Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (dálnice a silnice)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (dálnice a silnice)"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (dálnice a silnice)

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Definice + Rozdělení PK Pozemní komunikace – je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Zákon 13/1997Sb. O pozemních komunikacích se změnami, Prov. Vyhl.104/1997, NORMY viz třída 73 61XX Rozdělení = kategorie a) Dálnice a rychlostní silnice (D + R) b) Silnice…(S) c) Místní komunikace (MK) … d) Účelové komunikace (ÚK, polní a lesní) … Majitel – kategorie komunikace: ► a) stát, tj. MD prostřednictvím ŘSD ► b) silnice I. třídy - stát, silnice II. a III. třídy - kraj ► c) obec ► d) dle vlastnictví pozemku O zařazení PK do odpovídající kategorie rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. D + R jsou přístupné pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost je dána zvláštním předpisem. S a MK jsou veřejně přístupné PK bez omezení. ÚK slouží pro potřeby a spojení vlastníků nemovitostí…, SSÚ (4) s PČR může na návrh vlastníka upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci. Pokud … !! viz Zákon 13/1997.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – D + R výhled

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – D + R současnost

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kategorie D + R + S Návrhová kategorie A BB,B/ CCC : v čitateli je A příslušný písmenný znak D, R, S a BB,B je kategorijní šířka D, R, S v (m); v jmenovateli je CCC návrhová rychlost v (km/h) [na dálnicích a rychlostních silnicích 80 až 120 (km/h); na silnicích 30 až 100 (km/h) dle rozboru podmínek viz dále] Příklad: Roztřídění Odpovídající návrhová kategorie DálniceD 33,5/120,100 a 80; …. Rychlostní silniceR 33,5/120,100 a 80; R 27,5/120…. Silnice I. TřídyS 24,5/100; 80 a 70; atd. …. Extravilán = nezastavěné území Intravilán = zastavěné území => uvnitř sídelních útvarů

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kategorizace D nebo R ? Dálniční síť dnes není jednoznačně definována; Obecně je chápana jako soubor nadřazených pozemních komunikací vymezených zákonem o pozemních komunikacích jako dálnice a rychlostní silnice; Problém s vymezením pojmu R – dnes se jedná legislativně o S I. třídy, o jejím zařazení do R není vydáváno rozhodnutí, obecně ji lze chápat třemi způsoby:  Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní mající dálniční stavebně technické vybavení;  Silnice vymezená usnesením Vlády ČR jako rychlostní;  Silnice označená značkou silnice pro motorová vozidla; Laickou veřejností jsou rychlostní silnice vnímány jako dálnice a dnes jsou tomu přizpůsobeny i technické normy, kdy nejnižší požadavky na rychlostní silnici odpovídají základním požadavkům na dálnice; Nedostatečné využití potenciálu komunikací nezařazených do D+R Použita předloha viz DONT Milan: Aktuální témata - Odbor pozemních komunikací, přednáška TF ČZU Praha,

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kategorizace D nebo R ? Obě označeny jako silnice pro motorová vozidla s nejvyšší dovolenou rychlostí 130 (km/h) – na R46 aktuálně snížena na 100 (km/h), MD s návratem ke 130 (km/h) v celém úseku R46 nepočítá R35 u Olomouce vystavěna v kategorijní šířce 26,5 (m) při návrhové rychlosti 120 (km/h) R46 u Prostějova vystavěna proměnné šířce od 20,5 do 22,5 (m) neodpovídající normě, při návrhové rychlosti max. 100 (km/h) + nedostatečně směrové a výškové vedení, nedostatečné připojovací a odbočovací pruhy … Použita předloha viz DONT Milan: Aktuální témata - Odbor pozemních komunikací, přednáška TF ČZU Praha,

