Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Případové studie SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů Registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0111 Tento projekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Případové studie SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů Registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0111 Tento projekt."— Transkript prezentace:

1 Případové studie SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů Registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0111 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Stanovení dávky cementu v betonu mostovky  Základní informace Kontrolními zkouškami byla zjištěna nižší pevnostní třída betonu, než předepisuje projekt – C30/37. Cíl fyz. chem. analýz – stanovit dávku cementu, resp. ověřit zda nebyl negativně ovlivněn průběh hydratace cementu.

3 Stanovení dávky cementu v betonu mostovky Chemický rozbor – stanovení obsahu jednotlivých oxidů – především CaO, RTG analýza – posouzení mineralogického složení betonu (slínkové minerály versus složky matrice betonu), DTA analýza – stanovení množství jednotlivých fází ve vzorku.

4 Stanovení dávky cementu v betonu mostovky Chemický rozbor – Ner. zbytek=74,12%, CaO=6,82 %, MnO=0,043%. RTG analýza – Kalcit, kalciumhydrosilikát II, stopově portlandit,  křemen, živce. DTA analýza – portlandit - 0,3%, uhličitany vápenaté – 2,2%. Závěr: Dávka cementu cca 280kg na m 3 betonu – nízká pro deklarovanou třídu pevnosti. Hydratace cementu nebyla negativně ovlivněna nebyla.

5 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Základní informace Nosné konstrukce bytového domu vykazují značný pokles pevností Podezření je na výskyt hlinitanového cementu Dům byl dle dostupných informací stavěn v roce 1932

6 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Zadání posudku Je strop nad posledním podlažím hlinitanový? Je stropní konstrukce bezpečná?

7 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém  Prohlídka stavu konstrukcí  Odběr vzorků stavebních materiálů Výsledky laboratorních zkoušek Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém

8 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Odběry vzorků Vzorky betonů byly odebrány ve formě jádrových vývrtů o průměru 50 mm resp. úlomků odseknutých z konstrukce pomocí sekáče Z vývrtů byly jako vzorek použity poslední cca 3 cm vývrtu, tj. byl použit beton z hloubky průvlaku.

9 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Odběry vzorků Vývrt z 2.NP, beton z portlandského cementu Úlomek ze 4.NP, beton z hlinitanového cementu

10 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Laboratorní zkoušky Chemický rozbor  nerozpustný zbytek  oxid vápenatý  oxid manganatý  oxid hlinitý  oxid železitý Rentgenová difrakční analýza

11 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Laboratorní zkoušky Pojivo ve vzorcích betonů odebraných z průvlaku stropu nad 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP je na bázi portlandského cementu Stropní konstrukce nad 4.NP je zhotovena z betonu na bázi hlinitanového cementu

12 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Laboratorní zkoušky Stanovení objemové hmotnosti (2050 až 2120 kg/m 3, průměrná hodnota je 2080 kg/m 3 ) Stanovení pevnosti v tlaku (9,0 až 27,5 MPa, průměrná hodnota je 16,5 MPa)

13 Posouzení stavu ŽB stropní konstrukce nad 4.NP bytového domu  Závěr Pro přípravu betonu v 4.NP byl použit hlinitanový cement Nosnou konstrukci, kde byl tento cement použit, nelze považovat za bezpečnou Prakticky nelze zamezit zhoršování stavu betonu v důsledku dalšího rozvoje konverze pojiva a následnému zhroucení konstrukce

14 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Základní informace Předmětná hala umístěná částečně pod úrovní terénu sloužila jako sklad prodejny jízdních kol Kola byla umístěna na Europaletách V důsledku zaplavení při intenzívním dešti mělo dojít k jejich poškození proniknutím vody z kanalizace Udávaná výše hladiny až 40 cm

15 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Zadání posudku Posouzení výšky hladiny vody v době škody dne 20.8.2006 v areálu firmy XY Posouzení proveďte z hlediska visuelního i na základě chemických rozborů omítek

