Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní rámec a rozdělení kompetencí v kontrolní činnosti mezi SEI a ERÚ, kompetence SEI, systém kontrolní činnosti Petr HoloubekPraha Státní energetická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní rámec a rozdělení kompetencí v kontrolní činnosti mezi SEI a ERÚ, kompetence SEI, systém kontrolní činnosti Petr HoloubekPraha Státní energetická."— Transkript prezentace:

1 Legislativní rámec a rozdělení kompetencí v kontrolní činnosti mezi SEI a ERÚ, kompetence SEI, systém kontrolní činnosti Petr HoloubekPraha Státní energetická inspekce3. května 2012

2 Státní energetická inspekce Obsah  Kompetence SEI po novele energetického zákona  Organizační struktura SEI  Kontrolní postupy – metodika  Oblasti kontrolní činnosti po novele EZ  Správní řízení – ukládání pokut, odvolání …  Výhled

3 Státní energetická inspekce Změna kompetencí SEI po novele zákona č. 458/2000 Sb. – zákonem č. 211/2011 Sb. s účinností od 18. srpna 2011 se projevila v §§ 18, 92, 93, 94 a 95 § 18 - kontrolu v energetických odvětvích vykonává Státní energetická inspekce ERÚ vykonává dozor nad dodržováním - EZ v odvětvích ektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství

4 Státní energetická inspekce Změna § 92 … Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hl. m. Prahy. Ústřední inspektorát a územní inspektoráty jsou správními úřady. … Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami Státní energetické inspekce. Sídla územních inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

5 Státní energetická inspekce Působnost SEI ke kontrole – § 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb.: a) energetického zákona, b) zákona o hospodaření energií, c) zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, d) nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektrické energie (ES/1228/2003) a nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám (ES/1775/2005) e) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) a) zákona o hospodaření energií b) zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

6 Státní energetická inspekce Novela EZ obsahuje i novelu § 3 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen V § 3 mají odstavce 3 a 4 znít: SEI provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. SEI ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pokuty … Z tohoto pohledu by dle SEI mělo správné znění § 93 odst. 1 obsahovat i následující odkaz: SEI kontroluje dodržování …… ……zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

7 Státní energetická inspekce Dopad (z části I. a části III. novely EZ) přechodných ustanovení novely EZ: EZ - zahájená a nedokončená kontrolní řízení, řízení o uložení pokuty, rozhodnutí o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím SEI přechází na ERÚ nabytím účinnosti novely EZ - výkon rozhodnutí o uložení pokuty zahájený SEI dokončí SEI CENY – dokončí SEI

8 Státní energetická inspekce Změny v § 94 a § 95 EZ územní inspektorát územního inspektorátu inspektorát Rozhodnutí v prvním stupni vydává územní inspektorát Státní energetická inspekce. O odvolání proti rozhodnutí územního inspektorátu Státní energetické inspekce rozhoduje ústřední inspektorát ředitel Státní energetické inspekce. územní inspektorát územním inspektorátem inspektorát Pokuty ukládá v prvním stupni územní inspektorát Státní energetická inspekce. O odvolání proti uložení pokuty územním inspektorátem rozhoduje ústřední inspektorát ředitel Státní energetické inspekce. Řešení = interní předpis SEI

9 Státní energetická inspekce S novelou zákona č. 406/2000 Sb., (ekodesign a štítkování - č. 299/2011 Sb. včetně nové vyhlášky č. 337/2011 Sb.) - úprava EZ § 94 odst. 1 (nově rozděleného do dvou odstavců) – lepší specifikace a vymezení oprávnění SEI v dané oblasti působnosti: SEI zajišťuje dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hospodaření energií. V této souvislosti je SEI oprávněna: a) vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky zákona o hospodaření energií, b) převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků spojených se spotřebou energie k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky zákona o hospodaření energií,

