Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimořádné události Živelní pohromy. OBSAH: Typy jednotlivých živelních pohrom   charakteristika   projevy   ochranná opatření   obecné zásady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimořádné události Živelní pohromy. OBSAH: Typy jednotlivých živelních pohrom   charakteristika   projevy   ochranná opatření   obecné zásady."— Transkript prezentace:

1 Mimořádné události Živelní pohromy

2 OBSAH: Typy jednotlivých živelních pohrom   charakteristika   projevy   ochranná opatření   obecné zásady chování

3 1. Lesní požár V roce 2011 vzniklo v lesnictví 309 požárů se škodou Kč, 1 osoba byla usmrcena a 24 osob bylo zraněno. Ve srovnání s rokem 2010 došlo ke zvýšení počtu požárů o 10 %, škody jsou vyšší o 9 %. Požáry zničily nebo poškodily 337 ha lesních porostů. Charakteristika   nežádoucí, neovládané a zpravidla již neovladatelné hoření   rychle se šířící, zasahující velké plochy, zdlouhavá likvidace s nutností kontroly na místě, závažný dopad na chráněné zájmy   vznikají působením přírodních živlů (např. blesk, samovznícení při vysokých teplotách) nebo z důvodu nedbalosti či úmyslu člověka   obecně lze rozdělit na podzemní (nejčastěji rašeliniště, skryté hoření), pozemní (hoří pozemní kryt, tzn. hrabanka, tráva mech) a korunové (větve stromů)

4 1. Lesní požár Projevy   spojené s vnímáním lidskými smysly (zrak, sluch, čich, hmat, chuť) Ochranná opatření   základní povinností fyzických osob je počínat si tak, aby nedošlo k požáru (správná manipulace s otevřeným ohněm, dodržování předpisů požární ochrany…)

5 1. Lesní požár Obecné postupy chování   provést nutná opatření pro záchranu osob   uhasit požár, je-li to možné nebo provést nutná opatření k jeho zamezení a šíření   neodkladně ohlásit požár na linku tísňového volání   poskytnout osobní pomoc na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce

6 2. Povodeň Charakteristika /zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění poslední novelizace/   přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody   povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod   může být způsobena přírodními jevy (tání, dešťové srážky, chod ledů) = přirozená povodeň   nebo jinými vlivy (porucha vodního díla, která může vést až k jeho havárii/protržení, nouzové řešení kritické situace na vodním díle) = zvláštní povodeň

7 2. Povodeň   začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity

8 2. Povodeň Stupně povodňové aktivity   míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle

9 2. Povodeň Ochrana před povodněmi   činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území   zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními (dle povodňových plánů, v případě vyhlášení krizového stavu dle krizového plánu)   řízení ochrany před povodněmi zajišťují povodňové orgány Povodňové orgány PředPři  orgány obcí  obce s rozšířenou působností  krajské úřady  MŽP Povodňová komise:  obcí  ORP  ucelených povodí  ÚPK

10 2. Povodeň Povodňová opatření Přípravná opatření stanovení záplavových území, vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, povodňové plány, povodňové prohlídky, příprava předpovědní a hlásné povodňové služby, organizační a technická příprava, vytváření hmotných povodňových rezerv, příprava účastníků povodňové ochrany)   Povodňové plány dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací, zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území, stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity

11 2. Povodeň Povodňová opatření Opatření při nebezpečí povodně, v průběhu povodně činnost předpovědní povodňové služby, činnost hlásné povodňové služby, varování při nebezpečí povodně, zřízení a činnost hlídkové služby, vyklizení záplavových území, řízené ovlivňování odtokových poměrů, povodňové zabezpečovací práce, povodňové záchranné práce, zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní Opatření po povodni evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod, odstranění povodňových škod a obnova území po povodni

12 2. Povodeň Obecné postupy chování 1. Před povodní   informuj se na obecním úřadě, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém (zátopovém) území či v území ohroženém zvláštní povodní   informuj se o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni   předem si připrav materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a vyzkoušej si jejich montáž a funkčnost   proveď povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajisti, aby neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku

13 2. Povodeň   buď v pohotovosti, trvale sleduj předpověď počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li tě ohrozit) a řiď se pokyny povodňových orgánů obce, policie a záchranářů V případě, kdy dojde k povodni   zabezpeč veškerý majetek (vyšší patra, odsun automobilu…) a domácí i hospodářské zvířectvo (zajisti vyvedení nebo možnost opuštění ustájení)   v případě zaplavování objektu vypni přívod vody, plynu, elektrické energie   připrav si evakuační zavazadlo pro možné opuštění bytu   v případě nařízené evakuace se dle pokynů evakuuj

