Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 PODPROGRAM Č. 7 Národní program digitalizace dokument ů ohro ž ených degradací kyselého papíru KRAMERIUS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " PODPROGRAM Č. 7 Národní program digitalizace dokument ů ohro ž ených degradací kyselého papíru KRAMERIUS."— Transkript prezentace:

1  PODPROGRAM Č. 7 Národní program digitalizace dokument ů ohro ž ených degradací kyselého papíru KRAMERIUS

2 4) Odkyselení svazk ů posti ž ených degradací d ř evitého papíru Odbor ochrany knihovních fond ů poskytne metodické pokyny a pravidla pro odkyselování degradovaných dokument ů a doporu č í vhodné postupy. Tato doporu č ení jsou pro p ř edkladatele projekt ů VISK 7 závazná. 5) Další ochrana dokument ů p ř ed nep ř íznivými vlivy prost ř edí s d ů razem na konzerva č ní a restaurátorské zákroky pro zlepšení fyzického stavu ohro ž ených dokument ů

3 Celulóza  Celulóza β ‑ D ‑ glukopyranóza Lignin  Lignin Doprovodné tzv. extrahovatelné látky  Doprovodné tzv. extrahovatelné látky organického nebo anorganického charakteru ze d ř eva a z výroby papíru ionty kov ů z technologické vody prysky ř ice, klí ž idla

4

5 Kyselá hydrolýza Rozklad chemických vazeb p ů sobením vody. Glykosidická vazba v celulosach a hemicelulosach je stabilní v neutrálním a mírn ě alkalickém prost ř edí. V kyselém prost ř edí dochází ke št ě pení této vazby. M ěř ení hodnoty pH papíru: Orienta č n ě :  pH papírky, pH tu ž ky, pH indikátory P ř esn ě ji:  hodnota pH povrchových vrstev papíru, hodnota pH studeného nebo horkého výluhu, stanovení tzv. alkalické rezervy.

6  Na základ ě podrobného pr ů zkumu se vyhodnotí stav (kvantita) knih ohro ž ených kyselou hydrolýzou  Je pot ř eba si stanovit priority – nejvzácn ě jší knihy, knihy s pH ni ž ším ne ž 5 apod.  Výb ě r vhodné odkyselovací metody a technologie – V Ř, na základ ě p ř edešlých zkušeností (MK Praha)

7  Neutralizované knihy nesmí být rozvazovány.  Proces musí být aplikovatelný na všechny druhy papíru.  Proces nesmí negativn ě ovliv ň ovat jakýkoliv druh materiálu pou ž itý na knize a vzhled knihy se nesmí zm ě nit.  Veškeré kyseliny musí být kompletn ě a trvale neutralizovány.  Neutralizací musí být vytvo ř ena v papíru alkalická rezerva ekvivalentní 2 % uhli č itanu vápenatého.  Distribuce pH a alkalické rezervy musí být homogenní v celé knize.  Hodnota pH papíru musí být mezi 7 a 8,5.  Ž ivotnost neutralizovaného papíru /stanoveno testy urychleného stárnutí/ musí vzr ů st p ě tinásobn ě.  Pou ž ité chemikálie nesmí být nebezpe č né pro obsluhu, budoucí č tená ř e a ž ivotní prost ř edí.  Pou ž ité chemikálie musí být trvale neškodné pro veškeré sou č ásti knihy.  Ú č inek chemikálií musí být trvalý, ale také reverzibilní (odstranitelný).

8 Po odkyselení jsou viditelná bílá depozita na povrchu vazeb i v papíru Foto: Ing. Lucie Palánková a Ing. Hana Paulusová

9 Foto: ZFB, Lipsko; Ing. Lucie Palánková Výsledky test ů Hodnota povrchového pH papíru v bloku knihy po odkyselení dosahovala hodnot v rozmezí 5 – 9. U všech vzork ů ozna č ených knih došlo k odkyselení i ve h ř betu. Hodnota pH papíru po odkyselení dosahuje hodnot odvislých od p ů vodních hodnot kyselého papíru Bílá rezidua na povrchu papíru se na rozdíl od jiných metod objevují jen z ř ídka. Po odkyselení nejsou pozorovatelné ž ádné zásadní zm ě ny záznamových prost ř edk ů na zkoušených dokumentech.

10  ZFB (Zentrum für Bucherhaltung) v Lipsku, N ě mecko – výb ě rové ř ízení (ze 3 nabídek) – pouze 1 splnila po ž adavky na odkyselení knihovních fond ů  Odkyselování probíhá pomoci tzv. mléka, které je tvo ř eno velmi malými č ásticemi MgO a CaCO 3 – neutraliza č ní č inidlo. Č ástice by m ě li být natolik malé, ž e by m ě li pom ě rn ě snadno proniknout do struktury papíru.  Technologie odkyselování není v Č R – č eský zástupce DOKUMENT LOGISTIK CZ a.s.

11  Pro odkyselování bylo na základ ě pr ů zkumu vybráno 318 svazk ů o celkové váze 743,4 kg  Firma dodala speciální krabice pro p ř evoz knih  Samotný proces odkyselování je v ř ádu n ě kolika dn ů.  P ř ed odkyselováním: nejvyšší hodnota pH u knihy 4,2 ;  Po odkyselování nejvyšší hodnota pH u knihy 7,7 ; Z vizuálních zm ě n nedošlo k viditelnému krvácení barev.

