Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BFK 2011 MANAGEMENT KATASTROF V DOLNIM RAKOUSKU Přednášející: Dr. Bernhard Schlichtinger DI Stefan Kreuzer Vedoucí oddĕlení hasičů a civilní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BFK 2011 MANAGEMENT KATASTROF V DOLNIM RAKOUSKU Přednášející: Dr. Bernhard Schlichtinger DI Stefan Kreuzer Vedoucí oddĕlení hasičů a civilní."— Transkript prezentace:

1

2 BFK 2011 MANAGEMENT KATASTROF V DOLNIM RAKOUSKU www.noel.gv.at Přednášející: Dr. Bernhard Schlichtinger DI Stefan Kreuzer Vedoucí oddĕlení hasičů a civilní obrany Tel.: 43/2272/9005/16666

3 BFK 2011 1. č ást Taktický postup a organizace managementu Dolnorakouských pomocných sil a zásahových organizací při mimořádných událostech

4 BFK 2011 Ochrana při katastrofách 3 pil í ře Opatření úřadů Opatření zásahových organizací Vlastní ochranná opatření obyvatelstva

5 BFK 2011 Státní řízení krizí a katastrof na úrovni státu obec: záchranné organizace, místní požární policie, lokální pomoc při katastrofách okres: vedení zásahu při katastrofách v okrese spol. země : zákonodárství pro záchranné organizace, hasiče, pomoc při katastrofách; vedení zásahu při velkoplošných katastrofách stát: kooridnace státních úřadů; zajištění spolupráce se spolkovými zeměmi

6 BFK 2011 Co je katastrofa? ud á losti, které vedou, nebo by mohly vést, k neobvyklé škodě lidí, zvířat a/nebo věcí a ud á losti, které vedou, nebo by mohly vést, k neobvyklé škodě lidí, zvířat a/nebo věcí a vyžadují organizovanou součinnost více v úvahu přicházejících pomocných sil a zásahových organizací a tedy vyžadují organizovanou součinnost více v úvahu přicházejících pomocných sil a zásahových organizací a tedy nutnost koordinace prostřednictvím úředního vedoucího zásahu.. nutnost koordinace prostřednictvím úředního vedoucího zásahu..

7 BFK 2011 Management katastrof úlohy Prevence katastrof Prevence katastrof - Plánování ochrany před katastrofami - Vzdělávání - Cvičení - Práce s veřejností Koordinace celkového zásahu v případě katastrofy Koordinace celkového zásahu v případě katastrofy - Úřední vedení zásahu - Služba pomoci při katastrofách Dodatečné zpracování a vyhodnocení Dodatečné zpracování a vyhodnocení - Dokumentace jako základ - Přezkoušení plánovaných opatření

8 BFK 2011 Úřední vedení zásahu Úřad okresní správy (z.B. Gmünd, Waidhofen/Thaya, Hollabrunn, Mistelbach Úřad okresní správy (z.B. Gmünd, Waidhofen/Thaya, Hollabrunn, Mistelbach Obec (starosta ) pokud: Obec (starosta ) pokud: - poskytne okresní hejtman starostovi přímo pomocné síly, - poskytne okresní hejtman starostovi přímo pomocné síly, - je nebezbečí z prodlení, - vedoucí kapacita okresního vedení zásahu není dostatečná.. Zemská vláda Zemská vláda - Koordinace překračující hranice okresu - Nasazení zemských vlastních prostředků

9 BFK 2011 Služba pomoci při katastrof á ch Pomoc dobrovolných hasičů při katastrof á ch Služba pomoci při katastrof á ch Dolnorakousk é ho svazu hasičských sborů Služba pomoci při katastrof á ch Dolnorakousk é ho svazu hasičských sborů Obce Obce Pr á vnick é osoby Pr á vnick é osoby, jejichž c í le odpov í daj í někter é z ú loh ochrany před katastrofami Ostatn í vyhovuj í c í fyzick é a pr á vnick é osoby Ostatn í vyhovuj í c í fyzick é a pr á vnick é osoby V š eobecně povinn í V š eobecně povinn í Arm á da

