Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Řízení."— Transkript prezentace:

1 Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví PRAHA 23. července 2009 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví

2 2 1. blok  Představení IOP, oblasti intervence 3.2  Základní aspekty 3. výzvy - podporované aktivity - termíny výzvy - dokumentace k výzvě - oprávnění žadatelé/příjemci - územní zaměření projektů - struktura financování, výdaje projektu - žádost o poskytnutí dotace, přílohy k žádosti a registrace - systém hodnocení a výběru projektů  Doporučení a nejčastější chyby při psaní projektů Zaměření semináře

3 3 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Základní přehled oblastí intervence IOP 1 Modernizace veřejné správy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 3.1 Služby v oblasti sociální integrace 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 4 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5 Národní podpora územního rozvoje 6 Technická pomoc

4 4 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Globální cíl: Zvýšení dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesu řízení kvality nákladovosti v systému poskytování služeb veřejného zdraví.

5 5 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Podporované aktivity/operace v rámci 3.2 IOP 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí 3.2b Systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče)

6 6 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Cíle aktivity 3.2.c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví  Modernizace, inovace a standardizace podmínek pro měření a hodnocení kvality poskytování péče o zdraví populace  Dosažení auditovatelných standardů a standardizace kvality péče  Implementace nástrojů určených pro optimalizaci nákladů v systému péče o zdraví a jejich racionální řízení také ve třech základních oblastech – sledování efektivity a řízení zdravotnických zařízení (provozního řízení, personálního řízení a řízení efektivity procesů systému)  Nezbytným technickým předpokladem realizace je zajištění odpovídající dostupnosti moderních informačních a komunikačních technologií a zdravotnické informatiky

7 7 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Nástrojem pro měření a plnění cílů je indikátor projektu. Indikátor: Počet programů zavádějících standardy a standardní postupy řízení kvality a nákladovosti Indikátor vyjadřuje počet realizovaných programů v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení, která v rámci řízení kvality a optimalizace nákladovosti poskytované péče budou na základě provedených auditů a analýz implementovat postupy směřující ke snížení nákladovosti a zvýšení kvality zdravotní péče v rámci zařízení. Jedná se také o implementaci postupů a systémů hodnocení HTA, projekty „best practices“ pro zvyšování kvality vstupů v rámci tohoto systému hodnocení.

8 8 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Základní aspekty 3. výzvy Podporované aktivity v rámci 3.2c 1.1 modernizace pracovišť pro vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita x nákladovost) 1.2 modernizace zajištění inovativních technologií pro měření a vyhodnocování zdravotnických intervencí (kvalita x nákladovost) 1.3 zajištění „know-how“, patentů, licencí pro pracoviště zaměřené na vyhodnocování zdravotních intervencí (kvalita x nákladovost) 1.4 zajištění „know-how“, patentů, licencí k plnění standardů kvality péče o zdraví včetně plnění dalších akreditačních standardů 1.5 projekty procesního a personálního řízení včetně pořízení odpovídajících auditů a vytvoření metodik standardů pořizování, získávání a hodnocení relevantních dat pro efektivní řízení zdravotnických zařízení

9 9 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Termíny 3. výzvy  Datum vyhlášení výzvy: 15. července 2009  Datum zahájení příjmu žádostí: 1. srpna 2009  Příjem žádostí: v pracovní dny od 8 do 15 hodin  Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 18. srpna 2009 ve 12 hodin  Datum ukončení realizace projektů: PO MZ ČR – říjen 2010 MZ ČR – říjen 2015 Kontaktní místo pro podávání informací a žádostí Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení (EF/2) Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2

