Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí."— Transkript prezentace:

1 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.2 Počáteční vzdělávání pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání, NNO z oblasti volnočasových aktivit

2 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 2 Volnočasové aktivity pro děti a mládež zajišťují v České republice  školní družiny  školní kluby  střediska volného času  nestátní neziskové organizace

3 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 3 Zapojení při realizaci volnočasových aktivit školní družiny  4 101 školních družin navštěvuje více jak 228 tisíc dětí, školní kluby  činnosti 476 školních klubů se pravidelně zúčastňuje 38 tisíc žáků, střediska volného času  do 296 středisek volného času v pravidelné činnosti dochází 230 tisíc dětí a mládeže,  ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání pracuje přes 22 tisíc pedagogických pracovníků,

4 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 4 nestátní neziskové organizace  do činnosti 1 978 NNO pracujících s dětmi a mládeží se zapojuje velké množství z celkového počtu 1 378 563 dětí a mládeže od 6 do 18 let.

5 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 5 Volný čas dětí a mládeže (děti = věk do 18 let, mládež = věk od 18 do 26 let) Podle čl. I Úmluvy o právech dítěte, přijaté dne 20. listopadu 1989 v New Yorku, se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.). Volný čas mládeže a jeho naplnění hraje významnou roli při utváření osobnosti mladého člověka a jeho uplatnění ve společnosti, při pozitivní socializaci, výchově ke zdravému životnímu stylu a tím i k prevenci nebezpečí sociální deviace.

6 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 6 Za volný čas je považován čas, v němž jedinec svobodně na základě svých zájmů, nálad a pocitů, volí svoji činnost. V žádném dalším životním období není jedinec schopen zajímat se o tak široké spektrum zájmových aktivit jako v dětství a dospívání. Současný vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže není příliš pozitivní:  prohlubuje se spíše pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit,  snižuje se frekvence aktivit,  závažným se jeví mizení podílu volného času, který mládež věnuje vzdělávání. Tento trend může mít celospolečenský a ekonomický dopad, protože moderní civilizační procesy charakterizuje provázanost ekonomiky, vzdělanosti, vědy a kultury.

7 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 7 Volný čas dětí a mládeže 1)Jeho naplňování pozitivními aktivitami hraje významnou roli při utváření osobnosti mladého člověka a při jeho pozitivní socializaci. 2)Důsledkem snížení kvality společenské péče o volný čas mladé generace je v mnoha případech i nárůst sociálně patologických jevů. 3)Jestliže společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, může tím, i když jen do určité míry, kompenzovat případné nedostatky školského systému a rodinného prostředí a vlivu.

8 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 8 4)Rodina má ale zcela dominantní postavení vzhledem k osvojení si aktivit ve volném čase. Ovlivňuje dítě nejen tím, jak na dítě výchovně působí, ale i svým každodenním životem. Další podrobnosti v publikaci Volný čas a prevence u dětí a mládeže, zveřejněné na adrese: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/olny cas.pdf. http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/olny cas.pdf

9 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 9 Aktivní využívání volného času a odpočinku Aktivní trávení volného času a aktivní odpočinek musí splňovat následující funkce:  aktivní přístup dětí a mládeže k provádění této činnosti,  kompenzace jednotvárné zátěže (při vyučování, dlouhém sezení, nerovnoměrném zatěžování jednotlivých oblastí mozku a nervové soustavy apod.)  posilování zdravého způsobu života a zdraví.

10 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 10 Formy volnočasových aktivit u dětí a mládeže  fyzická aktivita realizovaná organizovanou tělovýchovou a sportovní činností a neorganizovanou tělovýchovou a sportem,  zájmová činnost s účastí na práci ve výtvarných, přírodovědeckých, technických, hudebních kroužcích apod.,  pohyb na čerstvém vzduchu spojený s fyzickou aktivitou (s turistikou, prací na zahradě apod.),  společenská činnost prováděná v co nejvyšší míře venku a při pohybové aktivitě,  zábava kompenzující duševní napětí a přispívající k rozvoji osobnosti.

11 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 11 Aktivní odpočinek je základním prvkem zdravého životního stylu a tedy i prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Osvojení si stereotypu a potřeby aktivního trávení volného času je dáno tím, jak je k aktivní formě odpočinku přistupováno v rodině, ve škole i v dalších subjektech realizujících volnočasové aktivity dětí.

12 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 12 Volnočasové aktivity pro děti a mládež ve ve Výzvě k předkládání žádosti individuálních projektů ostatních z OP VK Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

13 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 13 4. Popis podporovaných aktivit (str. 2)  Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných.  Zdokonalování systému vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času.  Vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

14 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 14 5. Cílové skupiny:  rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním (děti pocházející z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením,  ohrožené sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní nebo uloženou ochranou výchovou nebo azylanté či osoby požívající doplňkové ochrany a účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky, které ovlivňují jejich vývoj negativním způsobem);  pracovníci školských zařízení (včetně mateřských škol);  vedoucí pracovníci školských zařízení;  pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže.

