku, zakmenění a zdravotního stav Pouze v optimálních hodnotách představují plné (potenciální) funkční schopnosti lesa Kurz oceňování lesa

26 strana 26 Reálný efekt – RE fl Funkčně redukční kriterium věk (porostní vývojové fáze) Porostní vývojové stádium - fázeVěk (% obmýtí) holina0 nezajištěná kultura, zmlazenído 7 zajištěná kultura, mlazina8 – 15 tyčkovina16 – 25 tyčovina26 – 40 slabá kmenovina41 – 60 kmenovina61 – 80 mýtní porosty80 + Kurz oceňování lesa

27 strana 27 Reálný efekt – RE fl Funkčně redukční kriterium zakmenění ZakmeněníCharakteristika 10 +přehoustlé 10 – 9plné 8 – 7prořídlé 6 – 4ředina 3 a méněvýstavky Kurz oceňování lesa

28 strana 28 Reálný efekt – RE fl Funkčně redukční kriterium zdravotní stav Poškození stromuPoškození porostu Stupeň poškoz. Poškození (defoliace) Stupeň poškoz. Max. % poškození stromu %charakteristika012+3+ 0do 10zdravý0100 111 - 30slabě poškozený0/I20 231 - 50středně poškozenýI325 351 - 75silně poškozenýII8430 476 - 95velmi silně poškozenýIIIa50 595 +odumřelýIIIb70 IV100 Kurz oceňování lesa

29 strana 29 Reálný efekt – RE fl Výpočet reálných efektů jednotlivých funkcí - reálný efekt je váženým aritmetickým průměrem hodnot reálných efektů, determinovaných jednotlivými funkčně redukčními kritérii: BP: RE BP = vT1. T1 + vZ1. Z1 + vZS1. ZS1(%) ES:RE ES = vT2. T2 + vZ2. Z2 + vZS2. ZS2(%) HV:RE HV = vT3. T3 + vZ3. Z3 + vZS3. ZS3(%) EP:RE EP = vT4. T4 + vZ4. Z4 + vZS4. ZS4(%) SR:RE SR = vT5. T5 + vZ5. Z5 + vZS5. ZS5(%) ZH:RE ZH = vT6. T6 + vZ6. Z6 + vZS6. ZS6(%) Kurz oceňování lesa

30 strana 30 kde T1-6....... hodnota dílčího reálného efektu dané funkce v závislosti na věku (porostní vývojové fázi) Z1-6....... hodnota dílčího reálného efektu dané funkce v závislosti na zakmenění (porostní vývojové fázi) ZS1-6...... hodnota dílčího reálného efektu dané funkce v závislosti na zdravotním stavu (porostní vývojové fázi) vT1-6...... váha věku pro danou funkci ve vývojové fázi porostu vZ1-6...... váha zakmenění pro danou funkci ve vývojové fázi porostu vZS1-6.... váha zdravotního stavu pro danou funkci ve vývojové fázi porostu Kurz oceňování lesa

31 strana 31 Reálný efekt – RE fl Reálné efekty v závislosti na věku lesního porostu Vývojové fáze porostu (v % obmýtí) Funkce lesa BP ES HVEPSRZH rezistencerezilience 001010010 do 710 1003010 8 - 1510 1005010 16 - 25103070 30 26 - 403050 10050 41 - 6050703010070 61 - 807010010100 80 +100 1090100 Kurz oceňování lesa

32 strana 32 Reálný efekt – RE fl Reálné efekty v závislosti na zakmenění lesního porostu Zakmenění Funkce lesa BP ES HVEPSRZH rezistencerezilience 10 +7050 701005070 10 - 9100 70100 70100 8 - 770 10070 10070 6 - 450 7040507050 3 a méně3050 20305030 Kurz oceňování lesa

33 strana 33 Reálný efekt – RE fl Reálné efekty v závislosti na zdravotním stavu lesního porostu Stupeň poškození Funkce lesa BP ES HVEPSRZH rezistencerezilience 0100 0/I100 I70 II50 IIIa30 IIIb10 IV0000000 Kurz oceňování lesa