10 10 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Dokumentace ke 3. výzvě  Programový dokument IOP 2.Prováděcí dokument IOP 3.Příručka pro žadatele a příjemce (PPŽP) (výzva č. 3, aktivita 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví, platnost od 15.7.2009) 3.Závazné Pokyny ke 3. výzvě Příručka pro žadatele a příjemce – základní přehled 1.Část pro žadatele  IOP (kapitola A)  Podmínky získání dotace/finančních prostředků (kapitola B)  Žádost a přílohy (kapitola C)  Hodnocení a výběr projektů (kapitola D)  Část pro příjemce  Podmínky realizace projektů (kapitola E)  Podmínky financování (kapitola F)  Monitoring a kontroly (kapitola G)  Změny v projektech (kapitola H) Dokumenty jsou na www.mzcr.cz >> Evropské fondy >> IOPwww.mzcr.cz

11 11 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Oprávnění žadatelé, resp. příjemci podpory  Ministerstvo zdravotnictví ČR  Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví – FN Brno, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Plzeň, FN u sv. Anny v Brně, Masarykův onkologický ústav Územní zaměření  Převažující dopad na území regionů soudržnosti spadající do cíle „Konvergence“ (mimo území hl. města Prahy) Místo realizace  MZ ČR Území celé ČR, vč. hl. města Prahy  PO MZ ČR Území celé ČR, mimo hl. města Prahy

12 12 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Struktura financování způsobilých výdajů projektu PříjemceERDFStátní rozpočetVlastní zdroje příjemce MZ ČR85%15%- PO MZ ČR85%-15% Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a SR umožňuje financovat způsobilé výdaje projektu. Financování projektu formou ex-post je vázáno na: - výběrové řízení (vždy nad 500 tis. Kč bez DPH) - vystavení Pokynu k nastavení rozpočtového limitu výdajů SR

13 13 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Financování nezpůsobilých výdajů projektu nebo vícenákladů projektu je vždy v odpovědnosti příjemce dotace. Systémové projekty MZ ČR – tj. projekty u nichž nelze věcně oddělit náklady na území Prahy a ostatních území státu. Nezpůsobilé výdaje projektu tvoří výdaje připadající na cíl RKZ tj. území hl. města Prahy. Stanovují se na základě: - podílu odpovídajícímu konkrétní velikosti cílové skupiny nebo - fixně ve výši 1/14 celkových způsobilých výdajů projektu

14 14 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Maximální limity způsobilých výdajů a celkových výdajů projektu PříjemceMaximální výše způsobilých výdajů Maximální výše celkových výdajů MZ ČRnení stanovena PO MZ ČR30 mil. Kč PO MZ ČR mohou předložit max. 2 projekty. MZ ČR - nejsou stavena omezení v počtu předložených projektů.

15 15 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Způsobilé výdaje Výdaje musí být přiměřené a musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. Základní principy  hospodárnost  účelnost  efektivnost Časová způsobilost  od zahájení realizace projektu, nejdříve po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů na financování OSS  do ukončení realizace projektu

16 16 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Způsobilé výdaje  pořízení nových zdravotních prostředků a ostatních strojů a zařízení  nákup a instalace technologií  základní vnitřní vybavení – nezbytné předměty technického zázemí, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu  řízení projektu (do 5% celkových způsobilých výdajů, u PO MZ ČR limit do 350 tis. Kč)  odborné poradenství a ostatní služby (konzultační, auditní a právní služby, překlady a tlumočení)  povinná propagace a publicita (nařízení Komise č. 1828/2006)  konference/semináře a tiskové zprávy (max. 200 tis. Kč)  pořízení dokumentace, analýz a studií  nákup patentů, licencí a validace a verifikace metod, metodik,„best practise“ a „know how“  nákup HW a SW spojené s účelem projektu  pořízení informačních a komunikačních technologií a systémů, inovace intranetu či webových stránek, databází apod.  DPH (pokud není nárok na odpočet na vstupu ve vztahu k projektu)

