Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace výuky Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerová, PhD. RNDr. Pavel Teplý, PhD. Pomůcky: - Skripta Didaktika a technika chemických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace výuky Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerová, PhD. RNDr. Pavel Teplý, PhD. Pomůcky: - Skripta Didaktika a technika chemických."— Transkript prezentace:

1 Organizace výuky Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerová, PhD. RNDr. Pavel Teplý, PhD. Pomůcky: - Skripta Didaktika a technika chemických pokusů (H. Čtrnáctová, J. Halbych) - Laboratorní plášť - Přezůvky – obuv vhodná do laboratoře Termíny výuky: návrh: výuka každý týden – 2.10. (úvod), 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11. (konec semestru 9.1.2014)

2 Podmínky zápočtu Provedení experimentů – 7 témat z obecné a anorganické chemie (31 experimentů, viz seznam) Protokoly – uznané 26 z 28, 3 z obecné chemie s přístroji Zápočtový test nad 60% Seznámení s bezpečností práce v chemické laboratoři – stvrdit podpisem

3 Bezpečnost práce v chemické laboratoři

4 Bezpečnost práce při praktické výuce chemie Základní pokyny pro zajištění bezpečnosti práce v chemických laboratořích stanovuje česká technická norma ČSN O1 8003. Zásady bezpečné práce ve školní laboratoři upravuje dále laboratorní řád.

5 Základní pravidla práce v chemické laboratoři Nejíst, nepít, nekouřit. Svázané vlasy, pevnou pracovní obuv. Používat ochranné pomůcky – plášť, ochranné brýle/štít, rukavice. Seznámit se s obsahem lékárničky. Důležitá telefonní čísla: 150 hasiči 155 záchranka 158 policie 112 tísňové volání. Dodržovat pokyny vedení praktika a dodržovat pracovní postup experimentů. Udržovat pořádek na pracovišti.

6 Základní pravidla práce v chemické laboratoři Při zahřívání – ústí nádob směrovat od sebe a ostatních. Nenechávat pracoviště bez dozoru. Při ředění kyselin vždy lít kyselinu do vody! Cizím osobám vstup do laboratoře zakázán. Práce v laboratoři pouze pokud to zdravotní stav umožňuje. Dodržovat předpisy pro práci s nebezpečnými látkami. Pracovat jen s označenými chemikáliemi.

7 Přehled zákonů a nařízení upravujících zacházení s chemickými látkami Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů Nováková Zdenka, Prucek Robert: Chem. listy, 107, 471 – 475, 2013.

8 Nebezpečné vlastnosti chemikálií Platnost zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů. (chemický zákon). Platnost evropské směrnice č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. Charakter nebezpečnosti chemických látek definují R- věty, popř. jejich kombinace. Pokyny pro bezpečné zacházení s nebezpečnými chemickými látkami definují S-věty, popř. jejich kombinace.

9 Nebezpečné vlastnosti látek klasifikace dle zákona č.350/2008 Sb. 1.fyzikálně-chemické vlastnosti Výbušné E Dichroman amonný, TNT, azid olovnatý Oxidující O Kyslík, peroxid vodíku, manganistan draselný Extrémně hořlavé F+F+ Vodík, oxid uhlenatý, methan, acetylen, ether Vysoce hořlavé F Sodík, draslík, hexan, benzen, aceton Hořlavé R10 - Práškový hliník, amoniak, styren, octová kyselina

10 2. Toxikologické vlasnosti Vysoce toxické T+T+ Brom, bílý fosfor, nikotin, kyanidy Toxické T Olovo, sirouhlík, oxid uhlenatý, methanol Zdraví škodlivé Xn Jod, oxid manganičitý, chloroform, kofein Žíravé C Amoniak, hydroxid sodný, kyselina sírová Dráždivé Xi Chlorid vápenatý, kyselina adipová Senzibilující R42, R43 - Beryllium, chlormethan Karcinogenní Karc. kat. 1-3 - Hydrazin, dichroman amonný, formaldehyd Mutagenní Mut. kat. 1-3 - Dichroman amonný, azobenzen Toxické pro reprodukci Rep. kat. 1-3 - Chroman olovnatý, octan olovnatý, hexan

