Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (dálnice a silnice)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (dálnice a silnice)"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (dálnice a silnice)

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Definice + Rozdělení PK Pozemní komunikace – je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Zákon 13/1997Sb. O pozemních komunikacích se změnami, Prov. Vyhl.104/1997, NORMY viz třída 73 61XX Rozdělení = kategorie a) Dálnice a rychlostní silnice (D + R) b) Silnice…(S) c) Místní komunikace (MK) … d) Účelové komunikace (ÚK, polní a lesní) … Majitel – kategorie komunikace: ► a) stát, tj. MD prostřednictvím ŘSD ► b) silnice I. třídy - stát, silnice II. a III. třídy - kraj ► c) obec ► d) dle vlastnictví pozemku O zařazení PK do odpovídající kategorie rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení. D + R jsou přístupné pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost je dána zvláštním předpisem. S a MK jsou veřejně přístupné PK bez omezení. ÚK slouží pro potřeby a spojení vlastníků nemovitostí…, SSÚ (4) s PČR může na návrh vlastníka upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci. Pokud … !! viz Zákon 13/1997.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – D + R výhled

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – D + R současnost

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kategorie D + R + S Návrhová kategorie A BB,B/ CCC : v čitateli je A příslušný písmenný znak D, R, S a BB,B je kategorijní šířka D, R, S v (m); v jmenovateli je CCC návrhová rychlost v (km/h) [na dálnicích a rychlostních silnicích 80 až 120 (km/h); na silnicích 30 až 100 (km/h) dle rozboru podmínek viz dále] Příklad: Roztřídění Odpovídající návrhová kategorie DálniceD 33,5/120,100 a 80; …. Rychlostní silniceR 33,5/120,100 a 80; R 27,5/120…. Silnice I. TřídyS 24,5/100; 80 a 70; atd. …. Extravilán = nezastavěné území Intravilán = zastavěné území => uvnitř sídelních útvarů

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kategorizace D nebo R ? Dálniční síť dnes není jednoznačně definována; Obecně je chápana jako soubor nadřazených pozemních komunikací vymezených zákonem o pozemních komunikacích jako dálnice a rychlostní silnice; Problém s vymezením pojmu R – dnes se jedná legislativně o S I. třídy, o jejím zařazení do R není vydáváno rozhodnutí, obecně ji lze chápat třemi způsoby:  Silnice I. třídy vystavěná jako rychlostní mající dálniční stavebně technické vybavení;  Silnice vymezená usnesením Vlády ČR jako rychlostní;  Silnice označená značkou silnice pro motorová vozidla; Laickou veřejností jsou rychlostní silnice vnímány jako dálnice a dnes jsou tomu přizpůsobeny i technické normy, kdy nejnižší požadavky na rychlostní silnici odpovídají základním požadavkům na dálnice; Nedostatečné využití potenciálu komunikací nezařazených do D+R Použita předloha viz DONT Milan: Aktuální témata - Odbor pozemních komunikací, přednáška TF ČZU Praha, 3.4.2012

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kategorizace D nebo R ? Obě označeny jako silnice pro motorová vozidla s nejvyšší dovolenou rychlostí 130 (km/h) – na R46 aktuálně snížena na 100 (km/h), MD s návratem ke 130 (km/h) v celém úseku R46 nepočítá R35 u Olomouce vystavěna v kategorijní šířce 26,5 (m) při návrhové rychlosti 120 (km/h) R46 u Prostějova vystavěna proměnné šířce od 20,5 do 22,5 (m) neodpovídající normě, při návrhové rychlosti max. 100 (km/h) + nedostatečně směrové a výškové vedení, nedostatečné připojovací a odbočovací pruhy … Použita předloha viz DONT Milan: Aktuální témata - Odbor pozemních komunikací, přednáška TF ČZU Praha, 3.4.2012

