Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpisy v civilním letectví Prezentace připravená v rámci kampaně Doletíš?!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpisy v civilním letectví Prezentace připravená v rámci kampaně Doletíš?!"— Transkript prezentace:

1 Předpisy v civilním letectví Prezentace připravená v rámci kampaně Doletíš?!

2 Za každým leteckým předpisem, pravidlem i jen doporučením jsou někde v historii letectví obvykle zmařené lidské životy. Byly ztracené pro to, že určitá část letu, údržba letadla nebo příprava k letu byly z neznalosti nebo nedbalosti vykonány nesprávně. Je proto třeba chápat důvody a cíle jednotlivých předpisů a pravidel a při vlastním létání je pak plně respektovat. Letectví obecně je s ohledem na potenciálně vysoké nebezpečí nehod jedna z nejregulovanějších (předpisově řízených) lidských činností. To se týká především letecké dopravy a leteckých služeb prováděných za úplatu. O něco méně regulovanou částí civilního letectví je soukromé létání za podmínek VFR a další druhy leteckého sportu, kdy velká část rozhodovacího procesu a zodpovědnosti závisí jen na pilotovi. I piloti VFR se však pohybují ve společném letovém prostoru s ostatními, komunikují s profesionálními složkami a využívají profesionální zařízení. Jejich znalost, chápání i respekt pro příslušné předpisy musí tedy být také na odpo-vídající úrovni. Veškeré rozhodování pilota VFR musí být také v souladu s předpisy a pravidly pro VFR lety na území daného státu platnými. Předpisy v civilním letectví obecně 2015 - 2016

3 Předpisy týkající se civilního letectví mají svou oporu v mezinárodních standardech a doporučených postupech vypracovaných v rámci ICAO (International Civil Aviation Organisation). Základním cílem předpisových dokumentů v civilním letectví je zvyšování bezpečnosti leteckého provozu. Jednotlivé země tyto standardy a doporučené postupy zapracovávají do své národní legislativy. Národní legislativa jednotlivých zemí pak buď odráží příslušná pravidla ICAO zcela nebo s některými národními odchylkami. I když jsou tedy základní principy ve všech členských zemích ICAO obvykle podobné, mohou se ve svých prováděcích předpisech v řadě detailů lišit. Je proto třeba vždy věno- vat pozornost předpisům platným na území státu, kde létáme. Mezinárodní pravidla pro letectví byla dohodnuta zatím pro celkem 19 základních oblastí a jsou zapracována do tzv. Příloh (Annexů) k základnímu dokumentu ICAO - Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (ÚMCL) Mezinárodní koordinace leteckých předpisů 2015 - 2016

4 Příloha 1 – Způsobilost leteckého personálu – řeší také problematiku průkazů způsobilosti (pilotních průkazů) Příloha 2– Pravidla létání – obsahuje základní pravidla leteckého provozu Příloha 3–Meteorologie – pravidla pro poskytování meteo služeb leteckému provozu Příloha 4 – Letecké mapy – obsahuje specifikace požadavků a charakteristik jednotlivých druhů map a to jak papírových tak elektronických Příloha 5 – Měřící jednotky – přehled všech měřících jednotek používaných v letectví, jejich vzájemné přepočty, definice a značení. Příloha 6 – Provoz letadel – soubor pravidel a předpisů upravujících způsobilost letadel k provozu Příloha 7 – Poznávací značky – klasifikace letadel a pravidla pro používání jejich poznávacích značek Přehled příloh k ÚMCL 2015 - 2016

5 Příloha 8 – Letová způsobilost – pravidla a podmínky pro získání a udržování letové způsobilosti letadel Příloha 9 – Zjednodušování formalit – postupy pro výkon vybraných úkonů souvisejících s ochra- nou zájmů jednotlivých států v mezinárodním letectví Příloha 10 – Telekomunikační služby – principy organizace a využívání komunikačních a radionavi- gačních prostředků v letectví Příloha 11 – Letové provozní služby – organizace a pravidla poskytování služeb řízení letového pro- vozu Příloha 12 – Pátrání a ochrana – pravidla a organizace služby pátrání a ochrany v letectví Příloha 13 – Šetření příčin leteckých nehod – principy, pravidla a formální náležitosti pro hlášení a šetření leteckých nehod Přehled příloh k ÚMCL 2 2015 - 2016

6 Příloha 14 – Letiště – základní požadavky na provoz a zařízení letišť i provozní informace poskytované provozovatelům letů Příloha 15 – Letecké informační služby – pravidla, organizace a systém poskytování informací dů- ležitých pro letecký provoz (AIP, NOTAM atd.) Příloha 16 – Ochrana životního prostředí – pravidla pro snižování, kontrolu a měření hlukových, ply-nových a kouřových emisí i úniku paliva. Příloha 17– Ochrana civilního letectví před protiprávními činy – organizace a požadavky na opa- tření zaměřená k ochraně civilního letectví před protiprávními činy (terorismus) Příloha 18 – Přeprava nebezpečného materiálu – pravidla a omezení týkající se letecké přepravy nebezpečného nákladu Příloha 19 – Řízení bezpečnosti – pravidla pro aktivní řízení a kontrolu bezpečnosti leteckého provozu 2015 - 2016 Přehled příloh k ÚMCL 3