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Použita předloha viz DONT Milan: Aktuální témata - Odbor pozemních komunikací, přednáška TF ČZU Praha, Označeny dopravní značkou „dálnice“ podle zákona 361 Nejvyšší povolená rychlost 130 km/h Číslo dálnice bez prefixu v červené subploše na zeleném podkladě Zpoplatněná komunikace Označeny dopravní značkou „silnice pro motorová vozidla“ dle zákona 361 Nejvyšší povolená rychlost 130 km/h Číslo silnice bez prefixu v modré subploše na zeleném podkladě Zpoplatněná komunikace Bez zvláštního označení či omezení přístupu Nejvyšší povolená rychlost 90 km/h Číslo silnice bez prefixu v modré subploše na modrém podkladě Dálnice Rychlostní silnice Ostatní silnice I. třídy dle zákona 13/1997 Sb. dle zákona 13/1997 Sb. dle zákona 13/1997 Sb. Dopravní inženýrství I. – Kategorizace D + R + S

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kategorizace v EU Použita předloha viz DONT Milan: Aktuální témata - Odbor pozemních komunikací, přednáška TF ČZU Praha,

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrhové prvky D + R + S Jsou uváděny dle ČSN v nejnižších nebo nejvyšších přípustných hodnotách. Při návrhu mají být (ekonomicky účelně) zvyšovány (např. poloměry oblouků, délka rozhledu) nebo snižovány (např. podélný sklon) pro zajištění optimálních provozních podmínek. Návrhové prvky D,R a S jsou: Návrhová rychlost Směrodatná rychlost Průjezdní a průchozí prostor silnic a dálnic Délka rozhledu Osa silnice a dálnice Směrové oblouky Přechodnice Příčný sklon Dostředný sklon (důležité z hlediska DI jsou viz) Výsledný sklon Klopení Vzestupnice a sestupnice Podélný sklon Poloha nivelety Lomy podélného sklonu Velikost a délka stoupání Rozhled ve směrovém oblouku Prostorové řešení trasy

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – v n 3% Nad15% Do 15% ČSN odst. 8.2: na základě rozboru konkrétních podmínek územních podle ( viz Tab. 9. ) a: Klimatických; Geologických; Hydrogeologických; Hodnot a využití zemědělské půdy; Hustoty a specifických znaků dislokace sídelních útvarů a průmyslových celků; Hustoty sítě existujících pozemních komunikací jakož i provozních podmínek a technicko-ekonomických ukazatelů budovaných D + S

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – v s Směrodatná rychlost v s je veličina pro posouzení návrhu směrových poměrů silnice a dálnice v situaci a přizpůsobení návrhových prvků osy a podélného profilu jízdně dynamickým podmínkám vytvářených navrženou trasou. Zjednodušeně pro D+R: v s = v n + 10 (km/h) Největší hodnota směrodatné rychlosti je omezena nejvyšší dovolenou rychlostí podle zvláštního předpisu. U S24,5/100 (směrově rozdělená silnice) je v n = v s. U směrově nerozdělených S je závislost při v s na křivolakosti viz dále (při v n= až 20 (km/h), při v n=90 = v s ). Návrhové prvky, které mají základní vliv na bezpečnost silničního provozu a které je potřebné posoudit, zda vyhovují směrodatné rychlosti, jsou: dostředný sklon p ve směrových obloucích (viz tabulku 12); poloměry směrových oblouků R 0 se základním příčným sklonem (viz tab. 12); délky rozhledu D z, D p (viz tab. 10 a 11.); poloměry výškových oblouků (tab. 17 a 18.)

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie S, R a D (dle ČSN )

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – rozpětí úrovňových intenzit Úroveň kvality dopravy (viz dále)

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Šířkové uspořádání D, S a) u směrově nerozdělených silnic na: – obousměrný jízdní pás; – případné přídatné pruhy; – vodicí proužky; – krajnice; – případné postranní dělicí pásy; – případné přidružené pruhy nebo pásy; b) u směrově rozdělených silnic a dálnic na: – dva jednosměrné jízdní pásy; – případné přídatné pruhy; – vodicí proužky; – střední dělicí pás; – krajnice; – případné postranní dělicí pásy; – případné přidružené pruhy nebo pásy.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrhová kategorie S Jednopruhová silnice Šířka jízdních pruhů „a“ je stanovena pro základní návrhové kategorie v těchto hodnotách: 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75 (m) 2,5 (m) výjimečně na MK b (m) rychlost návrhová (km/h) 4,040, 30