14 2. Povodeň 3. Po povodni   po povodni nech vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem   nech si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci – zajisti provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu před jejich opětovným připojením a obyvatelnost bytu nebo domu   zlikviduj podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky   dbej dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nech si řádně ošetřit každé otevřené zranění

15 2. Povodeň   při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiď pokyny odborníků, nepij vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita – u vlastní studni proveď její vyčištění a několikanásobné odčerpání vody a desinfekci, nech provést laboratorní prověření kvality vody   kontaktuj příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlas pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotov soupis škod, případně je zdokumentuj (fotografie, znalecké posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupuj podle pokynů pojišťovny   informuj se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádej finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc

16 3. Atmosférické poruchy Charakteristika   představují prudké a bouřlivé počasí jejichž projevem jsou vichřice, hurikány, tornáda, ale také sucho, extrémní chlad či vedro, nadměrné dešťové nebo sněhové srážky Bouřka   soubor elektrických, optických a akustických jevů vznikajících mezi oblaky navzájem nebo mezi oblaky a zemí   je vázána na bouřková oblaka která s sebou přinášejí další negativní atmosférické poruchy - déšť, sníh, sněhové krupky, bleskové výboje, nárazový vítr, kroupy, tornáda

17 3. Atmosférické poruchy Vichřice   silný nárazový vítr dosahující rychlosti 75 – 88 km/h (9° Beaufortovy stupnice) Hurikán   tropická bouře s větrem o rychlosti minimálně 120 km/hod kdy vítr fouká kolem relativně chladného centra o šířce km a bouře zasahuje až do vzdálenosti 600 km   projevuje se přívalovým přívalovým deštěm, silným větrem s poryvy o síle vichřice Tornádo   mohutný vzdušný vír v atmosféře o průměru až 100 m   projevuje se silným větrem, vertikálními pohyby a destrukcemi

18 3. Atmosférické poruchy vyjadřuje sílu větru bez pomocí přístrojů Beaufortova stupnice - vyjadřuje sílu větru bez pomocí přístrojů BfVítrRychlost (km/h)Účinky 0BEZVĚTŘÍ pod 1 kouř stoupá kolmo vzhůru 1VÁNEK1 - 5kouř stoupá mírně zešikma 2VĚTŘÍK listí na stromech šelestí 3SLABÝ VÍTR listy a větve stromů se pohybují 4MÍRNÝ VÍTR víří se prach z cest a polí, napínají se prapory 5ČERSTVÝ VÍTR začínají se pohybovat i listnaté keře 6SILNÝ VÍTR pohybují se větší větve stromů, vítr sviští po telegrafních drátech 7MÍRNÝ VICHR pohybují se celé stromy, chůze proti větru je nesnadná 8ČERSTVÝ VICHR lámou se větve stromů, chůze proti větru je velice obtížná 9SILNÝ VICHR vítr poškozuje střechy domů 10BOUŘLIVÝ VICHR vítr vyvrací stromy a poškozuje domy 11VICHŘICE vítr působí rozsáhlé škody na velkých plochách ORKÁN (a více) vítr má ničivé až devastující účinky

19 3. Atmosférické poruchy Nadměrné dešťové / sněhové srážky   jsou ve velkém množství padající srážky (déšť, mrznoucí déšť, mrholení, mrznoucí mrholení, sníh, sněhové krupky, kroupy aj. = částice vzniklé kondenzací vodní páry za různých podmínek) na zemský povrch   jsou častou příčinou pohrom / MU (déšť  povodeň, sníh  sněhová kalamita….)

20 3. Atmosférické poruchy Obecné postupy chování - Bouřka   sleduj předpověď počasí   nevycházej zbytečně ven   jsi -li venku, schovej se ( budovy, nebo hustý les v nižším porostu, úzké údolí)   nezůstávej na kopcích, holých pláních, pod elektrickým vedením, neschovávej se pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu, neopírej se o zdi, skály, nekoupej se, nepřenášej kovové předměty   nezůstávej ve skupině, dodržuj rozestupy alespoň 3m   ve volném terénu bez úkrytu si sedni, klekni, dřepni nebo i lehni a nepokračujte dále v chůzi

