Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – úřední/obchodní dopisy Název sady:Funkční styly pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – úřední/obchodní dopisy Název sady:Funkční styly pro."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – úřední/obchodní dopisy Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: V této prezentaci se žáci seznámí s nejd ů ležit ě jšími ú ř edními/obchodními dopisy. Nejd ř íve se dozv ě dí, k č emu ú ř ední/obchodní dopisy slouží, jaká je jejich úprava, jaká je úprava adresy v dopise a na obálce. Potom se seznámí s rozdílem mezi ú ř edním / obchodním dopisem, které píší firmy a dopisem, kterým se na ú ř ady/firmy obracejí ob č ané.

3 Ú Ř EDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY ADMINISTRATIVNÍ STYL

4 DOPIS je ur č en k delšímu sd ě lení to, co ř ekneme jiné osob ě p ř ímo, m ů žeme vyjád ř it i dopisem v dopise obvykle sd ě lujeme r ů zné informace – n ě co vypravujeme, popisujeme, zveme n ě koho nap ř. na návšt ě vu, d ě kujeme za n ě co, žádáme ur č itou informaci, n ě co objednáváme apod.

5 DĚLENÍ DOPISŮ PODLE OBSAHU soukromé (neformální, neoficiální), nap ř. dopis kamarádce/kamarádovi, rodi čů m… ú ř ední a obchodní (formální, oficiální) – posíláme je na r ů zné ú ř ady, instituce, n ě co objednáváme, n ě kam se p ř ihlašujeme apod. blahop ř ejné a d ě kovné, projevující soustrast (kondolence), m ů žeme je psát p ř íbuzným a kamarád ů m, ale i významným a známým osobnostem Pro každý druh dopisu je t ř eba zvolit jiný zp ů sob vyjád ř ení, tedy jiné jazykové prost ř edky.

6 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY oficiální prost ř edek písemného styku s ú ř ady, písemné komunikace jedince s institucemi nebo prost ř edek písemného styku mezi firmami, institucemi navzájem slouží k podávání žádostí, objednávek, r ů zných oznámení a odpov ě dí na n ě bývají psány vážn ě ji, uctiv ě ji mívají ur č ité ustálené formy, vyjad ř ování bývá zna č n ě neosobní, stylov ě neutrální musí být psány spisovnou č eštinou, musí být tematicky uspo ř ádané s p ř esnými a úplnými formulacemi, v ě cné, p ř ehledné, č lení se do odstavc ů jejich psaní se ř ídí normami ( Č SN 01 9610)

7 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY píší na dopisních papírech formátu A4, tzv. hlavi č kový papír (základní údaje o odesílateli bývají p ř edtišt ě ny), p ř ekládají se textem dovnit ř, nejd ř íve po délce vkládají se nej č ast ě ji do tzv. t ř etinových DL obálek (v ě tšinou okénkových) obsáhlejší korespondence se odesílá v obálkách C5 nebo C4

8 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY ÚPRAVA ADRES: adresa za č íná vždy velkým písmenem všechny údaje se píší v 1. pád ě všechny ř ádky jsou z levé strany zarovnané používá se jednoduché ř ádkování celá adresa se ř ádkuje rovnom ě rn ě (mezi ř ádky se nikde nevynechává ř ádek) v adrese se nic nezvýraz ň uje podtržením, tu č ným písmem ani proložením název podací pošty se doporu č uje psát velkými písmeny neproložen ě adresa musí být psána latinkou, č iteln ě, bez p ř episování mezi PS Č a m ě stem se píší dv ě mezery

9 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY P Ř ÍKLADY PSANÍ ADRES: St ř ední odborné u č ilišt ě Svatopluka Č echa 1110 688 01 UHERSKÝ BROD M ě stský ú ř ad finan č ní odbor Masarykovo nám. 100 688 01 Uh. Brod

10 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY P Ř ÍKLADY PSANÍ ADRES: GEOS, a. s. Na Okruhu 25 140 00 PRAHA 4 Vážený pan JUDr. Karel Pávek Moravská 547 347 01 TACHOV

11 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY – ÚPRAVA ADRESY NA OBÁLCE adresa se píše na obálce vpravo dole zpáte č ní adresa (adresa odesílatele) se píše do levého horního rohu obálky dopl ň kové služby pošty (Do vlastních rukou, Doporu č en ě, Dodejka, Dobírka) se píší asi 1 cm pod adresu odesílatele

12 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY Textová forma ú ř edních /obchodních dopis ů : 1. tzv. hlavi č ka dopisu obsahuje úplnou poštovní adresu odesílatele (v č etn ě loga) 2. následuje rubrika pro odvolací údaje (Váš dopis zna č ky, Ze dne, Naše zna č ka; Vy ř izuje, Telefon, Mobil, E-mail; Datum) – píše se bu ď do sloupc ů nebo do ř ádk ů ) 3. heslovité vyjád ř ení obsahu dopisu (tzv. v ě c) 4. vlastní text dopisu 5. pozdrav 6. podpis (p ř ípadn ě razítko) 7. p ř ílohy (nap ř. Faktura, Poštovní poukázka) 8. rozd ě lovník (kopie dopisu zasílaná jiné firm ě /ú ř adu) 9. tzv. zápatí- uvád ě jí se další údaje o odesílateli, nap ř. bankovní spojení, I Č, DI Č

13 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY Forma vlastního textu soukromé osoby: 1. adresa odesílatele, v č etn ě kontaktu 2. adresa p ř íjemce 3. místo a datum 4. heslovité vyjád ř ení obsahu dopisu 5. vlastní text dopisu (oslovení, stru č né a v ě cné vyjád ř ení, zd ů vodn ě ní dopisu, jasné, jednozna č né formulace, zdvo ř ilost; č len ě ní do odstavc ů ) 6. záv ě re č né formulace 7. pozdrav 8. vlastnoru č ní podpis (p ř ípadn ě razítko) 9. p ř ílohy

14 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY Nej č ast ě jší druhy ú ř edních/obchodních dopis ů : objednávka reklamace žádost plná moc ú ř ední oznámení vyhláška ob ě žník zápis z jednání protokol stížnost

15 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY ZÁPIS: Dopisy slouží ke sd ě lování informací. D ě líme je na soukromé, ú ř ední/obchodní, blahop ř ejné a d ě kovné, kondolen č ní. Ú ř ední/obchodní dopisy jsou oficiální prost ř edek písemného styku s ú ř ady, prost ř edek komunikace jedince s firmami/ ú ř ady nebo prost ř edek písemného styku mezi firmami/ú ř ady navzájem. Jsou psány spisovnou č eštinou, ř ídí se normami, musí být tematicky uspo ř ádané s p ř esnými a úplnými formulacemi, v ě cné, č len ě né do odstavc ů, musí být vlastnoru č n ě podepsané.

16 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPISY OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ: 1. Co je dopis, jak d ě líme dopisy podle obsahu? 2. K č emu slouží ú ř ední/obchodní dopisy, jakou mají formu? 3. Jak vypadá úprava adresy na obálkách? 4. Jaká je textová forma ú ř edních/obchodních dopis ů ? 5. Jaká je forma ú ř edních dopis ů soukromých osob? 6. Které jsou nej č ast ě jší druhy ú ř edních / obchodních dopis ů ?

17 ÚŘEDNÍ/OBCHODNÍ DOPIS ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 – 01825 -6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Administrativní styl – úřední/obchodní dopisy Název sady:Funkční styly pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google