34 strana 34 Cvičení 5 – ZS 2010 Funkce lesa vývojové fáze porostu (v % obmýtí) Váhy redukčních kritérií vyjádřené poměrovými čísly Váha věku v T Váha zakmenění v Z Váha zdravotního stavu v ZS Bioprodukční 0 - 200,850,050,1 21 - 400,80,1 41 - 600,70,10,2 61 - 800,450,20,35 80+0,40,150,45 Ekologicko-stabilizační 0 - 200,80,050,15 21 - 400,60,10,3 41 - 600,50,20,3 61 - 800,50,20,3 80+0,40,20,4 Hydricko-vodohospodářská 0 - 200,80,1 21 - 400,70,20,1 41 - 600,50,30,2 61 - 800,30,40,3 80+0,30,40,3 Edaficko-půdoochranná 0 - 200,80,1 21 - 400,70,20,1 41 - 600,50,30,2 61 - 800,3 0,4 80+0,3 0,4 Sociálně-rekreační 0 - 200,90,05 21 - 400,80,1 41 - 600,60,2 61 - 800,40,3 80+0,40,3 Zdravotně-hygienická 0 - 200,90,05 21 - 400,80,1 41 - 600,50,20,3 61 - 800,40,20,4 80+0,3 0,4

35 strana 35 Postup vymezení RE fl pro konkrétní jednotku lesa 1.Zjištění a ověření hodnot funkčně-redukčních kriterií – LHP, terénní pochůzka – věk, zakmenění, zdravotní stav 2.Zjištění hodnot RE fl v závislosti na jednotlivých funkčně- redukčních kriteriích T1-6, Z1-6, ZS1-6 3.Zjištění vah funkčně-redukčních kriterií pro produkci určité funkce v určité vývojové fázi lesa vT1-6, vZ1-6, vZS1-6 4.Výpočet RE fl pro jednotlivé celospolečenské funkce lesa 5.Vyhodnocení aktuální funkční účinnosti Kurz oceňování lesa

36 strana 36 Faktor aktuálního společenského zájmu FAZ Aktuální společenský efekt funkcí lesů - aktuální nadstavbový, společensky preferovaný a realizovaný funkční účinek stanovený uzančně - smluvně Představuje nikoliv ekosystémovou, ale výhradně společenskou hodnotu funkcí lesa FAZ – udáván násobným koeficientem, kterým se násobí hodnoty finančního vyjádření reálných efektů celospolečenských funkcí, resp. je hodnocen jako samostatný ukazatel Kurz oceňování lesa

37 strana 37 Faktor aktuálního společenského zájmu FAZ Funkční skupina bioprodukční - FAZ Lignikultury, specializované plantáže3,0 Lesy s bioprodukcí výjimečných zdrojů2,6 Dožívající hospodářské účelové monokultury1,3 Lesy běžné bioprodukční utilizace (polyfunkční)1,0 Lesy s cílenou hospodářsky omezenou bioprodukcí0,6 Lesy bioprodukčně hospodářsky nevyužívané0,3 Lesy dlouhodobě bioprodukčně destruované0,1 Kurz oceňování lesa

38 strana 38 Faktor aktuálního společenského zájmu FAZ Funkční skupina ekologicko–stabilizační - FAZ Lesy národních parků (I. zóna)3,0 Lesy Národních přírodních rezervací3,0 Lesy přírodních rezervací2,6 Lesy národních parků (II. zóna)2,6 Lesy CHKO (I. zóna)2,3 Lesy nadregionálních ÚSES1,9 Lesy regionálních ÚSES1,9 Lesy lokálních ÚSES1,6 Lesy CHKO (II. zóna)1,3 Lesy přírodních parků1,3 Lesy polyfunkční s běžnou úrovní ekologické stability1,0 Lesy se sníženou funkcí ekologické stability0,6 Lesy ekologicko–stabilizačně destruované0,3 Kurz oceňování lesa

