Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Marie Effenberger Rychlá, Leden 2015 - materiál vychází z koncepce z roku 2010 ředitelka školy, toho času na mateřské dovolené.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Marie Effenberger Rychlá, Leden 2015 - materiál vychází z koncepce z roku 2010 ředitelka školy, toho času na mateřské dovolené."— Transkript prezentace:

1 Autor: Marie Effenberger Rychlá, Leden 2015 - materiál vychází z koncepce z roku 2010 ředitelka školy, toho času na mateřské dovolené

2 Vize Škola: jako místo, kde se děti v souladu s přírodou přirozenou cestou naučí pomáhat mladším a slabším spolužákům, respektu, toleranci, samostatnosti a zodpovědnosti, jako místo, kde si děti v přirozeném prostředí osvojí vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k životu, jako komunitní centrum obce a regionu. „Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.“ H. Ch. Friedrich

3 Předkládaná koncepce navazuje na dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a krajů. Vychází z analýzy zjištěného současného stavu.

4 I. Poslání školy Hlavním cílem a účelem je dle platné legislativy výchova a vzdělávání dětí a žáků. Poskytnout základní vzdělání prostřednictvím vzdělávacích programů směřujících k celkovému rozvoji osobnosti. Posláním školy je: kvalitně připravovat děti a žáky pro život, uspokojovat potřeby dětí, žáků i zaměstnanců, pracovat ke spokojenosti všech spolučinitelů výchovně vzdělávacího procesu, účelně využívat všechny zdroje. „Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.“ H. Ch. Friedrich

5 II. Strategické cíle Poslání školy lze dosáhnout stanovením strategických cílů: Naplňování školního vzdělávacího programu MŠ, ZŠ i ŠD, (dle finančních možností zachovat stávající organizaci s II. stupněm), environmentální profilace školy, realizace společných projektů, optimální profesionální personální obsazení, celoživotní vzdělávání pedagogů, mnohostranná spolupráce s partnery a odborníky, další zlepšování materiálně-technických podmínek školy, hledat možnosti ekonomických úspor (spojení součástí do jedné budovy), vysoká úroveň řídící práce. „Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“ J. A. Komenský

6 III. Konkrétní cíle Ze strategických cílů vycházejí cíle konkrétní, které jsem rozdělila do těchto oblastí: a) Oblast řízení Uplatňovat při řízení demokratický způsob, být dobrý manager (plánovat, hodnotit, kontrolovat, motivovat, organizovat, propagovat, oceňovat, evidovat, rozhodovat, delegovat aj.). Aktualizovat a vytvářet dle podmínek hlavně Koncepci školy, Školní řád, Pracovní řád, Organizační řád aj. Aktualizovat plán a zajistit kontrolní činnost – hospitace, kontrola dokumentů dle platné legislativy, oblast ekonomická, BOZP, PO, hygiena, SWOT analýzy, dotazníky, rozhovory, ankety. Zpracovat plán porad - pedagogické a provozní porady. Dodržovat plán pravidelného (měsíčního) hodnocení a sebehodnocení pracovníků - spravedlivý bodovací systém, evaluace, MOTIVACE. Neopomínat oblast psychohygieny, upevňovat pocit sounáležitosti, týmovou spolupráci – Supervize, FKSP, porady, rozhovory aj. Vytvářet funkční systém spolupráce se zřizovatelem v oblasti kultury a vzdělávání. „Manager buď řídí tým cíleným směrem, nebo se tým řítí neznámo kam.“

7 b) Oblast personální Motivovat zaměstnance a usilovat o setrvání současného stavu, kterým je stabilní a kvalitní kolektiv,. Zajistit zastupitelnost ve všech zařízeních, pravidelně podávat informace na provozních a pedagogických poradách. Klást důraz na kvalitní práci, týmovou spolupráci a dobré vztahy, pěstovat loajalitu ke společnému subjektu. Zajišťovat pravidelná školení v souladu s platnou legislativou. Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na: ICT znalosti, projektové a skupinové vyučování, metodiky jednotlivých předmětů, logopedický kurz, ekologické programy, specifické poruchy chování a učení, kurzy první pomoci a zdravovědy. Seznámit pracovníky s plánem pravidelného (měsíčního) hodnocení a sebehodnocení - spravedlivý bodovací systém. „Kdo chce zapalovat, musí sám hořet.“

