Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 1000 2000 3000 4000 5000 Chemické reakce Nejjednodušší sloučeniny Kyseliny a zásady Není sůl jako sůl Hrací pole

3 Chemické reakce 1000 Ve kterém z dějů, jež můžeme pozorovat v běžném životě, dochází k chemickým reakcím? Hrací pole a) rozbití skleněné nádoby b) sušení prádla c) rezavění drátěného plotu d) mrznutí vody Vysvětlení správné odpovědi

4 Hrací pole Vysvětlení: K chemickým reakcím dochází tam, kde se mění chemické složení látek (železo se při rezavění mění na oxid železitý).

5 Chemické reakce 2000 Ocelový hřebík o známé hmotnosti ve vlhkém vzduchu zrezavěl. Žádná rez však ještě neodpadla. Jeho hmotnost po zrezivění: a) se zmenšila b) zůstala stejná c) se nedá na základě uvedených údajů porovnat d) se zvětšila Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

6 Hrací pole Vysvětlení: Hmotnost se zvětšila, protože oxid železitý (rez) má větší molární hmotnost než železo.

7 Chemické reakce 3000 Do sklenice s vodou jsme vložili tabletu vitaminu „šumivého celaskonu“. Hmotnost vzniklého nápoje při porovnání se součtem hmotnosti vody a tablety je: a) větší b) stejná c) menší d) větší nebo menší Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

8 Hrací pole Vysvětlení: Při rozpouštění vzniká plyn, který uniká do okolí (soustava není uzavřená).

9 Chemické reakce 4000 Chlorovodík se vyrábí reakcí vodíku s chlorem. Výchozí látky chemické reakce jsou: a) H 2 a Cl 2 b) H 2 a HCl c) Cl 2 a HCl d) H 2 a Cl 2 a HCl Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

10 Hrací pole Vysvětlení: Chlorovodík se vyrábí přímou syntézou vodíku a chlóru.

11 Chemické reakce 5000 Bereme v úvahu 1 mol látek. Která z nich obsahuje nejvíce atomů? a) vodík b) 1 mol každé látky obsahuje stejný počet atomů c) voda d) kyslík Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

12 Hrací pole Vysvětlení: 1 mol látky = 6. 10 23 částic (atomů, molekul, iontů) 1 mol vodíku (H 2 ) = 6.10 23 molekul (dvouatomových); tj. 2. 6. 10 23 atomů vodíku 1 mol vody (H 2 O) = 6.10 23 molekul vody (tříatomových) tj. 3. 6. 10 23 atomů

13 Nejjednodušší sloučeniny 1000 Nejreaktivnější látkou ve vzduchu, která vytváří téměř se všemi prvky dvouprvkové sloučeniny, je a) neon b) dusík c) vodík d) kyslík Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

14 Hrací pole Vysvětlení: Neon a dusík jsou nereaktivní plyny a vodík se volně vyskytuje pouze vzácně.

15 Nejjednodušší sloučeniny 2000 Které 2 oxidy nejsou za běžných podmínek (např. v chemické laboratoři) plynné látky? a) CO 2, NO b) SO 2, O 2 c) Fe 2 O 3, CaO d) CO, NO 2 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

16 Hrací pole Vysvětlení: Oxidy uhlíku, dusíku a síry jsou za běžných podmínek plynné látky. Oxidy kovů jsou za běžných podmínek pevné látky.

17 Nejjednodušší sloučeniny 3000 Z uvedených látek nepatří mezi dvouprvkové sloučeniny: a) mosaz b) oxidy dusíku c) sulfid železnatý d) kuchyňská sůl Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

18 Hrací pole Vysvětlení: Mosaz není sloučenina, ale směs (slitina mědi a zinku).

19 Nejjednodušší sloučeniny 4000 Při výrobě skla se spotřebuje velké množství křemenného písku, který má chemické složení: a) CO 2 b) SO 2 c) SiO 2 d) CaO Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