11 3. Ekotoxikologické vlastnosti Nebezpečné pro životní prostředí N nebo R52, R53, R59 Chlor, amoniak, dichroman draselný, chroman draselný, nitrotoluen, resorcin

12 Klasifikace a označování látek a směsí Klasifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů: rozšíření nebezpečných fyzikálních vlastností pojem přípravek nahrazen pojmem směs označení charakteru nebezpečnosti chemických látek a směsí: výstražným symbolem nebezpečnosti signálním slovem - dvě úrovně: nebezpečí a varování standardní věta o nebezpečnosti (H-věty) - věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) - věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího používání nebo odstraňování

13 Fyzikální nebezpečnost Hořlavé plyny, kategorie 1 Hořlavé aerosoly, kategorie 1, 2 Hořlavé kapaliny, kategorie 1, 2, 3 Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2 Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, F Samozápalné kapaliny, kategorie 1 Samozápalné tuhé látky, kategorie 1 Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1, 2 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1, 2, 3 Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F Nebezpečnost pro zdraví Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kategorie 4 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 Podráždění očí, kategorie 2 Senzibilizace kůže, kategorie 1 Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice, kategorie 3 Podráždění dýchacích cest Narkotické účinky Nebezpečnost pro životní prostředí Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kategorie 1 - chronicky, kategorie 1, 2

14 Ostatní symboly výbušninyoxidující látkystlačené plyny Žíraviny jedovaté látky dráždivé látky látky s neznámými vlastnostmi

15 Možná nebezpečí v laboratoři Nebezpečí výbuchu - čisté a suché nádoby - možnost odstupu od aparatury - ochranné pomůcky Nebezpečí prudké oxidace - čisté chemikálie - suché a čisté nádoby - možnost odstupu od aparatury - ochranné pomůcky Nebezpečí ohně - znalost použití hasícího přístroje - práce s menšími objemy hořlavin - mimo oheň

16 Možná nebezpečí v laboratoři Nebezpečí otravy - dodržování bezpečnostních předpisů a hygienických zásad - jedy uzamčené a nutná evidence spotřeby Nebezpečí poleptání - pečlivá čistota a práce v rukavicích - ředění vždy „kyselina do vody“, zahřívání velmi opatrně Nebezpečí poranění sklem - pozor! Horké sklo vypadá stejně jako studené! - ochrana rukou tkaninou, rukavicemi, obličej štítem či brýlemi Nebezpečí při používání ostatních pomůcek a přístrojů - kahan – nebezpečí popálení či zapálení Nutná znalost nebezpečnosti látek při náhodném styku!!!

17 Likvidace odpadů Čistička odpadních vod - kanystr na halogenovaná rozpouštědla - kanystr na nehalogenovaná rozpouštědla - do výlevky vylévat množství dle nařízení ČOV

18 První pomoc v chemické laboratoři Poleptání oka - dlouhý výplach oka - zavolání odborné pomoci - nedoporučuje se použití neutralizačních roztoků Poleptání těla - odstranění potřístněného oděvu - omývání proudem vody a následné použití neutralizačních roztoků - poleptané místo překrýt sterilním obvazem a doprava k lékaři Popálení - uhašení plamene a odstranění hořlavin - popálené místo chladíme vodou/celé ponoříme pod vodu - oděv se nestrhává!!! - překrytí popálenin sterilním obvazem - nepodáváme tekutiny

19 Otevřená poranění - zastavit krvácení a zabránit infekci rány - menší rány omyjeme vodou a sterilně ošetříme - větší rány neomýváme, krvácení zastavíme tlakovým obvazem či škrtidlem a lékař Při nadýchání škodlivých látek - postižený na čerstvý vzduch a uvolníme oděv - umělé dýchání a lékař Nutný záznam o úrazu v chemické laboratoři!!!


Stáhnout ppt "Organizace výuky Vyučující: RNDr. Petr Šmejkal, PhD. RNDr. Simona Hybelbauerová, PhD. RNDr. Pavel Teplý, PhD. Pomůcky: - Skripta Didaktika a technika chemických."

Podobné prezentace


Reklamy Google