Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) Cílové skupiny, orgány SPOD, činnosti SPOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) Cílové skupiny, orgány SPOD, činnosti SPOD."— Transkript prezentace:

1 Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) Cílové skupiny, orgány SPOD, činnosti SPOD

2 SPOD (sociálně právní ochrana dětí) = činnost zahrnující: Ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, Ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

3 Zdroje – právní úprava SPOD: Úmluva o právech dítěte a další mezinárodní úmluvy Zákon č. 359/1999 Sb., o SPOD Instrukce MPSV

4 Orgány SPOD: Úřad obce s rozšířenou působností (OSPOD) – nejvíce kompetencí (evidence ohrožených dětí, výkon opatrovnictví, iniciace soud. sporů, podíl na zařizování NRP) MPSV– připravuje pro ministra právní předpisy a vydává metodiky, doporučení a stanoviska k jednotlivým problémových oblastem a činnostem Krajské úřady - větší část rozhodování o NRP, pověření nestát. orgánů k výkonu SPOD, metodicky vede obec. úřady a obec. úřady s rozšíř. působností Obecní úřady– vyhledávání a sledování rizikových dětí a rodin, působení na zainteresované osoby Úřad pro mezinárodní ochranu dětí – mezinárodní adopce dětí, hájí zájmy českých dětí ve vztahu k cizině (např. pokud je 1 rodič cizinec )

5 Výkon sociálně právní ochrany dětí jinými subjekty další subjekty nejsou přímo orgány SPOD, ale poskytují sociálně právní ochranu dětí (ale nemají stejné kompetence): – obce v samostatné působnosti (samospráva) – kraje v samostatné působnosti (samospráva) – pověřené osoby (má povolení od ministerstva), mohou vykonávat jen zlomek (FOD) – komise pro sociálně právní ochranu dětí (při obci s rozšířenou působností, rozhoduje o preventivních programech, rozhoduje např o pořádání dětských táborů)

6 Okruhy dětí, kterým je určena SPOD všem dětem na území ČR nelegálním cizincům jen v nezbytné míře („na černo“) zaměřuje se na rizikové skupiny dětí: – děti, které nemají rodiče (+) – děti, jejichž rodiče zneužívají svá práva – děti, jejichž rodiče neplní své povinnosti – děti, které vedou zahálčivý a nemravný život (záškoláci, prostitutky) – děti, které páchají trestnou činnost nebo mají výchovné problémy – děti, které jsou v náhradní rodinné péči / nebo péči ústavní / ochranné

7 Zásady SPOD: každé dítě má právo požádat o pomoc orgán SPOD každý občan má právo upozornit orgán SPOD (a orgán je povinen o této osobě zachovávat mlčenlivost) 2 možné situace: – jednání osob pečujících o dítě nepřekračuje zákon, ale porušuje práva dítěte - právo a morální povinnost upozornit orgán SPOD – jednání osob pečujících o dítě překračuje zákon – zákonná oznamovací povinnost (tj. dá se postihnout, pokud nic neohlásí) Pozn.: Oznamovací povinnost má i zdravotnické zařízení pokud ošetří dítě, u kterého je podezření na týrání, zneužívání či zanedbání (povinnost zdokumentovat úraz).

8 Sociálně právní ochrana dítěte se uplatňuje: V oblasti náhradní rodinné péče (pěstounská péče a osvojení) V oblasti týkající se trestné činnosti dětí a mládeže, případně závažných výchovných problémů této skupiny V oblasti týkající se terénní sociální práce, kolizního opatrovnictví a trestné činnosti spáchané na dětech a mládeži (týrané a zneužívané děti)

9 Činnosti SPOD: Prevence Ukládání výchovných opatření Návrhy na opatření soudu Činností na ochranu dětí Sledování výkonu opatření soudu pro mládež Odborné poradenství budoucím pěstounům a osvojitelům Další činnosti v rámci zprostředkovávání náhradní rodinné péče Vedení dokumentace

10 A. Prevence provádí obec, obec s rozšířenou působností (preventivní oddělení MěÚ Chrudim, Oddělení péče o dítě a rodinu MěÚ Chrudim) – Přednášky – Depistáž – Poradenství – sledování rizikových rodin

11 B. Ukládání výchovných opatření orgány SPOD mají možnost působit na rodiče, aby plnily své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a aby včas odstranily nedostatky (obecní úřad) TATO OPATŘENÍ MŮŽE ULOŽIT ORGÁN SPOD I BEZ SOUHLASU SOUDU a může je i zrušit (posouzení aktuální situace).