10 Státní energetická inspekce c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky spojené se spotřebou energie plní požadavky zákona o hospodaření energií; provedení těchto rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky zákona o hospodaření energií, hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba, e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku spojeného se spotřebou energie do doby, než je odstraněn protiprávní stav, f) stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie z trhu; současně může SEI nařídit zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho znehodnocení, g) oznámit opatření přijatá podle odstavce e) a f) neprodleně Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie

11 Státní energetická inspekce Dopady zúžení kompetencí (působnosti) SEI v EZ – org. struktura Vnitřní - formální z hlediska označení názvů jednotlivých útvarů respektující „novou“ působnost - změna struktury při zachování hierarchie ve vazbě na dvojinstanční řízení v kontrole i správním řízení Vnější - počet a sídla územních inspektorátů ve vazbě na menší počet zaměstnanců SEI v návaznosti na „zúžení“ kontrolních kompetencí SEI - první instance SEI (= ÚzI) - druhá instance ústřední ředitel (= ústřední inspektorát)

12 Státní energetická inspekce Kontrolní postupy - metodika Kontrolní činnost SEI je a bude i nadále prováděna na základě: návrhu MPO, ERÚ a z vlastního podnětu (zůstává i po novele ) (podněty fyzických a právnických osob) plán činnosti x namátkové kontroly x kontroly z podnětů při vlastním výkonu kontrolní činnosti se SEI řídí a bude řídit: zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (opět připravována novelizace – kontrolní řád) interními předpisy SEI

13 Státní energetická inspekce Vybrané povinnosti kontrolních pracovníků: oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly (průkaz inspektora) dokumenty oznámení o zahájení a pověření ke kontrole listinná podoba x datové schránky

14 Státní energetická inspekce Povinností kontrolních pracovníků je seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu. Seznámení s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby podpisem protokolu souhlas s obsahem Odmítne-li kontrolovaná osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto skutečnosti v protokolu. Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší (cenové kontroly).

15 Státní energetická inspekce Řízení o námitkách kontrolované osoby kontrolní pracovník – vyhoví v plném rozsahu ředitel inspektorátu (vedoucí kontrolního orgánu) – pokud kontrolní pracovník nevyhoví v plném rozsahu Je-li správní řízení o uložení sankce či opatření zahájeno do 3 měsíců ode dne doručení námitek může ředitel inspektorátu rozhodnout, že námitky kontrolované osoby se vyřídí v rámci tohoto správního řízení

16 Státní energetická inspekce Změna zaměření kontrolní činnosti a stanovení nových kontrolních priorit plyne z novely EZ Oblasti : zákona o hospodaření energií zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přičemž v obou oblastech bude zaměření výrazně vázáno na nastavení povinností v probíhajících novelách v obou zákonech z důvodů zejména implementace evropské legislativy a k tomu vztaženým oprávněním SEI

17 Státní energetická inspekce Přehled aktuální evropské legislativy vztahující se k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů: Směrnice 2010/30/EU – štítkování spotřebičů ( v současné době uskutečněná implementace – novela zákona vyšla ve sbírce zákonů pod č. 299/2011 Sb. včetně úpravy problematiky ekodesignu a společné vyhlášky vydané ve sbírce zákonů pod č. 337/2011 Sb. Směrnice 2010/31/EU – o energetické náročnosti budov (novela zákona je po 1. čtení v PS PČR – budovy, auditoři)

18 Státní energetická inspekce Nařízení implementovaná do novely vyhlášky č. 337/2011 Sb. Pračky a pračky kombinované se sušičkou – č. 1061/2010 Televizní přijímače – č. 1062/2010 Chladničky a mrazničky – č. 1060/2010 Myčky nádobí – č. 1059/2010

