Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Kopečková Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Kopečková Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Jana Kopečková Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Jana Kopečková 24. září 2016 Principy způsobilosti výdajů Obecná pravidla způsobilosti výdajů a)Charakter výdaje b)Účel výdaje c)Prokazatelnost výdaje d)Datum uskutečnění výdaje PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

3 Jana Kopečková 24. září 2016 Zvláštní bankovní účet – účet projektu  způsobilost výdaje s vedením účtu v rámci nepřímých nákladů;  úroky vznikající na účtu se odečítají od jednotlivých žádostí o platbu;  finanční prostředky podpory, obdržené od poskytovatele podpory, nesmí být použity jiným způsobem, než je stanoveno ve Smlouvě o realizaci GP;  v případě osobních nákladů umožněna refundace prostředků z projektového účtu na provozní účet max. 5 pracovních dní před uskutečněním platby zaměstnancům a organizacím odpovídajícím za správu zákonného pojištění;  při refundacích z projektového účtu na účet organizace dokládat interní účetní doklady;  možnost vložení vlastních prostředků.

4 Jana Kopečková 24. září 2016 Zvláštní bankovní účet – účet projektu Upozornění na rozdíl v příručce pro příjemce a ve Smlouvě o realizaci GP:  mylný převod finanční prostředků z projektového účtu na jiný bankovní účet, který bude do 5 pracovních dnů vrácen  NETÝKÁ SE VAŠICH GRANTOVÝCH PROJEKTŮ !  platí ustanovení Smlouvy o realizaci grantového projektu v čl. XI Sankce bod 1, které je nadřazeno ustanovením příručky pro příjemce;  jakékoli neúmyslné či krátkodobé použití finančních prostředků k jinému účelu než uvedenému ve Smlouvě o realizaci grantového projektu  PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

5 Jana Kopečková 24. září 2016 Osobní výdaje Osobní výdaje na zaměstnance projektu Způsobilé výdaje:  hrubá mzda zaměstnance;  sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele;  zákonné pojištění odpovědnosti, tzv. Kooperativa;  FKSP (ve výši stanovené zákonem);  nemocenská hrazená zaměstnavatelem. Dokladování:  kopie pracovních smluv, DPČ nebo DPP;  originál Rozpisu mzdových nákladů zaměstnanců – za každý měsíc samostatně;  kopie měsíčních pracovních výkazů práce;  mzdový list/výplatní páska zaměstnance;  kopie podkladů k vyplaceným nemocenským dávkám;  výpis z projektového účtu/provozního účtu s převody výplat pracovníkům a převody zákonných odvodů a daní (případně čestné prohlášení pracovníků o vyplacení mzdy).

6 Jana Kopečková 24. září 2016 Osobní výdaje Novinky v příručce pro příjemce verze č. 5 (účinná od 6.9.2011)  pracovníci projektu, kterým je hrazena odměna v rámci autorského honoráře a zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni pro projektu na pracovní smlouvu celým úvazkem (100%)  nemají povinnost dokládat pracovní výkazy  možnost předložení hromadného pracovního výkazu pro skupinu pracovníků vykazujících činnosti stejného charakteru (v případě většího množství formálně stejných výkazů) – na základě souhlasu poskytovatele podpory. Pracovní výkazy se povinně dokládají:  u pracovníků, kteří jsou do projektu zapojeni na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti a  u zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti na základě pracovní smlouvy na částečný úvazek (méně než 100%).

7 Jana Kopečková 24. září 2016 Osobní výdaje - chyby Osobní výdaje za zaměstnance projektu nejčastější chyby  nepředložení kopií DPP/DPČ/PS;  PS/DPČ/DPP neobsahují povinné náležitosti viz Příručka;  PS/DPČ/DPP je podepsána po zahájení výkonu práce;  pracovní výkazy nejsou podepsány/jsou podepsány dříve než je vykonána poslední činnost v měsíci;  chybně nebo neúplně vyplněné pracovní výkazy;  obecné vymezení činnosti pro projekt (např. školení);  činnost vykázána souhrnně (např. 1. – 10. 6. = 8 hodin školení);  zahrnutí činností spadajících do kategorie nepřímých nákladů do pracovních výkazů;  nepředložené mzdové listy a výpisy z účtu organizace.

8 Jana Kopečková 24. září 2016 Cestovní náhrady Cestovné za tuzemské služební cesty spadá do nepřímých nákladů Cestovné za zahraniční služební cesty:  výdaje musí být plánovány v rozpočtu projektu – navyšovat lze jen ve specifických případech (např. neočekávaný vývoj cen);  cestovné – letenky, jízdenky;  cestovní náhrady při použití soukromého vozidla;  náhrady za spotřebované PHM při použití služebního vozidla;  výdaje na ubytování zaměstnanců – zpravidla hotel***;  stravné dle vyhlášky MF o základních sazbách stravného v cizí měně. Dokladování:  originál Rozpisu cestovních náhrad;  kopie účetních dokladů ke vzniklým výdajům;  kopie cestovních příkazů;  kopie technického průkazu vozidla;  kopie knihy jízd;  kopie zprávy ze služební cesty;  kopie interních směrnic příjemce.