15 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 15 Volnočasové aktivity pro děti a mládež v Prováděcím dokumentu k OP VK 3.2 Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 3.2.3 Podporované aktivity Individuální projekty ostatní (str. 28)  podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných,  zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času,  vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

16 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 16 Porovnání volnočasových aktivit v dokumentech OP VK 3.2.6 Příjemci (Prováděcí dokument OP VK str. 29 – v případě podpory IPo), 7. Oprávnění předkladatelé žádostí o FP (Výzva, Oblast podpory 1.2 str. 3)  školská zařízení  nestátní neziskové organizace.

17 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 17 3.2.7 Cílové skupiny (Prováděcí dokument OP VK str. 30) 5. Cílové skupiny (Výzva, Oblast podpory 1.2 str. 2-3)  rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním,  pracovníci školských zařízení,  vedoucí pracovníci školských zařízení,  pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže.

18 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 18 Druhy vzdělávání Formální vzdělávání  probíhá ve vzdělávacích institucích a vede k získání uznávaných certifikátů a kvalifikací,  vztahuje se ke strukturovanému vzdělávacímu systému, který zahrnuje všechny školy od základních až po univerzitu, včetně specializovaných programů odborného a profesního výcviku.

19 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 19 Neformální vzdělávání  probíhá vedle hlavních vzdělávacích systémů a institucí a zpravidla nevede k získání formalizovaného certifikátu (např. výtvarné, hudební, sportovní aktivity,  se vztahuje ke všem plánovaným programům osobního a sociálního vzdělávání mladých lidí určených k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula.

20 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 20 Informální vzdělávání  je přirozeným doprovodným znakem každodenního života a denních životních činností, nevede k certifikaci a nemusí být učením záměrným, nýbrž pouze nahodilým (zkušenosti)  se vztahuje k průběhu celého života, v němž si každý jednotlivec osvojuje určité postoje, hodnoty, dovednosti a znalosti pod vlivem různých vzdělávacích zdrojů ve svém okolí i z každodenní zkušenosti (z domova, ze sousedství, z knihovny, z médií, ze zkušeností nabytých při práci, při hře apod.). Evropské instituce nemají zájem vyvolávat mezi formálním, neformálním a informálním vzděláváním konkurenci. Záměrem je, aby se jednotlivé vzdělávací elementy vzájemně inspirovaly a doplňovaly tak, aby dohromady tvořily životaschopný a rozvíjející se proces celoživotního učení, který bude motivovat k osobnímu i profesnímu rozvoji každého z nás.

21 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 21 Neformální vzdělávání Definice: „Neformální učení je záměrné, ale dobrovolné učení, které probíhá v řadě rozmanitých prostředí a situací, v nichž vyučování, odborná příprava a učení nemusí být nutně jedinou či hlavní oblastí činnosti. Tato prostředí či situace mohou být dočasné nebo se mohou střídat a příslušné činnosti či kurzy mohou vést profesionální facilitátoři učení (např. mládežničtí instruktoři), ale také dobrovolníci (např. vedoucí skupin mládeže). Aktivity a kurzy jsou naplánované, ale zřídkakdy strukturované jako tradiční vyučovací hodiny nebo předměty.“ (Lynne Chrisholm, Bridges for Recognition 2005)

22 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 22 Charakteristické rysy  dobrovolné,  přístupné každému (v ideálním případě),  organizovaný proces se vzdělávacími cíli,  zaměřené na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí,  zaměřené na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství,  založené na tom, že zahrnuje jak individuální, tak skupinové učení s kolektivním přístupem,  celostní a zaměřené na průběh procesu učení,  založené na zkušenosti a činnosti, vychází z potřeb (inspirováno manuálem Kompas 2006)

23 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 23 Oblast zájmového vzdělávání ošetřuje: Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) vstoupil v platnost 1. 8. 2007) Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 (usnesení vlády České republiky č. 611/2007) Strategie celoživotního učení České republiky (usnesení vlády České republiky č. 761/2007)

24 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 24 Problematika mládeže a volnočasových aktivit v EU Rozhodnutí č. 1031/2000/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. dubna 2000, kterým se zavádí akční program Společenství "Mládež" na období 1.1.2000 až 31.12.2006. Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o řešení problémů mladých lidí v Evropě – provádění Evropského paktu pro mládež a podpora aktivního občanství (2005/C 292/03) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí program „Mládež v akci“ na období 2007 až 2013 Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 16. listopadu 2007 o průřezovém přístupu k politice mládeže, který by mladým lidem umožnil využívat svého potenciálu a aktivně se účastnit života společnosti (2007/C 282/12)

25 Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 25 Děkuji za pozornost josef.smekal@msmt.cz pavel.hamernik@msmt.cz


Stáhnout ppt "Září 2008PaedDr. Josef Smékal, Mgr. Pavel Hamerník INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k předkládání žádostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google