Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení por. Mgr. Barbora Pálková Školení zpracovatelů PKP 25. 11. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení por. Mgr. Barbora Pálková Školení zpracovatelů PKP 25. 11. 2015."— Transkript prezentace:

1 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení por. Mgr. Barbora Pálková Školení zpracovatelů PKP 25. 11. 2015

2 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Základní právní předpisy ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy Metodika zpracování plánů krizové připravenostiMetodika zpracování plánů krizové připravenosti  kompletní přehled právních předpisů zdezde

3 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úvod do krizového řízení

4 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Základní pojmy krizové řízení –souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury Krizový plán hl. m. Prahy –je souhrnný plánovací dokument, kterým orgány krizového řízení hl. m. Prahy plánují ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy řešení pro případ vzniku krizových situací na území hl. m. Prahy krizové opatření –organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práva a povinností osob krizová situace ‒ MU dle zákona o IZS, narušení KI nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen krizový stav ‒ dochází k záměně významu krizová situace a krizový stav (krizová situace nastává – krizový stav se vyhlašuje) mimořádná událost ‒ škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověk, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

5 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Systém krizového řízení gestorem v oblasti KŘ je Ministerstvo vnitra ČR orgány krizového řízení (OKŘ) –vláda –ministerstva a jiné ústřední správní úřady –Česká národní banka –orgány kraje a další orgány s působností na území kraje krajská ředitelství PČR HZS krajů –orgány MČ určené Statutem hl. m. Prahy  bezpečnostní rada – poradní orgán zřizovatele pro přípravu na KS  Bezpečnostní rada státu  krizový štáb – pracovní orgán zřizovatele pro řešení KS  Ústřední krizový štáb orgány moci zákonodárné orgány moci výkonné orgány moci soudní ozbrojené síly ČR bezpečnostní sbory záchranné sbory záchranné služby havarijní služby obyvatelstvo

6 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Krizové stavy a jejich vyhlašování Krizový stavPrávní předpisVyhlašujeRozsahDoba trváníDůvod Stav nebezpečí (SN) z. č. 240/2000 Sb. krizový zákon Hejtman / primátor hl. m. Prahy  Věstník právních předpisů kraje Celé území kraje či jeho část. Max. 30 dnů (se souhlasem Vlády České republiky lze prodloužit) „Jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.“ (§ 3 z. č. 240/2000 Sb., krizový zákon) Nouzový stav (NS) ÚZ. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky Vláda České republiky  Věstník vlády Celé území ČR či její část. Max. 30 dnů (se souhlasem Poslanecké sněmovny lze prodloužit) „v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.“ (čl. 5 ÚZ č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky) Stav ohrožení státu (SOS) čl. 7. ÚZ. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky Parlament České republiky na návrh Vlády České republiky  Sbírka zákonů Celé území ČR či její část. Do odvolání „je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.“ (čl. 7 ÚZ č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky Válečný stav (VS) ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 Parlament České republiky  Sbírka zákonů Celé území ČR.Do odvolání „je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.“ (čl. 43. ÚZ č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky)

7 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hospodářská opatření pro krizové stavy HOPKS –organizační, materiální nebo finanční opatření přijímaná správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky nezbytná dodávka (ND) –dodávka výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů mobilizační dodávka (MD) –ND pro podporu ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů uskutečňovaná po vyhlášení SOS a VS určení HOPKS: –k uspokojení základních životních potřeb FO na území ČR –pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb a zdravotnické záchranné služby –pro podporu výkonu státní správy

8 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Systém HOPKS systém nouzového hospodářství –klíčovým pojmem nezbytná dodávka –krajský úřad a obecní úřad ORP zpracuje plán nezbytných dodávek systém hospodářské mobilizace –klíčovým pojmem mobilizační dodávka –objednatel MD zpracuje plán hospodářské mobilizace –dodavatel MD zpracuje plán opatření hospodářské mobilizace –zvláštní postavení: subjekt hospodářské mobilizace použití státních hmotných rezerv –hmotné rezervy –mobilizační rezervy –pohotovostní zásoby –zásoby pro humanitární pomoc výstavba a údržba infrastruktury regulační opatření –slouží k usměrnění spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a energií

