Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Insolvence a restrukturalizace korporací 2015 JUDr. Michal Žižlavský 0.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Insolvence a restrukturalizace korporací 2015 JUDr. Michal Žižlavský 0."— Transkript prezentace:

1 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Insolvence a restrukturalizace korporací 2015 JUDr. Michal Žižlavský 0

2 K optimismu zpravidla stačí dostatek informací …

3 2 1 I. STATISTICKÁ DATA

4 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ – KONKURS

5 3

6 4 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ – REORGANIZACE

7 5 PRŮMĚRNÉ % USPOKOJENÍ VĚŘITELÉKONKURSREORGANIZACEx NEZAJIŠTĚNÍ3 %23 %7 ZAJIŠTĚNÍ25 %83 %3 VĚŘITELÉKONKURSREORGANIZACE+ NEZAJIŠTĚNÍ97 %77 %20 % ZAJIŠTĚNÍ75 %17 %58 % O KOLIK PŘIJDOU

8 ZÁVĚR PRO VĚŘITELE Ze statistik plyne, že reorganizace představuje jak pro nezajištěné, tak i pro zajištěné věřitele výhodnější způsob řešení úpadku obchodního partnera než konkurs. V průměru získají nezajištění věřitelé 7x vyšší uspokojení a zachrání o 20 % více svých prostředků, zajištění věřitelé pak získají 3 x vyšší uspokojení a zachrání o 58 % více svých prostředků. Navíc mohou věřitelé zachovat vztahy s obchodním partnerem, do jehož kapitálové struktury vstoupí strategický partner (přenesená bilanční reorganizace), nebo s nástupnickou korporací, která získá podnik (závod) dlužníka (prodejní reorganizace). 6

9 8 7 II. ÚPADEK – ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

10 9 8 PRÁVNÍ RÁMEC ZMĚN © ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář

11 10 9 ZJEVNÝ A SKRYTÝ ÚPADEK ZJEVNÝ ÚPADEK = PLATEBNÍ NESCHOPNOST  všichni dlužníci  více věřitelů (2)  neschopnost plnit splatné závazky (<30 dnů) SKRYTÝ ÚPADEK = PŘEDLUŽENÍ  jen právnické osoby a FO podnikatelé  více věřitelů (2)  závazky > hodnota majetku

12 11 10 POVINNOST PODAT NÁVRH  platební neschopnost – povinnost byla vždy  předlužení – povinnost od 1. 1. 2012  jen PO a FO podnikatelé x ne spotřebitelé  vnější odpovědnost – přímo vůči věřitelům  vnitřní odpovědnost – uvnitř firmy, dle pravomoci

13 12 11 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ODPOVĚDNOST VNITŘNÍ ODPOVĚDNOST  osoby zmocněné či pověřené v rozsahu pravomoci  generální ředitelé  finanční ředitelé  prokuristé VNĚJŠÍ ODPOVĚDNOST  členové představenstva  jednatelé SRO  FO – podnikatelé

14 13 12 NÁSLEDKY PPÚ PRO DLUŽNÍKA  civilní ručení členů orgánů při úpadku korporace § 68 ZOK (testy insolvence § 40 ZOK) (nově od 1. 1. 2014)  vydání prospěchu ze smlouvy o výkonu funkce § 62 ZOK (nově od 1. 1. 2014)  civilní náhrada škody § 99 IZ (bylo už dříve – jsou zkušenosti)  trestní – zejm. TČ zvýhodňování věřitele § 223 TrZ (už bylo)

15 14 NÁSLEDKY PRO VĚŘITELE  možnost podat vlastní insolvenční návrh  právo uplatnit odpovědnost manažerů dlužníka  povinnost zdržet se přijímání plnění nad zákonný rozsah 13

16 15 Když manažeři dlužníka nepodají řádně a včas (dlužnický) insolvenční návrh, je-li jejich korporace v úpadku, odpovídají osobně (neomezeně) za dluhy korporace. Věřitel může uplatnit přímo vůči nim nárok na neuhrazenou část své pohledávky SPECIÁLNÍ ŽALOBOU – viz dále. ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY PROTI OSOBĚ, KTERÁ NEPODÁ VČAS INSOLVENČNÍ NÁVRH 14

17 PŘÍSLUŠNOST SOUDU  od 1. ledna 2014 je upravena výslovně v IZ  věcná je kraj § 7a písm. c) IZ (dříve okres dle rozhodnutí 1 VSPH 55/2010)  místní je insolvenční soud § 7b/4 IZ (dříve obecný soud žalovaného § 84 OSŘ)  PO § 100 IZ insolvenční soud  jistota ale § 75b/1 OSŘ (dříve se vykládalo 10 tis) 23% 15

