Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie charitního díla Oblastní charita Kroměříž 1992 – 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie charitního díla Oblastní charita Kroměříž 1992 – 2015."— Transkript prezentace:

1 Historie charitního díla Oblastní charita Kroměříž 1992 – 2015

2 Termín charita Historicky se pomáhající praxe církve nenazývala charitou. Rieglerův „Slovník naučný“ z roku 1862 zná v tomto ohledu pouze francouzský pojem „charité“ a latinský „caritas“. V našich českých podmínkách je termín Charita používán až v období první republiky.

3 Charita znamená: V širším smyslu lásku k Bohu a lásku k bližnímu, konanou pro Boha. Jest největším přikázáním a plností přikázání. V užším smyslu vztahuje se na ty, kteří potřebují ve své duševní nebo tělesné bídě pomocné praktické lásky a jest v křesťanském duchu prováděnou péčí o chudé a pomoci potřebné, krátce křesťanským milosrdenstvím. Dr. Liese: Geschichte der Caritas, Freiburg, 1922 in Brejcha A. L. (první ředitel Charity). Pamětní spis o katolické charitě (milosrdné lásce v zemi Moravsko- slezské), 1930.

4 Kdo je Charita nyní? Nezisková humanitární organizace Charita ČR je největším nestátním poskytovatelem sociálně-zdravotních služeb v ČR. Členem Charity ČR je osm arci/diecézních charit: Brno, Praha, Olomouc, Ostrava- Opava, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň, Litoměřice.

5 Počátek – první křesťanské obce První impuls k organizované činnosti pomáhání i s prvními požadavky na kvalifikaci a popisem obsahu činnosti vidíme ve Skutcích apoštolských kap. 6, 1- 6, kdy bylo ustanoveno nejprve sedm mužů, a po té i pověření žen (diakonek) a vdov, kdy jejich úkolem bylo zabezpečovat chudé členy v rámci jejich společenství.

6 Rychlá historie pomáhání Od 4. stol. činnost biskupů první pokusy o špitální komplexy, které se diferencovaly podle cílových skupin, biskup měl roli supervizora Svatý Basil Veliký (329 – 379) - špitální komplex pro péči o chudé, cizince, sirotky (tzv. Basielas, „město milosrdenství“). Od 10. stol. do 14. stol. rozvoj individuálního milosrdenství (nejen kláštery, mnišství a poustevnictví ale i adresné almužny jako prostředek spásy duše /efekt pro pomáhajícího/ a manifestace vyššího statusu).

7 Další aktér pomáhání- měšťanstvo Od 14. stol. – omezení na domácí chudé Nové prvky regulace formou označení nebo frekvence či výše almužny důraz na výchovu, morálku a požadavek práce (pedagogizace)

8 Reformace Přesun pomoci na města: Snížení solidarity Důraz na morálku a nápravu Omezování pomoci městskými vyhláškami Pracovní povinnost (pracovní domy) v nelidských podmínkách Tridentský koncil (1545-1563) znovu volá biskupy k odpovědnosti za chudé.

9 Po reformaci: Velký vzor: Sv. Vincenc de Paul (1581-1660) propojil farní společenství a péči o chudé a nuzné a vytvořil pro nás dodnes stále potřebný a (občas) chybějící systém dobrovolnické (farní) pomoci „tzv. vincentýnská společenství“ s důrazem zapojení členů farnosti do pomáhající praxe potřebným.

10 Francie zárodek charitního zapálení Francouzská revoluce (1789-1799): 1.na 10 let zbrzdila vývoj charitního díla 2.ale probudila novou vlnu návratu ke křesťanským hodnotám a nový rozvoj pomáhání: * jednak katolických řádů (i laických) a kongregací * jednak diakonických společenství (nekatolíci) V celé Evropě se šíří charitní duch pomáhání v duchu sv. Vincence de Paul.

11 Vznik sociálního učení církve Rozvoj sociální (a rovněž charitní) práce je spojen s tzv. sociálními tématy 19. stol. S touto dobou je významně spojen zrod sociálního učení církve, resp. „katolicko - sociálního myšlení“, které je reakcí na značný nárůst obyvatelstva ve městech stěhující se za prací a tím ke kumulaci širokého spektra sociálních problémů a posléze i nepokojů.