9 Jana Kopečková 24. září 2016 Cestovní náhrady - chyby Cestovní náhrady nejčastější chyby  cestovní příkaz neobsahuje povinné náležitosti – je neúplný;  předložena pouze kopie 1. strany cestovního příkazu;  používání neaktuálních sazeb pro stanovení ceny pohonných hmot;  účel služební cesty – reg. číslo projektu/název projektu;  nepředložena kopie technického průkazu vozidla.

10 Jana Kopečková 24. září 2016 Zařízení a vybavení Zařízení související s realizací projektu Způsobilé výdaje:  nehmotný majetek do 60 000,- Kč včetně;  dlouhodobý nehmotný majetek;  drobný hmotný majetek do 40 000,- Kč včetně;  daňové odpisy;  křížové financování – investiční a neinvestiční část. Dokladování:  podklady k výběrovým řízením na pořízení zboží;  faktury, objednávky, dodací listy;  účetní doklady;  inventární karty.

11 Jana Kopečková 24. září 2016 Zařízení a vybavení - chyby Zařízení související s realizací projektu nejčastější chyby  chyby ve výběrových řízeních;  nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení;  neprovedení výběrového řízení z důvodu nenaplánování v projektové žádosti  chybějící objednávky, dodací listy;  chybějící smlouvy o výpůjčce zařízení partnerům projektu;  POZOR na označení zařízení závazným logolinkem OP VK;  neodůvodněný nákup vybavení z uspořených peněz.

12 Jana Kopečková 24. září 2016 Nákup služeb Nákup služeb souvisejících s realizací projektu Způsobilé výdaje:  publikace, školící materiály;  odborné služby, studie a výzkum;  výdaje na konference a kurzy – nájemné;  občerstvení – max. 300,- Kč/osoba/8hodinová akce (400 Kč v případě výjezdní akce spojené s ubytováním);  ubytování – max. 1 500,- Kč/osoba/noc. Dokladování:  podklady k výběrovým řízením na pořízení služeb;  faktury, objednávky, dodací listy;  účetní doklady;  prezenční listiny k pořádaným kurzům.

13 Jana Kopečková 24. září 2016 Nákup služeb – nejčastější chyby Nákup služeb souvisejících s realizací projektu nejčastější chyby  věcné chyby ve výběrových řízeních;  dodavatelem nesmí být osoba, která je současně zaměstnancem projektu (příjemce/partnera);  nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení;  chybějící objednávky, dodací listy;  nedoložení prezenčních listin z uskutečněných kurzů;  POZOR na označení všech dokumentů závazným logolinkem OP VK;  překročení limitů stanovených pro ubytování a stravné;  v případě uplatnění interní faktury postupovat v souladu s Metodickým dopisem č. 17.

14 Jana Kopečková 24. září 2016 Stavební úpravy, Přímá podpora, N ze smlouvy Stavební úpravy  drobné stavební úpravy;  stavební úpravy v rámci křížového financování;  lze provádět pouze na majetku příjemce/partnera/zřizovatele. Přímá podpora  mzdové příspěvky (dokladuje se stejně jako mzdové náklady zaměstnanců);  cestovné, ubytování a stravné;  doprovodné aktivity. Náklady vyplývající přímo ze smlouvy  audit projektu  nově v Příručce pro příjemce, verze 5 – audit u projektů od 10 mil. Kč. Ve Smlouvě o realizaci nastaven audit u projektů od 3 mil. Kč  smlouva nadřazena příručce  povinnost auditu u projektů od 3 mil. Kč!!! Dokladování  objednávky, faktury, účetní doklady.

15 Jana Kopečková 24. září 2016 Nepřímé náklady (I. část) Nepřímé náklady (NN):  taxativní výčet dle Příručky pro příjemce;  jedná se zejména o výdaje související s administrací projektu nebo s činnostmi, které jsou od běžného provozu organizace těžko oddělitelné;  nejsou dokládány jednotlivými účetními doklady, výpisy z účtů, jejich čerpání není sledováno v položkovém členění;  čerpání nepřímých nákladů nebude předmětem administrativních kontrol ani kontrol na místě poskytovatelem podpory;  způsobilá výše NN je dána procentem vzhledem k prokázaným způsobilým přímým nákladům projektu bez křížového financování.