18 VĚCNÁ LEGITIMACE  AKTIVNÍ věřitel (ne jen navrhovatel), s pohledávkou, zjištěnou IŘ (§99/1 IZ)  PASIVNÍ dlužník, FO podnikatel, zákonný zástupce dlužníka, SO právnické osoby, likvidátor právnické osoby (§98/1 a 2 IZ)  Důkazy: insolvenční spis, IR, protokol z přezkumného jednání, výpis z OR věřitele a dlužníka 16

19 PROTIPRÁVNÍ ÚKON  DLUŽNÍK porušil povinnost podat IN bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležitosti měl dozvědět o svém úpadku (§ 98/1 IZ)  Důkazy: kupř. přihlášky pohledávek (nejstarší zjištěné) 23% 17

20 TVRZENÍ O ÚPADKU  SKUTKOVÁ TVRZENÍ v žalobě - popsat stav úpadku: a) znaky skutkové podstaty platební neschopnosti, nebo b) znaky skutkové podstaty předlužení, nebo c) obojí  Časový aspekt – znaky byly naplněny před podáním IN  Důkazy: IR, přihlášky nejstarších pohledávek 18

21 DŮKAZNÍ BŘEMENO  Přesun důkazního břemene na žalovaného  Vznik škody a příčinná souvislost se prezumuje  Žalovaný musí prokázat, že porušení povinnosti podat IN nemělo vliv na rozsah uspokojení V nebo že nesplnil povinnost podat IN z důvodu vyšší moci (§ 99/3 IZ)  Neunese-li důkazní břemeno (stav důkazní nouze), platí NŠ 19

22 VÝŠE ŠKODY  Základ tvoří výše pohledávky věřitele zjištěné v IŘ  Od toho se odečte částka, kterou v IŘ obdržel  Rozdíl představuje výši škody (§ 99/2 IZ) 20

23 VZNIK ŠKODY  29 Odo 1220/2005 z 27.9.2007 NS ČR připustil, že výši škody lze určit i dříve než (až) v souvislosti s rozvrhem (kupř. při částečném rozvrhu) - rozhodnutí bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 33/2008  29 Cdo 4968/2009 z 11.4.2012 NS ČR dovodil, že když V uplatňuje kupř. jen 50 % neuhrazené pohledávky, může být podkladem pro závěr o výši škody i zpráva správce o stavu konkursního řízení, která vyloučí možnost uspokojení pohledávky V v konkursu v rozsahu, v němž se domáhá náhrady škody  29 Cdo 2735/2012 z 30.6.2014 NS ČR dovodil, že dnem, kdy škoda vznikla (nejpozději mohla vzniknout), je den, kdy byl skutečně podán návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka; od tohoto dne totiž již případný pokles míry uspokojení věřitelovy pohledávky z majetku dlužníka nelze odvozovat od porušení povinnosti podat návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka - rozhodnutí bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 103/2014  2 VSOL 1295/2014-B-83 z 12.1.2015 předběžné opatření dle § 100 insolvenčního zákona (vydáno a potvrzeno odvolacím soudem) 21

24 22 VYDÁNÍ PROSPĚCHU § 62 ZOK  aktivní legitimace: insolvenční správce  pasivní legitimace: člen nebo bývalý člen orgánů (nejen SO)  žaloba: na plnění – veškerý prospěch za 2 roky zpětně od RÚ (nejen odměna, ale i náhrada za benefity, stravenky, pojištění)  1. podmínka: 1. insolvenční návrh podal věřitel (!) tlak (§ 98 IZ)  2. podmínka: rozhodnutí o úpadku  3. podmínka: výzva insolvenčního správce  4. podmínka: alespoň měl nebo mohl vědět o hrozícím úpadku dle jiného předpisu = § 3 odst. 4 IZ  5. podmínka: v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem odvrácení hrozícího úpadku vše potřebné a rozumné  nejde o incidenční spor § 159 IZ a contrario