39 strana 39 Faktor aktuálního společenského zájmu FAZ Funkční skupina hydricko–vodohospodářská - FAZ Lesy ochrany vodních zdrojů PHO I. Stupně3,0 Lesy v ochranném pásmu zdrojů léčivých vod3,0 Lesy vodohospodářských OLP2,6 Lesy v pásmu ochrany vodních zdrojů PHO II. Stupně2,6 Lesy v povodích vodárenských toků2,3 Lesy pramenných oblastí1,9 Lesy v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV)1,6 Lesy navazující na PHO s posláním funkčních skupin1,3 Lesy běžné vodohospodářské utilizace (lesy polyfunkční)1,0 Kurz oceňování lesa

40 strana 40 Faktor aktuálního společenského zájmu FAZ Funkční skupina edaficko–půdoochranná - FAZ Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích3,0 Vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace2,6 Lesy v klečovém lesním vegetačním stupni2,6 Lesy na svážných územích, které nejsou v kategorii mimořádných2,3 Půdoochranné lesní pásy2,3 Lesy na lehkých půdách ohrožených eolickou erozí1,9 Porosty plnící funkce ochrany vodotečí a vodních nádrží1,6 Lesy v imisních oblastech, pásmo ohrožení A,B1,6 Lesy erozně labilních půd1,3 Lesy polyfunkční s běžnou půdoochrannou funkcí1,0 Kurz oceňování lesa

41 strana 41 Faktor aktuálního společenského zájmu FAZ Funkční skupina sociálně–rekreační - FAZ Lesy národních parků3,0 Lesy lázeňské3,0 Lesy příměstské I. pásma rekreačních zón sídel2,6 Lesy území koncentrované (střediskové) sezónní rekreace2,6 Lesy příměstské II. pásma rekreačních zón sídel2,3 Lesy chatových oblastí1,9 Lesy zón mimořádných přírodních a společenských exhibitů1,6 Lesy III. pásma rekreačních zón sídel1,3 Lesy navazující na zóny koncentrované sezónní rekreace1,3 Lesy polyfunkční běžné rekreační utilizace1,0 Lesy se sníženou rekreační utilizací Lesy antropogenně degradované0,6 Lesy limitovaného vstupu (NPR, zahájené aj.)0,3 Lesy rekreačně nepřístupné (vojenské aj.)0,1 Kurz oceňování lesa

42 strana 42 Faktor aktuálního společenského zájmu FAZ Funkční skupina zdravotně–hygienická - FAZ Lesy lázeňské3,0 Lesy v ochranných pásmech léčivých zdrojů2,6 Lesy příměstské se zdravotně-rekreační funkcí (I. zóna)2,6 Lesy v pásmech HO škodlivých antropogenních zdrojů2,3 Lesy příměstské se zdravotně-rekreační funkcí (II.zóna)1,9 Lesy v oblastech častých klimatických extrémů1,6 Lesy v oblastech škodlivých přírodních zdrojů1,3 Lesy polyfunkční s běžnou zdravotně-hygienickou účinností1,0 Lesy vysoké zdravotní alergologické agresivity0,6 Kurz oceňování lesa

43 strana 43 Ekosystémové pojetí lesů a jejich funkcí lesy = národní bohatství a nezastupitelná složka životního prostředí (Zákon č. 289 / 1995 Sb. o lesích, oddíl první, § 1) lesy ≠ výhradní ekonomický statek Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

44 strana 44 Funkce lesa - ekonomický jev jen tehdy, stane-li se předmětem (produktem) přivlastňování a směny Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Lesní ekosystém - životodárný zdroj (produkce funkcí nepřivlastnitelné, nesměnitelné) - jev neekonomický ≠ trh ≠ cena Les - ekonomický statek (produkty přivlastnitelné, směnitelné) - jev ekonomický ═ trh ═ cena Kurz oceňování lesa

45 strana 45 Ocenitelná - bioprodukční funkce -prostřednictvím dřevní suroviny, přivlastnitelné a směnitelné, jako ekonomický jev Neocenitelné - ekosystémové, celospolečensky realizované účinky funkcí lesů - jsou nepřivlastnitelné a nesměnitelné a nevstupují do trhu - nelze stanovit jejich cenu Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