17 17 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Nezpůsobilé výdaje  výdaje partnerů  příprava a zpracování Žádosti  výstavba, obnova nebo modernizace bytových domů a jednotek  úroky z úvěrů, splátky půjček a úvěrů  sankce, pokuty, manka a škody, penále a výdaje na právní spory  běžné opravy a údržbu  reprezentace organizace  daně (vyjma DPH pokud není nárok na odpočet na vstupu)  provozní/režijní výdaje  osobní výdaje a výdaje na cestovné  uzavřené smlouvy s konzultanty nebo zprostředkovateli, u nichž je platba definována jako procentní sazba z celkových nákladů projektu, pokud tato platba není potvrzena příjemcem odkazem na skutečnou hodnotu odvedené práce  pojištění, úroky, kursové ztráty, celní, soudní a správní poplatky  zřízení a vedení účtu a finanční transakce na tomto účtu

18 18 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Žádost o poskytnutí dotace Žádost tvoří:  projektová žádost Benefit 7 - elektronická forma webové aplikace, www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz  přílohy k žádosti Podrobný postup vyplnění Žádosti je uveden v Příloze PPŽP č. 1.1 Postup pro vyplnění Žádosti.

19 19 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Kroky při vyplnění Žádosti o poskytnutí dotace: 1. instalace certifikátů 2. registrace uživatele 3. výběr operačního programu a oblasti podpory 3.2c 4. vyplnění jednotlivých záložek žádosti 5. finalizace žádosti 6. registrace žádosti na MZ ČR, odboru evropských fondů

20 20 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Konto – obsahuje seznam Žádostí Nápověda – dává instrukce jak vyplnit jednotlivá pole Žádosti Přístup k žádosti – umožňuje práci nebo náhled na Žádost libovolnému počtu zaregistrovaných osob Kopírovat – umožňuje vytvořit kopii Žádosti Zrušit – zruší vytvořenou Žádost Kontrola – umožňuje kontrolu nastavených vazeb, hlásí chyby v Žádosti a nevyplněná pole Finalizace – umožňuje finalizovat Žádost Tis – umožňuje tisk Žádosti v průběhu její tvorby a po finalizaci Základní orientace v Benefit7

21 21 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Záložky v IS Benefit  Identifikace žádosti  Projekt  Aktivity projektu  Harmonogram  Území dopadu a realizace  Popis projektu  Personální zajištění projektu  Žadatel projektu  Zkušenosti žadatele  Prioritní téma  Indikátory projektu  Rozpočet projektu  Potřeby  Přehled financování  Zdroje  Etapy  Finanční plán  Zadávací řízení  Horizontální témata  Publicita  Čestná prohlášení  Přílohy projektu

22 22 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Záložka Potřeby a Zdroje (podklad pro Isprofin) Vymezení základních principů:  Bilanční rovnováha Potřeb a Zdrojů  Obsahují veškeré výdaje uvedené v rozpočtu projektu  Potřeby a jím odpovídající Zdroje se vyplňují do těch let, kdy výdaj skutečně vnikne a je uhrazen  Členění investičních a neinvestičních Potřeb a Zdrojů musí být plně v souladu s účetnictvím  Částky se uvádějí v celých korunách a je nutné je zaokrouhlit následovně: MZ ČR - zaokrouhluje podíl ERDF na celé tisíce směrem nahoru - zaokrouhluje podíl SR na celé tisíce směrem nahoru PO MZ ČR - zaokrouhluje podíl ERDF na celé tisíce směrem nahoru - zaokrouhluje podíl vlastního kofinancování dle matematických principů

23 23 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Záložka Zadávací řízení Do IS Benefit 7 uveďte veškeré tyto plánované zakázky:  Zakázky malého rozsahu 2. kategorie tj. veškeré zakázky nad 500 tis. Kč bez DPH (viz. následující rozdělení)  Zakázky podlimitní (viz. následující rozdělení)  Zakázky nadlimitní (viz. následující rozdělení) Při stanovení časového rozpětí mezi předpokládaným termínem zahájení a ukončení VŘ si stanovte dostatečnou časovou rezervu, která bere v úvahu typ zakázky a případné odvolací lhůty.

