Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCLLD MAS ČL Seminář Místní partnerství a jeho význam při zpracování strategie rozvoje obce Horšovský Týn 25. března 2014 a jejím naplňování.... Horšovský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCLLD MAS ČL Seminář Místní partnerství a jeho význam při zpracování strategie rozvoje obce Horšovský Týn 25. března 2014 a jejím naplňování.... Horšovský."— Transkript prezentace:

1 SCLLD MAS ČL Seminář Místní partnerství a jeho význam při zpracování strategie rozvoje obce Horšovský Týn 25. března 2014 a jejím naplňování.... Horšovský Týn 25. března 2014

2 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD“ Manuál tvorby připravuje MMR – poslední návrhová verze je z 26.1.2014 Integrovaná strategie území (ISÚ) Integrovaný akční plán rozvoje území (IAPRÚ)

3 Principy „SCLLD“ transparentní příprava – „zdola – nahoru“ partnerství (venkov – město) komunitní a expertní přístup zpracování požadavek na integrované a vícesektorové akce, inovační přístup konkrétnost vazba na relevantní další rozvojové strategie respektování principů / pilířů udržitelného rozvoje

4 Závazné metodické kroky tvorby „SCLLD“ Vymezení a základní charakteristika území Problémová analýza Analýza potřeb Zmapování dalších strategií řešeného území Stanovení vize a cílů a jejich priorizace Výběr opatření pro naplnění cílů Nastavení indikátorů jednotlivých cílů Finanční plán a harmonogram realizace Nastavení implementace a monitoringu Zveřejnění, připomínkování, schvalování (obce, MAS) POZN.: Samostatné zpracování území VCHÚ (NP, CHKO)

5 Komunitní projednávání „SCLLD“ Dotazníkové šetření Kulaté stoly, pracovní skupiny, projednávání s veřejností Prokazatelně informovat veřejnost a aktéry v území Vytvoření komunikačních nástrojů

6 Další praktické info k SCLLD zahrnuté operační programy (PRV, zaměstnanost, podnikání, ŽP, IROP) SCLLD musí být v souladu: se strategickými dokumenty obcí tvořících území působnosti MAS se strategickými dokumenty nadřazených celků s metodickými pokyny MZe a MMR

7 Co je Program rozvoje obce? ANALÝZA (rozbor, rozklad, hledání příčin a souvislostí) SYNTÉZA (spojení, sjednocení, systémový souhrnu závěrů) KONCEPCE (pojetí, představa, myšlenková osnova)

8 Proč má obec plánovat? Jaké jsou důvody? (krom toho, že je to zcela běžná a nutná součást života) Vytvoření argumentační základny pro rozhodování v zásadních rozvojových otázkách Prostor pro nalezení všeobecného konsenzu obyvatel obce (příležitost pro uplatnění principu komunitního řízení rozvoje obce) Zpracování praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce / regionu a realizaci rozvojových aktivit Příprava stěžejního podkladu pro čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie Upevnění pozice v regionu a posílení konkurenceschopnosti obce (marketingový efekt) „Kdo selže v plánování, plánuje selhání“

9 Aktuální situace v plánování rozvoje v ČR SYSTÉM A HISTORICKÉ SOUVISLOSTI - přístup k plánování - plánování různých územních úrovní - princip programování v EU (období 2007-2013 → IPRM) LEGISLATIVA - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje METODIKA - ?

10 Projekt MMR „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ Nositel projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj Projekt vychází z vládní strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration), schválen usnesením vlády č. 536/2008. Období řešení: duben 2011 – březen 2014 Pilotní regiony: Liberecký, Pardubický a Zlínský kraj. 25 pilotních obcí (ověřování metodiky) Řešitelé projektu pro MMR GaREP, spol. s r.o., Brno e-Rozvoj.cz, s.r.o., Jablonec nad Nisou atlantis software, s.r.o., Praha

11 Projekt MMR „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ Cíle projektu: Zlepšení kvality řízení obcí – metodická pomoc a vytvoření webového portálu pro zpracování programů rozvoje obcí. Zvýšení otevřenosti plánovacích procesů obcí a zefektivnění vzdělávání v oblasti řízení rozvoje obcí. Aktivity projektu: Analýza rozvojových dokumentů obcí Vytvoření metodiky tvorby programu rozvoje obce Ověřování metodiky Tvorba webové aplikace a vytvoření systému e-learningu Vzdělávání, seznámení uživatelů s aplikací