25 24 23 III. ODPOVĚDNOST VLIVNÝCH OSOB Z POHLEDU KORPORÁTNÍHO (INSOLVENČNÍHO) PRÁVA

26 24 NOVÁ PRAVIDLA SPRÁVY KORPORACÍ  nová regulace pravidel správy korporací (corporate governance)  opouští se koncepce § 196a ObchZ  zachována povinnost jednat s péčí řádného hospodáře – nadále platí pravidlo péče řádného hospodáře = jednání náležité  převzato obrácené pojetí důkazního břemene  jakákoli ujednání omezující odpovědnost člena orgánu korporace za škodu při výkonu funkce jsou absolutně neplatná

27 25 PRAVIDLO PODNIKATELSKÉHO ÚSUDKU  na druhou stranu ZOK zavádí pravidlo rozumného podnikatelského úsudku (business judgement rule) - § 51 an ZOK  člen orgánu korporace může prokázat, že jednal lege artis – tedy náležitě, informovaně a v zájmu společnosti  když to prokáže, neodpovídá za rizika, která nemohl ovlivnit = statusová výjimka z odpovědnosti  důkazní břemeno ale nese on - § 52/2 ZOK 23%

28 26 RUČENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ § 68 ZOK  aktivní legitimace: insolvenční správce a věřitel  pasivní legitimace: člen nebo bývalý člen SO + ale i vlivná nebo ovládající osoba § 76/3 ZOK  žaloba: na plnění - až do výše zjištěných pohledávek  1. podmínka: rozhodnutí o úpadku  2. podmínka: alespoň měl nebo mohl vědět o hrozícím úpadku dle jiného předpisu = § 3 odst. 4 IZ  3. podmínka: v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem odvrácení hrozícího úpadku vše potřebné a rozumné  výluka: krizový manažer § 68/1 ZOK (péče řádného hospodáře)  nejde o incidenční spor § 159 IZ a contrario  viz i § 159 NOZ, který platí i pro dozorčí orgány – žaloba na porušení statusové povinnosti (dříve § 194 ObchZ) 23%

29 27 „POTĚMKINOVA VESNICE“ SAZKA 2007 © ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář

30 28 FINANČNÍ SITUACE SAZKY 2007 © ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář

31 29 TEST INSOLVENCE PŘED DĚLENÍM ZDROJŮ KORPORACE Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

32 30 ZÁLOHA NA PODÍL NA ZISKU Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let … § 40 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

33 32 31 AUDIT vs. ZPĚTNÝ TEST INSOLVENCE AuditTest insolvence Cílověření správnosti účetních výkazůvýplata zisku (dividendy, tantiémy) Zaměřeníminulost Náplň práceověřování datanalýza dat a informací Přístup k datůmneomezený, nárok ze zákonavymezený smlouvou Frekvence prováděnípravidelněpravidelně, minimálně 1x ročně Požadavky na provádějící osoby složení auditorských zkoušek, registrace komorou auditorů VŠ (právo, ekonomie), dobrá znalost soudní praxe v insolvenčním právu Výstupvýrok auditorapodklad pro výplatu zisku, ochrana členů orgánů korporací © ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář (charakteristika testu insolvence)

34 33 32 INSOLSIDE.COM www.insolside.com

35 33 PODSTATA TESTŮ INSOLVENCE Podstatou testů je hodnocení rizika materiálního úpadku a (hypotetická) projekce stavu sledované korporace do poměrů insolvenčního řízení.

36 35 34 IV. ZASTUPOVÁNÍ DLUŽNÍKA V ÚPADKU A ODMĚNA ADVOKÁTA

37 36 35 Speciální normy insolvenčního práva dopadají na advokáta různě, podle toho, v jaké etapě řešení úpadku se nachází jeho klient a jakým způsobem se jeho úpadek řeší. Můžeme rozlišit sedm různých situací: 1.materiální úpadek 2.zahájení procesu insolvenčního řízení 3.řízení o insolvenčním návrhu (doba od zahájení insolvenčního řízení až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu) 4. rozhodování o způsobu řešení úpadku (doba od rozhodnutí o úpadku až do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku) 5. řešení úpadku oddlužením – není předmětem dnešního semináře 6. řešení úpadku konkursem 7. řešení úpadku reorganizací SEDM SITUACÍ

38 37 36  je zde platební neschopnost a/nebo (u korporací a podnikatelů) předlužení  neběží formální insolvenční řízení  insolvenční správce může později odporovat přijaté plnění dle § 241 IZ  neuhrazená odměna podléhá přihlášce pohledávky v pozdějším insolvenčním řízení dle § 173 IZ (nelze vést běžný palmární spor) MATERIÁLNÍ ÚPADEK