9 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Kritická infrastruktura I. kritická infrastruktura –prvek KI nebo systém prvků KI, narušení jehož funkce by mělo vážný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu evropská KI –kritická infrastruktura na území ČR, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát EU prvek KI –zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určená podle průřezových a odvětvových kritérií ochrana KI –opatření zaměřená na snížení rizika narušení funkce prvku kritické infrastruktury subjekt KI –provozovatel prvku KI

10 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Kritická infrastruktura II. průřezová kritéria hledisko obětí: –více než 250 mrtvých nebo více než 2.500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 h, hledisko ekonomického dopadu: –hospodářská ztráta státu vyšší než 0,5 % HDP, nebo hledisko dopadu na veřejnost: –rozsáhlé omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob odvětvová kritéria energetika (elektřina, zemní plyn, ropa, teplo) vodní hospodářství potravinářství a zemědělství (rostlinná, živočišná a potravinářská výroba) zdravotnictví doprava (silniční, železniční, letecká, vnitrozemská vodní) komunikační a informační systémy (pevná a mobilní síť, rozhlasové a televizní vysílání, satelitní komunikace, poštovní služby, informační systémy, kybernetická bezp.) finanční trh a měna nouzové služby (IZS, radiační monitorování, předpovědní, varovná a hlásná služba) veřejná správa (veřejné finance, sociální ochrana a zaměstnanost, ostatní státní správa, zpravodajské služby)

11 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Analýza ohrožení I. riziko –možnost, že s určitou pravděpodobnostní vznikne událost, kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí; riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby hrozba –jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy a hodnoty chráněné státem analýza ohrožení –identifikace hrozeb a z nich vyplývajících rizik na daném území s ohledem na život a zdraví obyvatelstva, majetek, životní prostředí, zajištění základních životních potřeb a dalších faktorů ohrožující bezpečnost v území základní metody analýzy rizika –kvalitativní identifikace zdrojů rizika, analýza příčin a následků a jejich kauzálních souvislostí –kvantitativní určení pravděpodobnosti a hodnocení následků Analýza ohrožení zpracovaná v rámci Krizového plánu hl. m. Prahy vychází z metody „Mapování rizik“, vyvinuté Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, a je upravena pro specifické podmínky hl. m. Prahy.

12 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Analýza ohrožení II.

13 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Analýza ohrožení území HMP

14 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Grafické znázornění MR MČ 6400 5000 3700

15 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Obsah Krizového plánu hl. m. Prahy základní část –charakteristika organizace krizového řízení –přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení –přehled PO a PFO, které zajišťují plnění opatření vyplývající z KP HMP operativní část –přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení –plán nezbytných dodávek –způsob plnění regulačních opatření –přehled spojení –rozpracování typových plánů na postupy řešení konkrétních druhů hrozících KS –přehled plánů zpracovávaných dle zvláštních právních předpisů pomocná část –přehled právních předpisů využitelných při přípravě a řešení KS –zásady manipulace s KP HMP –geografické podklady –další dokumenty související s připraveností na KS a jejich řešením

16 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Plán krizové připravenosti

17 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Účel zpracování plánu krizové připravenosti (PKP) plánovací dokument PO nebo PFO, která zajišťuje plnění opatření vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy nástroj k zajištění připravenosti zpracovatele na: –plnění opatření vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy –krizové situace, které mohou ohrozit plnění těchto opatření 3 části: –základní stanoví výchozí předpoklady pro zpracování plánu –operativní rozpracovává základní část do konkrétních postupů –pomocná strukturu a obsah PKP stanoví NV č. 462/2000 Sb. za účelem jednotného postupu při zpracovávání PKP byla MV-GŘ HZS ČR vydána Metodika zpracování PKP