16 Jana Kopečková 24. září 2016 Nepřímé náklady (II. část) Nepřímé náklady:  čerpání z jednotlivých zálohových plateb by mělo odpovídat % stanovenému ve smlouvě;  příjemce je povinen tyto náklady/výdaje vést v účetnictví – samostatná analytická evidence;  příjemce je povinen průběžně sledovat vývoj čerpání nepřímých nákladů ve vztahu k částce poskytovatelem odsouhlasených přímých nákladů (bez křížového financování);  v případě vyčerpání vyšší částky nepřímých nákladů (v závěrečném vyúčtování projektu) než je způsobilé  poručení rozpočtové kázně a nesrovnalost. STÁLE PLATÍ PRAVIDLO PŘÍMÉ SOUVISLOSTI VÝDAJE S REALIZACÍ PROJEKTU.

17 Jana Kopečková 24. září 2016 Změny rozpočtu Nepodstatné změny rozpočtu přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu  bez omezení s výjimkou kapitoly 1. Osobní náklady a položek křížového financování; přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu  do výše 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky převáděny  kapitola 1. Osobní náklady může být navýšena pouze do výše 15 % stávajícího objemu výdajů této kapitoly; vytvoření nové položky nebo zrušení položky rozpočtu  za podmínky, že to neznamená začátek nové klíčové aktivity nebo ukončení či zrušení stávající klíčové aktivity.

18 Jana Kopečková 24. září 2016 Změny rozpočtu Omezení v provádění nepodstatných změn Kapitola 1. Osobní náklady  změna schváleného pracovněprávního vztahu (např. z DPČ na DPP),  rozdělení či sloučení schválených úvazků,  vytvoření nové pozice,  navýšení či snížení úvazku stávající pozice (nesmí být překročena schválená jednotková cena),  vytvoření/navýšení položky pro výdaje, které je příjemce povinen hradit ze zákona (např. FKSP, zákonné pojištění). Kapitola 2. Služební cesty zahraniční  navýšení či snížení, zrušení či zavedení nové položky spadající pod kapitolu 2. Služební cesty zahraniční. Křížové financování  položky nelze navyšovat v rámci nepodstatných změn, pokud to bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků či celkové navýšení křížového financování.

19 Jana Kopečková 24. září 2016 Změny rozpočtu Podstatné změny rozpočtu povinnost předložit žádost o schválení podstatné změny poskytovateli podpory (uvést důvody změny) Mezi podstatné změny patří  navýšení či snížení zálohové platby;  přesun mezi kapitolami přesahující 15 % objemu způsobilých výdajů kapitoly, ze které jsou prostředky přesouvány;  navýšení objemu výdajů kapitoly 1. Osobní náklady o více než 15 %;  navýšení položek Křížového financování, pokud to bude mít vliv na výši investičních a neinvestičních prostředků rozpočtu či bude znamenat celkové navýšení částky křížového financování;  služební cesty zahraniční – nelze navyšovat (výjimka je změna hodnoty původně plánovaných výdajů v důsledku neočekávané události);  u organizace s ukazateli/limity mzdové regulace změny v kapitole 1. Osobní náklady, které způsobí přesun mezi limitními hodnotami.

20 Jana Kopečková 24. září 2016 Závěrem Upozornění na závěr:  účetní doklady označovat dle Příručky pro příjemce;  daňový doklad není vždy totéž co účetní doklad;  úprava interních směrnic, nastavení interních postupů;  výpisy z účtu organizace/kopii pokladní knihy – jsou-li relevantní;  vždy výpisy z projektového účtu;  při refundacích z projektového účtu na účet organizace dokládat interní účetní doklady;  sestava z účetnictví – doložení analytické účetní evidence;  objednávky – pořizovací cena zboží/služeb nad 10 000,- Kč bez DPH;

21 Jana Kopečková 24. září 2016 Závěrem Upozornění na závěr:  spolu se žádostí o platbu se povinně dokládají kopie všech účetních dokladů uvedené na soupisce účetních dokladů (rozdíl oproti Příručce pro příjemce, kde je upraveno, že se dokládají pouze kopie účetních dokladů s hodnotou vyšší než 10 tis. Kč);  zajistit čitelnost dokumentů;  každý nezpůsobilý výdaj a mylná platba z projektového účtu = nesrovnalost = porušení rozpočtové kázně (zákon 250/2000 Sb.);  při změnách rozpočtu vycházet z Příručky pro příjemce;  jakékoli nejasnosti konzultovat s poskytovatelem podpory.

22 Jana Kopečková 24. září 2016 Prostor pro dotazy PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16, Jihlava kopeckova.j@kr-vysocina.cz tel. č.: 564 602 581


Stáhnout ppt "Jana Kopečková Globální granty kraje Vysočina jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google