Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Judikatura v trestním právu se vztahem k obchodnímu právu II. JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Judikatura v trestním právu se vztahem k obchodnímu právu II. JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky."— Transkript prezentace:

1 Judikatura v trestním právu se vztahem k obchodnímu právu II. JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

2 Trestní judikatura související s obchodním právem a podnikáním Hospodaření a nakládání s majetkem obchodních společností a družstev Porušení povinnosti péče řádného hospodáře, resp. odborné péče Porušení zákazu konkurence Nekalosoutěžní jednání Neoprávněné podnikání Nevedení účetnictví, jeho zkreslování atd. Ostatní případy (zkrácení daní, podvody atd.)

3 Hospodaření a nakládání s majetkem obch. spol. a družstev Osoby jednající za obchodní společnost nebo družstvo mají dvojí vztah k majetku těchto korporací: –jednak s ním hospodaří jako s vlastním, takže se mohou dopustit trestného činu podmíněného dispozicí s vlastním majetkem pachatele, např. poškození věřitele nebo zvýhodnění věřitele (§ 222 a § 223 TZ) –jednak je to pro ně majetek cizí, takže se mohou dopustit např. trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 a § 221 TZ)

4 Opatrování a správa cizího majetku Jde o pojmy použité v ustanoveních § 220 a § 221 TZ (resp. dříve v a § 255a TZ 1961) povinnost může být označena i jinak Jde o pojmy použité v ustanoveních § 220 a § 221 TZ (resp. dříve v § 255 a § 255a TZ 1961) povinnost může být označena i jinak V mimotrestních předpisech se vyskytují i jiné pojmy: např. péče řádného hospodáře, obhospodařování majetku, nakládání s majetkem, investování majetku, ochrana majetku, právo činit majetkové dispozice apod. Může být stanovena přímo zákonem nebo na základě zákona určitou smlouvou

5 Opatrování a správa cizího majetku Podle obchodního zákoníku péče řádného hospodáře (zejména v § 194 odst. 5 ObchZ) náležitá péče (do 31. 12. 2000 v § 194 odst. 5 ObchZ) odborná péče (např. podle § 66 odst. 2 a § 567 odst. 1 ObchZ) Podle zákoníku práce povinnost zaměstnance [§ 301 písm. d) ZPr] povinnost vedoucího zaměstnance [§ 302 písm. g) ZPr] Podle nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) péče řádného hospodáře (§ 1411 NObčZ a další) Podle zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) péče řádného hospodáře (§ 52 ZObchKor a další)

6 Porušení péče řádného hospodáře Rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia NS č. 41/2010 Sb. rozh. tr. –návaznost na judikát R 18/2006-II. ohledně a. s. –trestný čin podle § 220 TZ může být spáchán porušením péče řádného hospodáře, kterou je povinen dodržovat jednatel společnosti s ručením omezeným (§ 135 odst. 2 + § 194 odst. 5 ObchZ) –společník s. r. o., i když je jediným společníkem, není vlastníkem majetku této s. r. o., který je pro něj cizím majetkem –proto na něm může způsobit škodu, za kterou nese trestní odpovědnost

7 Porušení péče řádného hospodáře Usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 1224/2006 –zákonem uložená povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek ve smyslu § 220 TZ (dříve podle § 255 TZ z roku 1961) vyplývá pro představenstvo akciové společnosti z ustanovení § 192 odst. 1 a § 194 odst. 5 ObchZ (obchodní vedení a. s. a péče řádného hospodáře) –člen představenstva a. s. nemusí mít všechny odborné znalosti, postačí takové, které mu umožní poznat hrozící škodu a zabránit jejímu vzniku –podobně u jednatele s. r. o. (§ 135 odst. 2 ObchZ) a člena představenstva družstva (§ 243 odst. 8 ObchZ)

8 Porušení povinnosti při správě cizího majetku Rozhodnutí č. 25/2008 Sb. rozh. tr. –zákonem uložená povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek (§ 220 TZ, § 255 TZ z roku 1961) může být založena i zákoníkem práce pro zaměstnance, resp. vedoucí zaměstnance [§ 301 písm. d), § 302 písm. g) ZPr] –tuto obecnou povinnost je třeba posuzovat podle konkrétního postavení zaměstnance –pachatel musí mít povinnost a oprávnění pečovat o majetek zaměstnavatele a nakládat se svěřenými majetkovými hodnotami

