Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historické souvislosti ovlivňující současný stav regionu 1. Stav před válkou – většina německého obyvatelstva, nedostatek českých elit a navíc neúcta k.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historické souvislosti ovlivňující současný stav regionu 1. Stav před válkou – většina německého obyvatelstva, nedostatek českých elit a navíc neúcta k."— Transkript prezentace:

1 Historické souvislosti ovlivňující současný stav regionu 1. Stav před válkou – většina německého obyvatelstva, nedostatek českých elit a navíc neúcta k nim, malost, maloměštáckost, méněcennost, I. republika – nárůst hrdosti 2. Vysídlení Němců/dosídlení – odchod německých elit, příchod často méně vzdělaných či jinde neúspěšných obyvatel z jiné části republiky i ze zahraničí – přerušení vazeb k území, kulturních tradic, občanské sounáležitosti 3. Totalitní režim – zrušení soukromého vlastnictví výrobních prostředků, práce pro všechny – ztráta vztahu k výsledkům práce – neúcta k práci, neúcta ke státnímu vlastnictví, ke krajině, chybějící občanská společnost i sounáležitost, ztráta role rodiny 4. Přechod na tržní ekonomiku – nezvládnutí nastavení legislativního rámce, neschopnost převzetí odpovědnosti za vlastní život, nedostatek skromnosti a pokory, nedostatek podnikavosti a kreativity, nízká míra spolupráce, zklamání z vývoje a z politiky, stát si neváží venkova 5. Vstup do EU – zhoršení stavu zemědělství, potravinářství, průmyslu – nic se zde nevyrábí, nezpracovává, horší kvalita dovážených potravin, přímé platby v zemědělství nejsou navázány na výrobu produktu (sečení luk), …

2 Nezaměstnanost, nezaměstnatelnost Zánik tradičních oborů (zemědělství, dřevovýroba, sklářský a textilní průmysl) Malá míra rozvoje nezemědělské činnosti zemědělců (agroturistika) Nedostatek podnikavosti a kreativity Nastavení sociálních dávek - neochota pracovat, Odchod schopných mimo region Nízká kvalita pracovní síly Výchova dětí k emigraci Nízká úroveň vzdělání Slabý vztah k regionu Neochota podnikatelů spolupracovat, závist Nízká podpora obcí podnikatelského prostředí Daňové zatížení podnikatelů, legislativa Kvalifikace pracovní síly neodpovídá požadavkům trhu?? Dopravní dostupnost a obslužnost Nízká kupní síla Neúcta k práci a nedostatek loajality k zaměstnavateli Odvoz zdrojů z regionu Nízký zájem o řemeslné, technické a přírodovědné obory Polarizace společnosti, xenofobie, sociální problémy Nízká úroveň pracovníků ve službách, zejména v CR Nízká úroveň rozvoje místní ekonomiky Nedostatečné využívání místních zdrojů Vysoká energetická náročnost Nespolupráce veřejného a soukromého sektoru Nízká úroveň zaměstnávání postižených Nízká míra přeshraniční spolupráce v oblasti ekonomiky Nedostatečná podpora venkova Nízká ochota dojíždět Nízký počet sociálních firem Malá míra inovativnosti podnikatelů – nové formy řízení, úvazky (svoboda v práci), technologie apod. Nízká propojenost školství a podnikatelského sektoru Zanedbané, nevyužívané objekty - brownfields

3 Neochota obcí k respektování názorů obyvatel Nízká míra příslušné vzdělanosti na obcích, vybavenost – měkké, ale i technické a odborné dovednosti Nízké zapojení lidí do rozvoje a obnovy regionu – nízká míra cítění vlastní odpovědnosti Nízká informovanost občanů ze strany samosprávy Nedostatečná spolupráce všech: obcí, škol, neziskovek, podnikatelů, sportovců, kreativců… Nedostatečná podpora a uvědomění si důležitosti neziskového sektoru pro region/obec/město i pro ekonomiku Způsob výchovy dětí Obce a společnost (?) Nízká míra rozvoje kultury, tradic, sportu Vztah obyvatel k regionu Nízká míra zapojení obyvatel do rozhodování obcí podpořeno neochotou obce naslouchat Nedostatečný spolkový život (občanská společnost) Nedostatečné využívání místních zdrojů, zejména lidí Nízká míra ochoty k dobrovolnické činnosti lidí Chybějící provázanost strategického řízení obcí a plánování (strategické, územní) Nefungující spolupráce s podnikateli a neziskovými organizacemi při rozvoji obce, při přípravě a koordinaci investic na území obce Chybějící koordinace a spolupráce investičních záměrů sousedních obcí Chybí inovace, využití nových metod, často chybí komplexní a rozvojový pohled na správu obce Chybí vize Sounáležitost

4 Krajina a životní prostředí Neúcta ke krajině Zánik tradičních oborů (zemědělství, dřevovýroba, sklářský a textilní průmysl) Způsob hospodaření v lesích Odvoz zdrojů z území Neprůchodnost krajiny Zanedbané, nevyužívané objekty - brownfields Nedostatečná péče o krajinné struktury Způsob hospodaření zemědělců Nedostatečná péče o sídelní i mimosídelní zeleň Interpretace přírodních a kulturních zajímavostí včetně geologické minulosti Země a jejich propojení Město potřebuje venkov pro výrobu zdravých potravin, rekreaci a odpočinek Stát si neváží venkova Málo zadržované vody v krajině, povodně Úpravy toků Chybějící péče o staré vyhlídky, lovecké chodníky, polní cesty, úvozy Nastavení SZP EU Nárůst odpadů Tlak soukromých podnikatelů na území Fragmentace krajiny (suburbanizace) Vztah obyvatel k regionu a jeho minulosti

5 Dostupnost a kvalita veřejných služeb a infrastruktury? Nastavení dotací na centrální a regionální úrovni Preference investic MSK v území Stát ani kraj ani velká města si neváží venkova Dopravní dostupnost a obslužnost (periferní poloha, negativní image) Neexistence cyklostezek – bezpečnost, turistika, zdraví, doprava do práce Administrativně - správní rozdělení Jeseníků Obce nespolupracují při plánování infrastruktury a služeb Dostupnost a kvalita veřejných služeb – zdravotnictví, školství, sociální služby, … Poddimenzované investice do infrastruktury Špatný stav infrastruktury (komunikace, inženýrské sítě) Stárnutí obyvatel Úbytek obyvatel Energetická náročnost veřejných služeb Zastaralý bytový fond (panelové domy) Nikdo se nezabývá bezpečností – klimatické změny Polarizace společnosti, xenofobie, sociální problémy, sociálně vyloučené lokality, kriminalita, drogy??


Stáhnout ppt "Historické souvislosti ovlivňující současný stav regionu 1. Stav před válkou – většina německého obyvatelstva, nedostatek českých elit a navíc neúcta k."

Podobné prezentace


Reklamy Google