Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katastr nemovitostí (od 1.1.2014 veřejný seznam).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katastr nemovitostí (od 1.1.2014 veřejný seznam)."— Transkript prezentace:

1 Katastr nemovitostí (od 1.1.2014 veřejný seznam)

2 Předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu Pokyny ČÚZK č.44,45 Jednací řád katastrálních úřadů -1.7.2014 Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech (evidence nemovitostí)

3 Změny v předpisech od 1.1.2014 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. Nová vyhláška ke katastrálnímu zákonu - ze dne 1.11.2013,č. 357/2013Sb. Nová vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí - ze dne 1.11.2013, č.358/2013 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu č.359/2013 Sb.

4 Definice katastr nemovitostí Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis, jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr je ucelený, průběžně aktualizovaný, počítačově ovládaný informační systém o nemovitostech a tvoří jeden ze základních systémů veřejné správy v České republice.

5 Katastr je zdrojem informací k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným výše

6 Orgány Český úřad zeměměřičský a katastrální Zeměměřičský úřad Zeměměřičské a katastrální inspektoráty Katastrální úřady (katastrální pracoviště)

7 Činnost katastru nemovitostí Zápisy práv k nemovitostem Zápis jiných údajů Revize katastru Oprava chyb v katastrálním operátu Poskytování údajů z katastru Ověřování opisů nebo kopií listin Zabezpečování obnovy katastrálního operátu Porovnávání a přejímání údajů z katastru nemovitostí a evidence obyvatel

8 Revize katastru zajišťování souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu

9 Oprava chyb v katastrálním operátu Katastrální úřad opraví na písemnou žádost vlastníka nebo jiného oprávněného, popř. bez žádosti chybné údaje katastru, které vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem.

10 Poskytování údajů z katastru ústní informace výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru dálkový přístup bezúplatný dálkový přístup na technických nosičích dat kopie katastrální mapy srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru

11 Zabezpečování obnovy katastrálního operátu Novým mapováním Přepracováním (digitalizace) Na podkladě výsledků pozemkových úprav

12 Porovnávání a přejímání údajů z katastru nemovitostí a evidence obyvatel Prvotní porovnání a přejímání základních identifikačních údajů Průběžné porovnávání a přejímání základních identifikačních údajů (při zápisu fyzické osoby do katastru nemovitostí jako vlastníka nebo jiného oprávněného)

13 Katastrální zákon – ze dne 8. srpna 2013 § 1 – veřejný seznam (§ 3064) – k čemu slouží informace z KN § 2 – vymezení pojmů (pozemek, parcela) hranice stanovená regulačním plánem nebo hranice stanovená územním rozhodnutím, územním souhlasem hranice rozsahu práva stavby budova – nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí stavební parcela – pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří geometrický plán – technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací

14 drobná stavba – stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m 2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výška 5m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla Pozn.: hranice rozsahu věcného břemene není předmětem zákresu jako hranice v mapě (ve zvláštní vrstvě digitální mapy) nově v zákoně upraven pojem geometrického plánu (dříve jen ve vyhlášce) * hranici stanovenou regul. plánem,úz. rozhodnutím..lze zapsat na základě geom.plánu a potvrzení stav.úřadu

15 § 3 – předmět evidence a)pozemky v podobě parcel b)budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby c)budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejedná se o drobné stavby d)jednotky, vymezené podle občanského zákoníku (89/2012 Sb.) e)jednotky, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. f)právo stavby g)nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis (vodní díla)

16 stavba součástí pozemku není zobrazována na LV jako samostatný předmět evidence není na dalších tiskových výstupech z ISKN Postup: automatizovaně uživatelsky

17 § 98 kat. V rozestavěné budovy zapsané do katastru podle právních předpisů účinných do 31.12.2013, které nejsou součástí pozemku, se evidují podle dosavadních právních předpisů do doby jejich dokončení pro rozestavěné budovy zapsané do katastru do 31.12.2013, které jsou součástí pozemku, se budou používat ustanovení obdobně jako u staveb dokončených (§ 10,§ 11 kat. V) / rozdíl mezi rozestavěnou stavbou popsanou v §27 z.č.344/1992 Sb./