46 strana 46 Finanční vyjádření hodnot funkcí lesů nestanovuje tržní hodnoty funkcí informuje společnost o hodnotě funkcí lesních ekosystémů v systému hodnot vnímaných a přijímaných lidskou společností není „oceňováním“ Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

47 strana 47 Metoda „peněžního příměru ke společensky známému ekonomickému jevu“ - produkt bioprodukční funkce – dřevní hmota a její finančně hodnotové relace - cena. Finančně hodnotová jednotka pro finanční vyjádření hodnot funkcí lesů cena jednotky produktu bioprodukční funkce - 1 m 3 dřevní hmoty Průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za 1 m 3, vyhlašovanou každoročně Mze - decenální průměr této průměrné ceny Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

48 strana 48 Postup vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů 1.Finanční vyjádření reálných potenciálů funkcí lesů - RP fl 2.Finanční vyjádření reálných efektů funkcí lesů - RE fl 3.Finanční vyjádření hodnoty funkcí včetně aktuálního společenského zájmu v lesích Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

49 strana 49 1.Finanční vyjádření reálných potenciálů funkcí lesů – RP fl Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

50 strana 50 FRP FL = finanční vyjádření hodnoty reálného potenciálu funkce v Kč RP FL = hodnota ( hodnotový stupeň ) reálného potenciálu funkce CD = decenální, průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m 3 vyhlášená Ministerstvem zemědělství PP= průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice v m 3.ha -1 stanovená zvláštním předpisem (6, 3 m 3.ha –1 ) U= obmýtí porostu P = plocha jednotky (porostu, porostní skupiny) v ha Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

51 CD = decenální, průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m 3 vyhlášená Ministerstvem zemědělství Decenální, průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m 3 812 Kč Kurz oceňování lesa strana 51

52 strana 52 2.Finanční vyjádření reálných efektů funkcí lesů – RE fl Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

53 strana 53 FRE FL = finanční vyjádření hodnoty reálného efektu funkce v Kč RP FL = hodnota ( hodnotový stupeň ) reálného potenciálu funkce CD = decenální, průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m 3 vyhlášená Ministerstvem zemědělství PP= průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice v m 3.ha -1 stanovená zvláštním předpisem (6, 3 m 3.ha –1 ) U= obmýtí porostu P = plocha jednotky (porostu, porostní skupiny) v ha RE FL = hodnota reálného efektu funkce (%) Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

54 strana 54 3.Finanční vyjádření hodnoty funkcí včetně aktuálního společenského zájmu v lesích Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

55 strana 55 FSE FL = finanční vyjádření hodnoty aktuálního společenského efektu funkce v Kč RP FL = hodnota (hodnotový stupeň) reálného potenciálu funkce CD = decenální, průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m 3 vyhlášená Ministerstvem zemědělství PP = průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice v m 3.ha -1 stanovená zvláštním předpisem (6, 3 m 3.ha –1 ) U= obmýtí porostu P = plocha jednotky (porostu, porostní skupiny) v ha RE FL = hodnota reálného efektu funkce (%) FAZ FL = hodnota faktoru aktuálního společenského zájmu (0-3) Vyjádření finanční hodnoty funkcí lesů Kurz oceňování lesa

56 Finanční vyjádření hodnoty celospolečenských funkcí lesů Relevantní data LHP: Výměra: 4,0 ha Věk: 85 let SLT: 5B Obmýtí: 110 let Dřevinná skladba: SM 80%, MD 20% Zakmenění: 10 Zdravotní stav: 0 – zdravý porost Příklad Kurz oceňování lesa strana 56

57 1) Vyjádření Reálného potenciálu FL (RP FL ) a) Vyjádření porostního typu (PT) D1P4 – smíšený porost s dominantním PT smrku a přimíšeným PT modřínu Kód dřeviny D – dominantní PT (80%) Kód dřeviny Označeníkód SM1 JD2 BO3 MD4 DB5 POROSTNÍ TYP MONOKULTURY C C – čistý PT zastoupení > 91% SMÍŠEN0 POROSTY D, M D – dominantní PT zastoupení 71 – 90% M – majoritní PT zastoupení 51 – 70% HETEROGENNÍ POROSTY Z, P Z – základní PT zastoupení 31 – 50% P – přimíšené PT zastoupení 11 – 30% Kurz oceňování lesa strana 57