12 Vznik centrální církevní (charitní) organizace

13 Nová éra - centralizace roztříštěných charitních iniciativ 1848 v Německu vznik „Centrálního výboru pro vnitřní misii“ (evangelíci) 1897 v Německu „Charitní svaz pro katolické Německo“ 1922 vzniká „Svaz charity“ v Olomouci a Brně a obě pak v 1928 zakládají „Zemské ústředí Svazů charity v zemi moravsko-slezské.“ Centralizace je dokončena téhož roku v Praze vznikem „Říšského ústředí Svazů katolických charit v ČSR“.

14 Vznik Charity (organizace) Historie Charity je spjata s postavou arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který byl v roce 1922 u vzniku Svazu charity v Olomouci a po té i v Brně. V té době byla nastartována centralizace charitní práce až po mezinárodní úroveň. První zapálený iniciátor byl kaplan P. Ludvík Antonín Bláha.

15 P. L. A. Bláha zmapoval tehdejší charitní činnost na Moravě a Slezsku. vydal ilustrovaný spis „Několik kapitol z dějin naší Charity“ zaujatě přednášel o charitním působení. Arcibiskup A. C. Stojan byl jeho činností nadšen, oba se dohodli na spolupráci a zařadili charit(ativ)ní činnosti do „veřejného působení církve jako jedné z nejdůležitějších složek“.

16 Kromě charitní praxe řeholních řádů bylo typické pro Charitu: 1.Farní chudinské ústavy a nadace, které fungovaly prakticky ve všech existujících farnostech. ÚKOL: poskytovat hmotnou podporu těm, „jimž veřejnost odepřela jakoukoliv podporu pro nedostatek nějakého právního titulu“ 2. „Ludmily, farní odbory charity“- nejmenší organizační jednotky ve farnostech, složených z dobrovolníků a katolických charitativně působících spolků představovalo vůbec první strategický plán organizační činnosti obou diecézních svazků.

17 Už koncem r. 1929 fungovalo v obou diecézích na 308 těchto farních charit. Zapojeno bylo 6 144 členů. Pomoc byla poskytnuta 5 000 chudým a trpícím.

18 Stále aktuální inspirace: Součinnost dobrovolníků a profesionálů. Subsidiární vztah na primární úrovni – důraz na aktivní angažovanost místního společenství. (Subsidiarita - respektování pravomocí na organizačně nižší úrovni, vyšší řád musí zaujímat k nižším řádům postoj služby – tj. ochrany, podpory a rozvíjení, charakteristickým prvkem subsidiarity je participace - spoluúčast) Pomoc ke svépomoci.

19 Charita na Kroměřížsku

20 Podpora Charity v roce 1928: vynaložené prostředky farní chudinské nadace Hradisko769,35 Cetechovice40,60 Hulín2 948,- Chropyně383,- Koryčany2 048,09 Kroměříž, farnost Panny Marie1 014,80 Kroměříž, farnost sv. Mořice5 164,33 Křenovice124,- Kvasice3 932,20 Litenčice1 822,52

21 Podpora Charity v roce 1928: vynaložené prostředky farní chudinské nadace Pačlavice1 020,45 Rataje579,34 Roštín389,- Střílky1 171,- Stupava692,- Třebětice573,15 Těšnovice970,23 Zborovice560,- Zdounky1 814,62 Zlobice193,63

22 Ústavy mimo Kroměříž Sirotčinec v Nezamyslicích, zal. 1848 sestrami sv. Hedviky (31 chl. 27 děvč.) Špitál v Pačlavicích, zal. 1841, v 1860 přeměněn na sirotčinec pro místní siroty Sirotčinec pro osiřelé dívky P. Jana Churého v Morkovicích, zal. 1914, (do 1927 bylo celkem 96 chovanců)

23 Bedřichův Chorobinec/chudobinec sester sv. Kříže

24 Bedřichův Chorobinec / chudobinec Založil 2.12. 1889 kardinál Fürstenberg Úkol byl dám sestrám sv. Kříže Vznik na památku 50letého panování Františka Josefa I. Primárním cílem byla péče o staré zaměstnance Arcibiskupství.

25 Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul založeno 1843 Situace do 1928 od založení do 1928 ošetřeno přes 35 000 trpících 70 lůžek, ročně cca 350 nemocných podomní ošetřování cca 3 000 nemocných Chudobinec 22 mužů a 33 žen sester 6, s královským platem 60 hal. denně, 3 služky plat 100 Kč měs.