18 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Práva a povinnosti PO a PFO I. zpracovat PKP za předpokladu zařazení do KP HMP na vyžádání poskytnout HZS HMP údaje a součinnost dle krizového zákona (§ 15 odst. 3, § 15a) poskytnout věcnou pomoc plnit úkoly OKŘ za krizového stavu projednat s HZS HMP: –zaměření a rozsah PKP –podíl a rozsah spolupráce s dalšími subjekty na zpracování PKP a způsob jejího zajištění –termíny pro průběžnou kontrolu prací, závěrečný termín zpracování PKP –způsob manipulace s PKP

19 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Práva a povinnosti PO a PFO II. pokud PO nebo PFO nezpracuje plán krizové připravenosti (§ 34a krizového zákona) dopouští se tím správního deliktu, za který lze uložit pokutu do výše 3.000.000 Kč výhody zařazení do KP HMP –možnost využít přednostního zásobování za krizového stavu a ochrany objektů po projednání s OKŘ –připravenost na řešení krizových situací (při zpracování PKP organizace odhalí jak své přednosti, tak i rezervy) územní správní úřady zpracovávají PKP na základě § 24c krizového zákona

20 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Základní část PKP I. Vymezení předmětu činnosti zpracovatele a úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování PKP identifikace a zaměření činnosti zpracovatele PKP přehled úkolů a opatření vycházející z Krizového plánu hl. m. Prahy –viz. kap. A.3 KP HMP –opatření součástí dopisu zaslaném HZS HMP v září roku 2015 (HSAA-5-(85 – 139)/2015)

21 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Základní část PKP II. Charakteristika krizového řízení vymezení organizační části zpracovatele podílející se na přípravě na krizové situace a jejich řešení –ve většině případů si PO / PFO zřídí svůj krizový štáb způsob povolání členů krizového štábu a materiální zabezpečení štábu vazby na ostatní orgány krizového řízení –Krizový štáb hl. m. Prahy –Štáb HZS hl. m. Prahy –krizové štáby dalších OKŘ či PO/PFO, se kterými zpracovatel komunikuje

22 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Základní část PKP III. Přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný dopad na činnost zpracovatele podkladem pro zpracování analýzy ohrožení pro PKP, kterou poskytne na vyžádání HZS hl. m. Prahy, je: –analýza ohrožení NCHL –analýza ohrožení území hl. m. Prahy za zpracování analýzy pro PKP je zodpovědný jeho zpracovatel analýza ohrožení území hl. m. Prahy počítá s hrozbami vyžadující vyhlášení třetího či zvláštního stupně poplachu IZS nebo vyhlášení krizového stavu – tzn., že nemusí obsahovat hrozby, které jsou významné pro konkrétní subjekt (např. požár)

23 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Operativní část PKP I. Přehled opatření vyplývající z KP HMP a způsob zajištění jejich provedení vymezení konkrétních postupů realizace úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování PKP definování předpokládaných požadavků na síly a prostředky pro realizaci úkolů a opatření Způsob zabezpečení akceschopnosti zpracovatele pro zajištění provedení krizových opatření a ochrany činnosti zpracovatele způsob zajištění sil a prostředků zpracovatele a určení odpovědnosti za konkrétní úkoly způsob ochrany organizace a zabezpečení komunikace za KS

24 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Operativní část PKP II. Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení definování plánovaných opatření v působnosti PO/PFO realizovaných za účelem řešení krizové situace konkrétní postupy řešení hrozeb vyplývající z analýzy ohrožení, které by mohly způsobit ohrožení plnění úkolů a opatření vyplývající z Krizového plánu hl. m. Prahy Plán opatření hospodářské mobilizace u dodavatelů MD pokud je zpracovatel PKP rovněž zpracovatelem plánu opatření hospodářské mobilizace, uvede tuto skutečnost (a odkaz na plán) do této kapitoly

25 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Operativní část III. Přehled spojení na příslušné orgány KŘ lze pojmout jako souhrnný plán spojení PKP (pokud má organizace zpracován plán spojení v jiné dokumentaci, lze se na něj odkázat) Krizový štáb hl. m. Prahy –OS KŠ HMP: 222 022 200, os.ks@praha.eu –Call centrum: 800 100 991 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy –KOPIS: 950 850 101-6, opis@aak.izscr.cz –Štáb HZS HMP: 950 811 018, 950 811 550, stab@aak.izscr.cz