12 3 druhy výchovných opatření Dohled - neustálé sledování rodiny, které provádí orgán SPOD v součinnosti s jinými orgány (Policie ČR, lékař, škola) Napomenutí – varování rodičů dítěte nebo jiné osoby před tím, že v případě pokračování nežádoucího chování může následovat sankce O mezení – zákaz navštěvování určitých míst (restaurace, diskotéky)

13 C. Návrhy na opatření soudu orgán SPOD může podat návrh soudu na tato opatření (úřad obce s rozšířenou působností): – výchovná opatření uložená soudem (stejná jako předchozí) – zásahy do rodičovské zodpovědnosti = určité omezení rodičovských práv a povinností pozastavení omezení odebrání

14 návrh na předběžné opatření =navrhuje se v případě, že se dítě ocitlo bez péče anebo je vážně ohroženo jeho zdraví nebo život, návrh na soud – do 24 hodin rozhodnutí nařízení, prodloužení či zrušení ústavní či ochranné výchovy – vážný zásah do života dítěte, přistupuje se k němu v případě, že ostatní opatření selhala, pozn: ochranná výchova – týká se dětí, které páchají trestnou činnost (delikventi), děti starší 12ti let – výjimečný trest (úmyslná vražda) (tj. „místo vězení ústavní výchova je na ochranu dítěte (ne „za trest“)

15 D. Činnosti na ochranu dětí spadají sem všechny činnosti SPOD + výkon opatrovnictví (právní zastupování dítěte jen pro 1 úkon (hl. dědictví a rozvod) a poručnictví (zastupuje dítě komplexně jako rodič, ale o důležitých rozhodnutích musí rozhodnout soud),

16 E. Sledování výkonu opatření soudu pro mládež týká se výchovných opatření, viz výše

17 F. Odborné poradenství budoucím pěstounům a osvojitelům odborné poradenství a testování žadatelů OSPOD přijme žádost, zajistí podklady, provede sociální šetření a hovoří s žadateli. Psychologické posouzení provede Krajská poradna – Poradna pro rodinu a žadatele doporučí nebo nedoporučí, krajský úřad pak rozhodne.

18 G. Další činnosti v rámci zprostředkovávání NRP spočívají ve vytváření dokumentace, šetření situace a v kontrole dodržování práv dítěte

19 H. Vedení dokumentace důležité, skládá se z dokumentace: – základní (rejstřík ochrany mládeže, jmenná kartotéka) Om 32/2007 – nepříslušná ochrana mládeže - Nom - v této evidenci jsou děti žijící ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ale mající trvalé bydliště jinde – pomocná - např. evidence dětí s nařízení ÚV, počet správních rozhodnutí, děti v péči jiné fyzické osoby než rodiče nebo v pěstounské péči, dítě vhodné do NRP nebo žadatelů o NRP, dětí se stanoveným dohledem apod. Rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte mají nárok do dokumentace nahlédnout (pokud mají rodičovská práva)

20 Zdroje: ŠPECIÁNOVÁ, Š.: Sociálněprávní ochrana dětí. Praha:VIOD. 2007 ISBN 978-80-86991-27-6 ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. ISBN 80- 86131-44-0. NOVOTNÁ, V.,BURDOVÁ, E., BRABENEC, F. Zákon o sociálně-právní ochranně dětí - komentář, Praha: Linde, 2002. ISBN 80-86131-31-9. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.


Stáhnout ppt "Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) Cílové skupiny, orgány SPOD, činnosti SPOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google