7 Základním legislativním dokumentem v ČR je Zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb. Jednotlivé přílohy ÚMCL jsou do něj pak zapracovány jako tzv. „letecké předpisy“ s označením L1 – L19. Číslování odpovídá označení jednotlivých Příloh (Annexů) k ÚMCL. Letecké předpisy „L“ zahrnují pak také tyto další: L 8168 – Provoz letadel/letové postupy L 4444 – Postupy pro letové navigační služby – Uspořádání letového provozu L 8400 – Zkratky a kódy L Frazeologie – pravidla, výrazy a zásady pro standardizovanou leteckou radiokomunikaci Aktuální (informativní) znění leteckých předpisů ČR řady L lze najít zde: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htmhttp://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm Letecká informační příručka (AIP – Aeronautical Information Publication), která poskytuje základní informace o pravidlech, službách a zařízeních sloužících civilnímu letectví. V ČR je spravovaná Ministerstvem dopravy ČR. Právní závaznost mají pouze dokumenty v tištěné podobě a ty, které jsou distribuované Leteckou informační službou na DVD. Legislativní úprava civilního letectví v ČR 2015 - 2016

8 Letecká provozní příručka (AIP) – je vydávána pověřeným orgánem každého členského státu ICAO a obsahuje dlouhodobě platné informace o národních pravidlech a postupech v civilním letectví. Její obsah a struktura jsou dány mezinárodními standardy. Skládá se ze tří hlavních částí: GEN – všeobecné informace ENR – informace týkající se řízení letového provozu AD – informace týkající se letišť AIP bývá aktualizován jednou ročně nebo dle potřeby. Aktuální (informativní) znění AIP pro ČR lze najít zde: http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm.http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm Změny v jakýchkoliv publikacích distribuovaných Leteckou informační službou pak můžete najít na : http://lis.rlp.cz/ais_data/newscz.htm. Abyste mohli změny sledovat průběžně, po přihlášení můžete dostávat upozornění na publikaci změn e-mailem. http://lis.rlp.cz/ais_data/newscz.htm Letecká provozní příručka AIP 2015 - 2016

9 NOTAM (Notice to Airmen) – s ohledem na poměrně dlouhá aktualizační období AIPu je potřeba zajistit jinou cestu k tomu, aby se různé provozní informace dostaly k pilotům okamžitě. K tomu slouží typ dokumentu s názvem NOTAM, který je vydáván kdykoliv dle potřeby a obsahuje informace a oznámení provozního charakteru určené zejména pilotům letadel. Prostřednictvím NOTAMů jsou piloti pružně a rychle informováni například o dočasně nefunkčních zařízení na určitých letištích, uzavření letových prostorů, nestandardních aktivitách majících vliv na letecký provoz atd. Trvalé změny jsou pak zapracovány na následující aktualizace Letecké provozní příručky (AIP). Pilot je před každým letem povinen prostudovat NOTAMy, které se týkají trasy jeho letu a plánova- ných i alternativních letišť. NOTAMy je dnes možné získat v elektronické formě při využití různých navigačních aplikací. Pro ČR lze také využít bezplatnou možnost na odkazu: https://ibs.rlp.cz/home.do https://ibs.rlp.cz/home.do NOTAM 2015 - 2016

10 AIP a letecké předpisy řady „L“ obsahují komplexní informace týkající se celé oblasti civilního leteckého provozu. Jejich studium je tedy poměrně náročné a tím také často opomíjené. V roce 2014 byla Leteckou informační službou ŘLP ČR vypracována pro ČR (podobně jako i v ně- kterých jiných letecky vyspělých zemích) „VFR příručka“, která obsahuje základní informace a části předpisů a informací závazné pro piloty provádějící VFR lety na územím ČR. Tím se studium základních podmínek pro VFR lety nad územím ČR zásadně zjednodušilo. VFR příručka má tuto strukturu: VFR-GEN - všeobecné informace VFR-ENR – tratě VFR-HEL – heliporty VFR-AD – letiště VFR příručka ČR 2015 - 2016

11 VFR příručka ČR představuje zásadní pokrok pro zjednodušení přístupu k předpisům relevantním pro lety VFR nad územím ČR. Každý pilot létající za podmínek VFR by si ji tedy měl v každém případě prostudovat. VFR příručka ČR obsahuje také informace užitečné pro vykonání vašeho letu – najdete zde aktuální informace týkající se jednotlivých letišť na území ČR, příklady frazeologie používané v komunikaci s ŘLP specificky pro VFR lety, oficiální zdroje meteo informací, pravidla letů VFR nad územím ČR a množství dalších potřebných informací, které by bylo jinak třeba pracně vyhledávat v AIP a le- teckých předpisech. VFR příručka ČR 2015 - 2016