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Použita předloha viz DONT Milan: Aktuální témata - Odbor pozemních komunikací, přednáška TF ČZU Praha, 3.4.2012 Označeny dopravní značkou „dálnice“ podle zákona 361 Nejvyšší povolená rychlost 130 km/h Číslo dálnice bez prefixu v červené subploše na zeleném podkladě Zpoplatněná komunikace Označeny dopravní značkou „silnice pro motorová vozidla“ dle zákona 361 Nejvyšší povolená rychlost 130 km/h Číslo silnice bez prefixu v modré subploše na zeleném podkladě Zpoplatněná komunikace Bez zvláštního označení či omezení přístupu Nejvyšší povolená rychlost 90 km/h Číslo silnice bez prefixu v modré subploše na modrém podkladě Dálnice Rychlostní silnice Ostatní silnice I. třídy dle zákona 13/1997 Sb. dle zákona 13/1997 Sb. dle zákona 13/1997 Sb. Dopravní inženýrství I. – Kategorizace D + R + S

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kategorizace v EU Použita předloha viz DONT Milan: Aktuální témata - Odbor pozemních komunikací, přednáška TF ČZU Praha, 3.4.2012

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrhové prvky D + R + S Jsou uváděny dle ČSN 73 6101 v nejnižších nebo nejvyšších přípustných hodnotách. Při návrhu mají být (ekonomicky účelně) zvyšovány (např. poloměry oblouků, délka rozhledu) nebo snižovány (např. podélný sklon) pro zajištění optimálních provozních podmínek. Návrhové prvky D,R a S jsou: Návrhová rychlost Směrodatná rychlost Průjezdní a průchozí prostor silnic a dálnic Délka rozhledu Osa silnice a dálnice Směrové oblouky Přechodnice Příčný sklon Dostředný sklon (důležité z hlediska DI jsou viz) Výsledný sklon Klopení Vzestupnice a sestupnice Podélný sklon Poloha nivelety Lomy podélného sklonu Velikost a délka stoupání Rozhled ve směrovém oblouku Prostorové řešení trasy

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – v n 3% Nad15% Do 15% ČSN 73 6101 odst. 8.2: na základě rozboru konkrétních podmínek územních podle 8.2.2 ( viz Tab. 9. ) a: Klimatických; Geologických; Hydrogeologických; Hodnot a využití zemědělské půdy; Hustoty a specifických znaků dislokace sídelních útvarů a průmyslových celků; Hustoty sítě existujících pozemních komunikací jakož i provozních podmínek a technicko-ekonomických ukazatelů budovaných D + S. 120 80 30 100

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – v s Směrodatná rychlost v s je veličina pro posouzení návrhu směrových poměrů silnice a dálnice v situaci a přizpůsobení návrhových prvků osy a podélného profilu jízdně dynamickým podmínkám vytvářených navrženou trasou. Zjednodušeně pro D+R: v s = v n + 10 (km/h) Největší hodnota směrodatné rychlosti je omezena nejvyšší dovolenou rychlostí podle zvláštního předpisu. U S24,5/100 (směrově rozdělená silnice) je v n = v s. U směrově nerozdělených S je závislost při v s na křivolakosti viz dále (při v n=50 + 10 až 20 (km/h), při v n=90 = v s ). Návrhové prvky, které mají základní vliv na bezpečnost silničního provozu a které je potřebné posoudit, zda vyhovují směrodatné rychlosti, jsou: dostředný sklon p ve směrových obloucích (viz tabulku 12); poloměry směrových oblouků R 0 se základním příčným sklonem (viz tab. 12); délky rozhledu D z, D p (viz tab. 10 a 11.); poloměry výškových oblouků (tab. 17 a 18.)

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – rozpětí úrovňových intenzit k předběžnému stanovení návrhové kategorie S, R a D (dle ČSN 736101)

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – rozpětí úrovňových intenzit Úroveň kvality dopravy (viz dále)

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Šířkové uspořádání D, S a) u směrově nerozdělených silnic na: – obousměrný jízdní pás; – případné přídatné pruhy; – vodicí proužky; – krajnice; – případné postranní dělicí pásy; – případné přidružené pruhy nebo pásy; b) u směrově rozdělených silnic a dálnic na: – dva jednosměrné jízdní pásy; – případné přídatné pruhy; – vodicí proužky; – střední dělicí pás; – krajnice; – případné postranní dělicí pásy; – případné přidružené pruhy nebo pásy.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrhová kategorie S Jednopruhová silnice Šířka jízdních pruhů „a“ je stanovena pro základní návrhové kategorie v těchto hodnotách: 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75 (m) 2,5 (m) výjimečně na MK b (m) rychlost návrhová (km/h) 4,040, 30

