Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimořádné události Živelní pohromy. OBSAH: Typy jednotlivých živelních pohrom   charakteristika   projevy   ochranná opatření   obecné zásady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimořádné události Živelní pohromy. OBSAH: Typy jednotlivých živelních pohrom   charakteristika   projevy   ochranná opatření   obecné zásady."— Transkript prezentace:

1 Mimořádné události Živelní pohromy

2 OBSAH: Typy jednotlivých živelních pohrom   charakteristika   projevy   ochranná opatření   obecné zásady chování

3 1. Lesní požár V roce 2011 vzniklo v lesnictví 309 požárů se škodou 11 590 200 Kč, 1 osoba byla usmrcena a 24 osob bylo zraněno. Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke zvýšení počtu požárů o 10 %, škody jsou vyšší o 9 %. Požáry zničily nebo poškodily 337 ha lesních porostů. Charakteristika   nežádoucí, neovládané a zpravidla již neovladatelné hoření   rychle se šířící, zasahující velké plochy, zdlouhavá likvidace s nutností kontroly na místě, závažný dopad na chráněné zájmy   vznikají působením přírodních živlů (např. blesk, samovznícení při vysokých teplotách) nebo z důvodu nedbalosti či úmyslu člověka   obecně lze rozdělit na podzemní (nejčastěji rašeliniště, skryté hoření), pozemní (hoří pozemní kryt, tzn. hrabanka, tráva mech) a korunové (větve stromů)

4 1. Lesní požár Projevy   spojené s vnímáním lidskými smysly (zrak, sluch, čich, hmat, chuť) Ochranná opatření   základní povinností fyzických osob je počínat si tak, aby nedošlo k požáru (správná manipulace s otevřeným ohněm, dodržování předpisů požární ochrany…)

5 1. Lesní požár Obecné postupy chování   provést nutná opatření pro záchranu osob   uhasit požár, je-li to možné nebo provést nutná opatření k jeho zamezení a šíření   neodkladně ohlásit požár na linku tísňového volání   poskytnout osobní pomoc na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce

6 2. Povodeň Charakteristika /zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění poslední novelizace/   přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody   povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod   může být způsobena přírodními jevy (tání, dešťové srážky, chod ledů) = přirozená povodeň   nebo jinými vlivy (porucha vodního díla, která může vést až k jeho havárii/protržení, nouzové řešení kritické situace na vodním díle) = zvláštní povodeň

7 2. Povodeň   začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity

8 2. Povodeň Stupně povodňové aktivity   míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity 1. 1. první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby 2. 2. druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle 3. 3. třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle

9 2. Povodeň Ochrana před povodněmi   činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území   zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními (dle povodňových plánů, v případě vyhlášení krizového stavu dle krizového plánu)   řízení ochrany před povodněmi zajišťují povodňové orgány Povodňové orgány PředPři  orgány obcí  obce s rozšířenou působností  krajské úřady  MŽP Povodňová komise:  obcí  ORP  ucelených povodí  ÚPK

10 2. Povodeň Povodňová opatření 1. 1. Přípravná opatření stanovení záplavových území, vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, příprava předpovědní a hlásné povodňové služby, organizační a technická příprava, vytváření hmotných povodňových rezerv, příprava účastníků povodňové ochrany)   Povodňové plány dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací, zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území, stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity

11 2. Povodeň Povodňová opatření 2. 2. Opatření při nebezpečí povodně, v průběhu povodně činnost předpovědní povodňové služby, činnost hlásné povodňové služby, varování při nebezpečí povodně, zřízení a činnost hlídkové služby, vyklizení záplavových území, řízené ovlivňování odtokových poměrů, povodňové zabezpečovací práce, povodňové záchranné práce, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní 3. 3. Opatření po povodni evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, odstranění povodňových škod a obnova území po povodni

12 2. Povodeň Obecné postupy chování 1. Před povodní   informuj se na obecním úřadě, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém (zátopovém) území či v území ohroženém zvláštní povodní   informuj se o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni   předem si připrav materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a vyzkoušej si jejich montáž a funkčnost   proveď povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajisti, aby neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku

13 2. Povodeň   buď v pohotovosti, trvale sleduj předpověď počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li tě ohrozit) a řiď se pokyny povodňových orgánů obce, policie a záchranářů 2. 2. V případě, kdy dojde k povodni   zabezpeč veškerý majetek (vyšší patra, odsun automobilu…) a domácí i hospodářské zvířectvo (zajisti vyvedení nebo možnost opuštění ustájení)   v případě zaplavování objektu vypni přívod vody, plynu, elektrické energie   připrav si evakuační zavazadlo pro možné opuštění bytu   v případě nařízené evakuace se dle pokynů evakuuj