18 Bytové/nebytové jednotky 3 druhy jednotek: v budově na cizím pozemku v budově s právem stavby v budově na vlastním pozemku Typ a způsob využití jednotek se mění podle přílohy č. 5, 6 nové katastrální vyhlášky. Příloha č. 5 kat. V Typy jednotek – jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů – jednotka vymezená podle občanského zákoníku

19 Příloha č. 6 kat. V Způsob využití jednotky – byt – ateliér – garáž – dílna nebo provozovna – jiný nebytový prostor – rozestavěná jednotka – skupina bytů – skupina nebytových prostorů – skupina bytů a nebytových prostorů Pokyny č.44 Upozornění – k evidenci na LV u jednotky vymezené podle NOZ bude uváděn spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitostí v bytovém spoluvlastnictví u jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů bude uváděn podíl na společných částech domu a pozemku (Podle NOZ je podíl na společných částech domu součástí jednotky, pozemek pod budovou bude spojen s budovou.) na LV dle NOZ se budou objevovat zápisy skupiny bytů, skupiny nebytových prostorů

20 Právo stavby existence práva stavby samostatně jako stavba, která není součástí pozemku – nemovitost právo stavby – stavba nestojí (pouze právo postavit budovu) právo stavby – stavba stojí nebo bude postavena Řešeno: pouze právo stavby k pozemku, na kterém již stojí jedna stavba právo stavby pro dočasnou stavbu Pozn.: dočasná stavba po uplynutí doby se nestane součástí pozemku právo stavby na vlastním pozemku

21 § 12 kat. V – právo stavby Co se eviduje? a)příslušnost do katastrálního území b)číslo LV c)účel práva stavby d)údaj o parcele, ke které je právo stavby zřízeno e)údaje o budově, která je součástí práva stavby a která je hlavní stavbou na pozemku f)údaje o jednotkách g)poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno h)typ a způsob ochrany nemovitosti i)údaje o právech j)upozornění týkající se práva stavby

22 Poznámky k NOZ spojené s definicí nemovité věci § 498 pozemky a věcná práva k nim podzemní stavby se samostatným účelovým určením (metro, podzemní garáže, vinné sklepy atd.) a věcná práva k nim práva, která za nemovité věci prohlásí zákon = právo stavby stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze- li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, bude i tato věc nemovití (ložiska vyhrazeného nerostu, jeskyně, vodní dílo, bude- li zákonem stanoveno, že vodní dílo není součástí pozemku) /Podzemní stavba s účelem odlišným od účelu pozemku nebo stavby na něm zřízené/ § 506 součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek

23 §1159 jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné jednotka je věc nemovitá § 1242 právo stavby je věc nemovitá stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech První řešené problémy-zápis budovy,která je součástí distribuční soustavy/inženýrské sítě/ a plocha pod budovou má menší výměru než 16 m2- př. 4 kat.V.-kód 16-stavba technického vybavení-stavba, která je součástí sítě technického vybavení

24 § 4 – obsah katastru 1) a)geometrické určení a polohové určení nemovitosti a katastrálních území b)druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách,… c)cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru d)u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu e)údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a oprávněných z jiného práva, které se zapisuje do katastru f)upozornění týkající se nemovitosti … g)úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám a dohoda spoluvlastníků / § 1138 NOZ jako veřejná listina/ h)údaje o bodech podrobných polohových bodových polí i)místní a pomístní názvosloví

25 2) O fyzické osobě se do katastru zapisuje jméno (jména), příjmení rodné číslo, datum narození adresa místa trvalého pobytu a nemá-li ji, adresa bydliště § 40 odst. 3 vyhl. - u cizinců průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu občana EU na území ČR Pozn.: neprošlo místo narození číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu O právnické osobě se do katastru zapisuje Název nebo obchodní firma,IČ, je-li přiděleno, sídlo /jak u cizích firem?/

26 Poznámka k NOZ spojená s cenou § 2080 kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení § 2129 kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek výměru určenou v kupní smlouvě nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny jen, bylo-li toto ujednáno