58 b) Vyjádření „funkčního HS“ SLT 5B Funkční HS 55 Kurz oceňování lesa strana 58 Poř. č. Cílový HS Vymezení SLT Poř. č. Cílový HS Vymezení SLT 1453-4S, 3-4B, 3-4H, 3-4D18211-2N, 1-2A, 1-2C, 2M9, 2K9, 2S9, 2B9 2555-6S, 5-6B, 5-6H, 5-D1947b4P 3535-6K, 5-6I, 6M20191L, 2L, 1U, 3U 443a3-4K, 3-4I2128N, 8M, 8K, 8S, 8F, 8A, 8Z 5130M, 0K, 0Q, 0C, 0O, 0P, 0N, 1M2225b1-2V, 1-2O 623a1-2K, 1-2I, 2-4M23592-6G, 3-6V9, 4R, 6R 725a1-2B, 1-2H, 1-2D, 1-2W24796-8T, 7V9, 7R, 7-8G, 8V, 8Q, 857a5-6V, 5-6O25291G, 1T, 3L, 5L 9413-4N, 3-4K9, 3-4A, 3-4F, 3-4S9, 3-4B9, 5M926777V, 7O, 7P, 7Q 1051b5-6A, 5-6F, 5-6S9, 5-6B92743b5M 1123b1-2S28757S, 7B 1257b5-6P, 6Q29717N, 7K9, 7M9, 7A, 7F, 7S9 13737K, 7I, 7M30390T, 0G, 2-5T, 3R, 5R 14271P, 1Q, 2-3P, 2-5Q31 3-5A9, 3-5C 1551a5-6N, 5-6K9, 6M932353-5W 1647a3-4V, 3-4O3339Z, 9K 171 0R, 0X, 0Z, 0Y, 1J, 1-2X, 1-2Z, 3-4X, 3-4Z, 3-4Y, 3-5J, 5-6Z, 5-6Y, 6L, 7Z, 7-8Y, 8R, 9R

59 c) Vyjádření hodnot RP FL – vzhledem k PT a „funkčnímu HS“ (viz. Tabulky RP FL ) PT Funkční HS RP FL  RP FL Třída RP FL BPESHVEPSRZH D1P45552234521IV Kurz oceňování lesa strana 59

60 Klasifikace hodnotových stupňů RP FL Klasifikace celkového reálného potenciálů funkcí lesů (ΣRP FL ) Kurz oceňování lesa strana 60 Hodnotový stupeň Reálný potenciál 0 funkčně nevhodný 1velmi nízký 2nízký 3průměrný 4vysoký 5velmi vysoký 6mimořádný Třída  RP FL Hodnota  RP FL Hodnotový funkční interval 1 - 100 % Celkový reálný potenciál funkcí Pomocná specifikace I< 111 - 30velmi nízký II12 - 1631 - 45nízký III17 - 2046 - 55* průměrný snížený ( 17 ) normální ( 18-19 ) zvýšený ( 20 ) IV21 - 2656 - 70vysoký V27 - 3271 - 90velmi vysoký VI33 - 3690 +mimořádný

61 2) Vyjádření reálného efektu funkcí lesa RE FL a)Hodnoty funkčně-redukčních kriterií: Věk: 85 let (obmýtí 110 let) – věk v % obmýtí = 77% Zakmenění: 10 Zdravotní stav: 0 – zdravý porost Kurz oceňování lesa strana 61

62 b) Hodnoty reálných efektů funkcí vzhledem k hodnotám funkčně-redukčních kriterií T, Z, ZS Reálný efekt v závislosti na věku Příklad HV funkce: věk 85, obmýtí 110 let  77 %obmýtí  T3 = 100 % Porostní vývojová fáze (% obmýtí) Funkce lesa BP ES HVEPSRZH ResistanceResilience 001010010  7 10 1003010 8 - 1510 1005010 16 - 25103070 30 26 - 403050 10050 41 - 6050703010070 61 - 807010010100 > 80100 1090100 Kurz oceňování lesa strana 62