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – návrhová kategorie S

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Návrhová kategorie D, R a S (směrově rozdělených)

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňové intenzita D,S

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňové intenzita D,S viz výše – A2 normy Plánovací podklady Návrh trasy vyplývá z plánovacího procesu. Funkční členění silniční sítě přiřazuje dané trasy do určité návrhové kategorie silnic. Z ní jsou cílové předpoklady pro požadovanou cestovní rychlost v c. Ty jsou vodítkem již při volbě návrhové rychlosti v n (viz výše). Z návrhové rychlosti vyplývá směrové a výškové vedení trasy. Nutné je znát výhledovou hodinovou intenzitu silničního provozu I v. Za směrodatnou se pokládá velikost dopravní poptávky vyjádřená součtem intenzit dopravních proudů v obou směrech nebo výhledové padesátirázové hodinové intenzity. Je přitom zapotřebí znát celkové zatížení všemi vozidly za dimenzační hodinu (voz/h), jakož i podíl pomalých vozidel bPV (%) v tuto hodinu (viz poznámka pod čarou) - nejde tedy o denní nebo o roční průměrné hodnoty!. Dvoupruhové silnice (s neomezeným přístupem) Postup se týká částí dvoupruhových silnic extravilánu, které neleží v oblasti ovlivněné sousedními křižovatkami, případně sjezdy.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňové intenzita D,S viz výše – A2 normy Části silnic v extravilánu, které mají měnící se vlastnosti, se rozčleňují na dílčí úseky. Nový dílčí úsek začíná tam, kde se mění jedna z ovlivňujících veličin vztahující se k dané trase. Každý dílčí úsek má být nejméně 300 m dlouhý (pro každý dílčí úsek je třeba provést výpočty). Podélný sklon vypočte se sklon a dle tab. zařadí do třídy stoupání, určí nejmenší střední rychlost pomalého vozidla; Křivolakost a možnost předjíždění křivolakost K v gradech na km, předjíždění omezeno nejen topografickými podmínkami, ale také zákazy předjíždění; Podíl pomalých vozidel vliv pomalých vozidel na průměrnou cestovní rychlost OA a na kapacitu je vyjádřen v tabulkách, interpolace 5% hodnot; Příčné uspořádání uvedený postup platí pro příčné uspořádání návrhové kategorie S 11,5. Pro S 9,5 se použije šířkový koeficient 0,85, pro S 7,5 šířkový koeficient 0,60. Tímto koeficientem se předem násobí výsledek výpočtu zjištěný pro stejné vstupní údaje při výpočtu návrhové kategorie S 11,5.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – KaÚi - Křivolakost kde: K = křivolakost v gradech (úhlových stupních) na (km) l = délka části silnice v (km) l i = délka dílčího úseku i v (km)  i = úhlová změna na úseku v gradech j = počet dílčích úseků na uvažované části silnice

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Úroveň kvality dopravy (UKD): Jako ukazatel se používá hustota dopravy H [voz/km], vztažená na oba směry jízdy celkem. (Kvůli zjednodušení se v dalším počítá s fiktivní hustotou dopravy, v níž jsou v intenzitě I zahrnuta všechna vozidla, ale průměrné cestovní rychlosti v c se vztahují jen na OA) kde: H - je hustota dopravy ve (voz/km); I - intenzita dopravy v (voz/h); v c - průměrná cestovní rychlost osobních automobilů v (km/h).