8 c) Oblast výchovně - vzdělávací Pokračovat v kvalitní výchově a vzdělávání dětí a žáků dle ŠVP. Programy postupně na základě zkušeností upravovat, aktualizovat. Více propojovat, kombinovat a vzájemně navazovat program ZŠ, MŠ a ŠD. Zveřejnit programy na webových stránkách, provádět kvalitní a pravidelnou evaluaci. V rámci možností a s využitím místních zdrojů propojovat vyučování s praxí (revírní lesník-lesní pedagogika, exkurze, návštěvy ekocenter, historické exkurze po regionu, ukázky práce policie a psovodů, besedy v knihovně a s pamětníky, návštěvy botanické a zoologické zahrady, návštěvy místních řemeslníků). Využívat venkovní učebnu. Vyučování směřovat k získávání vědomostí a dovedností praktickými činnostmi. Zařazovat do výuky nové a ověřené metody vyučování, jako např.: skupinové vyučování a projektové vyučování. Snažit se o společné projekty pro ZŠ i MŠ zakončené prezentací. Na tématech na nový školní rok se společně dohodnout, vyhodnotit úspěšnost projektů. Seznamovat rodiče s formami i metodami výuky, úspěšností – ukázkové hodiny. V rámci inkluzívního vzdělávání poskytovat nadále všem dětem kvalitní vzdělání s přihlédnutím k jejich schopnostem, individuálním zvláštnostem, znevýhodnění nebo nadání. Doplňovat speciální pomůcky a učebnice. Pravidelně aktualizovat a provádět evaluaci Školního řádu, Plánu prevence sociálně patologických jevů. Tvořit bezpečné a důvěrné prostředí pro žáky.

9 Udržet, případně rozšířit nabídku zájmových útvarů – nadále pěstovat spolupráci s DDM Mohelnice. Oslovit učitele, rodiče, veřejnost. Pokračovat v tradici žákovských Portfolií v každém ročníku, jako nástroj hodnocení i sebehodnocení. Provádět častěji ankety na různá témata, zamyslet se nad třídnickými hodinami – etika, morálka. Řídit se heslem Respektovat a být respektován. Využívat komunitní kruhy. Pokračovat v prezentaci školy – web, vitríny v obci, regionální média. Podporovat rozvoj estetického cítění dětí a žáků např. návštěvami divadla (Šumperk, Olomouc), koncertů ZUŠ, kina v Zábřehu; využití talentu žáků (i bývalých) k prezentaci, pokrčovat v Galerii na schodech, jedná se o tvorbu odcházejících žáků, každý žák tu zanechá „kousek svého …“ Účastnit se soutěží v regionu dle nabídky – tělovýchovné, recitační, pěvecké, výtvarné, matematické aj. Spolupracovat se společnostmi Scio, Cermat aj., které zajišťují testování, pro porovnávání znalostí našich žáků. Prohlubovat spolupráci s malotřídními školami v okolí a dohodnout se na pořádání vědomostních a sportovních soutěží. Přesvědčit rodiče a širokou veřejnost o kvalitním a individuálním přístupu k dětem a žákům v otázce výchovy a vzdělávání. Udržovat naplněnost školy a zabránit odlivu žáků do okolních škol, kvalitně připravovat žáky na další vzdělávání – střední školy a učiliště.

10 d) Oblast materiálně-technická, ekonomická Pokračovat a zdárně dokončit projekty evropských sociálních fondů: - Informační centra digitální vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/51.0028); základem projektu je rozvoj digitálních kompetencí pedagogických pracovníků na školách (notebooky pro ped. pracovníky ZŠ) - Vzdělávání na venkově (CZ.1.07/3.1.00/50.0176)semináře pro zájemce, viz příloha Monitorovat další výzvy k zapojení do grantových projektů, např. Krajský úřad Olomouc, Nadace Partnerství, MAS Horní Pomoraví, Projekt Spolupráce venkovských evropských škol (podporuje rozvoj spolupráce škol podobného typu, získávání nových zkušeností, motivace k výuce anglického jazyka). Zvážit podání mezinárodního projektu v rámci programu NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy). Oslovit sponzory, např. Lesy ČR, ČEZ, drobné místní soukromníky. Vhodně hospodařit s rozpočty MŠMT a Obce Rohle. Postupně dle finančních možností pořizovat a modernizovat vybavení školy – pomůcky, interiér (aktuálně malování) i exteriér (aktuálně úprava prostoru před školou).