14 2. Povodeň 3. Po povodni   po povodni nech vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem   nech si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci – zajisti provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu před jejich opětovným připojením a obyvatelnost bytu nebo domu   zlikviduj podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky   dbej dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nech si řádně ošetřit každé otevřené zranění

15 2. Povodeň   při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiď pokyny odborníků, nepij vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita – u vlastní studni proveď její vyčištění a několikanásobné odčerpání vody a desinfekci, nech provést laboratorní prověření kvality vody   kontaktuj příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlas pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotov soupis škod, případně je zdokumentuj (fotografie, znalecké posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupuj podle pokynů pojišťovny   informuj se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádej finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc

16 3. Atmosférické poruchy Charakteristika   představují prudké a bouřlivé počasí jejichž projevem jsou vichřice, hurikány, tornáda, ale také sucho, extrémní chlad či vedro, nadměrné dešťové nebo sněhové srážky Bouřka   soubor elektrických, optických a akustických jevů vznikajících mezi oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí   je vázána na bouřková oblaka která s sebou přinášejí další negativní atmosférické poruchy - déšť, sníh, sněhové krupky, bleskové výboje, nárazový vítr, kroupy, tornáda

17 3. Atmosférické poruchy Vichřice   silný nárazový vítr dosahující rychlosti 75 – 88 km/h (9° Beaufortovy stupnice) Hurikán   tropická bouře s větrem o rychlosti minimálně 120 km/hod kdy vítr fouká kolem relativně chladného centra o šířce 30-45 km a bouře zasahuje až do vzdálenosti 600 km   projevuje se přívalovým přívalovým deštěm, silným větrem s poryvy o síle vichřice Tornádo   mohutný vzdušný vír v atmosféře o průměru až 100 m   projevuje se silným větrem, vertikálními pohyby a destrukcemi

18 3. Atmosférické poruchy vyjadřuje sílu větru bez pomocí přístrojů Beaufortova stupnice - vyjadřuje sílu větru bez pomocí přístrojů BfVítrRychlost (km/h)Účinky 0BEZVĚTŘÍ pod 1 kouř stoupá kolmo vzhůru 1VÁNEK1 - 5kouř stoupá mírně zešikma 2VĚTŘÍK 6 - 11 listí na stromech šelestí 3SLABÝ VÍTR12 - 19listy a větve stromů se pohybují 4MÍRNÝ VÍTR 20 - 28 víří se prach z cest a polí, napínají se prapory 5ČERSTVÝ VÍTR29 - 39začínají se pohybovat i listnaté keře 6SILNÝ VÍTR 40 - 49 pohybují se větší větve stromů, vítr sviští po telegrafních drátech 7MÍRNÝ VICHR50 - 61pohybují se celé stromy, chůze proti větru je nesnadná 8ČERSTVÝ VICHR 62 - 74 lámou se větve stromů, chůze proti větru je velice obtížná 9SILNÝ VICHR75 - 88vítr poškozuje střechy domů 10BOUŘLIVÝ VICHR 89 - 102 vítr vyvrací stromy a poškozuje domy 11VICHŘICE103 - 117vítr působí rozsáhlé škody na velkých plochách 12 - 17ORKÁN 118 - 133 (a více) vítr má ničivé až devastující účinky

19 3. Atmosférické poruchy Nadměrné dešťové / sněhové srážky   jsou ve velkém množství padající srážky (déšť, mrznoucí déšť, mrholení, mrznoucí mrholení, sníh, sněhové krupky, kroupy aj. = částice vzniklé kondenzací vodní páry za různých podmínek) na zemský povrch   jsou častou příčinou pohrom / MU (déšť  povodeň, sníh  sněhová kalamita….)