21 3. Atmosférické poruchy Obecné postupy chování– Vichřice   sleduj předpověď počasí, zprávy v hromadných informačních prostředcích   před příchodem větru preventivně zajisti okna, dveře, odstraň nebo upevni volně uložené předměty které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí   opusť venkovní místa, kde hrozí pády stromů, předmětů ze střech apod., vyhledej bezpečný úkryt   pokud za silného větru řídíš auto, jeď maximálně opatrně a pomalu, neparkuj pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením   nepřibližuj a nedotýkej se spadlých drátů elektrického napětí

22 4. Zemětřesení Charakteristika   krátkodobé pohyby zemského povrchu vyvolané náhlým uvolněním mechanické energie nahromaděné v zemském nitru   v 90% je příčinou uvolnění nakumulovaného tektonického napětí v zemské kůře, 7% je spojeno se sopečnou činností a 3 % se zřícením skalních masivů   uvnitř ohniska (epicentrum) dochází k nevratným deformitám   vně ohniska se projevuje seizmickými vlnami (kmity), které se šíří zemským povrchem   intenzita se posuzuje podle účinků a označuje se na makroseizmické stupnici   může být příčinou dalších pohrom (tsunami)

23 4. Zemětřesení Makroseismická stupnice – MKS 1 stupeň Zaznamenávají pouze přístroje 2 stupeň Pocítí pouze vnímavé osoby, pokud jsou v klidu 3 stupeň Chvění či otřes jako při rychlém přejetí vozu, nezvyklý pocit změny rovnováhy 4 stupeň Pociťováno uvnitř domů – chvění až lehce kolísavé pohyby předmětů,drnčení oken, nádobí. Stojící auta se houpou. 5 stupeň Pociťuje je mnoho lidí vně i uvnitř budov, nestabilní předměty se kácí 6 stupeň Posunují se i větší předměty, poškození omítek, komínů, jemné trhliny ve zdivu,je těžké udržet rovnováhu 7 stupeň Padání komínů, trhliny ve zdivu slabé, otevřené v příčkách, vlnění hladiny v povrchových recipientech i studnách, objevují se trhliny v zemi na svazích, v jedoucích autech je zemětřesení zaznamenáno 8 stupeň Poškození i dobře postavených budov, trhliny v zemi, sesuvy 9 stupeň Zřícení chatrných budov 10 stupeň Poškození i speciálně konstruovaných budov, mostů a vozovek, potrubí 11 stupeň Zohýbání kolejnic 12 stupeň Změní se tvářnost krajiny

24 4. Zemětřesení Richterova stupnice MagnitudoNásledky 1, 2Není cítit, lze pouze měřit přístroji 3Nejmenší hodnota, kterou člověk rozpozná; bez poškození 4Slabé zemětřesení 5Slabé poškození budov blízko epicentra 6Vážné poškození špatně postavených budov 7Velké poškození budov 8Téměř úplné zničení

25 4. Zemětřesení Obecné postupy chování Před:   rozmysli si, jak se chovat v případě zemětřesení na místě, ve kterém se nacházíš /v budově, na cestě/   vypni přívody vody, plynu a energie   uvědom si, zda tě neohrožují poličky, skříně a další volné předměty   prostuduj si důležitá telefonní čísla   připrav si evakuační zavazadlo Při:   v budově v prostoru rámu dveří, pod pevným stolem, pultem, postelí…   v prostoru otevřená místa dále od mostů, stožárů, vysokých stromů…

26 4. Zemětřesení Po:   zachovejte klid   buďte připraveni na dotřesy   poskytněte první pomoc raněným   zapněte si rádio a poslouchejte instrukce   nepoužívejte výtahy   přezkoušejte plyn, vodu, elektrické vedení, v případě jejich poškození vypněte hlavní vypínače   v budově a okolí vyhledejte možná ohniska požáru, podle možností je buď uhaste nebo zavolejte hasiče   dejte si pozor při opouštění budov na padající komíny, římsy atd.   netelefonujte, linky musí být volné pro organizování pomoci   nepodnikejte soukromé cesty autem, silnice musí být volné pro záchranáře   sledujte příkazy policie, hasičů a záchranných týmů

27 5. Sesuvy svahu Charakteristika   náhlý pohyb komplexu hornin nebo zemin po svahu   sklon svahu náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší než 22°   příčinou mohou být hydrologické podmínky, eroze, zemětřesení, lidská činnost   při nasycení horninového materiálu vodou dochází ke ztekucení podloží nebo vznikají bahnotoky, které postupují velkou rychlostí do značné vzdálenosti a mají velkou ničivou sílu   zvláštním případem sesuvu je sněhová lavina