10 BFK 2011 Okresní vedoucí štáby zásahových organizací Zemské vedoucí štáby zásahových organizací Zemské vedoucí štáby zásahových organizací Okresní vedoucí štáby zásahových organizací Organizace pomoci při katastrof á ch v Doln í m Rakousku Úřední štáb zemského vedení Úřední štáb okresního vedení Úřední štáb obecního vedení Zemské vedoucí štáby zásahových organizací Okresní vedoucí štáby zásahových organizací VO Zásahové síly na místě Státní řízení krizí a katastrof na úrovni státu

11 BFK 2011 Pomocn é a z á sahov é organizace Hasiči (122)Hasiči (122) Z á chrann é organizace (144)Z á chrann é organizace (144) Zvl áš tn í z á chrann é organizaceZvl áš tn í z á chrann é organizace (vodn í, horsk á, jeskynn í z á chrann á služba) Exekutiva (133 + Euronotruf 112)Exekutiva (133 + Euronotruf 112) Arm á daArm á da Svaz civiln í obranySvaz civiln í obrany

12 BFK 2011 2. č ást Možnosti a legislativní podmínky pro zásah Dolnorakouských pomocných sil a zásahových organizací při mimořádných událostech

13 BFK 2011 Hasičsk é sbory  Pr á vn í postaven í : Samostatn é sbory veřejn é ho pr á va Pomocn é org á ny ú řadů  Z á konn é ú lohy: Předch á zen í a odvr á cen í veřejn é ho nebezpeč í Spolupr á ce při katastrof á ch  Organizace/statistika: 1.740 hasičských sborů (1.660 dobrovolných hasičských sborů, 80 z á vodn í ch hasičských sborů) Ca. 95.000 členů www.noelfv.at

14 BFK 2011 Hasiči – nouzov é č í slo 122 23 jednotně vybavených hasičských poplachových ú středen pro př í pad katastrofy Norm á ln í služebn í provoz: 12 obsazených poplachových centr á l (srv. grafika) Je k dispozici 1740 hasičských jednotek, kter é prov á děj í cca 55.000 z á sahů za rok prostřednictv í m ř í d í c í ho z á sahov é ho syst é mu (ELDIS III) Klasifikace ohla š ov á n í a stupňů poplachu – Pož á r (4 stupně poplachu) – Technick é z á sahy (3 stupně poplachu) – Z á sahy v př í padě ú niku š kodlivin (3 stupně poplachu) SW

15 BFK 2011 Varovný a poplachový syst é m v Doln í m Rakousku Moment á lně může vyvolat poplach v tomto syst é mu cca 2.350 sir é n a 18.000 hasičských pagerů po cel é zemi. 70 cm r á diových spojů jako přivaděčů k rel é stanic í m 2 m poplachov á frekvence k pagerům a sir é n á m od roku 2008 – přechod na digit á ln í TETRA radiotelefon 23 ú středen je spojeno několikr á t z á lohovaným z á sahovým syst é mem (podporov á no GIS) ELDIS III – Einsatzleitsystem der NÖ Feuerwehren

16 BFK 2011 Z á chrann é organizace  Pr á vn í postaven í : Svazy  Z á konn é ú lohy: Z á chrann é transporty a transporty nemocných Zdravotn í a soci á ln í služby Pomoc při katastrof á ch a vývoji Vyhled á vac í služba  Organizace/statistika: Červený kříž: ca.165 stanic/ca. 13.500 spolupracovníků Svaz samarit á nů: ca. 30 stanic/ca. 1.400 spolupracovn í ků Horsk á služba: ca. 30 stanic/ ca. 1.080 spolupracovn í ků

17 BFK 2011 Poplachový syst é m z á chrann á služba nouzov é vol á n í 144 Sn í m á n í nouzových vol á n í přes AMPDS (Advanced Medical Priority dispatch system) prostřednictv í m Call taker K dispozici jsou z á sahov é s í ly prostřednictv í m disponenta Telefonick é pokyny volaj í c í ho zpracov á ny jako okamžit á opatřen í (Pre-Arrival instructions) prostřednictv í m Call taker Telefonov á n í dispečinku přes Voice over IP (Internet protocol) Ř í d í c í syst é m se 4 ú střednami (Tulln, St. P ö lten, Baden, Zwettl)