16 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém  Vlastní ohledání místa záplavy  Odběr 7 vzorků omítky pro stanovení výšky hladiny fyzikálně-chemickými analýzami  Měření spádu podlahy skladové haly Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém Informace z ČHMÚ

17 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Prohlídka na místě samém Vizuální hodnocení  Na stěnách byly zjištěny stopy po působení vlhkosti ve výšce 60 až 70 mm od úrovně podlahy  Na stěnách které jsou alespoň svou částí pod úrovní okolního terénu byly zjištěny výkvěty, tj. vykrystalované soli, vzniklé odpařováním vody z roztoků, obsahující rozpustné minerály

18 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Prohlídka na místě samém Vizuální hodnocení

19 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Prohlídka na místě samém Vizuální hodnocení

20 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Prohlídka na místě samém Odběry vzorků

21 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Provedené analýzy Chemický a mikrobiologický rozbor  Nerozpustný zbytek  Oxid vápenatý  Síranová síra  Chloridy  Coliformní bakterie  Fekální bakterie Rentgenová difrakční analýza Diferenční termická analýza

22 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Shrnutí výsledků Nejvyšší koncentrace anorganických solí (chloridů a síranů) byla zjištěna ve vzorku odebraném z úrovně 100 mm nad podlahou Přítomnost organických látek, které materiály na silikátové bázi smáčí jen omezeně, byla prokázána pouze ve vzorku odebraném bezprostředně nad podlahou

23 Stanovení výše hladiny záplavové vody ve skladu jízdních kol  Závěr Při zaplavení podlahy haly dosahovala hladina této vody nejvýše do výše několika desítek milimetrů Za zcela maximální úroveň hladiny lze považovat hodnotu cca 50 mm s pravděpodobnou výškou vzlinutí do max. úrovně 80 mm nad podlahou

24 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Základní informace V roce 2001 řešena pojistná událost – zatečení dešťové vody a poškození štukových povrchů stropů a stěn V roce 2003 v průběhu Vánoc opět poškození štukových povrchů stropů a stěn v důsledku úniku vody z radiátoru

25 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Zadání posudku Prokázání, zda došlo k zasažení maleb vodou z poškozeného radiátoru ústředního vytápění anebo zda se jedná o pozůstatky předchozí škodní události (zatečení dešťové vody) z roku 2001

26 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém  Vlastní ohledání místa záplavy  Odběr 4 vzorků omítky pro stanovení rozsahu průniku vody z poškozeného radiátoru fyzikálně-chemickými analýzami Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém Ústně sdělené informace k případu pojistné události

27 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Prohlídka na místě samém Jedná se o opatský dům pocházející z roku 1683, chráněný památkovou péčí Budova má tvar písmene „L“, na převážné části má 2 nadzemní podlaží, v pravé části jsou podlaží 3 Místnosti 2. NP mají bohatou štukovou výzdobu stropů, místnosti 1. NP s klenbovými stropy slouží jako přechodné skladovací prostory

28 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Prohlídka na místě samém Na stropech kapličky, ředitelny i sekretariátu jsou viditelné stopy po zátecích Na přilehlých stěnách ředitelny i sekretariátu stopy po zátecích nebyly resp. byly jen zcela nepatrné Poškozený radiátor se nachází v 3.NP v místnosti nacházející se nad kapličkou

29 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Prohlídka na místě samém

30 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Prohlídka na místě samém

31 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Prohlídka na místě samém

32 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Prohlídka na místě samém

33 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Odběry vzorků Odebrány pouze ze stěn přilehlých k místu poruchy radiátoru, ze stropů přes výslovnou žádost nebyl majitelem odběr vzorků omítek umožněn Vzorky číslo 1 a 2 jsou odebrány z míst, kde byly stopy po zatečení vody Vzorky číslo 3 a 4 byly odebrány jako referenční  Vzorek 3 je odebrán ze stěny v místě kde nedošlo k působení vody  Vzorek 4 je odebrán místa, které bylo přímo zasaženo vodou z radiátoru