24 24 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Záložka Zadávací řízení Zakázky malého rozsahu 1. kategorie Do 200 000 Kč  Přímý nákup do 200 000 Kč dodávky nebo služby Od200 000 – 500 000 Kč  oslovení 3 dodavatelů (e-mail)  lhůta pro podání nabídek 10 kalendářních dní  informování uchazečů e-mailem 2. kategorie Od 500 000 Kč – 2 mil. Kč  písemná výzva min. 3 dodavatele + uveřejnění na stránkách zadavatele  lhůta pro podání nabídek: 14 kalend. dní Postup je uveden v PPŽP, části E.

25 25 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Záložka Zadávací řízení Nadlimitní veřejné zakázky - dodávky nebo služby PH <3 782 000 Kč a více) Podlimitní veřejné zakázky - dodávky nebo služby PH <2 mil. Kč – 3 782 000 Kč) Postup vždy podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

26 26 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Žádost nelze finalizovat Finalizovaná žádost – stav v IS Benefi7 Finalizovaný, podmínkou registrace je shodný unikátní klíč jako na odevzdané žádosti

27 27 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Přílohy k Žádosti Název přílohyMZ ČRPO MZ ČRforma Doklad o prokázání vlastnických vztahů NEANOtištěná Projektová dokumentace ANO tištěná elektronická (nahrát do Benefi 7 + vypálit na CD) Doklad o zajištění finančního krytí NEANOtištěná Stanovisko k realizaci projektu NEANOtištěná Čestné prohlášení pro systémové projekty ANONEtištěná IPRM Nepovinná přílohatištěná

28 28 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví 1. Doklad o prokázání vlastnických vztahů -Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy 2. Projektová dokumentace - Projektová dokumentace, resp. technicko-technologická studie pořizovaných investičních předmětů nebo řešení, ze které jsou jasné parametry a specifika, včetně odůvodnění zvolené technologie (nediskriminační popis) 3. Stanovisko k realizaci -Souhlasné stanovisko MZ ČR s realizací projektu (formulář je přílohou č. 1.2. PPŽP) 4. Doklad o zajištění finančního krytí - Čestné prohlášení o spolufinancování, v rámci kterého se žadatel zavazuje zajistit v prostředky v potřebné výši ze zdrojů uvedených v Žádosti (formulář je přílohou č. 1.3. PPŽP) 5. Čestné prohlášení pro systémové projekty - Čestné prohlášení prokazující věcnou oddělitelnost nákladů v rámci cíle „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“(formulář je přílohou 1.4. PPŽP) Přílohy musí být očíslovány podle Seznamu příloh uvedeného v Žádosti a dle tohoto seznamu seřazené. Vícestránkové přílohy musí být pevně svázány.

29 29 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Registrace projektu: Žádost + přílohy k žádosti se dokládají ve 3 paré. Dále je doloženo CD s projektovou dokumentací.  Jedno paré musí být originálem a označeno slovy „ORIGINÁL“  Druhé a třetí paré jsou prostou kopií označené slovy „KOPIE“ Všechny paré Žádosti musí být podepsány v oblasti Čestného prohlášení statutárním orgánem žadatele nebo jinou osobou pověřenou k podpisu na základě Plné moci. Všechny strany Žádosti musí být pevně svázány v nerozebíratelném vyhotovení. Možnosti registrace žádosti 1. Osobní předání na odboru evropských fondů NENÍ NUTNÁ PLNÁ MOC K PŘEDÁNÍ, JE NUTNÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL! 2. Zaslání poštou PŘEDÁVACÍ PROTOKOL MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ ZÁSILKY Rozhodující pro registraci je datum a hodina přijetí Žádosti PŘEDÁVACÍ PROTOKOL se tiskne z IS Benefit 7– poslední nečíslovaná strana Žádosti, je podepisován osobou provádějící registraci

