Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulatý stůl k Dlouhodobému programu ČSSD téma: Kvalita života a udržitelný rozvoj Zdravé životní prostředí (složková ochrana) JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulatý stůl k Dlouhodobému programu ČSSD téma: Kvalita života a udržitelný rozvoj Zdravé životní prostředí (složková ochrana) JUDr. Ing. Petr Petržílek,"— Transkript prezentace:

1 Kulatý stůl k Dlouhodobému programu ČSSD téma: Kvalita života a udržitelný rozvoj Zdravé životní prostředí (složková ochrana) JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Masarykova demokratická akademie Lidový dům, Steinerův sál 22.9. 2015

2 OVZDUŠÍ A KLIMA 2 Masarykova demokratická akademie Lidový dům, Steinerův sál 22.9. 2015 Ovzduší: -ČR neplní evropské hygienické a imisní limity => infringement -Zvětšila se plocha oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší z 3% na cca 4,5% -Znečisťující látky nadlimitně rostou i v malých obcích => sociální problém -Obyvatelstvo je vystaveno nadlimitním koncentracím PM 10 (cca18%), BaP a NO 2 (cca 36%), ozón (cca 23%) => celková úmrtnost vzrostla o 2%, roste nemocnost zejména dětí => ČR se vystavuje žalobám ze strany lidí ÚKOL pro ČSSD: zajistit plnění limitů Klima: -Pravděpodobnost výskytu suchých měsíců vzrostla o více než 15% a extrémně suchých měsíců o více než 5% => extrémní hospodářské ztráty -Emise skleníkových plynů rostou, i když v EU je trend zcela opačný -Stát hodlá redukovat tyto emise jen o 17%, přestože Pačesova komise vidí potenciál ČR mezi 60-80% ÚKOL pro ČSSD: Přijmout zákon o mechanizmech snižování emisí skleníkových plynů v průměru o 2% ročně (vláda projedná ještě letos), zajistit financování adaptačních (z rozpočtů Podniků povodí, Lesů ČR, PGRLF a SZIF) a mitigačních opatření (úspory, OZE …)

3 Půda, příroda a krajina 22. září 20163 Masarykova demokratická akademie Lidový dům, Steinerův sál 22.9. 2015 Půda: -Kvalitativní ukazatele: cca 50% ZPF je ohroženo erozí, dochází k nadměrné aplikaci hnojiv => špatná dotační politika -Kvantitativní ukazatele: zrychluje se trend záboru výměry ZPF (cca 5000 ha ročně) => nástroje územního plánování, EIA a IPPC jsou neúčinné ÚKOL pro ČSSD: poskytnutí přímých dotací podmínit realizací agro-envi opatření (remízky, meze, příkopy) a poskytnutí investičních dotací přechodem na organické nebo precizní hospodaření; zavést envi-povolení na místo ÚR, EIA a IPPC (předpokládá to i změnu kompetencí), omezení záborů půdy vyšší bonity Příroda a krajina: -Dle SP se snižuje průchodnost krajiny a zvyšuje se její fragmentace -Ohroženo, resp. na ústupu je více jak ½ druhů ÚKOL pro ČSSD: rozšířit ZCHÚ (např. Doksy, Kokořínsko, Brdy Doupovské hory), dotvořit ÚSES i jinak než přes úpd, např. legislativně, a zajistit efektivní vymáhání ekologické újmy díky spornému řízení formou přímé či náhradní naturální restituce (dosud se nerealizuje zásada znečišťovatel, ať platí)

4 Lesy, vodní a odpadové hospodářství 22. září 20164 Masarykova demokratická akademie Lidový dům, Steinerův sál 22.9. 2015 Lesy: - ČR patří mezi státy EU s nejvyšší mírou defoliace => lesy nejsou odolné ÚKOL pro ČSSD: v Lesích ČR přejít na FSC hospodaření (zejm. za účelem vyšší druhové a věkové diverzity) a zvýšit podíl lesů zvláštního určení. Voda: -Není možné dosáhnout imisních standardů přípustného znečištění povrchových vod do r. 2015 => infringement -Je ohroženo plnění směrnice o čištění městských odpadních vod => infringement -Vodné a stočné roste ačkoliv se spotřeba vody snižuje => sociální problémy ÚKOL pro ČSSD: povinnost zajistit financování plnění směrnic musí být převedena z obcí na stát; zřídit národního síťového regulátora, zajistit levný standard spotřeby vody regulací provozovatelů VaK; podporovat obnovu a vznik nových rybníků, malých nádrží, vsakovacích pásů, hrazení bystřin, meandrů apod. Odpady: - Nelze zajistit snížení ukládání BRKO na skládky do 2020 na 35% (skládkování přes 90% celkového odstraňování odpadů) => infringement, vyšší zatížení občanů poplatky ÚKOL pro ČSSD: zvýhodnit třídění odpadu a zajistit dobudování kapacit pro materiálové a energetické využití v souladu s hierarchií nakládání s odpady.

5 Horizontální ochrana ŽP 22. září 20165 Nový zákon o životním prostředí ÚKOL pro ČSSD: -Legislativní zakotvení principů“: udržitelného rozvoje, předběžné opatrnosti, ochrany ŽP jako veřejného zájmu, znečišťovatel platí atd. -Zkrácení povolovacích procesů prostřednictvím environmentálního povolování – propojení EIA, IPPC a územního řízení -Zřízení Správního tribunálu jakožto odvolacího orgánu ve správních řízeních -Zakotvení právní subjektivity ŽP a zřízení krajských Agentur ŽP s aktivní legitimací zastupovat zájmy ŽP ve sporných řízení -Vymáhání ekologické újmy formou přímé či náhradní naturální restituce s využitím metod oceňování ztrát na ŽP Čistý ekonomický blahobyt ÚKOL pro ČSSD: -Podpora lokální ekonomiky: participativní ekonomika, doplňkové měny, podpora netržní práce, ekologické infrastrukturní investice, podpora OZE -Ekonomickou úspěšnost nehodnotit jen podle HDP, nýbrž dle agregátního ukazatele, např. míry čistého ekologického blahobytu NEW zahrnujícího vedle HDP, vyčíslení nerealizovaných investic do ŽP a veřejných služeb (aby byly splněny ukazatele UR), hodnotu služeb a statků generovaných netržní prací Masarykova demokratická akademie Lidový dům, Steinerův sál 22.9. 2015

6 DĚKUJI ZA POZORNOST WWW.PETRZILEK.CZ 6 Masarykova demokratická akademie Lidový dům, Steinerův sál 22.9. 2015 Kontaktní adresy pro zasílání komentářů a připomínek: debata@masarykovaakademie.cz


Stáhnout ppt "Kulatý stůl k Dlouhodobému programu ČSSD téma: Kvalita života a udržitelný rozvoj Zdravé životní prostředí (složková ochrana) JUDr. Ing. Petr Petržílek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google