Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme zájem o odborné vzdělávání Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Konference Budoucnost odborného školství, Praha, 9. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme zájem o odborné vzdělávání Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Konference Budoucnost odborného školství, Praha, 9. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme zájem o odborné vzdělávání Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Konference Budoucnost odborného školství, Praha, 9. 6. 2011

2 Učinit počáteční odborné vzdělávání přitažlivou volbou Kodaňská deklarace o posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání (2002):  Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol  Klíčové kompetence + dovednosti ke kariérovému rozhodování součástí kurikula  Kompetence učitelů SOŠ - zlepšení přípravy učitelů, spolupráce s firmami  Přístup k modernímu technickému vybavení umožňující žákům seznámení s profesemi a s OV

3 Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol Rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy  komplexní informace o vzdělávací nabídce škol, o možnostech budoucího uplatnění na trhu práce OECD VET REVIEW: Učení pro praxi (2007 – 2010) – 14 zemí Zpráva pro ČR - silné stránky systému počátečního OV: „Česká republika má velmi dobře propracovanou databázi údajů o vzdělávání a o jeho výsledcích v oblasti uplatnění absolventů na trhu práce, jednu z nejlepších, jakou tým OECD v rámci projektu viděl (www.infoabsolvent.cz).“www.infoabsolvent.cz

4 Kariérové vzdělávání na základních a středních školách Vzdělávací oblast / průřezové téma RVP základního a odborného vzdělávání Člověk a svět práce Žáci jsou schopni  kriticky posoudit své osobní, zdravotní a kvalifikační předpoklady pro další studium nebo pro uplatnění na TP, porovnat tyto předpoklady s nabídkou pracovních příležitostí a požadavky zaměstnavatelů;  samostatně se seznámit s možnými alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání či možnostmi dalšího vzdělávání;  prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli;  pružně reagovat na nově vznikající pracovní příležitosti (CŽV)

5 OECD - Review of Career Guidance Policies (2001-2003)  analýza národních systémů na podporu kariérového rozhodování - identifikace optimálních strategií implementace služeb kariérového poradenství v praxi Hodnocení a doporučení OECD k systému kariérového poradenství v ČR  „Skutečnost, že kariérové vzdělávání bylo zavedeno jako povinná součást výuky a že se podařilo jej začlenit jak do osnov základních škol, tak do osnov středních škol, je velmi pozitivní. Ve většině zemí OECD je v lepším případě tato výuka zabudována pouze do osnov základních škol a jen vzácně do osnov středních škol. „

6 Kariérové poradenství Informační podpora (VIP Kariéra II)

7 Informace o:  RVP, vzdělávací nabídce škol  potřebách trhu práce - vztah nabídky a poptávky na trhu práce, vývoj struktury pracovních sil a struktury absolventů škol v profesním pohledu, vč. srovnávání se situací v EU  uplatnění vzdělání získaného v rámci počátečního vzdělávání na trhu práce a při přechodu do terciárního vzdělávání v ČR i v zemích EU  předčasných odchodech ze vzdělávání www.infoabsolvent.cz

8 Kariérové poradenství Vzdělávací podpora (VIP Kariéra II) E-learningové vzdělávání v oblasti kariérového poradenství  modulový vzdělávací program pro pedagogické pracovníky, výchovné – kariérové poradce na školách, učitele participující na výuce průřezového tématu / vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

9 Studijní prostředí eKariéra+

10 Jak dále zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání MŠMT - strategie a priority v oblasti podpory OV Podpora přírodovědného a technického vzdělávání (OP VK) Cíl projektu:  nastavit systémové prostředí napomáhající zatraktivnění OV;  zvýšit poptávku po technických a přírodovědných oborech (zájem zaměstnavatelů);  posílit identifikaci žáků SŠ s již zvoleným oborem - snížit riziko předčasných odchodů mladých lidí ze vzdělávání bez jakékoliv kvalifikace - posílit profesní stabilitu absolventů odborných škol

11 Jak dále zvyšovat atraktivitu odborného vzdělávání Jak tohoto cíle dosáhnout:  zlepšením image matematiky, přírodovědných a technických předmětů na základě inovací ve výuce dobře připravenými učiteli (ve spolupráci s firmami);  seznámením s oborem a profesí při realizaci pracovního vyučování žáků ZŠ přímo v dílnách středních škol;  zkvalitněním výuky na středních odborných školách podporou vydávání učebnic a metodickou podporou učitelů na www.rvp.czwww.rvp.cz

12 Děkuji vám za pozornost helena.ulovcova@nuov.cz


Stáhnout ppt "Podporujeme zájem o odborné vzdělávání Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Konference Budoucnost odborného školství, Praha, 9. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google