Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní závod Židlochovice Ing. Miroslav Svoboda ředitel lesního závodu Židlochovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní závod Židlochovice Ing. Miroslav Svoboda ředitel lesního závodu Židlochovice."— Transkript prezentace:

1 LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní závod Židlochovice Ing. Miroslav Svoboda ředitel lesního závodu Židlochovice

2 Vložte text 1

3 Základní údaje a přírodní poměry. 2 Většina území LZ patří do nejsušší a nejteplejší oblasti ČR Katastrální výměra LZ – ha Lesnatost - 13 % (s OSL 16%) PUPFL ha ( ha porostů) Počet ORP - 10 (4 bývalé okresy) LHC ŽIDLOCHOVICE porostní půda – ha nadm. výška m n.m. prům. teplota – 9,2 st.C prům. roční úhrn srážek – mm lesní oblast – 35 Zastoupení LVS – 1-3 (hl. LVS 1 – 92%) LHC MORAVSKÝ KRUMLOV porostní půda – ha nadm. výška m n.m. prům. teplota – 8-9 st.C prům. roční úhrn srážek – 500 mm lesní oblast – 33 (95%), 35 (5%) Zastoupení LVS – 1-3 (hl. LVS 2 – 88%)

4 Lesnická specifika 3 lužní lesy cca 9800 ha lesy v pahorkatinách – převaha pařezin a nepravých kmenovin ha lesy na pískách – borovice a dub cer 2400 ha akátiny v malých celcích na velké katastrální výměře větrolamy 900 ha 90% listnatých dřevin Průměrné zásoby na ha v mýtním věku Prům. zásoba mýtních porostů na LHC Židlochovice = 374 m3 b.k. Prům. zásoba mýtních porostů na LHC Moravský Krumlov = 274 m3 b.k.

5 Organizační členění LZ 4 7 polesí: 11 Židlochovice 12 Velký Dvůr 14 Mikulov 17 Valtice 18 Lanžhot 19 Tvrdonice 20 Mor. Krumlov 4 střediska: 40 SZV Židlochovice 51 SDMS Židlochovice 52 DMS Břeclav 61 SPVÚ Břeclav

6 Údaje z všeobecné části LHP – kategorizace 5

7 6 Plošné zastoupení dřevin

8 7

9 Zastoupení hospodářských souborů 8

10 9

11 Souhrnná data LHP pro LZ Židlochovice (LHC Židlochovice + LHC Moravský Krumlov) 10 Závazná ustanovení LHP: Maximální celková výše těžby – m 3 Minimální plošný rozsah výchovy v porostech do 40 let věku – ha Další údaje z LHP: Těžba obnovní m 3 Těžba výchovná m 3 Prořezávky ha Probírky ha Zalesňování ha

12 Výrobní úkoly LZ Židlochovice v r TĚŽBA 11 Dle způsobu výroby dříví Standardní těžba m3 Hroubí pro štěpku m3 Samovýroba m3 Hroubí ponechané v por. 127 m3 Celkem m3 Dle způsobu provedení výroby dříví Těžba dříví vlastními m3 Těžba dříví cizími m3 Celkem m3

13 Pěstební činnost 12 Síje Db po celoplošné přípravě

14 Pěstební činnost UkazatelMJ plán rok 2015 Pěstební činnost celkemmil. Kč37,00 Obnova mil. Kč 15,34 Péče o kultury mil. Kč 18,48 Prořezávky mil. Kč 2,40 Ochrana lesa mil. Kč 0,13 Jiná pěstební činnost mil. Kč 0,66 Obnova lesa celkemha294,0 z toho přirozená obnova ha 48,0