12

13 „Další ochrana dokument ů p ř ed nep ř íznivými vlivy prost ř edí s d ů razem na konzerva č ní a restaurátorské zákroky pro zlepšení fyzického stavu ohro ž ených dokument ů “ Metodické centrum, doporu č ení a konzultace ohledn ě restaurování

14  Pr ů zkum fondu  Hromadné odkyselování  Restaurování-konzervace  Mikrobiologické st ě ry  Ochranné obaly

15  Elektronická databáze online Kontrola fyzického stavu a poškození Soupis materiálového slo ž ení Kontrola pH  Mo ž nost filtrace knih podle pH, míry poškození, datace, materiálového slo ž ení a dalších mnoha parametr ů.  Výb ě r knih pro konkrétní zásahy  Metodika pr ů zkumu je k dispozici na http://kramerius-info.nkp.cz/visk/postupy-pro- konzervaci-a-restaurovani-novodobych-dokumentu/http://kramerius-info.nkp.cz/visk/postupy-pro- konzervaci-a-restaurovani-novodobych-dokumentu/

16  Archivní, knihovní, informa č ní popis, za ř azení apod.,  Pr ů zkum a dokumentace stávajícího stavu p ř edm ě tu - stav p ř edm ě tu p ř ed zásahem  Odhad slo ž ení materiál ů tvo ř ících p ř edm ě t, pou ž ité techniky výroby p ř edm ě tu  P ř ípadná identifikace fotografické techniky (druh, slo ž ení …),  volba postupu restaurování a konzervace - č išt ě ní, fixace, lepení, …, v č etn ě pou ž itých technologií a materiál ů  P ř edpokládaný rozsah a náro č nost restaurátorského zásahu jak č asová, tak finan č ní.

17  Archivní, knihovní, informa č ní popis, za ř azení apod., typografický popis,  Popis p ř edm ě tu z hlediska technologie výroby a u ž itých materiál ů  Popis stavu p ř edm ě tu p ř ed zásahem („popis poškození“), v č etn ě precizní fotodokumentace (p ř ed v pr ů b ě hu a po zásahu)  Pr ů zkum materiálového slo ž ení p ř edm ě tu a p ř ípadné výsledky analýz  P ř ípadná identifikace fotografické techniky (druh, slo ž ení …)  Detailní popis postupu restaurování a konzervace - č išt ě ní, fixace, lepení, …, v č etn ě pou ž itých technologií a materiál ů a v č etn ě nových poznatk ů získaných o p ř edm ě tu b ě hem zásahu.  Seznam pou ž itých chemických látek, materiál ů a jejich p ř esné komer č ní názvy, výrobce,  Doporu č ení vhodných klimatických podmínek ulo ž ení (depozice, expozice), úlo ž né prostory, materiál vhodný pro obal.

18 V rámci dota č ního programu VISK 7 jsou od roku 2013 nov ě akceptovány i následující operace:  restaurátorské a konzerva č ní zásahy  vyhodnocení mikrobiologických st ě r ů  zjišt ě ní č etnosti výskytu spor plísní, p ř íp. dezinfekce dokumentu zml ž ením  mechanická o č ista knihovních fond ů  m ěř ení mikroklimatických podmínek ve skladištích, event. nákup m ěř ících a záznamových p ř ístroj ů pro m ěř ení a evidenci parametr ů mikroklimatu.

19  Ke ka ž dému zásahu musí být vytvo ř ena dokumentace  Knihy v p ů vodní vazb ě nep ř evazovat, pouze s výjimkou, ž e knihu bez p ř evazby nelze pou ž ít  Knihy neo ř ezávat! S výjimkou knih, které by nebyly č itelné  P ř i opravách t ě chto vazeb zásadn ě pou ž ívat pouze chemicky stabilní a reverzibilní materiály, ur č ené pro dlouhodobou archivaci

20  Opravy doporu č ujeme provád ě t tónovaným japonským papírem  Nepou ž ívat lepicí pásky, izolepy nebo dobový strojní papír.  Us ň ové vazby opravovat usní nebo tónovaným japonským papírem,  V rámci ambulantní opravy p ř ímo na pracovišti je mo ž no pou ž ívat Filmoplast P

21  Vyráb ě né ze speciální archivní lepenky  Na míru ka ž dé knize  Ochrana p ř ed polutanty a mechanickým poškozením  Alkalická rezerva  Mo ž nost popisu

22  Plný text metodického doporu č ení mo ž no získat na adrese Národní knihovny v sekci Projekty  http://visk.nkp.cz/VISK7.htm http://visk.nkp.cz/VISK7.htm

23  Garant pro VISK 7 v oblasti odkyselování a restaurování č i konzervace novodobých knihovních fond ů Ing. Petra Vávrová, Ph.D. Odbor ochrany knihovních fond ů Národní knihovna Č R Mail: Petra.Vavrova@nkp.czPetra.Vavrova@nkp.cz


Stáhnout ppt " PODPROGRAM Č. 7 Národní program digitalizace dokument ů ohro ž ených degradací kyselého papíru KRAMERIUS."

Podobné prezentace


Reklamy Google