Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace výuky Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerová, PhD. RNDr. Pavel Teplý, PhD. Pomůcky: - Skripta Didaktika a technika chemických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace výuky Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerová, PhD. RNDr. Pavel Teplý, PhD. Pomůcky: - Skripta Didaktika a technika chemických."— Transkript prezentace:

1 Organizace výuky Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerová, PhD. RNDr. Pavel Teplý, PhD. Pomůcky: - Skripta Didaktika a technika chemických pokusů (H. Čtrnáctová, J. Halbych) - Laboratorní plášť - Přezůvky – obuv vhodná do laboratoře Termíny výuky: návrh: výuka každý týden – (úvod), 9.10., , , , 6.11., , (konec semestru )

2 Podmínky zápočtu Provedení experimentů – 7 témat z obecné a anorganické chemie (31 experimentů, viz seznam) Protokoly – uznané 26 z 28, 3 z obecné chemie s přístroji Zápočtový test nad 60% Seznámení s bezpečností práce v chemické laboratoři – stvrdit podpisem

3 Bezpečnost práce v chemické laboratoři

4 Bezpečnost práce při praktické výuce chemie Základní pokyny pro zajištění bezpečnosti práce v chemických laboratořích stanovuje česká technická norma ČSN O Zásady bezpečné práce ve školní laboratoři upravuje dále laboratorní řád.

5 Základní pravidla práce v chemické laboratoři Nejíst, nepít, nekouřit. Svázané vlasy, pevnou pracovní obuv. Používat ochranné pomůcky – plášť, ochranné brýle/štít, rukavice. Seznámit se s obsahem lékárničky. Důležitá telefonní čísla: 150 hasiči 155 záchranka 158 policie 112 tísňové volání. Dodržovat pokyny vedení praktika a dodržovat pracovní postup experimentů. Udržovat pořádek na pracovišti.

6 Základní pravidla práce v chemické laboratoři Při zahřívání – ústí nádob směrovat od sebe a ostatních. Nenechávat pracoviště bez dozoru. Při ředění kyselin vždy lít kyselinu do vody! Cizím osobám vstup do laboratoře zakázán. Práce v laboratoři pouze pokud to zdravotní stav umožňuje. Dodržovat předpisy pro práci s nebezpečnými látkami. Pracovat jen s označenými chemikáliemi.

7 Přehled zákonů a nařízení upravujících zacházení s chemickými látkami Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů Nováková Zdenka, Prucek Robert: Chem. listy, 107, 471 – 475, 2013.

8 Nebezpečné vlastnosti chemikálií Platnost zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. (chemický zákon). Platnost evropské směrnice č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. Charakter nebezpečnosti chemických látek definují R- věty, popř. jejich kombinace. Pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami definují S-věty, popř. jejich kombinace.

9 Nebezpečné vlastnosti látek klasifikace dle zákona č.350/2008 Sb. 1.fyzikálně-chemické vlastnosti Výbušné E Dichroman amonný, TNT, azid olovnatý Oxidující O Kyslík, peroxid vodíku, manganistan draselný Extrémně hořlavé F+F+ Vodík, oxid uhlenatý, methan, acetylen, ether Vysoce hořlavé F Sodík, draslík, hexan, benzen, aceton Hořlavé R10 - Práškový hliník, amoniak, styren, octová kyselina

10 2. Toxikologické vlasnosti Vysoce toxické T+T+ Brom, bílý fosfor, nikotin, kyanidy Toxické T Olovo, sirouhlík, oxid uhlenatý, methanol Zdraví škodlivé Xn Jod, oxid manganičitý, chloroform, kofein Žíravé C Amoniak, hydroxid sodný, kyselina sírová Dráždivé Xi Chlorid vápenatý, kyselina adipová Senzibilující R42, R43 - Beryllium, chlormethan Karcinogenní Karc. kat Hydrazin, dichroman amonný, formaldehyd Mutagenní Mut. kat Dichroman amonný, azobenzen Toxické pro reprodukci Rep. kat Chroman olovnatý, octan olovnatý, hexan

