Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LÉKOVÁ POLITIKA REFORMA. Reforma lékové politiky Programové prohlášení vlády Léková politika v ČR oVláda prosadí změnu systému regulačních poplatků. Poplatek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LÉKOVÁ POLITIKA REFORMA. Reforma lékové politiky Programové prohlášení vlády Léková politika v ČR oVláda prosadí změnu systému regulačních poplatků. Poplatek."— Transkript prezentace:

1 LÉKOVÁ POLITIKA REFORMA

2 Reforma lékové politiky Programové prohlášení vlády Léková politika v ČR oVláda prosadí změnu systému regulačních poplatků. Poplatek za položku na receptu bude zrušen a nahrazen poplatkem za recept a vyřazením tzv. levných léčivých přípravků z úhrad veřejného zdravotního pojištění. oVláda zavede generickou preskripci a substituci u léčivých přípravků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění. oV každé skupině se bude nacházet jeden léčivý přípravek bez doplatku.

3 Reforma lékové politiky – ceny a úhrady léčiv Reforma cenové a úhradové regulace část pátá zákona č. 48/1997 Sb. Zavedení úhrady zdravotnických prostředků v provedení ekonomicky nejméně náročném  Zavedení principu „za stejný efekt stejná úhrada“, zdravotnické prostředky se hradí ve výši 75 % ceny nejméně ekonomicky náročného provedení  Zároveň zůstává zachována příloha č. 3 zákona, ve které je garantována plná úhrada vybraných skupin zdravotnických prostředků, ta bude aktualizována Zrušení poplatku za položku na receptu a nahrazení poplatku za recept ve výši 30 Kč  Platba 30 Kč za celý recept, nikoli pouze za položku, zároveň zjednodušení a zpřehlednění cenotvorby léčiv

4 Reforma lékové politiky – ceny a úhrady léčiv Reforma cenové a úhradové regulace část šestá zákona č. 48/1997 Sb. (nyní ve 2. čtení v PS PČR) Změna způsobu stanovování maximálních cen léčiv  maximální cena v ČR ve výši průměru 3 nejnižších cen v zemích referenčního koše + rozšíření referenčního koše na 21 zemí EU  sníží se maximální cena až u 1/3 léčiv Revize úhrad kdykoliv při úspoře 30 milionů Kč  změní-li se situace na trhu (např. změna kurzu CZK vůči evropským měnám, snížení cen léčiv v zahraničí) tak, že by změna úhrady přinesla úsporu alespoň 30 mil. Kč, provede Ústav přepočet úhrady ihned Vyřazení léčiv k podpůrné a doplňkové léčbě z úhrad  léky, které v klinické praxi již byly nahrazeny jinými, které mají lepší důkazy o účinnosti a bezpečnosti, a slouží pouze k doplňkovým funkcím (kloubní preparáty, podpora cévního systému, léky na zbytnělou prostatu, apod.)

5 Reforma lékové politiky – ceny a úhrady léčiv Reforma cenové a úhradové regulace část šestá zákona č. 48/1997 Sb. (nyní ve 2. čtení v PS PČR) Rozdělení účelu hloubkové revize a zkrácených revizí  Zavedení tzv. hloubkové revize úhrad (jednou za 3 roky), která přezkoumává podmínky úhrady, postavení léčiv dané referenční skupiny v rámci terapeutické praxe, aj., a tzv. zkrácené revize, která jen přepočítává výše úhrad, když se změní situace na trhu Úprava dočasné úhrady vysoce inovativních léčiv  Zpřísnění vstupu drahých, inovativních léčiv na trh. V ČR bude hrazen jen takový vysoce inovativní lék, který je hrazen už alespoň ve 2 zemích referenčního koše (21 zemí EU) a teprve poté, kdy předloží závazky o tom, jak budou limitovány náklady zdravotních pojišťoven a kdo zaplatí léčbu rozléčených pacientů po skončení úhrady