30 30 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Kontrola přijatelnosti Kontrola formálních náležitostí Hodnocení kvality projektů – věcné hodnocení Analýza rizik a fyzická kontrola ex-ante Hodnocení a výběr projektů

31 31 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Přehled harmonogramu výběru projektů Činnost Počet PD od předchozí činnosti Ukončení termínu Výzvy 0 Registrace projektů-termín převodu Žádosti z Benefit7 do IS Monit7+ + 2 PD Kontrola přijatelnosti + 5 PD (+ 5 PD) Kontrola formálních náležitostí + 2 PD (+5 PD)* Hodnocení kvality + 25 PD* Hodnotící komise Analýza rizik – ex ante + 5 PD* Ex-ante kontrola + 10 PD* Analýza rizik + 5 PD* Výběrová komise + 20 PD* Vydání Registračního listu, Rozhodnutí. + 3 měsíce (cca. + 60 PD) * * v případě výzvy k doplnění nebo úpravě chybějících náležitostí je lhůta + 5 PD Celková předpokládaná doba hodnocení jsou 3 měsíce.

32 32 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Kontrola přijatelnosti  Soulad s legislativou ES a ČR  Soulad s cíli IOP, oblasti intervence 3.2  Soulad s podmínkami IOP, oblasti intervence 3.2  Kontrola obecných a specifických kritérií přijatelnosti  Pro dostatečné posouzení kritéria mohou být ze strany EF vyžádány doplňující informace či podklady Kontrola formálních náležitostí  Splnění formálních požadavků Žádosti v souladu s podmínkami IOP, oblasti intervence 3.2  Kontrola předepsané formy Žádosti, vyplnění povinných údajů, doložení požadovaných příloh k Žádosti  Na základě výzvy EF je možné doplnit chybějící formální nedostatky

33 33 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Expertní hodnocení  provádějí odborní experti v dané problematice Hodnotící komise  stanovuje konečné bodové hodnocení a výsledné pořadí všech projektů předložených do dané kola výzvy Analýza rizik a fyzická kontrola ex-ante  analýza rizik se provádí u všech projektů a určuje výši jeho rizikovosti, u vysoce rizikových projektů je provedena kontrola Výběrová komise  schvaluje výsledný seznam projektů doporučených/nedoporučených a náhradních projektů k poskytnutí dotace

34 34 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Minimální bodová hranice je 50% V rámci 3.2. IOP budou, v rámci výběrových kritérií zvýhodněni 10% bonifikací projekty, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje měst

35 35 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví O výsledcích hodnotícího procesu budete informováni!  prostřednictvím internetových stránek www.mzcr.czwww.mzcr.cz  dopisem  telefonicky  emailem Po dobu hodnotícího procesu nekontaktujte pracovníky EF s žádostí o získání výsledků, sami Vás kontaktují a sdělí Vám výsledek a následující postup v administraci Vaší žádosti.

36 36 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Oznamovací povinnost ze strany žadatele Pokud v průběhu hodnotícího procesu dojde k následujícím změnám: - změna statutárního orgánu - změna kontaktních osob - změna právní subjektivity - zahájení správních, daňových či jiných řízení vztahující se k osobě příjemce či k realizaci projektu Informujte o této skutečnosti bezprostředně odbor evropských fondů emailem nebo dopisem.

37 37 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Doporučení při psaní projektů - nastavit si kvalitní zpracovatelský tým s dobrou znalostí problematiky strukturálních fondů a zejména podmínek 3.2 IOP - vycházet z opodstatněné a prokazatelné potřebnosti projektu pro cílovou skupinu - znát dobře své institucionální, personální a finanční možnosti - seznámit se s podmínkami předložení Žádosti, její strukturou a základními podmínkami realizace projektů, neopomenout dobu 5 leté udržitelnosti projektu - umět odhadnout časovou náročnost jednotlivých aktivit projektu a provázat je do vzájemné synergie, kvalitní nastavení harmonogramu - nastavit si víceúrovňové kontrolní systémy - dbát na kvalitu zpracování Žádosti Benefit 7 a zejména přílohu Projektová dokumentace Konzultovat, konzultovat a řídit se pokyny uvedenými zejména v Příručce pro žadatele a příjemce.