63 Reálný efekt v závislosti na zakmenění Příklad HV funkce: zakmenění 10  Z3 = 100 % Zakmenění Funkce lesa BP ES HVEPSRZH ResistanceResilience > 107050 701005070 10 - 9100 70100 70100 8 - 770 10070 10070 6 - 450 7040507050  3 3050 20305030 Kurz oceňování lesa strana 63

64 Reálný efekt v závislosti na zdravotním stavu porostu Příklad HV funkce: Stupeň poškození 0 (zdravý porost)  ZS3 = 100 % Stupeň poškození Funkce lesa BP ES HVEPSRZH ResistanceResilience 0100 0/I100 I70 II50 IIIa30 IIIb10 IV0000000 Kurz oceňování lesa strana 64

65 c) Stanovení vah funkčně-redukčních kriterií Váhy frk T, Z a ZS v závislosti na porostní vývojové fázi (příklad pro HV funkce): Funkce lesa Porostní vývojová fáze (% obmýtí) Váhy frk T, Z a ZS v závislosti na porostní vývojové fázi Váha věku v T Váha zakmenění v Z Váha zdravotního stavu v ZS HV 0 - 200,80,1 21 - 400,70,20,1 41 - 600,50,30,2 61 - 800,30,40,3 80+0,30,40,3 Příklad: - Věk 85, obmýtí 110 let - 77 % obmýtí = porostní vývojová fáze 61 – 80%, v T3 = 0,3v Z3 = 0,4v ZS3 = 0,3 Kurz oceňování lesa strana 65

66 d) Výpočet reálných efektů RE FL = T. v T + Z. v Z + ZS. v ZS BPESHVEPSRZH 86,5100,0 91,0100,0 Příklad (celkové výsledky): Kurz oceňování lesa strana 66

67 3) Finanční vyjádření reálných efektů funkcí lesů Kurz oceňování lesa strana 67 FRE FL = finanční vyjádření hodnoty reálného efektu funkce v Kč RP FL = hodnota ( hodnotový stupeň ) reálného potenciálu funkce CD = decenální, průměrná cena dřeva na odvozním místě v Kč za m 3 vyhlášená Ministerstvem zemědělství PP= průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice v m 3.ha -1 stanovená zvláštním předpisem (6,3 m 3.ha –1, 6,5 m 3.ha -1 ) U= obmýtí porostu P = plocha jednotky (porostu, porostní skupiny) v ha REFL = hodnota reálného efektu funkce (%)

68 Vyhlašovaná cena 1 m 3 dřeva na OM v Kč Decenální průměr pro 1 m 3 - 812 Kč Kurz oceňování lesa strana 68

69 Příklad HV funkce: RP HV 2 RE HV 100% Výměra4,0 ha Obmýtí 110 let CD812 Kč/m 3 PP6,5 m3.ha-1 FRP HV = (812 * 6,5 * 110)/3 * 2 * 4 = 1 548 213 Kč FRE HV = 1 548 213 * 100/100 = 1 548 213 Kč Kurz oceňování lesa strana 69 BPESHVEPSRZH Celkem 3 870 5331 548 213 2 322 3203 096 4273 870 53316 256 240 3 348 0111 548 213 2 322 3202 817 7483 870 53315 455 040 Příklad celkové výsledky finančního vyjádření funkcí lesa:

70 strana 70 Děkuji za pozornost Kurz oceňování lesa Doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. ÚTOK LDF MENDELU v Brně Zemědělská 3 613 00 Brno petr.kupec@mendelu.cz pkupec@seznam.cz


Stáhnout ppt "Ekosystémové metody oceňování (finančního hodnocení) funkcí lesů Petr Kupec Ústav tvorby a ochrany krajiny Zemědělská 3 613 00 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google