20 3. Atmosférické poruchy Obecné postupy chování - Bouřka   sleduj předpověď počasí   nevycházej zbytečně ven   jsi -li venku, schovej se ( budovy, nebo hustý les v nižším porostu, úzké údolí)   nezůstávej na kopcích, holých pláních, pod elektrickým vedením, neschovávej se pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu, neopírej se o zdi, skály, nekoupej se, nepřenášej kovové předměty   nezůstávej ve skupině, dodržuj rozestupy alespoň 3m   ve volném terénu bez úkrytu si sedni, klekni, dřepni nebo i lehni a nepokračujte dále v chůzi

21 3. Atmosférické poruchy Obecné postupy chování– Vichřice   sleduj předpověď počasí, zprávy v hromadných informačních prostředcích   před příchodem větru preventivně zajisti okna, dveře, odstraň nebo upevni volně uložené předměty které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí   opusť venkovní místa, kde hrozí pády stromů, předmětů ze střech apod., vyhledej bezpečný úkryt   pokud za silného větru řídíš auto, jeď maximálně opatrně a pomalu, neparkuj pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením   nepřibližuj a nedotýkej se spadlých drátů elektrického napětí

22 4. Zemětřesení Charakteristika   krátkodobé pohyby zemského povrchu vyvolané náhlým uvolněním mechanické energie nahromaděné v zemském nitru   v 90% je příčinou uvolnění nakumulovaného tektonického napětí v zemské kůře, 7% je spojeno se sopečnou činností a 3 % se zřícením skalních masivů   uvnitř ohniska (epicentrum) dochází k nevratným deformitám   vně ohniska se projevuje seizmickými vlnami (kmity), které se šíří zemským povrchem   intenzita se posuzuje podle účinků a označuje se na makroseizmické stupnici   může být příčinou dalších pohrom (tsunami)

23 4. Zemětřesení Makroseismická stupnice – MKS 1 stupeň Zaznamenávají pouze přístroje 2 stupeň Pocítí pouze vnímavé osoby, pokud jsou v klidu 3 stupeň Chvění či otřes jako při rychlém přejetí vozu, nezvyklý pocit změny rovnováhy 4 stupeň Pociťováno uvnitř domů – chvění až lehce kolísavé pohyby předmětů,drnčení oken, nádobí. Stojící auta se houpou. 5 stupeň Pociťuje je mnoho lidí vně i uvnitř budov, nestabilní předměty se kácí 6 stupeň Posunují se i větší předměty, poškození omítek, komínů, jemné trhliny ve zdivu,je těžké udržet rovnováhu 7 stupeň Padání komínů, trhliny ve zdivu slabé, otevřené v příčkách, vlnění hladiny v povrchových recipientech i studnách, objevují se trhliny v zemi na svazích, v jedoucích autech je zemětřesení zaznamenáno 8 stupeň Poškození i dobře postavených budov, trhliny v zemi, sesuvy 9 stupeň Zřícení chatrných budov 10 stupeň Poškození i speciálně konstruovaných budov, mostů a vozovek, potrubí 11 stupeň Zohýbání kolejnic 12 stupeň Změní se tvářnost krajiny

24 4. Zemětřesení Richterova stupnice MagnitudoNásledky 1, 2Není cítit, lze pouze měřit přístroji 3Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 4Slabé zemětřesení 5Slabé poškození budov blízko epicentra 6Vážné poškození špatně postavených budov 7Velké poškození budov 8Téměř úplné zničení

25 4. Zemětřesení Obecné postupy chování Před:   rozmysli si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíš /v budově, na cestě/   vypni přívody vody, plynu a energie   uvědom si, zda tě neohrožují poličky, skříně a další volné předměty   prostuduj si důležitá telefonní čísla   připrav si evakuační zavazadlo Při:   v budově v prostoru rámu dveří, pod pevným stolem, pultem, postelí…   v prostoru otevřená místa dále od mostů, stožárů, vysokých stromů…

26 4. Zemětřesení Po:   zachovejte klid   buďte připraveni na dotřesy   poskytněte první pomoc raněným   zapněte si rádio a poslouchejte instrukce   nepoužívejte výtahy   přezkoušejte plyn, vodu, elektrické vedení, v případě jejich poškození vypněte hlavní vypínače   v budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možností je buď uhaste nebo zavolejte hasiče   dejte si pozor při opouštění budov na padající komíny, římsy atd.   netelefonujte, linky musí být volné pro organizování pomoci   nepodnikejte soukromé cesty autem, silnice musí být volné pro záchranáře   sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů

27 5. Sesuvy svahu Charakteristika   náhlý pohyb komplexu hornin nebo zemin po svahu   sklon svahu náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší než 22°   příčinou mohou být hydrologické podmínky, eroze, zemětřesení, lidská činnost   při nasycení horninového materiálu vodou dochází ke ztekucení podloží nebo vznikají bahnotoky, které postupují velkou rychlostí do značné vzdálenosti a mají velkou ničivou sílu   zvláštním případem sesuvu je sněhová lavina

