Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské sdružení při ZŠ Rosice. Cílem OS je poskytovat všestrannou materiálně technickou a organizační pomoc základní škole Rosice při rozvíjení a zkvalitňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské sdružení při ZŠ Rosice. Cílem OS je poskytovat všestrannou materiálně technickou a organizační pomoc základní škole Rosice při rozvíjení a zkvalitňování."— Transkript prezentace:

1 Občanské sdružení při ZŠ Rosice

2 Cílem OS je poskytovat všestrannou materiálně technickou a organizační pomoc základní škole Rosice při rozvíjení a zkvalitňování výuky a zájmové činnosti žáků Vznik OS 21. 1. 1998

3 Občanské sdružení při ZŠ Rosice Počet členů OS: 28 z řad učitelů Zdroje OS: sběry (papír, kaštany, šípky), dary, dotace nebo příspěvky právnických a fyzických osob

4 Občanské sdružení při ZŠ Rosice Způsoby použití prostředků: na organizační a materiálové zajišťování zájmové činnosti žáků na odměny žákům za soutěže v rámci školy na odměny žákům, kteří reprezentují školu nákup materiálů pro zlepšení životního prostředí ve školní budově a jejím areálu na cestovné žákům na soutěže, příspěvky žákům na Adaptační pobyt, EKO, LVK, Škola o přírodě v přírodě na organizační a materiální zabezpečení vánoční výstavky, plesu apod. nákup učebních pomůcek do jednotlivých sbírek ZŠ Rosice

5 Občanské sdružení při ZŠ Rosice Žádalo o dotaci na následující projekty: 1. 1.Adaptační pobyt pro žáky 4. a 6. tříd 2. 2.Ekologický pobyt žáků ZŠ Rosice jako součást prevence sociálně patologických jevů 3. 3.Aktivity na lyžařském výcvikovém kurzu zaměřené na prevenci závadového chování žáků 4. 4.Škola o přírodě v přírodě – vytváření pozitivních vztahů v třídním kolektivu s environmentálním programem 5. 5.Absolventský ples ZŠ Rosice 6. 6.Vánoční výstavka ZŠ Rosice 7. 7.Výtvarný kroužek 8. 8.Akce školy ke Dni dětí a závěru šk. roku 2012/2013

6 Adaptační pobyt pro žáky 4. a 6. tříd V závěru loňského školního roku došlo k personálním změnám ve školním poradenském pracovišti a adaptační pobyt byl zkrácen ze čtyř na tři dny, proto byl rámcový program upraven a z upraveného programu byly uskutečněny veškeré aktivity. Adaptační pobyt byl realizován pro 50 žáků 4. tříd v termínu od 18. do 20. 9. 13 a 48 žáků 6. tříd od 16. do 18. 9. 13 v středisku Tři Studně – penzion Horácko 6. U každého ročníku byli přítomni 2 žáci z 9. tříd, kteří byli mladším spolužákům nápomocni v rámci „peer programu“. Na realizaci projektu se podíleli třídní učitelé 4. a 6. tříd, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, člen vedení školy a žáci zapojení do projektu „peer program“. Dle zpětné vazby žáků se pobyt většině líbil a byl pro ně i pro vyučující přínosem.

7 Adaptační pobyt pro žáky 4. a 6. tříd Cíle projektu: Prevence šikanování a budování pozitivních vztahů mezi spolužáky. Prevence proti závadovému chování a zneužívání návykových látek. Diagnostika klimatu třídního kolektivu. Práce s třídním kolektivem. Navázání nových přátelství mezi dětmi v nově se tvořícím kolektivu. Sebepoznávání a rozvoj komunikace mezi dětmi i učiteli. Rozvoj týmové spolupráce. Vedení dětí ke zdravému způsobu života. Využití proškolených žáků v „peer programu“ – spolupráce mladších a starších žáků učí se přemýšlet v souvislostech o životním prostředí.

8 Adaptační pobyt pro žáky 4. a 6. tříd

9 Ekologický pobyt žáků ZŠ Rosice jako součást prevence sociálně patologických jevů EKO pobyt se uskutečnil v termínu od 25. 3. do 27. 3. 2013 v RS Drak Křížanov. Pobytu se zúčastnilo 41 žáků 8. ročníků. Na organizaci ekologického pobytu se podílí celkem 5 pedagogů. Cíle projektu: žáci si prohloubí znalosti o přírodě, učí se přemýšlet v souvislostech o životním prostředí, učí se týmově spolupracovat a vzájemně diskutovat o problematice životního prostředí, EKO pobyt je součástí systému celoškolní prevence a svým pojetím a realizací vytváří prostor pro snížení výskytu sociálně patologických jevů u dětí.

