Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_07 Název materiáluOchrana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_07 Název materiáluOchrana."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_07 Název materiáluOchrana přírody AutorJana Lagnerová Tematická oblastBiologie Tematický okruhEkologie Ročník4 Datum tvorbyříjen 2012 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 OCHRANA PŘÍRODY úkolem je zajišťovat obnovu a udržení rovnováhy v přírodě v ČR ochrana přírody zakotvena v Ústavě Listině základních práv a svobod Ochrana druhů : zaměřuje se na druhy v různém stupni ohrožení a) kriticky ohrožené Jejich přežití je za současného stavu nepravděpodobné želva bahenní, bledule jarní, koniklec jarní, ještěrka zelená, bobr evropský, kočka divoká, medvěd hnědý, plch zahradní, sysel obecný, vlk, vrápenec malý, vrápenec velký,... úplný seznam na /26/ - 16k Seznam právních norem ČIŽP lze nalézt na normy/Ochrana-prirody [1][1]

3 [2][2] Sysel obecný (Spermophilus citellus) [3][3] Bledule jarní (Leucojum vernum)

4 b) druhy ohrožené jejich četnost se stále snižuje, pokud příčiny ohrožení nepominou, stanou se kriticky ohroženými lilie cibulkonosná, mandelík hajní, netopýr rezavý,.... [4][4] Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum) [5][5] Mandelík hajní (Coracias garrulus)

5 c) druhy vzácné málo početné druhy, v současnosti nejsou považovány za ohrožené, změnou podmínek se jimi mohou stát rys ostrovid, svišť horský,... [6][6] Rys ostrovid (Lynx lynx) [7][7] Svišť horský (Marmota marmota)

6 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ účelem je udržení cenných ekosystémů a druhového bohatství v nich studium ekologických zákonitostí rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě ZÁKLADNÍ TYPY : a) velkoplošná národní park (NP) vyhlašovány vládou původní, člověkem málo ovlivněná území výskyt vzácných druhů organismů činnost člověka značně omezena - 3 zóny, v 1. zakázán pohyb mimo značené cesty, táboření, výstavba, hromadná sportovní činnost, omezena hospodářská činnost, sběr plodin,.... Krkonošský NP km 2 NP Šumava km 2 NP Podyjí km 2 NP České Švýcarsko ,9 km 2

7 [8][8]

8 chráněná krajinná oblast (CHKO) velkoplošné území s harmonicky utvářenou krajinou, přirozenými ekosystémy a chráněnými druhy organismů a omezenou hospodářskou činností CHKO Beskydy CHKO Jeseníky CHKO Orlické hory CHKO Žďárské vrchy CHKO Třeboňsko CHKO Labské pískovce CHKO Železné hory CHKO Pálava CHKO Český ráj CHKO Křivoklátsko,...

9 b) maloplošná a) národní přírodní rezervace menší území mimořádných přírodních hodnot se zvláště významnými (v národním či mezinárodním měřítku) ekosystémy, málo ovlivněné lidskými zásahy zakázáno táboření, umísťování staveb, pohybovat se mimo vyznačené cesty, sbírat rostliny a živočichy př. Boubínský prales, Praděd, Ledenické rybníky, Ralsko, SOOS, Rejvíz, Černé a Čertovo jezero,.... b) přírodní rezervace maloplošné území s regionálním významem př. Prachovské skály, Bezděz, Divoká Šárka, Prokopské údolí,... c) národní přírodní památka přírodní útvar menší rozlohy (geologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů př. Babiččino údolí, Barrandovské skály, Pravčická brána, Valašské muzeum v přírodě, d) přírodní památka přírodní útvar s významem pouze oblastním př. Nový rybník,...

10 Instituce zabývající se ochranou přírody v České republice Ministerstvo životního prostředí od roku 1990 koordinuje činnost v oblasti ochrany přírody vyhlašuje národní přírodní rezervace a národní přírodní památky vyhlašuje chráněné druhy organismů zabezpečuje mezinárodní spolupráci Česká inspekce životního prostředí podřízena MŽP kontrolní orgán omezuje nebo zastavuje činnost poškozující přírodu má právo ukládat pokuty Český ústav ochrany přírody Český ekologický ústav Referáty životního prostředí při okresních úřadech vykonávají státní správu v oblasti ochrany přírody zpracovávají koncepci ochrany přírody v okrese vyhlašují přírodní rezervace a přírodní památky ukládají pokuty

11 Stráž přírody zřizují OÚnebo správy CHKO či NP tvoří ji především dobrovolní pracovníci má právo zjišťovat totožnost osob porušujících předpisy ochrany přírody má právo ukládat blokové pokuty Městské a obecní úřady - komise životního prostředí NEVLÁDNÍ ORGANIZACE : Brontosaurus Děti Země Český svaz ochránců přírody Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Greenpeace,...