11 e) Oblast prezentace Spolupráce s rodiči žáků Pořádat nadále společné akce pro děti a rodiče – zahájení školního roku, cyklovýlety, lyžařské a turistické pobyty, sportovní klání (vybíjená, volejbal), vánoční a velikonoční tvůrčí dílny, besídky, trhy, vánoční koncerty, návštěvy divadelních představení, poznávací zájezdy, závěr školního roku. Zapojit ve větší míře rodiče do organizace mimoškolních akcí, využít jejich nápadů, tvořivosti. Vzbudit u rodičů a veřejnosti aktivní zájem o dění ve škole. Dny otevřených dveří Pokračovat v pořádání Dnů otevřených dveří. Zvážit, zda nezařadit ukázkovou vyučovací hodinu přímo na třídních schůzkách. Rohelský zpravodaj a informační tabule Přispívat pravidelně do Rohelského zpravodaje, publikovat práce žáků ve vitrínách, pěstovat pocit sounáležitosti, hrdosti (obec, škola), používat vlastní školní logo, vlastní hymnu, pořídit školní kšiltovky, trička. Spolupráce s obcí, obecním zastupitelstvem Spolupracovat a konzultovat problémy v obecním zastupitelstvu s vedením obce. Zvát vedení obce na akce školy. Prezentovat jim své úspěchy.

12 Webové stránky školy Pravidelně aktualizovat informace o dění ve škole, ale i ostatních zařízeních (MŠ, ŠD, ŠJ). Vést děti a rodiče k používání webu pro získávání informací. Prezentace školy Pokračovat, případně dle zájmu uskutečnit nová veřejná vystoupení a akce pro veřejnost: Dýňový den, Vánoční zpívání a besídky, Besídka ke Dni matek, Vítání občánků, Dětský karneval apod. Informovat o dění ve škole v Rohelském zpravodaji, na webových stránkách školy, v obecních vitrínách, v regionálním tisku, v Učitelských novinách. Více informovat o zápisu do 1. ročníku ZŠ, hlavně v okolních obcích, zdůraznit individuální a rodinný přístup k žákům. Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupracovat s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku a Mohelnici, se Speciálním pedagogickým centrem Zábřeh. V oblasti dalšího vzdělávání spolupracovat se středisky dle zajímavosti nabízených seminářů. Pokračovat ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy „Sluňákov“. Pokračovat ve spolupráci s charitativními a humanitními složkami: Centrem přípravy koní pro hiporehabilitaci, www.cpkchrpa.cz., Liga proti rakovině, fond Sidus aj.

13 f) Škola jako komunitní centrum obce a regionu 1. Rozmanité mimoškolní aktivity pro děti a rodiče - keramické dílny pro veřejnost - organizování vánočních a velikonočních tvůrčích dílen pro veřejnost - společné exkurze, výlety 2. Nabídka aktivit pro dospělé a seniory - projekt Vzdělávání na venkově (semináře)-viz příloha - stravování ve školní jídelně 3. Škola jako centrum komunity - besedy se zajímavými lidmi, rodáky - organizace a obnova lidových tradic - přírodovědné vycházky a výlety pro veřejnost

14 Závěr: Závěrem této koncepce chci deklarovat, že se jedná o materiál otevřený, který bude rozšiřován, či v některých bodech redukován tak, aby vznikl prostor pro realizaci představ žáků a jejich rodičů, jednotlivých pracovníků školy či zřizovatele. Rovněž jsem si vědoma toho, že konečná realizace cílů a představ je velmi závislá na ekonomických možnostech subjektů financujících školu. „Utrhl jsem květinu a zvadla mi. Chytil jsem motýla a umřel mi v dlaních. Pochopil jsem, že krásných věcí se lze dotýkat jen srdcem.“ John Lennon

15 Aktuální projekt:


Stáhnout ppt "Autor: Marie Effenberger Rychlá, Leden 2015 - materiál vychází z koncepce z roku 2010 ředitelka školy, toho času na mateřské dovolené."

Podobné prezentace


Reklamy Google