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – návrhová kategorie S

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrhová kategorie D, R a S (směrově rozdělených)

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňové intenzita D,S

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňové intenzita D,S viz výše – A2 normy Plánovací podklady Návrh trasy vyplývá z plánovacího procesu. Funkční členění silniční sítě přiřazuje dané trasy do určité návrhové kategorie silnic. Z ní jsou cílové předpoklady pro požadovanou cestovní rychlost v c. Ty jsou vodítkem již při volbě návrhové rychlosti v n (viz výše). Z návrhové rychlosti vyplývá směrové a výškové vedení trasy. Nutné je znát výhledovou hodinovou intenzitu silničního provozu I v. Za směrodatnou se pokládá velikost dopravní poptávky vyjádřená součtem intenzit dopravních proudů v obou směrech nebo výhledové padesátirázové hodinové intenzity. Je přitom zapotřebí znát celkové zatížení všemi vozidly za dimenzační hodinu (voz/h), jakož i podíl pomalých vozidel bPV (%) v tuto hodinu (viz poznámka pod čarou) - nejde tedy o denní nebo o roční průměrné hodnoty!. Dvoupruhové silnice (s neomezeným přístupem) Postup se týká částí dvoupruhových silnic extravilánu, které neleží v oblasti ovlivněné sousedními křižovatkami, případně sjezdy.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňové intenzita D,S viz výše – A2 normy Části silnic v extravilánu, které mají měnící se vlastnosti, se rozčleňují na dílčí úseky. Nový dílčí úsek začíná tam, kde se mění jedna z ovlivňujících veličin vztahující se k dané trase. Každý dílčí úsek má být nejméně 300 m dlouhý (pro každý dílčí úsek je třeba provést výpočty). Podélný sklon vypočte se sklon a dle tab. zařadí do třídy stoupání, určí nejmenší střední rychlost pomalého vozidla; Křivolakost a možnost předjíždění křivolakost K v gradech na km, předjíždění omezeno nejen topografickými podmínkami, ale také zákazy předjíždění; Podíl pomalých vozidel vliv pomalých vozidel na průměrnou cestovní rychlost OA a na kapacitu je vyjádřen v tabulkách, interpolace 5% hodnot; Příčné uspořádání uvedený postup platí pro příčné uspořádání návrhové kategorie S 11,5. Pro S 9,5 se použije šířkový koeficient 0,85, pro S 7,5 šířkový koeficient 0,60. Tímto koeficientem se předem násobí výsledek výpočtu zjištěný pro stejné vstupní údaje při výpočtu návrhové kategorie S 11,5.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – KaÚi - Křivolakost kde: K = křivolakost v gradech (úhlových stupních) na (km) l = délka části silnice v (km) l i = délka dílčího úseku i v (km)  i = úhlová změna na úseku v gradech j = počet dílčích úseků na uvažované části silnice

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Úroveň kvality dopravy (UKD): Jako ukazatel se používá hustota dopravy H [voz/km], vztažená na oba směry jízdy celkem. (Kvůli zjednodušení se v dalším počítá s fiktivní hustotou dopravy, v níž jsou v intenzitě I zahrnuta všechna vozidla, ale průměrné cestovní rychlosti v c se vztahují jen na OA) kde: H - je hustota dopravy ve (voz/km); I - intenzita dopravy v (voz/h); v c - průměrná cestovní rychlost osobních automobilů v (km/h).