26 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Operativní část PKP IV. Přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení KS seznam dalších plánovacích dokumentů, které je možno využít pro řešení krizové situace, která může ohrozit plnění úkolů a opatření plány zpracovávané pouze na základě právního předpisů (ostatní viz pomocná část) v přehledu se uvede zpracovatel a místo uložení těchto plánů např. požární evakuační plán, povodňový plán, traumatologický plán, DZP, pandemický plán,…

27 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Pomocná část PKP I. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na MU nebo KS a jejich řešení viz úvodní snímek prezentace či www.hzscr.cz „oborové“ právní předpisy Přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem zpracování PKP přehled smluv a dokumentů, uzavřených k zajištění provedení úkolů a opatření, které byly důvodem zpracování PKP zejména za účelem poskytnutí pomoci, spolupráce nebo dodávky služby např. smlouva s Magistrátem hl. m. Prahy, dodavatelem energií, ostrahou objektů, apod.

28 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Pomocná část PKP II. Zásady manipulace s PKP místo uložení PKP způsob aktualizace –souhrnná aktualizace ve čtyřletých cyklech (písemná i elektronická verze) –průběžná dle potřeby (zpravidla elektronická verze) odpovědnost za zpracování stanovení pravidel manipulace s PKP –oprávnění nakládat s PKP –počet kopií a komu jsou určeny –využití označení zvláštní skutečnost, případně jiné zvláštní formy nakládání s PKP ZS jsou údaje z oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k znemožnění nebo omezení činnosti orgánu krizového řízení, ohrožení života a zdraví osob, majetku, životního prostředí nebo podnikatelského zájmu PO/PFO, pokud tyto údaje nejsou utajovanými informacemi

29 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Pomocná část PKP III. Geografické podklady mapové podklady, podniková schémata, apod. odkazy na internetové mapové podklady, GIS užitečné informace o území hl. m. Prahy jsou dostupné na http://www.geoportalpraha.cz http://www.geoportalpraha.cz Další dokumenty související s připraveností na MU/KS a jejich řešením interní dokumenty, např.: –organizační řád, –provozní řád, –vnitřní havarijní řád –Business Continuity Plan,…

30 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení PKP vs. PKP subjektu KI plán krizové připravenosti a plán krizové připravenosti subjektu KI jsou dva odlišné dokumenty PKP je zpracováván na základě § 29 krizového zákona u PO a PFO a § 24c krizového zákona u územních správních úřadů PKP subjektu KI je zpracováván na základě § 29a krizového zákona (účel viz § 29b krizového zákona) v případě, že subjekt KI je zároveň právnická nebo podnikající fyzická osoba může plán krizové připravenosti subjektu KI a plán krizové připravenosti sloučit do jednoho dokumentu –takto zpracovaný dokument musí obsahovat náležitosti obou plánů plán krizové připravenosti subjektu KI není plánu krizové připravenosti nadřazen

31 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Kontrolní činnost Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy provádí kontrolní činnost u právnických a podnikajících fyzických osob, které zpracovávají PKP na základě § 33 odst. 3 krizového zákona v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění seznam kontrolovaných subjektů je uveden v plánu kontrol zpracovatelů plánů krizové připravenosti pro příslušný rok, jehož návrh projednává Bezpečnostní rada hl. m. Prahy ve 2. polovině roku 2016 bude provedena kontrola u celkem 6 zpracovatelů dotčeným PO a PFO / územním správním úřadům bude doručeno oznámení o kontrole v dostatečném předstihu

32 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení IMZ rok 2015 HS – Modřany, Generála Šišky, 09:00 Fakultní nemocnice –17. 2. 2016 –18. 5. 2016 –25. 8. 2016 –24. 11. 2016 „Malé“ nemocnice a vysoce specializovaná zařízení –24. 2. 2016 –15. 6. 2016

33 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Děkuji za pozornost  950 811 564, 778 547 803  barbora.palkova@hzspraha.cz


Stáhnout ppt "Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení por. Mgr. Barbora Pálková Školení zpracovatelů PKP 25. 11. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google