10 Ekologický pobyt žáků ZŠ Rosice jako součást prevence sociálně patologických jevů

11 LVK jako prevence závadového chování žáků V týdnu od 2. 2. do 8. 2. 2013 se jako každoročně, uskutečnil na ZŠ Rosice lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníků. Díky již tradiční podpoře městského úřadu, v podobě státní dotace, se podařilo kurz naplnit do maximální kapacity ubytovacího zařízení, což podle majitele ubytovny, u škol bez možnosti dotace není obvyklé. Kurz se konal v obci Žacléř – Prkenný Důl. Celkem se kurzu zúčastnilo 38 žáků, respektive 14 žáků na lyže neodcestovalo, většinou ze zdravotních důvodů. Z hlediska zdokonalení pohybových dovedností a rozvoje pohybových schopností lze konstatovat, že všichni žáci kurz absolvovali úspěšně, dokonce mnohdy s až ohromujícím pokrokem. Díky zařazení programu na prevenci proti závadnému chování dostal pobyt na horách nejen sportovní, ale i kulturně - výchovný nádech. MÚ Rosice, poskytlo dotaci na vleky a doprovodný program zaměřený na prevenci závadového chování.

12 LVK jako prevence závadového chování žáků Cíle projektu: prevence závadného chování a podpora budování pozitivního sociálního klimatu ve třídách seznámení se základními pravidly pobytu na horách, s poskytováním první pomoci na horách, s prvky lyžařské výzbroje a výstroje a s její údržbou výuka sjezdového lyžování jako náplně aktivního využití volného času nabídka aktivního využívaní volného času

13 LVK jako prevence závadového chování žáků

14 Absolventský ples ZŠ Rosice Ples byl pořádán pro absolventy a širokou veřejnost, zejména pro rosické obyvatele a jejich přátele. Celková návštěvnost plesu byla cca 200 lidí. Byl organizován pod hlavičkou Občanského sdružení při ZŠ Rosice. Na organizaci plesu se podíleli pedagogičtí pracovníci školy, kteří zajistili všechny organizační záležitosti týkající se plesu. Akce proběhla i d íky podpoře města Rosice v grantovém programu.

15 Absolventský ples ZŠ Rosice Cíle projektu: Přispět k rozvoji kultury ve městě Rosice. Vedení žáků ke společenskému životu, stužkování a rozloučení s absolventy naší školy. Při konání plesu prezentuje naše škola výtvarné práce našich žáků před rosickou veřejností. Nezanedbatelným cílem pro naše sdružení je také získání finančních prostředků z prodeje vstupenek a losů do tomboly. Všechny tyto prostředky jsou použity pro zlepšování vzdělávacích podmínek školy a stále více i pro rozvoj zájmových aktivit našich žáků a vytváření podmínek pro pozitivní sociální klima školy.

16 Absolventský ples ZŠ Rosice VIDEO z plesu

17 Škola o přírodě v přírodě – vytváření pozitivních vztahů v třídním kolektivu s environmentálním programem Škola v přírodě proběhla v termínu od 15.-19. 4.2013. Akce se zúčastnilo 44 žáků 3. tříd, 2 pedagogičtí pracovníci. Program probíhal pod vedením lektorů z ekologického centra Chaloupky. Žáci strávili týden v programu Škola o přírodě zaměřeném na praktickém pozorování přírody, divoké i domácí, živé i neživé v lese, u rybníka i na louce. Týden byl rozdělen na seznamovací pondělí, lesní a pracovní úterý, výletní středu, čtvrtek na louce a u rybníka a pátek končil výstavou. Ve volných chvílích posilovali vztahy v třídním kolektivu i paralelní třídě formou her, zpíváním a zážitky. Žáci si přivezli deník, kam si zapisovali, co prožili a kam se podívali. Ve škole zpracovali svoje dojmy formou pětilístku, který byl spojen dohromady za třídu.

18 Škola o přírodě v přírodě – vytváření pozitivních vztahů v třídním kolektivu s environmentálním programem Jaké to bylo? Strhující, pracovité, přírodní, hezké, slunečné, zábavné, zajímavé, zvířecí, dobrodružné, poučné, strašidelné, lesní, příjemné. Co jsme dělali? Sekali, káceli, hráli si, bavili se, zkoumali, lovoli, hledali, kreslili, pracovali, krmili, spali, opékali, povídali, soutěžili, poznávali. Zážitek Byla jsem na farmě. Šli jsme hledat poklad. Chytali jsme lesní breberky. Rád jsem zkoumal živočichy. Jeli jsme na povoze. Rád jsem kácel stromy. Jedno slovo na konec Klid, les, relaxace, zábava, dobrodružství, příroda, sranda, zážitek, poznávání, super.