27 § 21 odst. 1 kat. V – upozornění na: a)probíhající obnovu katastrálního operátu b)probíhající řízení o opravě chyby v katastru nebo řízení o námitce c)výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení d)podanou žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad e)související list vlastnictví f)spornou hranici mezi pozemky g)podanou žalobu o určení hranice mezi pozemky h)závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva i)další skutečnosti, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost … KÚ provádí zápis upozornění : z úřední povinnosti – ad a), b), c), e) v příslušném řízení z úřední povinnosti dle zjištění při obnově, dle geometrického plánu pro doplnění pozemku vedeného ve ZE do katastru, je-li takto vyjádřeno v plánu příslušnou mapovou značkou – ad f) na základě návrhu – ad d), g), h) Upozornění - bude evidováno v části D-LV.

28 Plomba – není upozorněním § 2 odst. 1 písm. g) kat. V pro účely této vyhlášky se rozumí plombou informace u nemovitosti, že práva k ní jsou dotčena změnou informace o plombě bude vyznačena v části D-LV (§ 23 kat. V) Ad g) úplné znění prohlášení a dohoda spoluvlastníků Řešeno: -Ukládání úplného prohlášení vlastníka učiněného podle zákona č. 72/1994 Sb. nebo jen podle NOZ? (zpoplatnění SP 500,- Kč)-netýká-li se změny údajů zapisovaných v katastru -Ukládání dohody spoluvlastníků /zpoplatnění SP 500,-Kč/ -A to záznamem !

29 § 6 – druhy zápisů Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem,záznamem nebo poznámkou vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva s povahou věcných práv a práva ujednaná jako věcná práva záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva poznámka je zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se nemovitostí, vlastníků a jiných oprávněných

30 § 7 – písemnosti, GP Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemnosti v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Pokud je listina vyhotovena v el.podobě,musí být též opatřena kvalifikovaným časovým razítkem. geometrický plán se považuje za součást listiny (spojení s listinou) (Listina i GP ve stejné podobě – zákon č. 257/2013 Sb., kterým se noveluje zákon č. 200/1994 Sb.)

31 § 8 – označování nemovitostí v listinách pozemek katastru pozemek ZE budova, která není součástí pozemku ani práva stavby – označením pozemku, na němž je postavena, č.p. nebo ev.č., příslušnost budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu k.ú., v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena budova, která není součástí pozemku ani práva stavby a č.p. ani ev.č. se jí nepřiděluje, je hlavní stavbou na pozemku a nejedná se o drobnou stavbu, označením pozemku, na němž je postavena, a způsobem užití /není uveden popis budovy na vlastním pozemku-vhodný popis jako pozemek,jehož součástí je budova …/

32 § 8 (pokračování) jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž je vymezena číslem jednotky a jejím pojmenováním /popis jednotky vymezené dle byt.zákona jako dosud/ rozestavěná jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž je vymezena, číslem jednotky a označením, že se jedná o rozestavěnou jednotku právo stavby označením pozemku, ke kterému je zřízeno nemovitost evidována v katastru podle jiného zákona označením pozemku, na kterém je postavena, a způsobem využití

33 § 9 – plombování, pořadí zápisů po podání návrhu na V, Z nebo jiné listiny bude nejpozději následující pracovní den vyznačeno v katastru, že práva jsou dotčena změnou (protokoly V, Z veřejné k nahlédnutí) pořadí zápisů práv do katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve kterém byl návrh na zápis doručen Řešeno: u každého vkladu, záznamu i poznámky by měl být uveden okamžik podání, a to s přesností na minuty – v údaji o listině Pozn.: v ISKN již dříve existovala kontrola na tzv. předcházení řízení se společnými plombovanými objekty Pozor-plomba se nevyznačuje k zápisu jiného údaje katastru,poznámky k osobě

34 § 10 právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému úřadu Řešeno: prezentace okamžiku u zápisů vkladem, záznamem a poznámky i u výmazů u veřejné listiny se uvádí datum právní moci /údaje jsou uvedeny ve vyrozumění o provedeném zápisu/

35 § 11 - § 18 – vklad Pozn.: vkladem jsou zapisována věcná práva, práva s povahou věcných práv a práva ujednána jako věcná práva. Vklad s účinky konstitutivními s účinky deklaratorními dle listin soukromých i veřejných (NOZ - § 565 - § 569)-/rozdíl mezi veřejnými listinami-§70 not.řádu/ Vklad jako nezbytný předpoklad pro ochranu vyplývající ze zásady materiální publicity („účinky vůči třetím osobám“).

