Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Líska – občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji v roce 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Líska – občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji v roce 2008."— Transkript prezentace:

1 Líska – občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji v roce 2008

2 Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny, neziskové, vzdělávací a jiné organizace a osobnosti. Líska své členy podporuje, zastupuje, dbá na kvalitu jejich činnosti a odborný růst a tím přispívá k rozvoji krajského systému EVVO ve Zlínském kraji a EVVO a výchovy k udržitelnému životu v České republice. Posláním sdružení je podpora a rozvoj EVVO, zvyšování environmentálního vědomí občanů a uplatňování principů udržitelného života. Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji

3 Udržovat pospolitost, partnerství a vzájemnou podporu mezi členy Lísky, zastupovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy členů Lísky, koordinovat aktivity EVVO ve Zlínském kraji, prezentovat činnost svých členů a přispívat k utváření pozitivního obrazu EVVO, zvyšovat kvalitu činnosti a důvěryhodnost členů Lísky, poskytovat služby pro stabilizaci a rozvoj členů Lísky, podporovat a rozvíjet partnerskou spolupráci a komunikaci s blízkými organizacemi neziskového sektoru, veřejnou správou, vč. škol a školských zařízení a podnikatelským sektorem, zprostředkovávat příjem a šíření aktuálních informací, poskytovat a podporovat vzdělávací programy, zajišťovat podmínky a zázemí pro společné akce a projekty, vytvářet podmínky pro zapojení a vstup dalších nositelů EVVO. Cíle Lísky

4 Činnost Lísky v r. 2008 Jednání ŘV Lísky (7.2., 12.3., 5.6.,7.8.,19.9., 6.11., 29.11.) Členské schůze (12. březen, 29. listopad). Jednání s vedením Zlínského kraje (prezentace Lísky). Jednání s ministrem školství p. O. Liškou – situace v EVVO ve ZK (10/08). Podíl na zpracování AP EVVO ve ZK (07-09/2008). Zpracování modelu financování EVVO ve ZK (04-12/08). Organizace krajských akcí: Krajský veletrh, Krajská konference o EVVO. Organizace 2. cyklu kurzu „Vzdělávání SEV a NNO“ (01-10/08). Spolupráce na vzdělávacích akcích pro školní koordinátory EVVO a metodické pomoci školám. Organizace setkání SEV a EP (10/08). Zpracování projektů Lísky na MŽP, Zlínský kraj a do Národní sítě EVVO. Iniciace a vedení týmu pro zpracování projektu „Příroda do škol – školy do přírody“ do OP VK (04/2008, 10/2008).

5 Činnost Lísky v r. 2008 Fungování webových stránek www.liska-evvo.cz.www.liska-evvo.cz Zajištění informačního systému („info balíčky“). Konzultace k projektu Gymnázia Slavičín. Zajištění sběru dat ze škol v krajích v rámci Analýzy stavu EVVO, Zlínský a Olomoucký kraj – zakázka SSEV Pavučina (11/08-01/09) Zajištění sběru údajů pro vyhodnocování krajských systémů EVVO, ve spolupráci s ALCEDEM - zakázka SSEV Pavučina (12/08-01/09) Spolupráce na programu Ekologické olympiády středních škol (10/08). Spolupráce na projektu ANYANA – děti a svět (ARPOK Olomouc). Vydávání prezentačních a informačních materiálů (publikace EVVO ve ZK). Prezentace na akcích (výstava Život není zebra). Osvětové akce pro veřejnost (Den stromů, Den bez aut, Den Země apod.). Navazování partnerské spolupráce (FHS UTB, ZOO Zlín). Účast na česko- slovenských setkáních. Udělení Ceny EVVO, 8. ročník (11/08).