12 Zákony v ČR na ochranu přírody Ústava ČR jen malé zmínky v čl. 7 „Člověk dbá o šetrné využití přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatsví“ Listina základních práv a svobod mezinárodní dokument součástí Ústavy ČR občan má právo na příznivé životní prostředí, na včasné a úplné informace o něm a povinnost nepoškozovat životní prostředí nad míru stanovenou zákonem Zákon o životním prostředí (č. 17/1992 sb) obsahuje definice pojmů (trvale udržitelný rozvoj, přírodní zdroje,...) zakotvuje zásady ochrany ŽP,... Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 sb.) Zákon o posuzování vlivů na ŽP (č. 244/1992 sb.) Zákon o ovzduší (č. 309/1991 sb, novela č. 218/1992 sb.) Zákon o odpadech (č. 238/1991 sb.) Zákon o vodách (č. 138/1973 sb. doplněný č. 130/1974 sb. a č. 23/1992 sb.) Freonový zákon (č. 211/1993 sb.) + další zákony upravující limity vypouštěných látek, poplatky a pokuty,..

13 Mezinárodní organizace zabývající se ochranou přírody Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) sdružuje přes 500 organizací ze 111 zemí vydává Červené knihy organizuje mezinárodní akce na ochranu přírody Světový fond ochrany přírody (WWF) podíl na financování akcí na ochranu přírody OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) organizuje vzdělání v oblasti ŽP organizuje konference vydává publikace,... Program spojených národů v oblasti ŽP (UNEP) zřízen Valným shromážděním OSN na základě závěrů Stockholmské konference OSN (1972) vydává zprávy o stavu ŽP Země snaha řešit nejnaléhavějších problémů ŽP OSN pro výživu a zemědělství (FAO)

14 Mezinárodní konference a úmluvy týkající se ochrany přírody 1. Člověk a biosféra (MaB) 1971 program UNESCO pro vědecký výzkum vyhlašování biosférických rezervací 2. Úmluva o mokřadech (Ramsar 1971) vytypování a ochrana mokřadů 3. Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy divoké fauny a flóry (Washington 1973) omezuje dovoz a vývoz ohrožených druhů 4. Světová strategie ochrany přírody (WCS) (Ašchabat 1978) prosazuje udržení základních ekologických principů 5. Světová charta na ochranu přírody (1982) na Valném shromáždění OSN  přijetí hlavních zásad ochrany biosféry 6. Montrealský protokol (1987) dohoda o snížení výroby a spotřeby freonů o 50% do r Mezinárodní konference o záchraně ozónové vrstvy (Velká Británie 1989)

15 8. Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro, červen 1992, 114 států) přijala „Deklaraci o životním prostředí a rozvoji“ přijala „Rámcovou úmluvu Spojených národů o změně klimatu“ přijala Zásady obhospodařování lesů,... navrhla nové formy spolupráce mezi státy ustavila Komisi pro trvale udržitelný rozvoj 9. Konference OSN o populaci a rozvoji (Káhira 1994) návrhy řešení problematiky populační exploze

16 Použité zdroje: Hančová, H. & Vlková, M. Biologie I. v kostce, dotisk 2. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, s. ISBN Jelínek, J. & Zicháček, V. Biologie pro gymnázia, 7. rozšířené vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s. ISBN Šlégl Jiří aj. Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia, 1. vydání. Praha: Fortuna, s. ISBN

17 Použité obrázky: [1] MIŽOCH LUKÁŠ. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupný na Felis_silvestris_2_crop.jpg [2] BENUTZER:BS THURNER HOF. Wikimedia Commons [online]. květen [cit ]. Dostupný na ellung.jpg/640px-Europ%C3%A4ischer_Ziesel_in_Hockstellung.jpg [3] IKAl. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupný na SpringSnowflake.jpg?uselang=cs [4] LEIF STRIDVALL. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupný na [5] SVANE CHRISTIAN. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupný na European_roller.jpg [6] MPIET. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupný na [7] STORCH HEDWIG. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupný na CF0053.JPG/640px-Marmota_marmota%2C_Der_Kuss_DSCF0053.JPG?uselang=cs [8] AOPK ČR. Wikimedia Commons [online] [cit ]. Dostupný na


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0811 Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_21_07 Název materiáluOchrana."

Podobné prezentace


Reklamy Google