18 BFK 2011 Policie  Pr á vn í postaven í Pomocn é org á ny ú řadůPomocn é org á ny ú řadů St á tn í zař í zen íSt á tn í zař í zen í  Z á konn é ú lohy Zachov á n í klidu, poř á dku a bezpečnostiZachov á n í klidu, poř á dku a bezpečnosti Spr á vn í policie (např í klad doprava)Spr á vn í policie (např í klad doprava)  Organizace/statistika: Městsk á policie: cca 5.000 př í slu š n í ků in Doln í m RakouskuMěstsk á policie: cca 5.000 př í slu š n í ků in Doln í m Rakousku ca. 276 služeben in Doln í m Rakouskuca. 276 služeben in Doln í m Rakousku Evropsk é nouzov é č í slo 112 a 133 ú středen nouzov é ho vol á n í v každ é m okreseEvropsk é nouzov é č í slo 112 a 133 ú středen nouzov é ho vol á n í v každ é m okrese cca 27.000 policistů v Rakouskucca 27.000 policistů v Rakousku www.bmi.gv.at

19 BFK 2011 Arm á da  Pr á vn í postaven í : St á tn í zař í zen íSt á tn í zař í zen í  Z á konn é ú lohy: Vojensk á obrana st á tuVojensk á obrana st á tu Asistenčn í ú kony:Asistenčn í ú kony: - Ochrana ú stavn í ch zař í zen í a jejich výkonn é schopnosti - Ochrana ú stavn í ch zař í zen í a jejich výkonn é schopnosti jakož i demokratických svobod obyvatelstva, jakož i demokratických svobod obyvatelstva, - Zachov á n í vnitřn í ho poř á dku a vnitřn í bezpečnosti, - Pomoc při element á rn í ch ud á lostech a př í padech ne š těst í neobvykl é ho rozsahu. Organizace/statistika:Organizace/statistika: 6.000 voj á ků z á kladn í služby za rok 10.000 voj á ků povinn é služby za rok www.bmlv.gv.at

20 BFK 2011 Svaz civiln í obrany  Pr á vn í postaven í : Svaz  Ú lohy: Zlep š ov á n í "vlastn í ochrany obyvatelstva v nouzových situac í ch v š eho druhu" Poradenstv í a podpora ú řadů (vlastn í ochrana, pl á nov á n í ochrany před katastrofami, pr á ce s veřejnost í )  Organizace/statistika: ca. 1000 spolupracovn í ků na st á tn í, okresn í a obecn í ú rovni www.noezsv.at

21 BFK 2011 Přeshraničn í spolupr á ce Na ú rovni spolkov é republiky: Obecn á dohoda Česk é republiky a Rakousk é republiky o pomoci při katastrof á ch Bundesgesetzblatt/Sb í rka z á konů III Nr. 215/2000 z 19. prosince 2000, dohoda byla podeps á na 14. prosince 1998 Česko-rakousk á komise př í hraničn í ch toků (povinnost vz á jemn é výměny informac í v př í padě povodně) UN/ECE-dohoda: Dohoda o ochraně a využ í v á n í přeshraničn í ch vodn í ch toků (zneči š těn í vodn í ch zdrojů) Na ú rovni spolkov é země DR: Pracovn í program DR- Jhč. kraj-Jhm. Kraj- kraj Vysočina (z 2003, 2006 prodloužen do 2009) –Pracovn í skupina ochrana proti katastrof á m a z á chrann á služba 2005/06 vypracov á no společn é cvičen í s Jihočeským krajem (skutečn á povodeň 2006) Zku š enosti z přeshraničn í ch povodn í Společn á cvičen í s atomovou elektr á rnou Dukovany 2003 Ev. společný EU projekt s Jihomoravským krajem (NGO Panel – syst é my dobrovolných z á chranných složek) Dvojjazyčn é formul á ře pro hasiče a z á chrann é sbory v Jihočesk é m a Jihomoravsk é m kraji okres: dobr á kooperace s českými př í hraničn í mi „ okresy “ -pravideln á výměna informac í (stř í dav á hl áš en í při povodn í ch)