12 Metodika tvorby Programu rozvoje obce Východiska formulování metodiky Metodické principy (systémový přístup, jednoduchost, logika, přehlednost, srozumitelnost, použitelnost v praxi) Obsah PRO (náplň, rozsah) Proces tvorby PRO (komunitní přístup)

13 Otázky před zahájením zpracování PRO V jakém rozsahu bude PRO zpracován? Co všechno má PRO obsahovat? Kdo bude PRO zpracovávat? S kým bude PRO průběžně diskutován? Jak nastavit nástroje komunitního přístupu k projednávání PRO? Jak bude do procesu zpracování zapojeno obyvatelstvo? Jak budou časově uspořádány jednotlivé kroky tvorby PRO? Jaký bude harmonogramu tvorby PRO? Zajímají nás jiné rozvojové dokumenty? Které? Musíme s nimi pracovat? Jak?

14 Základní struktura PRO A.2 Východiska pro návrhovou část A.1 Charakteristika obce B.1 Strategická vize B.3 Podpora realizace programu B.2 Opatření a aktivity A. ANALYTICKÁ ČÁST B. NÁVRHOVÁ ČÁST Úvod 1. Území 2. Obyvatelstvo 3. Hospodářství 4. Infrastruktura 5. Vybavenost 6. Životní prostředí 7. Správa obce Silné stránky Slabé stránky Vize na 10–20 let Opatření Tematická Prostorová Specifikace aktivit Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady Zdroj financování Řízení realizace Způsob sledování a hodnocení Způsob aktualizace 14

15 Obsah analytické části PRO  Soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci a stavu a vývoje jednotlivých oblastí života Část dokumentuZákladní obsahVolba rozšíření A. Analytická část A.1 Charakteristika obce 1.Území 2.Obyvatelstvo 3.Hospodářství 4.Infrastruktura 5.Vybavenost 6.Životní prostředí 7.Správa obce  Výsledky šetření obyvatel  Výsledky šetření podnikatelů  Výsledky šetření neziskových organizací  Srovnávací analýza A.2 Východiska pro návrhovou část Silné a slabé stránky  Limity rozvoje  Problémová analýza  SWOT analýza  Vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce  Vyhodnocení vazeb dalších koncepčních dokumentů 15

16 Charakteristika obce - proč analyzovat? Smyslem analýzy obce je stručně a výstižně soustředit hlavní poznatky o obci, na základě nichž jsou formulovány vize a opatření. Všechny osoby zapojené do tvorby PRO tak mají srovnatelný informační základ. Vloží do fakt o obci určitý nadhled, a to pomocí srovnání s údaji jiných území. Umožní tak posoudit závažnost problémů. Je podkladem pro formulaci otázek v dotazníkových šetřeních, kdy chceme zjistit, jak jsou zjištěné problémy vnímány obyvateli a aktéry.

17 Na jaké otázky nám analýza odpoví? Jaký je současný stav relevantních rozvojových složek obce? Jaký je jejich vývoj? Jaké jsou v obci problémy, čím jsou způsobeny a případně zda a jak jsou řešitelné? Jaké má obec rozvojové možnosti, které doposud nevyužívá?

18 Kde brát informace pro analýzu? Vlastní znalosti představitelů a pracovníků obce Existující materiály obce Statistické informace Z veřejných databází Z obecní evidence Meziobecní srovnání, porovnání v rámci širšího území Informace z veřejných diskusí Terénní šetření

19 Podpora systému MPPO Statistická data ČSÚ za všechny obce přímo v systému (pravidelná roční aktualizace) SW nástroj pro provedení srovnávacích analýz Nástroje pro zefektivnění diskusí (vypořádání připomínek) Nástroje pro realizaci terénních šetření Nástroj na podporu formulace souhrnných analytických závěrů

20 Analytické závěry – přechod k návrhové části stanovení důležitosti dílčích analytických závěrů / výroků SWOT analýzy vyhodnotit rozvojový potenciál řešeného území definovat funkce řešeného území s ohledem na jeho pozitivní (udržitelný) rozvoj identifikovat rozvojové slabiny rozvoj řešeného území identifikovat potenciální úskalí rozvoje řešeného území