38 38 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Nejčastější chyby při psaní projektů A Formální náležitosti Benefi 7 - obecné údaje a popisy - úzké nastavení termínů v harmonogramu, nízká časová rezerva v oblasti výběrových řízení - nedostatečně využívána kapacita polí pro psaní textu, zbytečné využívání nepovinných příloh - nesprávné použití etap a fází projektu - nedostatečně strukturovaný rozpočet s odkazem na přílohu - chybně vyplněné podklady pro ISPROFIN - nezajištění přístupu k Žádosti pro příjemce Neúplnost příloh - neúplnost příloh obsahujících vícero dokumentů - nekompletnost jednotlivých paré Žádosti,různorodost paré - neoznačení příloh a jejich neseřazení dle Seznamu příloh Neúplnost údajů na „balíku“ žádosti (chybí razítko či podpis žadatele)

39 39 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Nejčastější chyby při psaní projektů B Kvalita projektu -nedostatečné využívání Postupu pro vyplnění Benefit 7, nízké respektování požadavků poskytovatele dotace na obsahovou stránku projektu -nízká znalost hodnotících kritérií a nedostatečné přizpůsobení struktury a obsahu projektu hodnotícím kritériím -podcenění významu kvalitního realizačního týmu projektu -nedostatečně provedený průzkum trhu a stanovení cen neodpovídajících cenám v místě a čase obvyklým Chyby bývají způsobeny nedostatečnými konzultacemi.

40 40 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví 2. Blok  Základní podmínky realizace projektů - podmínky přidělení dotace - povinnost dodržování termínů realizace projektu - povinnost dodržování pravidel publicity - povinnost vedení odděleného účetnictví - povinnost archivace dokladů a dokumentů - povinnost dodržování pravidel zadávání zakázek  Kontroly projektů  Doporučení a nejčastější chyby při realizaci projektů a zadávání zakázek Zaměření semináře

41 41 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Podmínky přidělení dotace – podmínky umožňující zahájit realizaci projektu Dotace je přidělena na základě: - Registračního listu - Rozhodnutí k poskytnutí dotace/finančních prostředků Nedílnou součástí Rozhodnutí/Stanovení výdajů jsou Podmínky upravující základní povinnosti příjemce dotace (vzor Podmínek je uveden v příloze č. 3 PPŽP).

42 42 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Povinnost dodržování termínů realizace projektů  Zahájení realizace (datum stanovené v Žádosti, nejpozději do 12 měsíců od vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů)  Ukončení realizace (je stanoveno Rozhodnutím/Stanovením výdajů, z objektivních důvodů je příjemce může po předchozím schválení EF změnit)  Etapy projektu (příjemce je povinen dodržovat etapy projektu, které si nastavil v Žádosti, z objektivních důvodů je příjemce může po předchozím schválení EF změnit). Minimální doporučená délka etapy je 3. měsíce.

43 43 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví EU (Nařízení Komise č. 1828/2006)  vlajka EU  „Evropská unie“  „Evropský fond pro regionální rozvoj“  „Šance pro Váš rozvoj“  příp. název projektu vč. slova „projekt“ Program IOP  symbol Integrovaného operačního programu MZd  symbol MZd 6-7 náležitostí Povinnost dodržování pravidel publicity Vymezeno v nařízení komise č. 1828/2006 a PPŽP Podrobné informace jsou uvedeny v Příloze PPŽP č. 6 Manuál publicity Kombinace symbolů a hesel jsou ke stažení na stránkách www.mzcr.czwww.mzcr.cz