22 BFK 2011 Přeshraničn í spolupr á ce – postup hl áš en í Ž á dost o přeshraničn í pomoc prostřednictv í m dvojjazyčných formul á řů pro zemskou ú střednu a krajsk é ú středny hl áš en í pro hasiče a z á chrannou službu EKC Vienna MOI MOI Praha Ú roveň republiky Ú roveň země ú roveň kraje LWZ Úřad dr. Zemské vlády Krajské úřady Hasiči a záchranné sbory

23 BFK 2011 Přeshraničn í spolupr á ce Srpen 2002: povodeň (česk é speci á ln í jednotky pom á haj í v DR) 2003: společn é cvičen í na ochranu proti z á řen í ve spolupr á ci s jad. at. el. Dukovany 2005/2006: př í prava společn é ho cvičen í s Jihomoravským krajem březen/duben 2006 –Dyje Morava - povodeň (přeshraničn í spolupr á ce při –Zaji š ťov á n í hr á z í, společn é zji š ťovac í přelety a pracovn í rozhovory, pravideln á výměna informac í ) 17.09.2006: nehoda autobusu ve Schremsu (17.09.2006) 20.12.2006: velkoplo š ný pož á r v Excalibur Shopping City

24 BFK 2011 Přeshraničn í spolupr á ce Evaluace ze z á sahů – Co se osvědčilo? 1)Vz á jemn á znalost organizačn í ch struktur 2)Osobn í kontakty – důvěra nezbytn á 3)Pravideln á setk á n í Co je třeba optimalizovat? Jazykov á problematika – organizovan é a rychl é nasazen í tlumočn í ků při z á saz í ch Pr á vn í podm í nky pro přeshraničn í pomoc existuje od 1998 – st á le je š tě převl á d á neznalost na obou stran á ch – zlep š en í informovanosti a precizov á n í možnosti vz á jemn é pomoci prostřednictv í m společných cvičen í a š kolen í

25 BFK 2011 3. č ást Zákonná ustanovení dobrovolné služby v Dolním Rakousku Výhody - Nevýhody

26 BFK 2011 Výhody dobrovolné č innosti pro společnost: –Silné ztotožnění a vztahová návaznost s okolím bydliště –Vysoká sociální kompetence, vysoká míra vlastní zodpovědnosti –Kladný vzor pro ostatní –Velká angažovanost, vysoká motivace pro taktiku zásahu: –Popůrný systém –Rychlá dostupnost na místě –Celoplošný bezpečnostní systém

27 BFK 2011 Problémová místa Uvolnění ze strany zaměstnavatele pro zásahy Mobilita a přizpůsobivost v zaměstnání Konkurence s jinými činnostmi ve volném čase Pohotovost během dne (problematika dojíždění) Veřejné ocenění výkonů Nedostatečná ochota k výkonu dobrovolné činnosti Zrušení povinné vojenské služby?

28 BFK 2011 Rámcové právní podmínky Jasně definované úkoly ze zákona Pojistné krytí (úrazové, povinné ručení atd.) Podpory (částečně) Uvolnění ze zaměstnání v oblasti státní služby pro zásahy, školení, cvičení Zohlednění dobrovolné činnosti při přijímacím řízení do státní služby Řízení vozidel do 5,5 t s řidičským oprávněním B Hasičské slavnosti trvající do 3 dnů bez živnostenského oprávnění Další výhody: –Daňové osvobození (např. vozidla) –Odpočet z daně darů na dobročinné účely –Bezplatná prohlídka osob nosících ochranné dýchací přístroje ve veřejných nemocnicích

29 BFK 2011 Otev ř ené body Uvolnění ze zaměstnání zaměstnavatelem v oblasti soukromého resortu (iniciativa „ zaměstnavatel přátelský k hasičům“) Započítání vzdělání i v soukromém resortu Započítání dobrovolné služby k nároku na důchod Osvobození od dalších poplatků (rozhlas atd.) apod.

30 BFK 2011 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "BFK 2011 MANAGEMENT KATASTROF V DOLNIM RAKOUSKU Přednášející: Dr. Bernhard Schlichtinger DI Stefan Kreuzer Vedoucí oddĕlení hasičů a civilní."

Podobné prezentace


Reklamy Google