19 Škola o přírodě v přírodě – vytváření pozitivních vztahů v třídním kolektivu s environmentálním programem Byly naplněny tyto cíle projektu: Žáci posilují vztahy v třídním kolektivu formou cvičení a her a tím předcházíme závadovému chování mezi dětmi. Dokáží vysvětlit význam přírody pro člověka a vyjmenovat zásady správného chování v přírodě. Učí se samostatně zkontrolovat a zhodnotit výsledky své práce. Žáci dovedou spolupracovat s ostatními, obhájit vlastní názor a respektovat názor druhých.

20 Škola o přírodě v přírodě – vytváření pozitivních vztahů v třídním kolektivu s environmentálním programem

21 Vánoční výstavka Patří k tradičním akcím naší školy, která je spojena s „Dnem otevřených dveří“ a s vánočním vystoupením žáků. Jedná se o největší akci, která je určena pro veřejnost i pro ostatní školní zařízení v Rosicích a v okolí. Při těchto akcích si může veřejnost prohlédnout prostory školy, všechny třídy, učebny, jídelnu atd. Na prodejní výstavce jsou vystaveny výrobky dětí z prvních až devátých tříd, výrobky žáků z keramického, výtvarného kroužku, ekokroužku a školní družiny. Děti vystavují výrobky z hlíny, textilu, skla, slámy, drátků a papíru. V dopoledních hodinách zveme na vánoční výstavku děti z mateřských škol se svými učitelkami a také ze školy v Tetčicích. V rámci Dne otevřených dveří probíhají také dílničky, ve kterých si mohou rodiče s dětmi vyrobit dáreček z hlíny a textilního materiálu. Na závěr Dne otevřených dveří probíhá v aule školy vystoupení žáků. Na přípravě vánoční výstavky se podíleli všichni žáci a zaměstnanci školy.

22 Vánoční výstavka Byly naplněny tyto cíle projektu: zpřístupnění školy veřejnosti propagace práce žáků navození vánoční atmosféry spolupráce s mateřskými školami a základní školou Tetčice zapojení školy do života města

23 Vánoční výstavka

24 Výtvarný kroužek Žáci se scházeli ve výtvarném kroužku jedenkrát v týdnu ve středu od 13.30 do 15.00 hodin. Při práci s různými materiály rozvíjeli jejich estetické cítění a jemnou motoriku. Vytvářeli výrobky z keramické hlíny, pracovali s textilem, vytvářeli obrázky ubrouskovou technikou, malovali na sklo. Jejich práce jste mohli vidět, v prostorách školy, na vánoční výstavce, plese atd.

25 Výtvarný kroužek Byly naplněny tyto cíle projektu: rozvíjení zájmové činnosti žáků seznámení s výrobou keramiky s použitím různých technik práce s netradičními technikami např. malba na hedvábí, batikování, drátkování, drhání, malování na sklo, pletení ošatek a košíků výzdoba školních prostor vytváření výrobků na vánoční výstavku podíl na výzdobě sálu na „Ples ZŠ“

26 Výtvarný kroužek

27 Akce ke Dni dětí a závěru šk. roku   Pohádkového dne se zúčastnilo 201 žáků 1. až 5. tříd   Sportovního dne 162 žáků 6. až 9. tříd   Běhu do rosických schodů se zúčastnilo celkem 404 žáků 1. až 9. tříd Byly naplněny tyto cíle projektu: prevence rizikových forem chování rozvíjení týmové spolupráce podpořit touhu k pohybu a zdravému životnímu stylu rozvíjení obratnosti a postřehu získání zájmu o přírodu a volnočasové aktivity mít radost z pohybu i přes nepřízeň počasí získání zájmu dětí o pohybovou aktivitu ukázat dětem možnosti, jak vhodně trávit svůj volný čas společně zažít pocit vítězství, ale naučit se i prohrávat

28 Akce ke Dni dětí a závěru šk. roku

29 Občanské sdružení při ZŠ Rosice Poděkování:   Díky podpoře města Rosice v grantovém programu se uvedených akcí zúčastňuje převážná většina žáků ZŠ Rosice.   Akce přispívají k formování třídních kolektivů a budování vazeb mezi spolužáky.   Všechny akce jsou pozitivně vnímány žáky i rodiči.   Máme zájem na udržení kontinuity projektů a budeme rádi za jejich podpoření i v roce 2014.


Stáhnout ppt "Občanské sdružení při ZŠ Rosice. Cílem OS je poskytovat všestrannou materiálně technickou a organizační pomoc základní škole Rosice při rozvíjení a zkvalitňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google