6

7 Členská základna Líska má 27 členů, z toho 7 organizací. Struktura: řídící výbor (9 členů): v r. 2008 - 7 zasedání členská schůze: v r. 2008 - 2 schůze revizní komise (3 členové)

8 Z jednání ŘV Lísky Kalendářní plán akcí Lísky. Plán akcí DVPP. Fungování Kanceláře pro EVVO (činnosti, rozdělení kompetencí, personální zajištění, finanční zajištění). Mapování zdrojů. Vytipování projektů. Stanovení priorit na rok 2008. Rozpočet na rok 2008. Naplňování potřeb členů Lísky. Webové stránky Lísky (od 17.3.2008) Rozdělení kompetencí členů ŘV. Propagační předměty a materiály. Výroční zpráva za rok 2007. Podíl na zpracování AP EVVO ve Zlínském kraji. Příprava Krajského veletrhu, Krajské konference. Příprava aktuálních akcí. Role Lísky v krajském systému EVVO. Teze Lísky. Další směřování Lísky. Práce na modelu financování EVVO ve ZK. Využití výstupů mapování a průzkumů. Projednávání aktuální situace v EVVO ve ZK i na úrovni ČR. Vyhlášení a projednání nominací na Cenu EVVO. Klíčové akce EVVO ve ZK. Jednání s partnery (podklady, výstupy). Jednání s ministrem školství. Příprava a projednání výstupů setkání SEV a EP.

9 Podané projekty v r. 2008 MŽP (Informační systém, Ekoporadna) – nepodpořeno. Zlínský kraj (Informační systém) + Město Vsetín (dofinancování) – podpořeno. Národní síť EVVO (modul osvěta veřejnosti) – podpořeno formou zakázky. SSEV Pavučina – zakázka na zpracování Analýzy EVVO v krajích (pro Zlínský a Olomoucký kraj), podpořeno.

10 Projekt: Informační systém Lísky Zajistit ucelený, praktický a užitečný informační systém pro SEV a ekoporadny, školy, úřady, veřejnost a další zájemce o EVVO ve Zlínském kraji. Poskytování informací dle potřeb organizací i jednotlivců. Distribuování tzv. „info balíčků“. Aktivní osobní komunikace s uživateli. Shromažďování a vyhledávání informací o EVVO a na podporu EVVO. Zveřejňování informací o EVVO a poskytování metodické podpory prostřednictvím webových stránek Lísky, vč. Krajského kalendáře akcí EVVO. Síťování nositelů EVVO a podpora vzájemné komunikace. Správa databází. Průběžná aktualizace a doplňování databází dle cílových skupin. Zpracování databáze a anotací získaných a zakoupených knih, info materiálů, filmů na VK a DVD do elektronické podoby, vyvěšení a zpřístupnění na webových stránkách Lísky. Získávání dalších knih, materiálů a nosičů. Zajištění výpůjček a prodeje, příp. distribuce na akcích a listových rozesílek. Podílet se na vytváření srozumitelného a konkrétního obrazu EVVO ve Zlínském kraji. Shromažďování pozvánek na akce a nabídek programů a služeb od nositelů EVVO. Akce průběžně zveřejňovat v Krajském kalendáři akcí EVVO. Upoutávky na akce předávat médiím, příp. připravovat tiskové zprávy. Rozpočet 149.000 Kč, dotace Zlínského kraje 100.000 Kč, příspěvek Města Vsetín 10.000 Kč.

11 Národní síť EVVO, modul 4: osvěta veřejnosti – zakázka na akce pro veřejnost Prezentace a seminář pro školy – výstava NNO „Život není zebra“ Prezentace a aktivity pro děti – Den Země ve Vsetíně. Prezentace a aktivity pro děti -Valašské záření ve Vsetíně. Prezentace a aktivity v rámci Dne bez aut a týdne mobility – Cykloden s Lískou. Podzimní setkání SEV a EP ve Zlínském kraji. Prezentace a aktivity v rámci Dne stromů. II. Hradišťské Lískování.

