Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Struktura dokumentace a její účel (rizika) Ing. Zdeněk Bogoč.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Struktura dokumentace a její účel (rizika) Ing. Zdeněk Bogoč."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Struktura dokumentace a její účel (rizika) Ing. Zdeněk Bogoč

2 Struktura dokumentace dle jednotlivých etap administrace, a její provázanost

3 EtapaPředkládaná dokumentace Etapa 2Nově vyžadovaná povinná příloha: Doklady o vedení běžného účtu. Projektová dokumentace, vč. rozpočtu projektu – přílohu je možné nahradit Čestným prohlášením, že nedošlo ke změnám vzhledem k Popisu investičního záměru dle Etapy 1, případné změny budou uvedeny a zdůvodněny Žádost o stavební povolení potvrzená stavebním úřadem – přílohu je možné nahradit specifikací předpokládané lhůty pro podání žádosti o stavební povolení s uvedením popisu dalšího časového postupu Etapa 3V rámci této etapy musí žadatel prokázat zajištění financování realizace a udržitelnosti projektu stanovené na základě analýzy rizik. Etapa 4Příjemce předkládá následující přílohy (pokud nebyly předloženy dříve): Územní rozhodnutí a jeho možné nahrazení Stavební povolení a jeho možné nahrazení Rozpočet projektu na základě ukončeného zadávacího řízení Kompletní dokumentace po ukončení zadávacího řízení Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

4

5 Provázanost Marketingové analýzy, Finanční a ekonomické analýzy projektu s dokumenty k dopracování projektu V dokumentace pro dopracování projektů musí být jednotlivé informace v souladu. Jedná se zejména o soulad v cílech a aktivitách projektu, monitorovacích indikátorech a socioekonomických přínosech projektu, časovém harmonogramu projektu. Případné změny jsou možné pouze za předpokladu, že se nejedná o podstatné změny projektu (viz příloha č. 1 textace výzvy) a současně nedojde ke zpochybnění výsledků tzv. „volné soutěže projektů“, která probíhá v etapě 1 administrace – Věcné hodnocení projektů

6 Provázanost Popisu Investičního záměru s projektovou dokumentaci, vč. rozpočtu projektu Popis investičního záměru a rozpočet v něm obsažený musí korespondovat se zpracovanou projektovou dokumentací a rozpočtem projektu. Nesmí zde docházet k podstatným změnám. Žadatel v Popisu investičního záměru dokládal přesnější slovní popis projektu a aktivit. Rozpočet projektu musel být zpracován v požadované struktuře, která umožňuje sjednotit rozpočet do jednotné struktury a částečného detailu - tato struktura musí být zachována i v 2. Etapě – Dopracování projektu, 3. Etapě – přípravy Smlouvy o poskytnutí dotace a případně 4. Etapě – Povinné přílohy po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

7 Provázanost Popisu Investičního záměru s projektovou dokumentaci, vč. rozpočtu projektu Tato provazba dále musí být dodržena ve vazbě na „vysoutěžený rozpočet“ a dále musí být dodržena v průběhu realizace projektu. Dle Metodického oznámení č. 42/2013 Zpřesnění dokladování výdajů projektu a limitů způsobilých výdajů, části V. Způsob dokladování rozpočtu projektu, je uvedeno, že položkový rozpočet projektu, včetně soupisu prací (výkazu výměr) přikládaných k Žádosti o platbu v elektronické podobě bude předkládán v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Struktura bude dle vyhlášky č. 230/2002 Sb., kterou se stanovují podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

8 Čestné prohlášení žadatele o tom, že si je vědom nutnosti dodržování pevných lhůt a o možném následném vyřazení: Statutární zástupce žadatele v rámci Etapy č. 2 doloží čestné prohlášení: Jedná se o čestné prohlášení, které žadatel obdrží ve Výzvě k dopracování a ve kterém podepíše, že si je vědom stanovených lhůt pro předkládání povinných příloh a následném možném vyřazení jeho projektu při jejich nedodržení. Toto prohlášení souvisí s koncem programového období 2007-2013 a nutností uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace nejpozději do 31.12.2013

9 Doložení dokladů o zajištění financování projektu V rámci etapy 2. – Dopracování projektu žadatel doloží Smlouvu o vedení bankovního účtu a úvěrovou smlouvu související s financováním projektu, v případě kdy a nebude uzavřena smlouva, tak doloží závazný úvěrový/bankovní příslib a to tak, aby byl platný až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě financování projektu vlastními zdroji či jinou osobou doloží žadatel čestné prohlášení o složení depozitu ve výši vlastního podílu do podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. V případě veřejných subjektů bude doloženo usnesení zastupitelstva, kterým bude potvrzen závazek financování realizace, ale i udržitelnosti projektu. Vzhledem ke konci programového období doporučuje ÚRR nepodceňovat tuto problematiku