34 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Provedené analýzy Chemický rozbor  Nerozpustný zbytek  Oxid železnatý FeO  Oxid železitý Fe 2 O 3 Posouzení bylo založeno na stanovení obsahu sloučenin na bázi železa ve vzorcích

35 Stanovení míry zasažení stropů a stěn vodou unikající z poškozeného radiátoru ÚT  Závěr Bylo jednoznačně prokázáno, že na stěnách ve 2. NP se vyskytují lokality, ve kterých byla omítka zasažena vodou unikající z otopného systému Nelze jednoznačně určit, zda se i na stropech jedná o škody způsobené vodou z radiátoru, resp. zda se jedná o pozůstatky záteků z roku 2001

36 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Základní informace Předmětná plot je tvořen zděnou podezdívkou a sloupky Výplň tvoří dřevěné desky Horní plocha podezdívky i sloupků je krytá monolitickou betonovou nadbetonávkou

37 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Zadání posudku Posoudit příčiny vzniku výkvětů na plotu

38 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém  Prohlídka stavu plotu  Odběr vzorků stavebních materiálů Informace o materiálech použitých pro zhotovení plotu Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém

39 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Prohlídka na místě samém Posuzované zdivo plotu (tj. podezdívka a sloupky) tvořeno lícovými cihlami Pro zdění byla použita zdící malta Spárování bylo provedeno cementovou maltou pro spárování lícových cihel Na lícové zdivu oplocení se vyskytuje povlak šedobílé barvy

40 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Prohlídka na místě samém

41 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Odběry vzorků Vzorek zdící malty Vzorek spárovací malty Vzorek materiálu tvořícího skvrny („výkvěty“) na líci zdiva

42 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Provedené analýzy Chemický rozbor  Nerozložitelný podíl,  Oxid vápenatý - celkový,  Oxid vápenatý – volný,  Oxid hlinitý,  Oxid železitý,  Sírany,  Oxid manganatý Rentgenová difrakční analýza

43 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Výsledky analýz V maltě použité pro zdění je obsaženo tzv. volné vápno Přítomnost volného vápna v maltě spárovací je pouze ve stopovém množství Materiál, který tvoří skvrny („výkvěty“) na povrchu zdiva je tvořen především uhličitanem vápenatým

44 Posouzení původu cizorodých částic  Závěr Příčinou vzniku světlého povlaku na povrchu zdiva je vyluhování vápenatých složek z použitých malt Zdrojem výluhů je použití zdící malty s vysokým obsahem volného CaO

45 Stanovení příčin vzniku výkvětů na plotu  Závěr Příčinou vzniku světlého povlaku na povrchu zdiva je vyluhování vápenatých složek z použitých malt Zdrojem výluhů je použití zdící malty s vysokým obsahem volného CaO

46 Stanovení příčin poruch dlažby na balkonech bytových domů  Základní informace V rámci revitalizace byly opravovány povrchy balkonů panelových domů Byla použita kombinace dlaždic keramických a polymerbetonových, opatřených okapovým nosem Po zimním období došlo k oddělení polymerbetonových dlaždic od podkladu K porušení došlo vždy ve styku lepící malty s dlaždicí

47 Stanovení příčin poruch dlažby na balkonech bytových domů  Zadání posudku Posoudit příčiny vzniku poruch dlažeb balkonů

48 Stanovení příčin poruch dlažby na balkonech bytových domů  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém  Prohlídka stavu dlažeb  Odběr vzorků stavebních materiálů Informace o použitých materiálech Výsledky laboratorních zkoušek Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém

49 Stanovení příčin poruch dlažby na balkonech bytových domů  Prohlídka na místě samém Po zimním období došlo k oddělení polymerbetonových dlaždic od podkladu K porušení došlo vždy ve styku lepící malty s dlaždicí Povrch lepící malty pod dlaždicí je zcela hladký Na rubové straně dlaždice nezůstávají žádné zbytky lepící malty