21 Struktura návrhové části Opatření 1 Strategická vize Opatření 2 Opatření 3 Aktivita 1.1 Aktivita 3.2 Aktivita 3.1 Aktivita 2.2 Aktivita 2.1 Aktivita 1.2

22 Obsah návrhové části PRO  V návrhové části je vyjádřen představa o rozvoji obce a navržen způsob jejího dosažení. Část dokumentuZákladní obsahVolba rozšíření B. Návrhová část B.1 Strategická vize Vize..... let (10–20 let)  Principy rozvoje  (Dlouhodobé) strategické cíle  (Střednědobé) programové cíle B.2 Opatření a aktivity Opatření Aktivity..... let (4–7 let)  Specifikace opatření  Detailnější specifikace aktivit  Zásobník aktivit B.5 Podpora realizace programu 1.Organizační zajištění realizace 2.Nejbližší kroky 3.Způsob vyhodnocování a aktualizace dokumentu Akční plán–  Akční plán.....(1–2 roky) 22

23 Rozvojová vize Představa o budoucnosti obce – jak se obec zlepší a změní po realizaci opatření navržených v PRO. Časový horizont: 15 – 20 let, vize tedy nebude naplněna realizací jednoho PRO, ale více PRO na sebe navazujících – proto je tak důležité vyhodnocování a aktualizace PRO. „ Je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit na kupu hnoje a trefit se“

24 Rozvojové cíle Čeho bude dosaženo realizací PRO. Charakteristika: cíl je realistický (reálně dosažitelný), měřitelný nebo hodnotitelný, vydiskutovaný a odsouhlasený aktéry Uvádět u nich hodnotící ukazatele, včetně výchozích a očekávaných hodnot  hodnocení naplňování realizace PRO. Ne vždy musí být cíl kvantifikovatelný, musí však být hodnotitelný adekvátním způsobem. Např.: zvýšit počet obyvatel o 5%, odstranit 30% ekologických zátěží v obci apod.

25 Rozvojová opatření Zastřešují soubory aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat/problémů. Odvíjí se od vize, resp. cílů, mají střednědobý charakter. Každé opatření obsahuje min. 1 aktivitu. Charakter opatření:  prostorový – zaměřeno na komplexnější řešení situace v jednotlivých částech obce  tematický – řešení určitého tématu v rámci celé obce

26 Rozvojové aktivity označují konkrétní úkony, činnosti v rámci opatření každou aktivitu je nutné podrobně specifikovat (viz níže) může mít kratší dobu realizace než je celé návrhové období PRO rozvojové aktivity se rozpadají na 1 nebo více projektů

27 Specifikace aktivit Důležitost (priorizace) Termíny – rok(y) realizace Odpovědnost za realizaci – určení subjektů, které budou zajišťovat faktické naplňování aktivity. Náklady – odhad nákladů na realizaci aktivity. Zdroje financování Komentář (např. postupové kroky) ZÁSOBNÍK AKTIVIT: soupis nápadů, činností, které by neměly zapadnout, ale které nejsou v období platnosti PRO realizovány.

28 Nastavení realizace PRO Stanovení způsobu zajištění naplňování PRO (akční plán) Stanovení způsobu sledování a vyhodnocování naplňování PRO (zpětná vazba). Stanovení způsobu provádění změn (aktualizace).

29 Podpora systému MPPO Podpora strukturované tvorby návrhové části → cíle, opatření, aktivity Strukturovaná specifikace aktivit Nástroj pro třídění a priorizaci aktivit Automatizované projednávání návrhové části Automatizovaná tvorba akčního plánu

30 Možnost financování tvorby PRO…aktuálně!! OP LZZ – Ministerstvo vnitra ČR výzva k předkládání žádostí o dotaci: březen/duben 2014 ???

31 Děkuji Vám za pozornost Ing. Petr Ponikelský tel.: 737 291 735 e-mail: petr.ponikelsky@e-rozvoj.czpetr.ponikelsky@e-rozvoj.cz web: www.e-rozvoj.czwww.e-rozvoj.cz portál: www.rozvojobci.czwww.rozvojobci.cz RYCHLÝ KONTAKT info@e-rozvoj.cz


Stáhnout ppt "SCLLD MAS ČL Seminář Místní partnerství a jeho význam při zpracování strategie rozvoje obce Horšovský Týn 25. března 2014 a jejím naplňování.... Horšovský."

Podobné prezentace


Reklamy Google