44 44 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Povinnost vedení odděleného účetnictví  Oddělená účetní evidence nebo odpovídající účetní kód  Soulad se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví Povinnost archivace dokladů a dokumentů  Doba minimálně 10 let od finančního ukončení projektu  Doba minimálně tří let od ukončení programu, tj. do roku 2021 Povinnost udržitelnosti  Povinnost udržitelnosti výstupů projektu je stanovena na dobu 5-ti let od ukončení realizace projektu Oznamovací povinnost  Změny s vlivem na Rozhodnutí/Stanovení výdajů OSS a Podmínky  Změny v projektu

45 45 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Kontroly projektů Časové hledisko  Ex-ante – před zahájením realizace projektu  Interim – v průběhu realizace projektu  Ex-post – po dobu pěti let od ukončení projektu Hledisko charakteru a zaměření projektu  Administrativní kontrola – kontrola dokladů předložených příjemcem dotace/finančních prostředků (kontrola monitorovací zprávy, žádosti o platbu)  Veřejnosprávní kontrola – kontrola na místě  Monitorovací návštěva – konzultační návštěva v místě fyzické realizace projektu případně v sídle žadatele/příjemce Schvalování zadávacích podmínek EF

46 46 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Zakázky financované z evropských fondů v rámci IOP  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zakázky malého rozsahu § 6, podlimitní zakázky a zakázky nadlimitní – výběr odpovídajícího zadávacího řízení)  Příručka pro příjemce a žadatele část E (implementace Usnesení Vlády ČR č. 48/2009) vymezuje pravidla také pro zakázky malého rozsahu

47 47 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Obecné principy při zadávání zakázek Transparentnost – jednoznačnost, prokazatelnost Proporcionalita – zohledněna v ZVZ, PPŽP Vzájemné uznávání osvědčení Rovný přístup a zákaz diskriminace Specifikace pořizovaných dodávek či služeb nesmí zvýhodňovat určité dodavatele nad ostatními => obecná specifikace pořizovaných zařízení, popř. účel, ke kterému mají sloužit

48 48 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Schvalování zadávacích podmínek EF Kontrola zadávacích podmínek před zahájením výběrového řízení u všech zakázek nad 500 tis. Kč → stanovisko EF (pokud připomínky EF → příjemce zapracuje → nové stanovisko) Schvalování návrhu smlouvy → stanovisko EF Schvalování uzavřené smlouvy smlouvy → stanovisko EF Kontrola průběhu výběrových řízení

49 49 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Nejčastější chyby při zadávání zakázek  nedodržení pravidel publicity (nesprávná barevná varianta log, nedodržení ochranné zóny)  neuvedení informace o spolufinancování projektu EU z ERDF  neuvedení maximální cenové hranice zadávacího řízení  nejasný způsob hodnocení, nevhodná hodnotící kritéria  příliš vysoké nároky na kvalifikaci uchazečů (neopodstatněné předmětem zakázky, často formální, které znamenají zatížení uchazečů a riziko „nedokonalých“ nabídek)

50 50 IOP – 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví Nejčastější chyby při zadávání zakázek  nejasné vymezení předmětu (zejm. management)  nejasné stanovení požadavků na zpracování nabídek (zadavatel při hodnocení nenachází informace, které jsou pro něj důležité)  formální požadavky na nabídky na úkor požadavků na obsah  opomenutí důležitých požadavků na technickou úroveň zdravotnických přístrojů, technologií  nízká kvalita návrhů smluv či obchodních podmínek v ZD (doporučení: návrh smlouvy či podrobné požadavky na obsah smlouvy stanovit jako součást zadávací dokumentace)

51 51 Děkuji za pozornost! Odbor evropských fondů Mgr. Michael Kuna, ředitel odboru Oddělení projektového řízení Ing. Petra Živcová, vedoucí oddělení Kontakty: www.mzcr.czwww.mzcr.cz


Stáhnout ppt "Tento Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Seminář Řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google