50 Stanovení příčin poruch dlažby na balkonech bytových domů  Prohlídka na místě samém

51 Stanovení příčin poruch dlažby na balkonech bytových domů  Údaje z TL

52 Stanovení příčin poruch dlažby na balkonech bytových domů  Laboratorní zkoušky Stanovení přídržnosti dlaždice k lepící maltě (0,37 MPa) Stanovení mrazuvzdornosti systému dlaždice – malta po 50 cyklech (0,06 MPa) Stanovení součinitele teplotní roztažnosti (2,5*10 -5 K -1, tj. cca 4x vyšší než keram. dlažba)

53 Stanovení příčin poruch dlažby na balkonech bytových domů  Závěr Příčinou poruch dlažby na balkonech je nízká přídržnost polymerbetonových dlaždic k cementové lepící maltě Ta je významná zejména při spolupůsobení zmrazovacích cyklů

54 Posouzení provedení obkladu nadpraží oken  Základní informace Fasáda domu je provedena z keramického obkladu Na oknech a balkonových dveřích jsou patrné stopy po zatékání vody

55 Posouzení provedení obkladu nadpraží oken  Zadání posudku Posoudit provedení obkladu nadpraží oken s ohledem na zatékání srážkové vody po fasádě na okna, a to především nadpraží oken a dveří vedoucích na terasu situovanou do ulice

56 Posouzení provedení obkladu nadpraží oken  Podklady pro zpracování posudku Prohlídka na místě samém Fotodokumentace pořízená při prohlídce na místě samém

57 Posouzení provedení obkladu nadpraží oken  Prohlídka na místě samém Na obkladech nadpraží jsou zřetelné stopy („mapy“) související se stékáním vody po fasádě směrem k oknům a dveřím Skvrny způsobené stékáním vody byly v některých případech patrné i na okenních rámech a jejich skleněné výplni

58 Posouzení provedení obkladu nadpraží oken  Prohlídka na místě samém Hloubka nadpraží (tj. vzdálenost od líce fasády po okenní rám) činí v tomto případě přibližně 17 cm Hrana mezi podhledem nadpraží a vlastní plochou fasády je o 10 až 15 mm výš, než styk obkladů podhledu nadpraží s okenním příp. dveřním rámem Stěnové obkladačky na fasádě nevytváří okapničku

59 Posouzení provedení obkladu nadpraží oken  Prohlídka na místě samém

60 Posouzení provedení obkladu nadpraží oken  Závěr Obklad podhledů nadpraží oken a dveří nevyhovuje ustanovení normy ČSN 73 3450  Vnější nadpraží se obkládá tak, že krajové obkládačky mírně přesahují obkládačky ostění, aby vytvořily okapničku.  Spára za řadou krajových stěnových obkládaček se prohloubí.  Podhledová plocha nadpraží musí mít sklon k líci průčelí

61 Posouzení barevných skvrn na dlažbě  Základní informace Dodavatel dodal dlaždice, přičemž některé z nich obsahují rezavé skvrny Dle dodavatele jsou vytvořeny záměrně S tímto objednavatel nesouhlasí, neboť o jejich existenci nebyl informován

62 Posouzení barevných skvrn na dlažbě  Zadání posudku Objednavatel požadoval stanovit, zda dodané glazované dlaždice vyhovují požadavkům normy

63 Posouzení barevných skvrn na dlažbě  Podklady pro zpracování posudku 3 balení dlaždic (36 ks = 3,24 m 2 ) vyrobené firmou XXX Protokol o ověření shody typu výrobku: Keramické obkladové prvky s nasákavostí (E ≤ 3 %) deklarované podle ČSN EN 176, skupina B I Předmětové a zkušební normy: ČSN EN 14411 (platná od dubna 2004), ČSN EN ISO 10545-2, ČSN EN ISO 10545-2