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S kde: v c - je průměrná cestovní rychlost OA na části silnice v extravilánu v km/h; v c,i - průměrná cestovní rychlost OA na dílčím úseku i v km/h; l - délka části silnice v extravilánu v km; l i - délka dílčího úseku i v km; n - počet dílčích úseků Zjištěná cestovní rychlost v c pro danou část silnice v extravilánu se následně porovnává s cílovou hodnotou požadované v c, pokud byla pro příslušnou komunikaci stanovena.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S kde: H - je průměrná hustota dopravy na části silnice v extravilánu ve voz/km; l i - délka dílčího úseku i v km; l - délka části silnice v extravilánu v km; H i - hustota dopravy na dílčím úseku i ve voz/km; n - počet dílčích úseků Pro stanovení kvality dopravy na části silnice v extravilánu, která sestává z několika dílčích úseků, je třeba vypočítat pomocí střední hustotu dopravy H. Ta vzniká na části silnice v extravilánu o délce l jako střední hodnota (vážený průměr) jednotlivých hustot dopravy H o počtu n.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Mezní hodnoty hustoty dopravy pro jednotlivé úrovně kvality dopravy Podmínky UKD: Stupeň A a B není v dalším postupu výpočtu číselně dokladován, neboť tyto UKD nepředstavují dimenzační podmínky pozemních komunikací. Stupně C, D a E jsou tabelovány normou [viz ukázka dále] a uvádějí úrovňové intenzity silničního provozu na dvoupruhových silnicích v extravilánu (součet obou jízdních směrů) viz dále.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Úrovňové intenzity stupně C – A2 normy

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Požadované UKD – A2 normy K ohodnocení kvality provozních podmínek na silničních komunikacích se zavádí stupně úrovně kvality A až E; stupňům A až D odpovídají intenzity nazývané úrovňové intenzity, stupni E kapacity (popis viz výše). Požadované UKD jsou stanoveny takto: Dstupeň C  20 R, S I. třídystupeň C  20 S II. třídystupeň D  30 S III. třídystupeň E  40 Nezaměňujte UKD s hustotu provozu! (viz dále)

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S čtyřpruhové směrově rozdělené; (Příloha A, A3 normy) dálnice a rychlostní silnice (Příloha A, A4 normy). Parametry cestovní doby průměrně dosažitelné OA na úsecích A3 nebo A4, a z této hodnoty odvozené v c, nejsou vhodným kritériem UKD. Proto se u A3 a A4 uplatňuje nejlépe reálný vztah mezi úrovňovou intenzitou a kapacitou: kde: a v – stupeň vytížení I n – návrhová intenzita ve (voz/h) C – kapacita ve (voz/h) Požadované UKD - pro A3 a A4 normy

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Požadované UKD - pro A3 normy

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Požadované UKD - pro A3 normy

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Požadované UKD - pro A4 normy

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - LITERATURA 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, - každý rok aktualizované přednáškyhttp://moodle.czu.cz 2.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN , 232 p. 3.Juan de Dios Ortúzar – Willumsen Luis G.: Modelling transport, John Wiley and sons. LTD, 3rd. Ed. ISBN 13: (H/B), 2006, 498 p. 4.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN: , 142 s., Zákony ČR: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a další (včetně všech doplňků a vyhlášek ) ( )http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place Informace o pozemních komunikacích: 1.www.rsd.cz ( )www.rsd.cz 2.http://www.dalnice-silnice.cz ( )http://www.dalnice-silnice.cz 3.http://www.ceskedalnice.cz/ ( )http://www.ceskedalnice.cz/ 4.http://www.dopravniinfo.cz/ ( ) – doporučené odkazy => správci komunikacíhttp://www.dopravniinfo.cz/ Základní normy: 6.ČSN Názvosloví 7.ČSN Projektování silnic a dálnic (2004 oprava 2005, 2009 změna Z1) 8.ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007, změna 2011) 9.ČSN Klasifikace mezinárodních silnic (1990) 10.ČSN Lesní dopraní síť (1996) 11.ČSN Projektování polních cest (2004) 12.ČSN Projektování místních komunikací (2006)


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (dálnice a silnice)"

Podobné prezentace


Reklamy Google