39 38 37  zákonná povinnost podat insolvenční návrh dle § 98 IZ  povinnost náležité péče v souladu s novými pravidly správy korporací  v případě korporací je možné iniciovat i reorganizaci  nekvalifikované procesní návrhy zdržují řízení, snižují uspokojení věřitelů, mohou zmařit další provoz závodu klienta, mohou mít negativní dopady na zaměstnanost v regionu, příjmy státního rozpočtu  stejná rizika a východiska jako v řízení o insolvenčním návrhu (dále) ZAHÁJENÍ PROCESU INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

40 39 38  omezení dispozic dle § 111 odst. 1 IZ  je zde riziko aplikace pravidla, že se neuspokojují náklady účastníků řízení dle § 170 písm. f) IZ, pokud nebude odměna advokáta uhrazena před zahájením insolvenčního řízení?  je zde riziko, že pokud uhrazena bude, insolvenční správce může později odporovat přijaté plnění dle § 241 IZ?  to by odporovalo ústavním a evropským principům: o čl. 36 odst. 1 Listiny spravedlivý proces (fair trial) o čl. 37 odst. 3 Listiny „rovnost zbraní“ (equality of arms) o rozhodovací praxe Evropského soudu (např. rozsudek ve věci Colozza 1985)  také spadá do provozování podniku (závodu) v rámci obvyklého hospodaření a jsou zde další důvody dle § 111 odst. 2 a 111 odst. 1 věta druhá IZ; možnost předchozího souhlasu soudu dle § 111 odst. 3 IZ  možnost nové žaloby na určení povahy pohledávky dle § 203a IZ ŘÍZENÍ O INSOLVENČNÍM NÁVRHU A ROZHODOVÁNÍ O ZPŮSOBU ŘEŠENÍ ÚPADKU

41 40 39  problematika smluv o vzájemném plnění  jiná konstrukce v konkursu § 253 IZ (fikce odmítnutí plnění)  jiná konstrukce v reorganizaci § 330a odst. 2 IZ (povinnost splnit smlouvu) ŘEŠENÍ ÚPADKU KONKURSEM A REORGANIZACÍ

42 41 40 V. NOVÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ÚPADKU KORPORACÍ

43 42 41  pro velké korporace i malé podniky = nová možnost věřitelské reorganizace - VV může odvolat i volit členy SO a DR dlužníka, což funguje ve spojení s právem odejmout dlužníkovi právo sestavit reorganizační plán (§ 333/2, § 339/2,3 IZ)  pro malé podniky = snížení limitu pro nekonsenzuální variantu reorganizace ze 100 mil. Kč ročního obratu na 50 mil. Kč ročního obratu a ze 100 zaměstnanců na 50 zaměstnanců (§ 316/4 IZ)  „druhá generace“ řešení dává kromě uspokojení pohledávek věřitelů akcent na zachování hodnoty podniku a pracovních míst tam, kde to dává smysl (SRN reforma 1991 – vzor USA Chapter 11 Bankruptcy codes, ČR 2008, 2014 NOVÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ÚPADKU KORPORACÍ

44 42 PŘENESENÁ REORGANIZACE

45 43 REORGANIZACE – základní varianta

46 44 REORGANIZACE – „předbalená“

47 KORDÁRNA a.s. 45

48 46 SAMETEX spol. s r.o.

49 KORDÁRNA vs. SAMETEX 47

50 49 0 michal@zizlavsky.cz JUDr. Michal Žižlavský Advokát od roku 1991. Zaměřuje se na specializované poradenství advokátním kancelářím, substituční zastupování v oblasti insolvencí a restrukturalizací korporací a na osobní poradenství pro členy orgánů korporací, směřující k jejich ochraně před riziky, které souvisejí s rozhodovacími procesy. V průběhu své praxe působil několik let jako soudce. Získal zkušenosti z mnoha set soudních řízení jako soudce, advokát a insolvenční správce. Je ohlášeným společníkem právnické osoby, která působí jako insolvenční správce se zvláštním povolením pro řešení úpadku korporací, bank a finančních institucí. Věnuje se reorganizacím podniků podle nové právní úpravy a souvisejícím transakcím a investicím do „distressed“ aktiv. Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Zkouší advokáty z oboru obchodního práva. Působil jako člen Legislativní rady vlády. Podílí se na tvorbě legislativy.

51 50 ak@zizlavsky.cz www.zizlavsky.cz


Stáhnout ppt "INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Insolvence a restrukturalizace korporací 2015 JUDr. Michal Žižlavský 0."

Podobné prezentace


Reklamy Google