64 Posouzení barevných skvrn na dlažbě  Nález

65 Posouzení barevných skvrn na dlažbě  Nález Zvětšeno 40x

66 Posouzení barevných skvrn na dlažbě  Nález Zvětšeno 120x

67 Posouzení barevných skvrn na dlažbě  Nález Počet dlaždic se skvrnami baleníBez skvrnSe skvrnami 166 275 357 celkem18

68 Posouzení barevných skvrn na dlažbě  Závěr Skutečnost, že se skvrny nenacházejí na všech dlaždicích (existence prokázána na 50 % dlaždic) a že je počet dlaždic se skvrnami v různých baleních rozdílný, svědčí o nezáměrnosti této povrchové úpravy.

69 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Základní informace Zhotovitel provedl zateplení fasády RD externím kontaktním zateplovacím systémem Těsně po aplikaci probarvené venkovní akrylátové omítky na 2 stěnách došlo k intenzivnímu dešti Dle majitele RD došlo ke změně výsledného barevného odstínu a struktury omítky

70 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Základní informace Zhotovitel změnu odstínu vyřešil aplikací nátěru na postižených stěnách Dle majitele je stále rozdíl v barevnosti stěn, a nátěr ještě zhoršil vzhled škrábané struktury omítky

71 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Zadání posudku Nese provedená fasáda na některé své pohledové ploše známky destrukce struktury rýhování způsobené možným zásahem prudkým deštěm a následným možným vyplavením pigmentu? Zda v důsledku těchto vad došlo ke snížení životnosti díla

72 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Zadání posudku Zda barevný nátěr na strukturálním povrchu vytvořil jednotný film, zda došlo při takto provedeném nátěru ke kvalitativnímu zvýšení užitné hodnoty omítkoviny a celkovému stejnému vzhledu domu Bylo a je i nyní možno pouhým okem registrovat nátěrem ošetřené plochy fasády za jiný odstín než ten na ostatních plochách RD bez nátěru?

73 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Podklady pro zpracování posudku Usnesení OS v Uherském Hradišti a soudní spis Prohlídka objektu na místě samém Fotodokumentace nemovitosti Oceňovací podklady ÚRS Praha, a.s. Technické listy použitých materiálů České technické normy a další

74 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Nález Při prohlídce byly zjištěny odlišnosti v barevném odstínu dvou stěn při konfrontaci se stěnami zbylými Na těchto stěnách je rovněž patrné zaoblení hran rýh škrábané struktury omítky

75 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Nález

76 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Nález

77 Posouzení provedení fasády rodinného domu  Nález spektrofotometrická analýza barvy

78 Stanovení původu cizorodých částic ve vsypu na podlaze  Lokálně dochází k destrukci resp. odlupování vsypu. Tyto poruchy mají charakter drobných „kráterků“.  Plocha jednotlivých defektů je malá, a činí maximálně přibližně jeden centimetr čtvereční.  Na základě vizuálního posouzení bylo konstatováno, že v defektních místech se vyskytují zrnka cizorodého materiálu

79 Stanovení původu cizorodých částic ve vsypu na podlaze  Vyříznutím odebrány vzorky – fragmenty betonu defektními místy,  Studium defektních míst pomocí optického mikroskopu,  Studium defektních míst pomocí elektronového mikroskopu – prvková analýza.

80 Stanovení původu cizorodých částic ve vsypu na podlaze Snímek REM (zvětšeno 25 krát)

81 Stanovení původu cizorodých částic ve vsypu na podlaze Prokázáno – dominantní složkou cizorodých částic ve vsypu je železo. Závěr: Zdrojem cizorodých částic – pravděpodobně použití hladiček s opotřebenými lopatkami. Drobné částečky kovu kontaminují vsyp. Dochází k jejich oxidaci doprovázené objemovými změnami – příčiny destrukce vsypu.


Stáhnout ppt "Případové studie SUPMAT – Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů Registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0111 Tento projekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google