15 Zelená energie - rychle rostoucí dřeviny 14 Na lesním závodě Židlochovice byla založena matečnice klonů šlechtěných topolů a vrb, jako zdroj reprodukčního materiálu pro výsadbu nových ploch za účelem produkce energetické štěpky. V letech 2007 – 2008 byly zalesněny následující plochy rychle rostoucích dřevin: Plocha „Přímětice“, výměra 5,46 ha (2007) Plocha „Přítluky“, výměra 14,37 ha (2007) Plocha „Pohořelice-Líchy“, výměra 3,00 ha (2007) Plocha „Velký Dvůr“, výměra 14,18 ha (2008) Do jara 2014 byla realizována první sklizeň na ploše Pohořelice-Líchy a Přítluky formou elektronické aukce. Bylo sklizeno 871 tun štěpky za Kč bez DPH.

16 Prodej dříví a potěžebních zbytků Prodej dříví na LZ Židlochovice za období měs m tis. Kč, zpeněžení 2 132,- Kč/m3 (78,6 €/m3) 15 m3Tis. Kčzpeněžení ČMKB EAD RP Prodej potěžební zbytků Z toho samovýroba Klest a odp. Kůra EAD 99,8%

17 Obchod se dřevem - zpeněžení 16

18 Prodej sortimetů dle druhů obchodu v m3 a tržbách 17

19 Ekonomika – hospodářský výsledek 18

20 Vývoj HV dle měsíců v letech 2011 –

21 Podíl prací cizími – vlastními v % 20

22 Vybavenost – lesní mechanizace stav tis.Kč Vývoj odpisů IMA Strojní a ost.stavební

23 Lidské zdroje – počty zaměstnanců stav TH……………………………… 76 D………………………. 255 Celkový počet stálí …………………………………………… Zam. mimo prac. poměr – brigádníci (DPP a DPČ) ……. 305

24 Lidské zdroje – věková struktura 23

25 Lidské zdroje – vzdělanostní struktura 24

26 Lidské zdroje – vývoj počtu zaměstnanců r

27 Výpomoci na lesních správách – mapka působnosti 26

28 Myslivost - specifikace 27 Všechny honitby v režii LČR, s.p. celková výměra 19 honiteb ha 6 obor o celkové rozloze ha 13 volných honiteb ha z toho 9 honiteb s bažantnicemi ha centrální služby pro myslivost středisko služeb (líheň bažantů a sklad zvěřiny) zámek Židlochovice (ubytování loveckých hostů)

29 Myslivost 28

30 Myslivost - obory 29 Bulhary (1164 ha) – zvěř jelení, daňčí, černá Klentnice (485 ha) – zvěř daňčí a mufloní M. Krumlov (2411 ha) – zvěř jelení, mufloní, černá Soutok – (4232 ha) – zvěř jelení, daňčí, černá Termanec (102 ha) – zvěř mufloní a daňčí Císařská obora (66 ha) – zvěř mufloní a daňčí Muflon ulovený v r ,80 CIC

31 Myslivost 30

32 Myslivost 31

33 Tržby za zvěřinu v roce

34 Myslivost 33

35 Myslivost – vývoj nákladů a tržeb v letech

36 Myslivost - bažantnicví 35

37 Myslivost - bažantnictví 36

38 Myslivost - bažantnictví 37

39 Myslivost – Zámek Židlochovice 38 ubytování jednací prostory stravovací služby využití: -potřeby LČR, s.p. (porady, školení...) -v době lovu bažantů využití loveckou klientelou -komerční využití – semináře, školení firemní a soukromé akce, oslavy

40 Ochrana přírody, PR 39

41 Natura EVL evropsky významných lokalit (EVL) Výměra EVL ha porostní půdy, (překryv s ptačími oblastmi) U vybraných EVL či jejich částí postupné vyhlašování EVL formou maloplošných zvláště chráněných území = omezení lesního hospodaření

42 Natura 2000 – ptačí oblasti 41 2 ptačí oblasti s významnou výměrou lesních porostů: Soutok-Tvrdonicko (5.719 ha) a Pálava (2.371 ha) porostní půdy S malou výměrou i PO Lednické rybníky (25 ha), Hovoransko-Čejkovicko (68 ha) Celkem Natura 2000 pokrývá ha (z ha porostní půdy)