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S kde: v c - je průměrná cestovní rychlost OA na části silnice v extravilánu v km/h; v c,i - průměrná cestovní rychlost OA na dílčím úseku i v km/h; l - délka části silnice v extravilánu v km; l i - délka dílčího úseku i v km; n - počet dílčích úseků Zjištěná cestovní rychlost v c pro danou část silnice v extravilánu se následně porovnává s cílovou hodnotou požadované v c, pokud byla pro příslušnou komunikaci stanovena.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S kde: H - je průměrná hustota dopravy na části silnice v extravilánu ve voz/km; l i - délka dílčího úseku i v km; l - délka části silnice v extravilánu v km; H i - hustota dopravy na dílčím úseku i ve voz/km; n - počet dílčích úseků Pro stanovení kvality dopravy na části silnice v extravilánu, která sestává z několika dílčích úseků, je třeba vypočítat pomocí střední hustotu dopravy H. Ta vzniká na části silnice v extravilánu o délce l jako střední hodnota (vážený průměr) jednotlivých hustot dopravy H o počtu n.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Mezní hodnoty hustoty dopravy pro jednotlivé úrovně kvality dopravy Podmínky UKD: Stupeň A a B není v dalším postupu výpočtu číselně dokladován, neboť tyto UKD nepředstavují dimenzační podmínky pozemních komunikací. Stupně C, D a E jsou tabelovány normou [viz ukázka dále] a uvádějí úrovňové intenzity silničního provozu na dvoupruhových silnicích v extravilánu (součet obou jízdních směrů) viz dále.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Úrovňové intenzity stupně C – A2 normy 1540 1045 885 1540

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Požadované UKD – A2 normy K ohodnocení kvality provozních podmínek na silničních komunikacích se zavádí stupně úrovně kvality A až E; stupňům A až D odpovídají intenzity nazývané úrovňové intenzity, stupni E kapacity (popis viz výše). Požadované UKD jsou stanoveny takto: Dstupeň C  20 R, S I. třídystupeň C  20 S II. třídystupeň D  30 S III. třídystupeň E  40 Nezaměňujte UKD s hustotu provozu! (viz dále)

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S čtyřpruhové směrově rozdělené; (Příloha A, A3 normy) dálnice a rychlostní silnice (Příloha A, A4 normy). Parametry cestovní doby průměrně dosažitelné OA na úsecích A3 nebo A4, a z této hodnoty odvozené v c, nejsou vhodným kritériem UKD. Proto se u A3 a A4 uplatňuje nejlépe reálný vztah mezi úrovňovou intenzitou a kapacitou: kde: a v – stupeň vytížení I n – návrhová intenzita ve (voz/h) C – kapacita ve (voz/h) Požadované UKD - pro A3 a A4 normy

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Požadované UKD - pro A3 normy 3600 3000

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Požadované UKD - pro A3 normy

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Kapacita a úrovňová intenzita D,S Požadované UKD - pro A4 normy

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - LITERATURA 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, http://moodle.czu.cz - každý rok aktualizované přednáškyhttp://moodle.czu.cz 2.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN 0-7506-5865-7, 232 p. 3.Juan de Dios Ortúzar – Willumsen Luis G.: Modelling transport, John Wiley and sons. LTD, 3rd. Ed. ISBN 13:978-0-471-86110- 2(H/B), 2006, 498 p. 4.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN:978-80-01-04233-5, 142 s., Zákony ČR: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a další (včetně všech doplňků a vyhlášek http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place ) (29.2.2012)http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place Informace o pozemních komunikacích: 1.www.rsd.cz (15.3.2012)www.rsd.cz 2.http://www.dalnice-silnice.cz (15.3.2012)http://www.dalnice-silnice.cz 3.http://www.ceskedalnice.cz/ (15.3.2012)http://www.ceskedalnice.cz/ 4.http://www.dopravniinfo.cz/ (15.3.2012) – doporučené odkazy => správci komunikacíhttp://www.dopravniinfo.cz/ Základní normy: 6.ČSN 73 6100 1-2 Názvosloví 7.ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (2004 oprava 2005, 2009 změna Z1) 8.ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (11/2007, změna 2011) 9.ČSN 73 6104. Klasifikace mezinárodních silnic (1990) 10.ČSN 73 6108 Lesní dopraní síť (1996) 11.ČSN 73 6109 Projektování polních cest (2004) 12.ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (2006)


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - pozemní komunikace (dálnice a silnice)"

Podobné prezentace


Reklamy Google