28 5. Sesuvy svahu Obecné postupy chování   zásadně se vyhýbej místům, kde jsou porušeny svahy, na kterých hrozí zřícení skal, kamení a uvolnění bahenních proudů a sněhových lavin  v případě reálné hrozby porušení svahů při bouřce, při povodních a silných deštích opusť co nejrychleji ohrožené prostředí  pokud jsi byl zasažen půdním sesuvem ve volné krajině a nejsi zraněn, nebo jsi zraněn jen lehce, snaž se co nejrychleji uniknout směrem od závalu, obvykle stranou a nahoru  jsi-li sesuvem zavalen v budově, vždy se pokus zajistit alespoň přívod vzduchu do zavaleného prostředí a přivolat co nejrychleji účinnou pomoc

29 5. Sesuvy svahu Obecné postupy chování – Sněhové laviny   nepropadej panice a bojuj o život   uvolni bezpečnostní přezky a řemínky na lyžích a snowboardu a vyzuj se z vázání   odhoď lyžařské hole, lyže, případná zavazadla....   pokud jsi na okraji laviny, zkus uskočit stranou na pevný sníh, kámen nebo se zachyť stromu či porostu   jsi-li přímo v mase sněhu, snaž se ze všech sil zbrzdit svůj pád do údolí a zůstat pokud možno na jejím povrchu   zkoušej se obrátit zády ke stráni, rukama a nohama činit pohyby podobající se plavání ve vodě na "znak"   ústa držte pevně zavřená, v okamžiku závalu si je spolu s nosem ochraňte rukama (tím se vytvoří i malá vzduchová kapsa) a stoč se do klubíčka   pokus se opatrně vyhrabat, před ústy si vytvoř prostor pro vzduch   o sníh se opírej co největší plochou, aby ses nepropadal   uslyšíš –li záchranáře snaž se na sebe upozornit voláním o pomoc

30 6. Sopečná erupce Charakteristika   je geologická vulkanická událost, během které dochází k výronu magmatu na povrch tělesa   je vyvolávána tlakem sopečných plynů uvolňujících se z magmatu během výstupu   erupce nastane, pokud celkový tlak uvolněných sopečných plynů dosáhne meze, kdy je jimi generované tlakové napětí schopné prorazit překážku (nadložní vrstvy) bránící výlevu   během erupce je pak magma vyvrhováno pod tlakem na povrch vzápětí potom, co se uvolní sopečné plyny   ochrana spočívá především v připravenosti a informovanosti obyvatel postižených území, v dostatečné předpovědi a varování

31 7. Tsunami Charakteristika   série po sobě jdoucích vln způsobených náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých vodních plochách, hlavně v oceánech  nejčastější příčinou jsou zemětřesení pod hladinou oceánů, dále sesuvy půdy a ledovců, erupce sopek, výbuchy plynů, jaderný výbuch   ochrana spočívá především v připravenosti a informovanosti obyvatel postižených území, v dostatečné předpovědi a varování a v dlouhodobém efektivním využití krajiny v pobřežních oblastech

32 Systémy varování   Evropský výstražný systém Meteoalarm   poskytuje nejdůležitější informace potřebné pro prevenci před následky extrémních projevů počasí očekávaných v rámci Evropy   Český hydrometeorologický ústav CHMÚ   poskytuje povětrnostní informace včetně předpovědí počasí a vodních stavů a předpovědí pro zabezpečení leteckého provozu a provozu vodních děl, meteorologické, klimatologické a hydrologické podklady, posudky a dobrozdání a součinnost při protipovodňové službě   PTWC (Pacific Tsunami Warning Center)   systém 30 seismických stanic a 70 mareografů   DART (Deep-Ocean Assessment and Reporting of Tsunami)   6 podmořských senzorů

33 Domácí práce Popište fakta /příčina vzniku, průběh, dopad na chráněné zájmy/ Vámi vybrané jedné konkrétní živelní pohromy Popište fakta /příčina vzniku, průběh, dopad na chráněné zájmy/ Vámi vybrané jedné konkrétní živelní pohromy ke které v minulosti došlo (svět/ČR/Liberecký kraj). Navrhněte opatření, která by vzniku pohromy mohla zabránit. Rozsah práce: cca 10 minut / dvojice studentů Forma:PC prezentace / PowerPoint Termín:bude upřesňován průběžně


Stáhnout ppt "Mimořádné události Živelní pohromy. OBSAH: Typy jednotlivých živelních pohrom   charakteristika   projevy   ochranná opatření   obecné zásady."

Podobné prezentace


Reklamy Google