19 Státní energetická inspekce Nařízení ke Směrnici 2009/125/ES o ekodesignu – vyhláška č. 337/2000 Sb.: Set-top-boxy – 107/2009/EC Osvětlení terciální sektor – 245/2009/EC Osvětlení domácnosti – 244/2009/EC Externí zdroje napájení – 278/2009/EC Stand-by režimy - 1275/2008/EC Televize – 642/2009/EC Elektromotory – 640/2009/EC Oběhová čerpadla – 641/2009/EC Ledničky – 643/2009/EC Pračky pro domácnost – 1015/2010/EC Myčky nádobí pro domácnost – 1016/2010/EC

20 Státní energetická inspekce Přehled evropské legislativy vztahující se k zákonu č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů ve znění pozdějších předpisů – novela vrácena prezidentem PS PČR a projednána na schůzi PS PČR koncem dubna 2012 Směrnice 2009/28/ES – o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Směrnice 2004/8/ES – o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla

21 Státní energetická inspekce Oblasti kontrolní činnosti Zaměření kontrolní činnosti SEI směřuje výrazně do oblasti užití energie konečnými spotřebiteli a to jak na povinnosti výrobců, dovozců zařízení, ale i na užití energie samotnými vlastníky budov a to vše velmi výrazně ve vazbě na evropskou legislativu

22 Státní energetická inspekce Ekodesign Štítkování Kontroly kotlů a klimatizačních systémů OZE Audity a plnění opatření z auditů Budovy – energetická náročnost, vybavenost regulací, účinnost rozvodů, vnitřní teploty – účinnost užití energie Plnění povinností dotčeného orgánu pro územní a stavební řízení (stanoviska a závazná stanoviska) Plnění povinností dotčeného orgánu pro ŽÚ při vydávání koncesí

23 Státní energetická inspekce Novými kontrolními prioritami SEI budou zejména: Energetické štítky : povinnosti dodavatelů dodávat energetický štítek a informační list, uchovávat technickou dokumentaci a předkládat ji kontrolnímu orgánu povinnosti dodavatelů uvádět ve štítcích a informačních listech správné údaje založené na metodách měření podle prováděcího předpisu kontrola obsahu technické dokumentace kontrola povinností obchodníků vystavovat štítky v požadované formě a rozsahu informací včetně naplnění tohoto požadavku při jiné formě nabízení výrobku kontrolu uváděné třídy energetické účinnosti výrobku na reklamních a informačních materiálech

24 Státní energetická inspekce Ekodesign : Kontroly budou zaměřeny na povinnosti výrobců a jejich zplnomocněných zástupců zda: uvádějí na trh nebo do provozu pouze výrobky, které splňují požadavky na ekodesign nepřipojují označení, které by mohlo uvádět v omyl konečného spotřebitele uchovávají technickou dokumentaci a poskytují je při kontrole

25 Státní energetická inspekce Další činnosti ze zákona o hospodaření energií kontroly energetických auditů resp.auditorů činnosti dotčeného orgánu státní správy pro stavební úřady k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a zajištění vydávání stanovisek a závazných stanovisek kontroly dodržování účinnosti energetických zařízení, vnějších a vnitřních rozvodů určených na distribuci tepla chladu z hlediska účinnosti užití energie, včetně jejich povinného vybavení z hlediska regulace a měření kontroly dodržování vnitřních teplot ve vytápěných místnostech podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. kontroly plnění požadavků u budov z hlediska PENB kontrola vybavení budov regulačními přístroji kontrola u vlastníků, zda se řídí pravidly vytápění a chlazení a u dodávky TV § 6a odst. 11 kontrola měrných ukazatelů spotřeby tepla, chlazení a pro přípravu TV

26 Státní energetická inspekce Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE č. 180/2005 Sb.: kontrola povinností PDS a PPS pro přednostní připojení zdrojů OZE a splnění příslušných podmínek provádění změn způsobů podpory (povinný výkup, respektive zelený bonus) kontrola výkupu elektřiny a jejího smluvního zajištění kontrola rozsahu podpory při společné výrobě elektřiny z obnovitelného a neobnovitelného zdroje měření vyrobené elektřiny z OZE vykazování výroby elektřiny z OZE při spoluspalování biomasy a fosilních paliv uplatnění zeleného bonusu a uzavření smlouvy s jiným účastníkem trhu uplatnění zeleného bonusu na ostatní vlastní spotřebu elektřiny výrobcem vykazování vlastní technologické spotřeby elektřiny a ostatní vlastní spotřeby