28 5. Sesuvy svahu Obecné postupy chování   zásadně se vyhýbej místům, kde jsou porušeny svahy, na kterých hrozí zřícení skal, kamení a uvolnění bahenních proudů a sněhových lavin  v případě reálné hrozby porušení svahů při bouřce, při povodních a silných deštích opusť co nejrychleji ohrožené prostředí  pokud jsi byl zasažen půdním sesuvem ve volné krajině a nejsi zraněn, nebo jsi zraněn jen lehce, snaž se co nejrychleji uniknout směrem od závalu, obvykle stranou a nahoru  jsi-li sesuvem zavalen v budově, vždy se pokus zajistit alespoň přívod vzduchu do zavaleného prostředí a přivolat co nejrychleji účinnou pomoc

29 5. Sesuvy svahu Obecné postupy chování – Sněhové laviny   nepropadej panice a bojuj o život   uvolni bezpečnostní přezky a řemínky na lyžích a snowboardu a vyzuj se z vázání   odhoď lyžařské hole, lyže, případná zavazadla....   pokud jsi na okraji laviny, zkus uskočit stranou na pevný sníh, kámen nebo se zachyť stromu či porostu   jsi-li přímo v mase sněhu, snaž se ze všech sil zbrzdit svůj pád do údolí a zůstat pokud možno na jejím povrchu   zkoušej se obrátit zády ke stráni, rukama a nohama činit pohyby podobající se plavání ve vodě na "znak"   ústa držte pevně zavřená, v okamžiku závalu si je spolu s nosem ochraňte rukama (tím se vytvoří i malá vzduchová kapsa) a stoč se do klubíčka   pokus se opatrně vyhrabat, před ústy si vytvoř prostor pro vzduch   o sníh se opírej co největší plochou, aby ses nepropadal   uslyšíš –li záchranáře snaž se na sebe upozornit voláním o pomoc

30 6. Sopečná erupce Charakteristika   je geologická vulkanická událost, během které dochází k výronu magmatu na povrch tělesa   je vyvolávána tlakem sopečných plynů uvolňujících se z magmatu během výstupu   erupce nastane, pokud celkový tlak uvolněných sopečných plynů dosáhne meze, kdy je jimi generované tlakové napětí schopné prorazit překážku (nadložní vrstvy) bránící výlevu   během erupce je pak magma vyvrhováno pod tlakem na povrch vzápětí potom, co se uvolní sopečné plyny   ochrana spočívá především v připravenosti a informovanosti obyvatel postižených území, v dostatečné předpovědi a varování

31 7. Tsunami Charakteristika   série po sobě jdoucích vln způsobených náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých vodních plochách, hlavně v oceánech  nejčastější příčinou jsou zemětřesení pod hladinou oceánů, dále sesuvy půdy a ledovců, erupce sopek, výbuchy plynů, jaderný výbuch   ochrana spočívá především v připravenosti a informovanosti obyvatel postižených území, v dostatečné předpovědi a varování a v dlouhodobém efektivním využití krajiny v pobřežních oblastech

32 Systémy varování   Evropský výstražný systém Meteoalarm   poskytuje nejdůležitější informace potřebné pro prevenci před následky extrémních projevů počasí očekávaných v rámci Evropy   Český hydrometeorologický ústav CHMÚ   poskytuje povětrnostní informace včetně předpovědí počasí a vodních stavů a předpovědí pro zabezpečení leteckého provozu a provozu vodních děl, meteorologické, klimatologické a hydrologické podklady, posudky a dobrozdání a součinnost při protipovodňové službě   PTWC (Pacific Tsunami Warning Center)   systém 30 seismických stanic a 70 mareografů   DART (Deep-Ocean Assessment and Reporting of Tsunami)   6 podmořských senzorů

33 Domácí práce Popište fakta /příčina vzniku, průběh, dopad na chráněné zájmy/ Vámi vybrané jedné konkrétní živelní pohromy Popište fakta /příčina vzniku, průběh, dopad na chráněné zájmy/ Vámi vybrané jedné konkrétní živelní pohromy ke které v minulosti došlo (svět/ČR/Liberecký kraj). Navrhněte opatření, která by vzniku pohromy mohla zabránit. Rozsah práce: cca 10 minut / dvojice studentů Forma:PC prezentace / PowerPoint Termín:bude upřesňován průběžně


Stáhnout ppt "Mimořádné události Živelní pohromy. OBSAH: Typy jednotlivých živelních pohrom   charakteristika   projevy   ochranná opatření   obecné zásady."

Podobné prezentace


Reklamy Google