11 3. Ekotoxikologické vlastnosti Nebezpečné pro životní prostředí N nebo R52, R53, R59 Chlor, amoniak, dichroman draselný, chroman draselný, nitrotoluen, resorcin

12 Klasifikace a označování látek a směsí Klasifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů: rozšíření nebezpečných fyzikálních vlastností pojem přípravek nahrazen pojmem směs označení charakteru nebezpečnosti chemických látek a směsí: výstražným symbolem nebezpečnosti signálním slovem - dvě úrovně: nebezpečí a varování standardní věta o nebezpečnosti (H-věty) - věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) - věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování

13 Fyzikální nebezpečnost Hořlavé plyny, kategorie 1 Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3 Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2 Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F Samozápalné kapaliny, kategorie 1 Samozápalné tuhé látky, kategorie 1 Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3 Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F Nebezpečnost pro zdraví Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 Podráždění očí, kategorie 2 Senzibilizace kůže, kategorie 1 Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 3 Podráždění dýchacích cest Narkotické účinky Nebezpečnost pro životní prostředí Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kategorie 1 - chronicky, kategorie 1, 2

14 Ostatní symboly výbušninyoxidující látkystlačené plyny Žíraviny jedovaté látky dráždivé látky látky s neznámými vlastnostmi

15 Možná nebezpečí v laboratoři Nebezpečí výbuchu - čisté a suché nádoby - možnost odstupu od aparatury - ochranné pomůcky Nebezpečí prudké oxidace - čisté chemikálie - suché a čisté nádoby - možnost odstupu od aparatury - ochranné pomůcky Nebezpečí ohně - znalost použití hasícího přístroje - práce s menšími objemy hořlavin - mimo oheň

16 Možná nebezpečí v laboratoři Nebezpečí otravy - dodržování bezpečnostních předpisů a hygienických zásad - jedy uzamčené a nutná evidence spotřeby Nebezpečí poleptání - pečlivá čistota a práce v rukavicích - ředění vždy „kyselina do vody“, zahřívání velmi opatrně Nebezpečí poranění sklem - pozor! Horké sklo vypadá stejně jako studené! - ochrana rukou tkaninou, rukavicemi, obličej štítem či brýlemi Nebezpečí při používání ostatních pomůcek a přístrojů - kahan – nebezpečí popálení či zapálení Nutná znalost nebezpečnosti látek při náhodném styku!!!

17 Likvidace odpadů Čistička odpadních vod - kanystr na halogenovaná rozpouštědla - kanystr na nehalogenovaná rozpouštědla - do výlevky vylévat množství dle nařízení ČOV

18 První pomoc v chemické laboratoři Poleptání oka - dlouhý výplach oka - zavolání odborné pomoci - nedoporučuje se použití neutralizačních roztoků Poleptání těla - odstranění potřístněného oděvu - omývání proudem vody a následné použití neutralizačních roztoků - poleptané místo překrýt sterilním obvazem a doprava k lékaři Popálení - uhašení plamene a odstranění hořlavin - popálené místo chladíme vodou/celé ponoříme pod vodu - oděv se nestrhává!!! - překrytí popálenin sterilním obvazem - nepodáváme tekutiny

19 Otevřená poranění - zastavit krvácení a zabránit infekci rány - menší rány omyjeme vodou a sterilně ošetříme - větší rány neomýváme, krvácení zastavíme tlakovým obvazem či škrtidlem a lékař Při nadýchání škodlivých látek - postižený na čerstvý vzduch a uvolníme oděv - umělé dýchání a lékař Nutný záznam o úrazu v chemické laboratoři!!!


Stáhnout ppt "Organizace výuky Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerová, PhD. RNDr. Pavel Teplý, PhD. Pomůcky: - Skripta Didaktika a technika chemických."

Podobné prezentace


Reklamy Google