26 Spolky Dobročinný spolek sv. Václava v Hulíně 1921 -terénní ošetřování nemocných -vánoční dárky pro siroty -1923 v Rajnochovicích lesní zotavovnu pro 40 dětí za 400 000 Kč

27 Místní Charita v Kroměříži založ. 1923 po nezdarech - sídlo v 2. patře ve III. kapitolním domě vedle hotelu Centrál (nyní Muzeum) předseda msgr. Bařinka místopředseda prelát P. Valoušek pokladní p. Wachutková jednatel vikář P. Kašpar širší výbor: p. Unzeitigová a p. Škrobánková

28 Co se projednávalo na schůzích Charity? Jednání Charity: 1.projednání došlých milodarů 2.projednání proseb, nejisté případy vyšetřují určené členky 3.návrhy na rozšíření činnosti a zvýšení příjmu 4.1x v měsíci se rozdávají lístky na chleba a na uhlí pro chudé a nemocné (členky mají vymezený region)

29 Příjmy na provoz Charity 1928 zdroje: Pokladničky u sv. Antonína a sv. Mořice 10 163,71 Kč Pokladnička u Panny Marie4 800,- Kč Pokladnička u nádražní brány do Podzámecké zahrady 4 093,15 Kč Sbírka po městě p. Hložkovou2 718,- Kč Milodary jmenované i nejmenované9 718,- Kč

30 Aktivity Charity 1928 1.přednáška P. Trochty „Dílo dona Bosca“ 2.přednáška ředitele Svazu Charity z Olomouce S. Šimíčka o úkolech Charity 3.promenádní vojenský koncert v Podzámecké zahradě (pěší pluk č. 3 Jana Žižky z Trocnova-bezplatně) 4.při slavnostech Charity zpíval charitní pěvecký kroužek 5.úderná četa 20 „horlitelek“ ( předačky katolíků v jednotlivých ulicích ) 6.šíření tiskopisů (letáků) Svazu Charity 7.šíření kalendáříků Svazu Charity

31 Aktivity Charity 1928 8.rozdávání věcných darů (viz dále) 9.péče o chudé šestinedělky 10.obstarávání tělesného blaha trpících a nemocných a duchovní podpory umírajícím 11.převoz nemocných do nemocnice 12.bezplatné pochovávání zemřelých 13.péče o „hodné“ služebné 14.půjčování vozíku pro nepohyblivé 15.mše za charitní dílo u Panny Marie a u sv. Mořice 16.propagace v časopise Pozorovatel

32 Věcné dary Charity 1928 Chleba 3 576 ks Uhlí 51 025 Kg Vánočky 156 ks Poukázky na stravu 53 ks Léky 40 Kč Boty 46 ks Čepice 6 ks Šátky 3 ks Trika 2 ks Ponožky 8 párů Punčochy 12 párů Horské slunce pro rakovinou nemocné 300 Kč Chlapecké obleky 22 ks Dívčí oblek 9 ks Plášť 6 ks Kabát 4 ks Látka na šaty 10 m Halenky 8 ks Sukně 4 ks Zástěry 6 ks Klobouk 4 ks Pléd 1 ks Košile 18 ks Spodní kalhoty 14 ks

33 Charita po převratu

34 Znovuobnovení charitní činnosti v Kroměříží Charita v Kroměříži vzniká 24.1.1992 Zřizovacím dekretem vydaným Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem Olomouckým

35 Osoby ustavující Charitu v Kroměříži v roce 1992 Ing. Zdeňka NejezchlebováŘeditelka Marie KvětákováPokladník Jiřina VečerkováJednatel P. Josef ŘíhaČlen rady Ing. Jiří VlkČlen rady

36 Ředitelky Charity v Kroměříži Ing. Zdeňka Nejezchlebováod 4. 2. 1992 do 30. 5. 1994 Ing. Marcela Netopilováod 1. 6. 1994 do 31. 3. 2007 Mgr. Anna Valachová, DiS.od 1. 4. 2007

37 Činnost od roku 1992 24. 1. 1992 ustavena Oblastní charita Kroměříž 4. 2. 1992 jmenována první ředitelka Ing. Zdeňka Nejezchlebová 15. 10. 1992 vzniká Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba /CHOPS/ jako NNO registrovaná OkrÚ, se sídlem Stojanovo nám. 4, Kroměříž 1993 v průběhu roku se buduje zařízení „Charitní šatník“ 31. 8. 1993 začíná se formovat struktura Oblastní charity Kroměříž