12 Fotografie z akcí Lísky

13 Priority Lísky na rok 2009 Udržení aktivit: -Informační a komunikační systém (info balíčky, Krajský kalendář akcí, webové stránky, databáze, knihovna). -Kancelář pro EVVO (informace, vzdělávání, metodická podpora, zázemí pro krajský systém EVVO a organizace – prezentace a medializace, hledání partnerů a zdrojů, setkávání, výměna zkušeností a šíření příkladů dobré praxe…). O co budeme usilovat: -Funkční užitečné partnerství se Zlínským krajem. -Navázání partnerské spolupráce s FHS UTB ve Zlíně (společné akce, projekty…). -Navázání spolupráce a společné aktivity se ZOO Lešná Zlín. -Hledání partnerů pro EVVO (knihovny, muzea, info centra, další sítě..) -Dobré jméno – partner pro EVVO ve ZK. -Profesionalizaci Kanceláře pro EVVO. -Dopracování a jednání o modelu financování EVVO ve ZK. -Rozšíření členské základny.

14 Projektové záměry Lísky na r. 2009-10 Informační systém Lísky – podáno na MŽP, Město Vsetín. Do konce února 2009 financováno z projektu Zlínského kraje. Následný projekt. Kancelář pro EVVO – informační, metodické a servisní centrum pro EVVO ve ZK (informace, vzdělávání, metodická podpora, fundraising, marketing, strategická činnost, medializace a propagace v souladu s potřebami členů, partnerů a cílových skupin Lísky), akce dle plánu akcí. Síť SEV a EP ve Zlínském kraji. Místní systémy EVVO. Podpora kvality poskytovaných služeb, měření účinnosti, evaluace. Ekologický provoz SEV, EP a subjektů poskytujících EVVO. Získávání partnerů pro EVVO. Další projekty podle aktuálních výzev, požadavků členů a kapacit Lísky (MŠMT, NROS, Nadace Partnerství).

15 Plán akcí Lísky na rok 2009 Setkání SEV a EP + III. Lískování (Hostětín, 19.3.2009) Prezentace Lísky v rámci akce Měsíc pro neziskový sektor. „Středoškoláci v udržitelném rozvoji místních komunit“, krajský seminář o EVVO a UR (9.- 10.3.2009, Hostětín) Prezentace na akci UTB (březen/duben, Zlín) Den s Lískou – mediální prezentace ke 2. narozeninám Lísky (21. březen) V. Členská schůze (zřejmě 5. březen, DDM Astra Zlín) Akce členů Lísky ke Dni Země (duben) Terénní exkurze – toulavý autobus po SEV a EP (??) Piknik s medvědy v ZOO Lešná Zlín – akce s partnerem, prezentace SEV a EP(21.6.) VI. Krajský veletrh programů a aktivit na podporu EVVO, VUR a globální výchovy (září, Vsetín) Akce členů ke Dni bez aut, Evropskému týdnu mobility (září) Na kolech s Lískou (září 2009) Jablečná slavnost – akce člena Lísky, Hostětín (září) Ekologická olympiáda – akce člena, Kosenka (říjen) Setkání MŠ a sítě Mrkvička – akce člena (říjen, Kosenka, Hostětín) Den stromů s Lískou (říjen) Akce členů - Vycházka se světýlky za sv. Martinem a zvířátky (11.11.) IX. Krajská konference o EVVO (26. listopad, UH) VI. Členská schůze (27. listopad, Uherské Hradiště) Cena EVVO, IX. ročník (září – listopad 2009). Seminář k Místním systémům EVVO.

16 Kontaktní adresa: Líska – o.s. pro EVVO ve ZK (budova ALCEDA – středisko volného času), Z. Kalandry 1095, 755 01 Vsetín e-mail: liska.evvo@seznam.cz, infoevvo@seznam.cziska.evvo@seznam.czinfoevvo@seznam.cz www.liska-evvo.cz


Stáhnout ppt "Líska – občanské sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji v roce 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google