6 Reforma lékové politiky – ceny a úhrady léčiv Reforma cenové a úhradové regulace část šestá zákona č. 48/1997 Sb. (nyní ve 2. čtení v PS PČR) Zrychlený vstup levných léčiv do systému úhrad  Generické přípravky budou mít usnadněny vstup do systému úhrad. Vstup 1. generika do referenční skupiny přinese úsporu (snížení úhrady celé referenční skupiny o 32 %). Všechna generika budou mít umožněný vstup zkráceným řízením (do 30 dnů od podání žádosti budou mít stanovenu cenu i úhradu)  rychlejší vstup do systému = rychlejší soutěžení a tlak na snižování cen Řešení těžkopádností správního řízení  Zkrátit lhůty pro doručování z 15 na 5 dnů (vyvěšení veřejné vyhlášky), odstranit požadavky na předkládání nepotřebných podkladů k žádosti, zkrátit lhůty uvnitř řízení (předkládání důkazů aj.), znemožnit obcházení systému revizí ze strany firem, zabránění retroaktivity

7 Reforma lékové politiky – ceny a úhrady léčiv Reforma cenové a úhradové regulace část šestá zákona č. 48/1997 Sb. Elektronická aukce na ceny léčiv s cílem snížení úhrady  cenové soutěže pro dosažení nejnižší ceny léku, který se stane jediným plně hrazeným lékem v dané léčivé látce  cena vysoutěženého přípravku je nižší než aktuální úhrada, základní úhrada celé skupiny léčiv bude stlačena na úroveň vysoutěženého přípravku a navíc: všechny konkurující přípravky dané léčivé látky budou mít úhradu ve výši pouze 75 % základní úhrady  motivace pro výrobce léčiv: na jejich přípravek masivně přejde preskripce (jediný plně hrazený v dané léčivé látce) a zvýší se jim objem prodeje  motivace pro systém: sníží se základní úhrada celé skupiny zaměnitelných léčiv a zároveň se zajistí pacientům plně hrazený přípravek

8 Reforma lékové politiky – ceny a úhrady léčiv Reforma cenové a úhradové regulace část šestá zákona č. 48/1997 Sb. Doplnění sankcí za porušování regulace cen a úhrad léčiv (DNC, dohoda o úhradě, cenová soutěž, závazky)  Nutnost zajistit dodržování předpisů a závazků v rámci cenové a úhradové regulace pod hrozbou značných sankcí Vyloučení odkladného účinku proti rozhodnutí SÚKL  Rozhodnutí o úhradě předběžně vykonatelné ihned, i když bude podáno odvolání  Rychlejší úspory (snížení úhrad platí ihned), zamezení spekulativních odvolávání jen proto, aby se zpozdila platnost nových úhrad Malá novelizace přílohy č. 2 – plně hrazené skupiny léčiv  Napravení chyb v příloze tak, aby byly zajištěny plné úhrady léčby nejzávažnějších onemocnění (dnes např. léčba rakovinu prsu plně hrazena, ale rakoviny prostaty ne – nutná náprava!)

9 Reforma lékové politiky – e-preskripce Elektronická preskripce Jak to bude fungovat? Lékař předepíše elektronický recept  informace putuje do Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER)  pacient dostane „nosič“ (čárový kód, heslo, později se počítá s čipovými kartami pro pacienty – např. přímo na elektronické kartě pojištěnce)  pacient jde s nosičem do lékárny  lékárna stahuje z CÚER lékařský předpis a vydává lék

10 Reforma lékové politiky – e-preskripce Elektronická preskripce Bezpečnost dat?  Předávání dat na základě zákona a cestou zabezpečeného kryptovacího přenosu mezi lékařem – CÚER – lékárnou. Nikdo nemá přístup do CÚER, aby si prohlížel záznamy, recepty a pacienty. Elektronický recept zůstává uchován pro evidenci po stejně dlouhou dobu jako papírový recept, v případě nevyzvednutí léku se po době jeho platnosti z CÚER vymaže

11 Reforma lékové politiky – e-preskripce Elektronická preskripce Možný přínos?  Předepisující lékař obdrží informaci o realizaci nebo nerealizaci receptu, čili o tom jak pacient dodržuje léčebný režim  Lékárna používá elektronickou formu receptu jako doklad pro fakturaci vůči zdravotní pojišťovně, nedochází k chybám přepisem dat  Elektronický recept nelze zfalšovat – kontrola zneužívání léčiv

12 Reforma lékové politiky – e-preskripce Elektronická preskripce Harmonogram  Pilotní projekt (dvě vybraná zdravotnická zařízení a jejich lékárny)  Léto – podzim 2011  Úprava software lékařů tak, aby podporoval funkci e-receptu, a tím umožnění fungování e-preskripce v ostrém provozu  Podzim – zima 2011/2012