27 Státní energetická inspekce Správní řízení – ukládání pokut, odvolání, … Správní řízení vedená Státní energetickou inspekcí jsou upravena v následujících ustanoveních zákonů, a to v:  § 94 zákona č. 458/2000 Sb., problematika energetických auditů,  § 12a zákona č. 406/2000 Sb., probematika hospodaření energií,  § 9 zákona č. 180/2005 Sb., problematika výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,  § 19 zákona č. 552/1991 Sb., problematika pořádkových pokut v oblasti kontroly,  § 62 zákona č. 500/2004 Sb., problematika pořádkových pokut v oblasti správního řízení.

28 Státní energetická inspekce Správní řízení je správním řádem upravený postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má, anebo nemá. Správní řízení je tedy řízením, jehož cílem je vydání individuálního správního aktu, tedy rozhodnutí o právech a povinnostech kontrolovaných osob jako subjektů práva Kontrolované osoby jsou však ze zákona chráněny svými procesními právy a zákonnými opravnými prostředky, jejichž prostřednictvím mohou podávat námitky, připomínkovat či doplňovat vedené řízení a domáhat se svých zákonných práv cestou odvolání proti rozhodnutí, návrhem na přezkoumání již pravomocného rozhodnutí ve věci nebo využít institutu obnovy řízení při doložení nových skutečností.

29 Státní energetická inspekce Účastníkem řízení je tedy: a) ten, o jehož právech nebo povinnostech má být v řízení rozhodnuto, b) ten, jehož práva nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny, c) ten, kdo tvrdí, že o jeho právech nebo povinnostech má být rozhodováno nebo jehož práva nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny, d) ten, komu zvláštní právní předpis postavení účastníka přiznává.

30 Státní energetická inspekce Správní řízení: Zahájení řízení z moci úřední – řízení vedené ze strany SEI kdy rozhodnutím o uložení pokuty dochází ke správnímu trestání, je zahájeno dnem, kdy je doručeno oznámení o zahájení řízení, doručeno usnesení o stanovení lhůty pro navrhování důkazů či doplnění podkladů. Po zahájení řízení nastupuje proces dokazování, kdy se správní orgán, v našem případě Státní energetická inspekce, snaží zjistit skutečný stav věci a jejím prvotním podkladem je protokol o kontrole, v jehož závěru, resp. v závěru kontrolního zjištění je uvedeno porušené ustanovení kontrolovaného zákona. Jako další důkaz může sloužit jakýkoli důkazní prostředek, který je ve správním řízení za důkaz uznán a použit, aby stav věci byl bezpečně zjištěn. Jedná se především o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. V případě svědecké výpovědi platí, že každý, kdo není účastníkem řízení, musí vypovídat jako svědek a nesmí nic zamlčet. Odepřít výpověď může pouze ten, kdo by způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.

31 Státní energetická inspekce Pokud je dokazování ve věci ukončeno, přistupuje SEI ke správnímu uvážení všech podkladových skutečností k rozhodnutí ve věci, protože účelem správního řízení je rozhodnout a výrok vydaného rozhodnutí autoritativně řeší projednávanou věc. Vydaným rozhodnutím se zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti účastníka řízení nebo se jím prohlašuje, že určité právo či povinnost má či nemá, jak je uvedeno v ustanovení § 67 správního řádu o obsahu a formě rozhodnutí. Rozhodnutí je vždy zpracováno v písemné podobě a má dvě výrokové části. První částí výroku je ukládána pokuta za spáchaný správní delikt a druhá část výroku ukládá povinnost k úhradě nákladů řízení dle prováděcí vyhlášky, následuje odůvodnění a poučení účastníka. Právní moc rozhodnutí o uložení pokuty nastává ve chvíli, kdy toto bylo oznámeno a nelze proti němu podat řádný opravný prostředek, tedy odvolání ve smyslu ustanovení § 73 o právních účincích rozhodnutí. Vykonatelné je rozhodnutí nabytím právní moci nebo pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí, např. uplynutím lhůty stanovené k zaplacení peněžité sankce.