36 Zásada materiální publicity je upravena v § 980 - § 986 NOZ má chránit nabyvatele práva k nemovitosti, pokud věcné právo nabyl za úplatu a v dobré víře od osoby zapsané v katastru nemovitostí dobrá víra – posuzuje se v době, kdy v právnímu ujednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak v době podání návrhu na zápis

37 § 11 - vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence a neexistence těchto práv: a)vlastnické právo b)právo stavby c)věcné břemeno d)zástavní právo e)budoucí zástavní právo f)podzástavní právo g)předkupní právo h)budoucí výměnek i)přídatné spoluvlastnictví j)správa svěřeneckého fondu k)výhrada vlastnického práva l)výhrada práva zpětné koupě m)výhrada zpětného prodeje n)zákaz zcizení nebo zatížení o)výhrada práva lepšího kupce p)ujednání o koupi na zkoušku q)nájem, požádá-li o to vlastníka nebo nájemce se souhlasem vlastníka r)pacht, požádá-li to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka s)vzdání se práva na náhradu škody na pozemku

38 Věcné břemeno upravuje § 1257 a násl. NOZ Služebnost vlastník věci musí ve prospěch jiného něco trpět (služebnost cesty …) nebo něčeho se zdržet (nepostaví zeď …) jde o pasivní výkon práva pro jinou osobu výkon negativní Reálné břemeno aktuální vlastník věci má aktivně oprávněné osobě něco dávat, něco má konat Výměnek § 2707, 2708 NOZ – obvykle obsahuje služebnost i reálné břemeno – povinný se zaváže ke služebnosti bytu a zaváže se plnit i nějaké služby Pozn.: další k údajům o věcném břemeni viz § 16 katastrální vyhlášky

39 Upozornění 1) vkladem bude prováděn zápis vzniku, změny i zániku práva např.: dle usnesení o dědictví dle rozhodnutí soudu dle rozhodnutí finančního úřadu exekutorské zástavní právo soudcovské zástavní právo předkupní právo dle § 101 stavebního zákona = návrh podá osoba oprávněná z předkupního práva zánik společného jmění manželů (SJ) po uplynutí 3 let od zániku manželství výmaz VB dosmrtného užívání výmaz zástavního práva zápis budovy dočasné, na cizím pozemku

40 § 12, § 13 vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení § 13 – definice účastníka řízení účastníkem vkladového řízení je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje Pozn.: účastníkem řízení v případě rozhodnutí soudu není soud,u dědictví není notář, u exekutorského zástavního práva není exekutor,dražebník… -má vliv na procesní postupy při řízení,případně je rozhodující k podání návrhu na vklad

41 § 14 – náležitosti návrhu na vklad stanovený formulář elektronicky čitelný identifikační doklad (sdělí navrhovatel, pokud má přiděleno) vkladové řízení je zahájeno také tehdy, pokud katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se zapisuje vkladem (platné i pro notáře) – zahájení řízení z moci úřední bez návrhu Pozn.: doručování návrhů na vklad katastrálnímu úřadu podatelna poštovní přeprava elektronicky do DS Formulářová vyhláška ze dne 1.11.2013 staré návrhy na vklad lze použít do konce roku 2014, není-li navrhované některé z „nových práv“

42 Záznam příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy, majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.

43 Poznámka spornosti Není-li stav zapsaný v katastru v souladu se skutečným právním stavem, osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, se domáhá odstranění nesouladu, a prokáže- li, že své právo uplatnila u soudu, zapíše se na její žádost do katastru poznámka spornosti zápisu. Obdobně se zapíše do katastru poznámka spornosti zápisu i v případě, že někdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do katastru bez právního důvodu ve prospěch jiného a žádá, aby to bylo v katastru poznamenáno.


Stáhnout ppt "Katastr nemovitostí (od 1.1.2014 veřejný seznam)."

Podobné prezentace


Reklamy Google