20 Hrací pole Vysvětlení: Chemické složení křemenného písku je SiO 2.

21 Nejjednodušší sloučeniny 5000 Halogenid, který se používá jako složka pokrmů, je: a) KCl b) AlCl 3 c) NaCl d) FeCl 3 Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

22 Hrací pole Vysvětlení: NaCl je kuchyňská sůl.

23 Kyseliny a zásady 1000 Kyselé a zásadité roztoky v laboratoři rozlišujeme: a) indikátorovým papírkem b) chutí c) čichem d) podle barvy Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

24 Hrací pole Vysvětlení: Indikátorový papírek určuje podle zabarvení kyselost a zásaditost.

25 Kyseliny a zásady 2000 Chemickým názvem označíme hašené vápno jako: a) oxid vápenatý b) chlorid vápenatý c) hydroxid vápenatý d) uhličitan vápenatý Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

26 Hrací pole Vysvětlení: Hašené vápno je triviální název pro hydroxid vápenatý.

27 Kyseliny a zásady 3000 Který ze vzorců označuje kyselinu dusičnou? a) NH 3 b) H 2 N 2 O 6 c) HNO 2 d) žádný Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

28 Hrací pole Vysvětlení: Chemický vzorec kyseliny dusičné je HNO 3.

29 Kyseliny a zásady 4000 Hlavní složkou kapalné náplně v olověných akumulátorech je 32 % a) kyseliny chlorovodíkové b) kyseliny octové c) kyseliny dusičné d) kyseliny sírové Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

30 Hrací pole Vysvětlení: Kyselina sírová tvoří v akumulátoru elektrolyt.

31 Kyseliny a zásady 5000 Při spalování hnědého uhlí uniká do atmosféry také oxid, který se podílí na vzniku kyselých dešťů. Tímto oxidem je: a) CaO b) SiO 2 c) SO 2 d) CO Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

32 Hrací pole Vysvětlení: Uhlí obsahuje síru a při jeho spalování vzniká SO 2.

33 Není sůl jako sůl 1000 Soli mohou být sloučeniny: a) dvouprvkové, tříprvkové i víceprvkové b) jen dvouprvkové c) jen tříprvkové d) jen sodné, draselné a vápenaté Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

34 Hrací pole Vysvětlení: Příklady solí: dvouprvkové - NaCl, tříprvkové - CaCO 3 a víceprvkové - NaHCO 3.

35 Není sůl jako sůl 2000 Mezi soli nepatří: a) vápenec b) sádra c) louh d) superfosfát Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

36 Hrací pole Vysvětlení: Louh je triviální název pro hydroxid.

37 Není sůl jako sůl 3000 Soli jsou: a) sloučeniny, ve kterých jsou vázány anionty OH - b) dvouprvkové sloučeniny kyslíku c) sloučeniny, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H + d) sloučeniny, ve kterých jsou vázány kationty kovů a anionty kyselin Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

38 Hrací pole Vysvětlení: Soli jsou sloučeniny, ve kterých jsou vázány kationty kovů a anionty kyselin.

39 Není sůl jako sůl 4000 Soli odvozené od kyseliny sírové se nazývají: a) siřičitany b) sirnany c) sírany d) sírovany Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

40 Hrací pole Vysvětlení: Kyselina sírová má vzorec H 2 SO 4. Odštěpením 2 atomů vodíku z kyseliny vznikne anion SO 4 2-. Anion se nazývá síranový a soli od něj odvozené jsou sírany.

41 Není sůl jako sůl 5000 Novostavby po „nahození“ vnitřní omítky z vápenné malty je nutno větrat. Důvodem je, že při tvrdnutí malty je produktem také: a) voda b) oxid vápenatý c) oxid uhličitý d) uhličitan vápenatý Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

42 Hrací pole Vysvětlení: Vznikající voda se usazuje na zdi a omítka tak vlhne.

43 Použitá literatura: BENEŠ, Karel. PUMPR, Václav. BANÝR, Jiří. Základy praktické chemie 1, pracovní sešit. 1. vyd. Praha : FORTUNA, 1999. ISBN 807168628X. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michal Kapoun. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google