9 Porušení povinnosti při správě cizího majetku Usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 1510/2006 –výklad důležité povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek ve smyslu § 221 TZ (resp. dříve podle § 255a TZ z roku 1961) –taková povinnost může vyplývat pro zaměstnance ze zákoníku práce nebo z pracovní smlouvy –povinnost může být konkretizovaná i ústním pokynem osoby oprávněné jednat za zaměstnavatele

10 Porušení povinnosti při správě cizího majetku Usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 1466/2008 řešení případu tzv. souběžného pachatelství u trestného činu spáchaného z nedbalosti, kde oba pachatelé odpovídají za celou způsobenou škodu (trestný čin podle § 255a TZ z roku 1961, nyní podle § 221 TZ) Rozhodnutí č. 34/2010 Sb. rozh. tr. možnost spáchání trestného činu podle § 220 TZ (§ 255 TZ z roku 1961) též správcem konkursní podstaty, resp. nyní insolvenčním správcem škodou není jen krátkodobé poskytnutí majetku z konkursní (majetkové) podstaty, který byl do ní poté vrácen výklad pojmu „škoda“ v návaznosti na její pojetí v občanském a obchodním právu

11 Porušení zákazu konkurence Rozhodnutí č. 39/2006 Sb. rozh. tr. jde o trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2 TZ (resp. dříve § 128 odst. 2 TZ z roku 1961) tato skutková podstata není blanketní ani odkazovací, nevyžaduje porušení zákazu konkurence uvedeného v obchodním zákoníku (či nyní v jiném zákoně) výklad toho, kdy jde o stejný nebo podobný předmět činnosti dvou nebo více subjektů, u nichž pachatel působí v určitém postavení v daném případě šlo o jednatele (ekonomicky slabé) s. r. o. a člena představenstva (ekonomicky silné) a. s. pachatel zatížil a. s. závazkem směnečného rukojmího, který musela a. s. uhradit za s. r. o. i se značným navýšením zcela nedůvodné a neoprávněné přenesení podnikatelského rizika s. r. o., včetně reálně hrozící ztráty, na a. s.

12 Porušení zákazu konkurence Rozhodnutí č. 41/1999 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 36/2000 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 21/2002-III. Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 31/2003-II. Sb. rozh. tr. Usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 290/2006 Rozsudek NS sp. zn. 4 Tz 2/2000

13 Nekalá soutěž Rozhodnutí č. 9/2007-I. Sb. rozh. tr. –týká se ještě trestného činu podle § 149 TZ z roku 1961 a nekalosoutěžního jednání podle generální klauzule v § 44 odst. 1 ObchZ –nevyžadoval se užší konkurenční vztah mezi soutěžiteli –nyní již jsou podmínky trestní odpovědnosti poněkud jiné v § 248 odst. 1 TZ, kde jsou vyjmenované jen zvláštní případy nekalé soutěže podle § 45 až § 52 ObchZ –zde šlo o zlehčování ve smyslu § 50 odst. 1 ObchZ spočívající v rozšiřování nepravdivé informace o dodavateli určitého zboží, že hrozí prohlášení konkurzu na jeho majetek se snahou pachatele levněji odkoupit pohledávky od věřitelů dotčeného podnikatele –nekalá soutěž v podobě zlehčování (§ 50 odst. 1 ObchZ) však vyžaduje užší konkurenční vztah mezi soutěžiteli

14 Neoprávněné podnikání Rozhodnutí č. 9/2010 Sb. rozh. tr. spáchání trestného činu neoprávněného podnikání podle § 251 TZ (dříve podle § 118 TZ z roku 1961) prováděním činností, na něž se nevztahoval živnostenský list, tj. překročením tohoto oprávnění tento trestný čin lze spáchat, i když podnikatel prováděl určité práce za použití subdodavatelů, kteří rovněž neměli potřebné oprávnění vyžaduje se „větší rozsah“ podnikání, ale nikoli způsobení škody nebo získání prospěchu Usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 877/2007 příklad neoprávněného podnikání advokáta, který poskytoval právní služby i poté, co byl vyškrtnut ze seznamu advokátů České advokátní komory