38 Činnost 1994 - 2006 1. 6. 1994 nástup nové ředitelky Ing. Marcely Netopilové 1. 9. 1994 vzniká Rodinné středisko „SPOLU“ – nyní Sociální poradna 1. 8. 1996 otevření Domu pokojného stáří, Koryčany, kapacita 14 - 16 míst a 31. 12. 1997 předání zařízení městu Koryčany 30.10.1996 Oblastní charita Kroměříž je zařazena do Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury ČR jaro 1998 Charita přebírá Charitní prodejnu (dříve Unita)

39 Činnost 1994 - 2006 1. 1. 1999 vznik Charitního azylového domu - tehdy nájemní byty 1. 7. 1999 vznik Kontaktního centra Plus /sídlo: Ztracená 64/ 1. 11. 1999 zahájení činnosti Komunitního centra „SBLÍŽENÍ“ – volnočasové aktivity, doučování, poradenství pro romské občany 1. 1. 2001 zahájení činnosti Osobní asistence 1. 6. 2001 vznik Poradny „SENIOR“ (konec 2004) 2001 zahájena rekonstrukce nového sídla Charity v Kroměříži ve Ztracené ulici č. 63

40 Činnost 1994 - 2006 1. 7. 2003 zahajuje svou činnost dobrovolná Farní Charita Chropyně 3/ 2004 přestěhování na nové sídlo Ztracená 63 a 2. 4. 2004 – slavnostní svěcení budovy Oblastní charity Kroměříž s požehnáním Mons. Jana Graubnera 1. 7. 2004 zahájení provozu Denního stacionáře pro seniory 8/2005 Oblastní charita Kroměříž získala darem dům od řeholních sester svatého Františka z Assisi v Cetechovicích 1. 2006 zahájení Pečovatelské služby v Hulíně a v Kvasicích /Středisko osobní hygieny/ - převzetí služeb od Sociálních služeb Uherské Hradiště 2006 - zrušení Komunitního centra „Sblížení“

41 Činnost 2007 - 2012 1. 4. 2007 nástup nové ředitelky Mgr. Anny Valachové, DiS. 1. 10. 2007 přestěhování Kontaktního centra Plus na Ztracenou ul. 63 10/ 2007 vznik Centra sociální rehabilitace při Azylovém domě pro matky s dětmi a ženy v tísni 2007 zahájení rekonstrukce Charitního domu pokojného stáří v Cetechovicích 1. 9. 2008 Pečovatelská služba v Hulíně přechází pod město Hulín 31. 12. 2008 uzavření Denního stacionáře

42 Činnost 2007 - 2012 1. 1. 2009 zahájení provozu v Charitním domě pokojného stáří v Cetechovicích – 2 služby: domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba 1. 1. 2009 zrušení Centra sociální rehabilitace a nahrazena Sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi 1. 7. 2011 zahájení nové služby Sociální rehabilitace Zahrada pro osoby s chronickým duševním onemocněním, Na Kopečku 1480/4, Kroměříž 5/2012 zrušení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

43 Činnost 2013 - 2015 Přechod činností dobrovolně působících charit pod Oblastní charitu Kroměříž: 2014 Charita Kvasice 2014 Charita Hulín 2015 Charity Chropyně 2015 Charita Koryčany Dobrovolníci vyvíjejí činnost pro region bez nároku na odměnu! Děkujeme!

44 Financování Oblastní charity Kroměříž

45 Financování Oblastní charity Kroměříž část 1 Příjmy Oblastní charity Kroměříž: Zlínský kraj (státní rozpočet) Zlínský kraj (z rozpočtu kraje) Ministerstvo zdravotnictví Zdravotní pojišťovny Obce a města v samostatné působnosti Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad práce

46 Financování Oblastní charity Kroměříž část 2 Arcibiskupství Olomoucké prostředky ESF Příspěvky uživatelů podle z. č. 108/2006 Sb. (vyhl. 505/2006 SB.) Dárci – firmy a jednotlivci Sbírky, nadace, granty, Výtěžek z prodeje výrobků uživatelů

47 Použitá literatura BREJCHA, L. (1930) Pamětní spis o katolické charitě (milosrdné lásce) v zemi moravsko- slezské. Olomouc-Brno: Diecézní svaz charity. DOLEŽEL, J. (2011) Teoretické ukotvení církevní sociální práce na pozadí obecných a českých charitních dějin až po encykliku Deus caritas est. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta. Ročenka ACHO (1994), s. 26-28. VAŠEK, B. (1941) Dějiny křesťanské charity. Olomouc: Velehrad.

48 Mgr. Anna Valachová anna.valachova@kromeriz.charita.cz 731 104 267


Stáhnout ppt "Historie charitního díla Oblastní charita Kroměříž 1992 – 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google