32 Státní energetická inspekce V odvolacím řízení se vychází ze zákonné zásady dvojí instance vedených řízení s aplikací opravných prostředků ze zákona jak řádných, tak i mimořádných. Řádné opravné prostředky směřují proti nepravomocnému rozhodnutí ve věci a těmito řádnými opravnými prostředky jsou odvolání podle hlavy VIII správního řádu o odvolacím řízení, upravené v ustanoveních § 81 až § 93 a rozklad v případě rozhodnutí ústředního správního úřadu v prvním stupni. Mimořádné opravné prostředky naproti tomu směřují proti již pravomocnému rozhodnutí; v tomto případě se jedná o přezkumné řízení podle hlavy IX správního řádu o přezkumném řízení, upravené v ustanoveních § 94 až § 99 a obnovu řízení podle hlavy X, upravenou v ustanoveních § 100 až § 102. V případě obnovy řízení SEI rozhoduje pouze na žádost účastníka. Odvolání jako takové je opravný prostředek směřující proti rozhodnutí orgánu prvního stupně se suspenzívním, tedy odkladným účinkem, kdy rozhodnutí nemůže v důsledku podaného odvolání nabýt právní moci. Zároveň má odvolání účinek devolutivní, kdy pravomoc rozhodnout věc po podání odvolání přechází na odvolací orgán.

33 Státní energetická inspekce Výkon rozhodnutí ze strany SEI je veden v režimu daňového řádu. Jedná se tedy o postup kdy ten (tedy povinný), jemuž byla rozhodnutím o uložení pokuty jako exekučním titulem SEI uložena povinnost peněžitého plnění v určené lhůtě tuto povinnost, dobrovolně nesplní. Exekučním titulem, na jehož základě dochází k exekuci je:  vykonatelné rozhodnutí SEI v právní moci nebo o jiné povinnosti, jako je uhrazení nákladů řízení,  samotný výkon je veden zákonnými prostředky, tedy exekučním příkazem na přikázání pohledávky z účtu, na srážku ze mzdy, na prodej movitých věcí, na prodej nemovitostí, to vše po předchozí marné výzvě k zaplacení pokuty v náhradní lhůtě,  výkon exekuce zajišťuje rovněž SEI z moci úřední, neboť má ze zákona povinnost jej provést.

34 Státní energetická inspekce Celkový přehled kontrolní činnosti SEI v roce 2011: počet kontrol:1159 počet zahájených správních řízení:226 počet vydaných rozhodnutí:257 výše prvoinstančně uložených pokut:12 763 075 Kč z toho po novele EZ: počet kontrol:199 počet zahájených správních řízení:13 počet vydaných rozhodnutí:13 výše prvoinstančně uložených pokut:98 930 Kč

35 Státní energetická inspekce Celkový přehled kontrolní činnosti SEI v I.Q. 2012: počet kontrol:239 počet zahájených správních řízení:29 počet vydaných rozhodnutí:18 výše prvoinstančně uložených pokut:116 000 Kč

36 Státní energetická inspekce Výhled ?

37 Státní energetická inspekce Děkuji Vám za pozornost STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE WWW.CR-SEI.CZ


Stáhnout ppt "Legislativní rámec a rozdělení kompetencí v kontrolní činnosti mezi SEI a ERÚ, kompetence SEI, systém kontrolní činnosti Petr HoloubekPraha Státní energetická."

Podobné prezentace


Reklamy Google