12 Důležitým pojmem, který je nutné ve VFR létání respektovat jsou „omezené prostory“. Vysvětlení tohoto pojmu je samozřejmě součástí základního kurzu každého pilota jakéhokoliv létajícího stroje a tak se mu dále nevěnujeme. Objevuje se ale běžně řada situací, kdy aktuální omezení pro VFR lety v těchto prostorech nejsou piloty dodržována. Hlavním zdrojem těchto problému je neznalost skutečnosti, že určitý prostor je v dané chvíli „aktivní“ – tzn., že se jím nesmí ve stanovených horizontálních a vertikálních hranicích prolétat. Informace o tom, které prostory jsou plánovány jako aktivní jsou publikovány na http://aup.rlp.cz/. Plán aktivace prostorů je k dispozici vždy den předem od 14.00 UTC.http://aup.rlp.cz/ Každý VFR pilot by tedy před vzletem měl tuto stránku projít a zjistit si, zda některý z prostorů ležících na jeho trase nebude v čase jeho průletu aktivní. Pokud to z jakéhokoliv důvodu neuděláte, máte možnost to napravit za letu dotazem na Praha Info. Během letu je také vhodné prověřit aktuální stav aktivace omezených prostorů, k jejichž neplánované aktivaci mohlo mezitím času dojít. Omezené prostory 2015 - 2016

13 K tomu, abyste měli přehled o posledním vývoji v předpisové oblasti je dobré pravidelně věnovat pozornost stránkám Letecké informační služby ŘLP ČR: http://lis.rlp.cz/. Můžete si zde dokonce objednat zdarma zasílání e-mailů upozorňujících na nové aktualizace předpisů, které jsou na stránkách publikovány.http://lis.rlp.cz/ Při plánování trati letu myslete také na to, že kvůli nepříznivé meteo situaci se možná budete muset odchýlit od vaší plánované trasy. To může znamenat vyšší spotřebu paliva i nutnost připravit si řešení pro let po jiné trase i pro přistání na jiném než cílovém letišti. Svou trať letu neplánujte v těsné blízkosti TMA, CTR nebo aktivovaných omezených prostorů. Malá navigační chyba nebo špatně nastavené QNH na výškoměru vás může dostat do konfliktu s předpisy. Doporučení pro omezení možností porušení předpisů při VFR letu 2015 - 2016

14 Záměr vstoupit do TMA nebo CTR komunikujte s dostatečným předstihem – zcela minimálně 3 mi- nuty před dosažením hranice těchto prostorů, ale lépe 4 – 5 minut. Myslete na to, že nemusíte mít okamžitě možnost svůj záměr předat kvůli ostatnímu radioprovozu. Získané povolení nemusí zároveň odpovídat přesně vašemu přání a bude vyžadovat změny ve vašem letu a případně další komunikaci. Do řízeného prostoru vstupujte pouze po získání příslušného povolení. V případě, že musíte na mož- nost vyžádání nebo získání povolení čekat, vyčkávejte dané povolení mimo řízený prostor. V případě ztráty orientace neváhejte zavolat stanoviště letových provozních služeb. Můžete tak zabránit narušení letového provozu v řízeném letovém prostoru nebo dokonce předejít nehodě. Při VFR letu do zahraničí věnujte pozornost AIP příslušné země a/nebo příslušné VFR příručce, pokud je vydána. 2015 - 2016 Doporučení pro omezení možností porušení předpisů při VFR letu 2

15 K omezení možnosti nepříjemných „překvapení“ projděte vždy pečlivě NOTAMy vydané pro letiště a trať vašeho letu. Pokud si nejste jisti, že rozumíte naprosto přesně instrukcím řídícího ať za letu nebo při pohybu na letišti, vždy si vyžádejte opakování instrukce a tu pak zřetelně řídícímu potvrďte/zopakujte. Pokud si nejste jisti, že jste pochopili – nedomýšlejte se sami, co vám chtěl řídící „asi říci“. Na řízených letištích s letadlem nepojíždějte, pokud jste neobdrželi souhlas příslušného řídícího. To platí i pro pojíždění bez následného vzletu (např. pro nákup LPH, celní kontrolu atd.). Pokud se při pojíždění po řízeném letišti správně neorientujete, vyžádejte si „progressive instructions“, kdy vám řídící dává vždy jen jednu instrukci, která vás dovede k následujícímu bodu. Před odletem si zjistěte, které omezené prostory jsou aktivní a let přizpůsobte získaným informacím. Při každém letu mimo letištní okruh udržujte komunikaci s příslušným stanovištěm info. 2015 - 2016 Doporučení pro omezení možností porušení předpisů při VFR letu 3

16 Znalost a chápání příslušných předpisů řešících letecký provoz je jedním z hlavních předpokladů toho, abyste doletěli! 2015 - 2016

17 Webové stránky ÚCL ČR Webové stránky MD ČR Webové stránky ŘLP ČR s.p. VFR příručka pro ČR Kniha Svět letecké dopravy II, Jiří Pruša a kolektiv, Praha 2015 Zdroje použité pro přípravu prezentace 2015 - 2016

18


Stáhnout ppt "Předpisy v civilním letectví Prezentace připravená v rámci kampaně Doletíš?!"

Podobné prezentace


Reklamy Google