15 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění Rozhodnutí č. 7/2009 Sb. rozh. tr. příklad trestného činu podle § 254 odst. 1 TZ (dříve podle § 125 odst. 1 TZ z roku 1961) zatajení účetních dokladů (knih, zápisů atd.) Usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 536/2008 úmyslné nesplnění povinnosti podnikatele obnovit ztracené, zničené, poškozené atd. účetnictví Rozhodnutí č. 50/2006 Sb. rozh. tr. příklad trestného činu podle § 254 odst. 2 TZ (dříve podle § 125 odst. 2 TZ z roku 1961) nepodání návrhu na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku (změny sídla obchodní společnosti)

16 Zkrácení daně a podobné povinné platby Rozhodnutí č. 20/2002 Sb. rozh. tr. jde o trestný čin podle § 240 TZ (dříve podle § 148 TZ z roku 1961): zatajení části zdanitelného příjmu větší rozsah zkrácení je stejný jako větší škoda nebo větší prospěch (nyní nejméně 50 000 Kč) příklad zkrácení daně z příjmů fyzických osob podnikajících v rámci sdružení bez právní subjektivity – jeden pachatel zkrátil daň vůči všem fyzickým osobám jako účastníkům sdružení pachatelem může být i ten, kdo není plátcem nebo poplatníkem zkrácené daně, resp. daně, ohledně které byla vylákaná výhoda orgány činné v trestním řízení nejsou vázané tím, k jakým výsledkům ohledně daňového úniku dospěl v daňovém řízení finanční úřad, protože jde o předběžnou otázku ve smyslu § 9 odst. 1 TŘ, která se posuzuje v trestním řízení samostatně

17 Zkrácení daně a podobné povinné platby Rozhodnutí č. 22/2005-I. Sb. rozh. tr. –rozdíl mezi zkrácením daně a vylákáním výhody na dani (DPH) ve smyslu § 240 odst. 1 TZ (dříve § 148 odst. 1 a 2 TZ z roku 1961) –možnost zkrácení daně i nepodáním přiznání k dani, vznikla-li povinnost přiznat a zaplatit daň (též rozhodnutí č. 34/2006 Sb. rozh. tr.) –možnost spáchat trestný čin neoprávněným uplatněním požadavku na vrácení nadměrného odpočtu DPH

18 Zkrácení daně a podobné povinné platby Rozhodnutí č. 25/1968 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 53/1974 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 35/2001 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 29/2005-I. Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 30/2006 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 34/2006 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 37/2006 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 45/2007 Sb. rozh. tr. Rozhodnutí č. 54/2009 Sb. rozh. tr. Usnesení NS sp. zn. 5 Tdo 191/2005

19 Podvod Rozhodnutí č. 24/2006 Sb. rozh. tr. nemožnost spáchání podvodu podle § 209 TZ (dříve podle § 250 TZ z roku 1961) s využitím omylu soudu, k němuž někdo podal žalobu s nepravdivými údaji, resp. návrh na vydání směnečného platebního rozkazu opírajícího se o padělanou směnku v případě doložení návrhu padělanou směnkou může jít o trestný čin podle § 234 odst. 3 alinea 2 TZ (dříve podle § 140 odst. 2 alinea 2 za použití § 143 TZ z roku 1961) v obdobných případech je třeba dovodit omyl jiné osoby, nikoli soudu (viz rozhodnutí č. 51/2011 Sb. rozh. tr. – řízení o dědictví)

20 Podvod Usnesení NS sp. zn. 6 Tdo 1576/2010 možnost spáchání trestného činu podvodu, resp. pokusu v souvislosti s vyplněním a prodejem tzv. blankosměnky, kterou byl zajištěn závazek samotné využití vyplňovacího práva k takové směnce není trestným činem padělání a pozměnění cenného papíru nebo platebního prostředku (§ 233 odst. 2 alinea 1 za použití § 238 TZ, § 234 odst. 3 alinea 1 TZ), ani když bylo učiněno v rozporu s obsahem či podmínkami takového práva byla-li ovšem blankosměnka vyplněna a posléze prodána za situace, že závazek, který zajišťovala, už byl splněn, může jít ze strany majitele takové směnky o podvod nebo o jeho pokus spáchaný na úkor dlužníka

21 Vysvětlivky TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů TZ z roku 1961 – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů Sb. rozh. tr. – označení judikátu v oficiální Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek vydávané Nejvyšším soudem, část trestní (pořadové číslo/ročník) … Tdo …/… – spisová značka, pod kterou lze rozhodnutí vyhledat na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz


Stáhnout ppt "Judikatura v trestním právu se vztahem k obchodnímu právu II. JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google