43 Zvláště chráněná území maloplošných zvláště chráněných území o rozloze 700 ha 3 Národní přírodní pam. 9 Národních přírodních rezervací 7 Přírodních památek 12 Přírodních rezervací + CHKO Pálava

44 Zvláště chráněná území 43

45 Škody zvláště chráněnými živočichy - Bobr evropský 44 Bobr evropský – zvláště chráněný živočich, nárůst populace, vhodné životní prostředí Působí značné škody na lesním hospodářství, roční škody v řádech miliónů Kč (2011 – 5,6 mil. Kč, 2012 – 4,5 mil. Kč, 2013 – 13 mil. Kč) Škody na lesních porostech vyčíslovány a uplatňovány

46 Revitalizace v lužních lesích 45 v 70. a 80. letech min. století na Dyji a Moravě rozsáhlé vodohospodářské úpravy toků (napřímení toků, ohrázování) – změna vodního režimu, pokles hladiny podzemí vody, prosychání porostů. 90. léta - obnova sítě kanálů, rozsáhlé revitalizační úpravy (stavidla, propustky) s cílem obnovit vodní režim lužních lesů. Dnes pokračují dílčí projekty ze zdrojů EU (obnova Pivovarského járku 2013) → Revitalizace Mušovský luh

47 Zemědělská výroba 46 Pro potřeby myslivosti službou výroba kukuřice, pšenice a vojtěšky na výměře cca 400 ha Vlastními prostředky hospodaří LZ na loukách a mysliveckých políčkách v oborách a bažantnicích Zemědělsky obhospodařovaná půda evidovaná v PB v LPIS celkem ha Využití zemědělské platby na plochu - SAPS

48 Rybářství 47

49 Chalara fraxinea 48 významné houbové onemocnění jasanu ztepilého a úzkolistého jasany - po DB druhá nejvýznamnější hospodářská dřevina na LHC Židlochovice nejškodlivější v porostech do 40 let zastoupení JS – ha ( 20,5%) od r provedena rekonstrukce porostů na 22 ha a podle vlastního průzkumu v r je aktuálně ohroženo rekonstrukcí 273 ha

50 Komáři 49 Významný fenomén lužních lesů Omezení lesního hospodářství Ošetřování komářích líhnišť na pozemcích LČR biologickým přípravkem (služba pro veřejnost a obyvatele Břeclavska) Kalamitní množství komářích larev ve vodě

51 Lednicko - valtický areál ( LVA ) 50 Od roku 1996 ha součástí světového kulturního dědictví UNESCO LVA zahrnuje rozsáhlé komplexy lesů s významnou rekreační funkcí (turistika, cykloturistika) V rámci Programu 2020 ročně vynaloženy náklady cca 400 tis. Kč na LVA (údržba cest, sečení podél cest, zajištění bezpečnosti, úklidové práce, naučné stezky, výsadby apod.) Státní zámek Valtice návštěvníků Museum Torture Kolonáda (Reistna) Národní zemědělské muzeum Bylinková zahrada Muzeum železné opony Rendez-vous (Dianin chrám) Zámecký sklep Městské muzeum 600

52 Turistika na území LZ 51 Turisticky velmi frekventované lokality – Lednicko-valtický areál, Lednice, soutok řek Moravy a Dyje. Množství cyklotras a cyklostezek Skloubit zájmy veřejnosti s mysliveckým provozem (obory), hospodářskými úkoly není jednoduché. Území LZ navštěvuje značný počet exkurzí – lesnické školy vysoké a střední, profesní lesnické organizace. Časově náročné pro personál.

53 52 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Lesní závod Židlochovice Ing. Miroslav Svoboda ředitel lesního závodu Židlochovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google