13 Reforma lékové politiky – generická preskripce Generická preskripce  Předepisování léčivé látky, nikoli konkrétního léčivého přípravku  Na lékařském předpisu pouze nechráněný název léčivé látky a dávkování a lékárník má povinnost, existují-li alternativy léku s danou účinnou látkou, vydat lék s nejnižší cenou/úhradou

14 Reforma lékové politiky – generická substituce Generická substituce  Pokud lékař neuvedl na recept „nezaměňovat“ (tj. trvá na vydání předepsaného přípravku), lékárník informuje pacienta o alternativách; tato informační povinnost se týká tzv. generických léčivých přípravků  Se souhlasem pacienta lékárník nahradí předepsaný léčivý přípravek generickým přípravkem s nižším doplatkem; v případě nutnosti upraví jeho dávkování tak, aby odpovídalo dávkování předepsanému lékařem

15 Reforma lékové politiky – gen. preskripce a substituce Generická preskripce a generická substituce v českém právním řádu Generická preskripce:  zatím neupraveno – úprava nutná v zákoně o léčivech  možnost zavedení v souvislosti s Programovým prohlášením vlády a v souvislosti s protikorupčními opatřeními ve zdravotnictví  v současnosti je analyzován rozsah uplatňování generické preskripce (pilotní část: generická preskripce v cca 20 léčivých látkách, kde je již nyní dostatečná konkurence v počtu generických přípravků)

16 Reforma lékové politiky – gen. preskripce a substituce Generická substituce:  zavedena zákonem o léčivech již od 1. 1. 2008  do té doby podmíněna tím, že předepsaný léčivý přípravek nebyl v lékárně k dispozici a jeho okamžitý výdej byl nezbytný s ohledem na zdravotní stav pacienta  ustanovení § 83 odst. 2 zákona o léčivech a ustanovení § 11 vyhlášky o správné lékárenské praxi  dle ustanovení § 32 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, požádá-li pacient o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou, cestou podání a lékovou formou, nahradí ho lékárník jiným přípravkem s nižším doplatkem

17 Reforma lékové politiky – gen. preskripce a substituce Účel generické substituce a preskripce  Generická substituce přispívá ke snižování výdajů pacientů na doplatky na léčivé přípravky - rozdíl mezi cenou (stanovenou pro každý přípravek zvlášť) a úhradou (ve shodné výši pro všechny generické přípravky)  Generická preskripce přispívá především k potlačení korupčních praktik ve zdravotnictví a do doby provedení revizí úhrad všech skupin léčiv přispívá k úsporám systému  generická preskripce odstraňuje tlak na lékaře předepisovat konkrétní přípravek, zároveň však hrozí přesun možného korupčního jednání na lékárníky – to je zapotřebí upravit vhodným nastavením generické substituce a pozitivními listy

18 Reforma lékové politiky – pozitivní listy Pozitivní listy  Možnost zdravotních pojišťoven pozitivně ovlivnit předepisování léčiv  zdravotní pojišťovny hledají pro své pojištěnce nejvýhodnější přípravky  držitelé registrace soutěží o zařazení na list  pojišťovna vybere do listu nejvýhodnější nabídky (nejvýhodnější pro sebe i pacienta)  předepisující lékař musí vybrat přípravek z pozitivního listu a lékárník jej musí vydat  nástroj výrazných úspor v rámci nemocniční péče (pozitivní listy pro nemocniční přípravky)

19 Reforma lékové politiky – pozitivní listy Účel pozitivních listů  racionalizace předepisování  úspory prostředků veřejného zdravotního pojištění (především po přechodnou dobu než se zrevidují všechny skupiny hrazených léčiv a dále v nemocniční péči u přípravků kupovaných nemocnicemi)  snížení doplatků pacientů  Pozitivní přínos pro pacienty:  informace o nejlevnějších variantách v rámci léčivé látky přímo u lékaře  podpora soutěžního chování výrobců léčiv, čímž dochází k poklesu cen  úspora systému i pacientů

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "LÉKOVÁ POLITIKA REFORMA. Reforma lékové politiky Programové prohlášení vlády Léková politika v ČR oVláda prosadí změnu systému regulačních poplatků. Poplatek."

Podobné prezentace


Reklamy Google