10 Financování projektů nezakládajících veřejnou podporu - Základní pravidla k eliminaci rizik z přezávazkování/ nedočerpání finanční alokace programu Základní východiska: 1)finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny a vyúčtovávány v EUR, kde Regionální rada nedokáže predikovat vývoj kurzu CZK/EUR po období realizace projektu, 2)dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazujících prováděcích právních předpisů, nesmí Regionální rada uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace, které nejsou kryty schváleným rozpočtem, 3)Regionální rada nemá žádné další příjmy, které by bylo možné využít na krytí přezávazkování programu, vyjma příjmů uvedených v bodu 1), Cílem Regionální rady je plně vyčerpat veškeré finanční prostředky programu a minimalizovat riziko vrácení finančních prostředků zpět do rozpočtu EU. Proto bylo nutné hledat opatření k eliminaci těchto rizik a tyto jsou zveřejněny v rámci vyhlášených výzev.

11 Rizikové oblasti

12 Omezení – specifika související s administrací programu na konci programového období  Není možné bezdůvodně posouvat lhůtu pro dopracování projektů – tj. 2 etapu s tím, že musí být vždy garantován podpis Smlouvy o poskytnutí dotace do 31.12.2013  Realizaci projektů není možné posunout a projekty musí být vždy ukončeny nejpozději k 30.6.2015  Případné snížení způsobilých výdajů, uplatnění finanční korekce či odvody za porušení rozpočtové kázně tak bude Řídící orgán ROP Střední Morava vracet zpět do rozpočtu Evropské unie. Jak vyplývá z výše uvedeného, není možné již posouvat lhůty jak pro dopracování projektových žádostí (resp. podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace) tak pro realizaci projektů.

13 Rizika související s dopracováním projektových žádostí ve vztahu ke konci programového období (příklady):  Soulad projektu s územně plánovací dokumentací a vydání stavebního povolení – dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou pevně vymezeny postupy a lhůty (včetně možnosti odvolání)  Změny v projektové dokumentaci – zde může docházet k nutnosti upravit projektovou dokumentaci např. ve vazbě na technické či hygienické normy  Majetkové vztahy – i zde může docházet o rizikům nedořešení majetkových vztahů např. u liniových staveb, majetku v dědickém či insolvenčním řízení  Nedostatečné zajištění financování projektu – kde mohou nastat rizika, že v rámci realizace projektu dojdou žadateli finanční zdroje

14 Další rizikové oblasti související s realizací projektů  Dle podmínek stanovených národními orgány a legislativou ČR musí docházet ke sčítání korekcí či odvodů za porušení rozpočtové kázně – tj. porušení podmínek ROP Střední Morava.  Evropská komise přísnila přístup k posuzování veřejné podpory.  V rámci projektu musí být dosaženo hodnot monitorovacích indikátorů a socioekonomických přínosů, tak jak žadatel deklaroval ve své projektové žádosti a tyto hodnoty musí být udrženy po celou dobu udržitelnosti.  V rámci kontrol prováděných ÚRR ale i např. kontrol či auditů NKÚ, AO ad. je kladen důraz na kontrolu veřejných zakázek či zakázek, víceprací/méněprací, způsobilosti výdajů a jejich hospodárnosti. S tím souvisí i problematika veřejných zakázek a zakázek mimo režim zákona.

15 Doporučení  Nepodceňovat zajištění financování realizace projektu  Nepodceňovat přípravu dokumentace pro dopracování projektových žádostí a dokumentace nezbytné pro podpis Smlouvy o poskytnutí dotace  Nepodceňovat přípravu a realizaci veřejné zakázky či zakázky  Nepodceňovat realizaci projektu a jeho případné změny (včetně víceprací/méněprací, záměny materiálů, způsobilosti výdajů, jejich dokladování, zaúčtování atd.) V této souvislosti tedy ÚRR apeluje na žadatele/příjemce a doporučuje komunikovat s pracovníky ÚRR každou změnu projektu či jakýkoliv problém, který se vyskytne v jakékoliv fázi administrace či realizace projektu.

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Struktura dokumentace a její účel (rizika) Ing. Zdeněk Bogoč."

Podobné prezentace


Reklamy Google