Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prodej dříví, majetková práva a vazba na související legislativu Brno, 12. 9. 2014 Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prodej dříví, majetková práva a vazba na související legislativu Brno, 12. 9. 2014 Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky."— Transkript prezentace:

1 Prodej dříví, majetková práva a vazba na související legislativu Brno, 12. 9. 2014 Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Transparentní obchod dřívím u malých soukromých vlastníků lesů a územně samosprávných celků

2 Lesní podniky formující nabídku Legislativa lesní podnik výroba Zvláštností lesní výroby je, že ji nelze zastavit zvýšená rizikovost výroby Volný pohyb pracovní síly a zboží Pro zdravý rozvoj nutná diverzifikace odběratelů a dokonalá znalost trhu s budováním dobrých obchodních vztahů strana 2

3 Lesní podniky formující nabídku Vlastníci lesů Odborná správa lesů Lesní společnosti Odběratelé surového dříví Rychle rostoucí evropské a světové propojení na trzích surového dříví vyžaduje důslednou orientaci nabízejících na potřeby trhů. strana 3

4 Dřevařské podniky formující poptávku Závody patřící ke skupině pilařského průmyslu jsou nejdůležitější zákazníci lesních podniků. Malé pily – pořez pod 5000m 3 /rok Střední pily – pořez nejčastěji v pásmu 30.000-200.000m 3 /rok Velké pily – pořez nad 500.000m 3 /rok a více strana 4

5 Dřevařské podniky formující poptávku Poptávka po surovém dříví souvisí s vnitřní konkurencí mezi dřevařskými závody a také na konkurenceschopnosti pilařských provozů adaptovat se na změny poptávky na domácích a zahraničních trzích s řezivem. Na pilařský průmysl navazuje průmysl dřevěných materiálů: např. výrobci dřevotřískových a dřevovláknitých desek strana 5

6 Modely prodeje dříví a parity tvorby tržní ceny Prodej dříví na P (nastojato) Prodej dříví při P (po pokácení) Prodej dříví na OM Prodej dříví na veřejných trzích - elektronické a prezenční aukce - komoditní burza Kladno Prodej dříví u odběratele strana 6

7 Způsoby a postupy odbytu Způsoby odbytu: -Přímý: centralizované decentralizované -Nepřímý: obchodník (velko–maloobchodník) obchodní zprostředkovatel: - obchodní zástupce - obchodní makléř - komisionář strana 7

8 Společný obchod Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR SVOL - je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Ustavující valná hromada SVOL se uskutečnila 2. dubna 1992 v Pelhřimově. Ke dni 31. 5. 2014 bylo organizováno 588 přímých členů (1200 vlastníků lesů) s celkovou výměrou 385.940 ha lesa. strana 8

9 Společný obchod SVOL Společný obchod od roku 2007 Cílem vyjednání lepšího postavení na trhu a lepší ceny za daný sortiment Respektování svébytnosti každého člena při realizaci vlastního obchodu Jednotné vyjednávání u odběratelů Dohodnuté dodávky od jednotlivých členů jsou pro členy závazné. Smlouvy jsou uzavírány převážně na 1 rok. http://www.svol.cz/spolecny-obchod-se-drivim strana 9

10 Obsah smlouvy – oddíl 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; obecné náležitosti Smluvní strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. Určení třetí osoby, pokud je jako náležitost smlouvy ujednána. Část smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, které navrhovatel připojí k nabídce nebo které jsou stranám známy. Uzavření smlouvy s větším počtem osob v běžném obchodním styku, zavazující dlouhodobě k opětovnému plnění Použití doložky upravené v užívaných vykládacích pravidlech (např. INCOTERMS) strana 10 Právní základy obchodování

11 Koupě movité věci § 2085 – 2127 OZ Povinnosti prodávajícího a)Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou. b)Prodávající splní povinnost odevzdáním věci kupujícímu v místě plnění a včas mu to oznámí. c)Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. d)Doba, v níž má prodávající plnit, běží ode dne účinnosti smlouvy. e)Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl. strana 11

12 Koupě movité věci § 2085 – 2127 OZ Povinnosti kupujícího a)Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme. b)Kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán takový způsob předání věci, který možnost prohlídky vylučuje. c)Při určení ceny podle hmotnosti se má za to, že rozhoduje čistá hmotnost předmětu koupě. d)Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uschová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem. e)Uschovaná věc může být zadržena, dokud nejsou druhou stranou uhrazeny účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci. strana 12

13 Označování dříví v průvodních dokladech V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje jednotlivě (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: 1.číslo kusu, 2.jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, 3.jmenovitá délka a středová tloušťka kusu, 4.objem výřezu v m 3, 5.množství m 3 v jednotlivých jakostních třídách, kvalitách a tloušťkových stupních, 6.celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu. strana 13

14 Označování dříví v průvodních dokladech V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje skupinově (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: 1.jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, 2.počet kusů a množství m 3 v jednotlivých objemových třídách, 3.celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu. V průvodních dokladech (dodacích listech) dodávaných sortimentů surového dříví, jejichž objem se zjišťuje hromadně (pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou jinak) se uvádí: 1.jakostní třída a kvalita (plným označením nebo profesně známou a používanou zkratkou, 2.celkové množství v prostorových jednotkách, celkové množství v m 3 v dodávce, datum expedice a číslo dodacího listu. strana 14

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.995/2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (EUTR); Prováděcí nařízení Komise (EU) č.607/2012, o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení č.995/2010; Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh; Vyhláška MZe č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. strana 15

16 EUTR Platnost od 3. prosince 2010 Zakazuje uvádět na unijní trh nezákonně vytěžené dřevo a dřevařské výrobky z takového dřeva. Ukládá těm, kteří mají záměr poprvé uvádět na trh EU dřevo nebo dřevařské výrobky (hospodářské subjekty)“, povinnost provádět tzv. „systém náležité péče“. Obchodníci“, kteří prodávají nebo nakupují již uvedené dřevo nebo výrobky na trh, musí být schopni identifikovat, odkud dřevo nebo výrobky získali a v případě potřeby, komu je prodali. Systém náležité péče je založen na systému řízení rizika, složeného ze tří klíčových prvků, kde hospodářský subjekt musí: 1.Zabezpečit přístup k základním informacím, mimo jiné o původu dřeva, jeho množství a potvrzení, že dřevo bylo vytěženo zákonným způsobem. 2.Disponovat dostatečnými opatřeními k hodnocení rizika výskytu nezákonně vytěženého dřeva v celém řetězci. 3.Zmírnit riziko v případě, že bylo identifikováno. strana 16

17 Hlavní body systému náležité péče Vlastník lesa hospodaří na svém lesním majetku v souladu s převzatou lesní hospodářskou osnovou (LHO) (číslo), platnou od …………. do …………., kód vlastníka ………. Vytěžené dřevo a dřevařské výrobky jsou vytěženy v souladu s použitelnými právními předpisy ( Zákon o lesích č.289/1995, zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992, zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh č.285/2013). Vlastník lesa je ve spolupráci s odborným lesním hospodářem každý prodej dřeva (včetně samovýroby) eviduje v podobě smlouvy o prodeji nebo jiným dokladem (dodací list, faktura, pokladní doklad) prokazujícím komu a v jakém množství bylo dříví prodáno. V LHE je na základě těchto dokladů uveden v členění na nejnižší jednotku prostorového rozdělení lesa objem dříví dle druhů dřevin (případně popsat jiný způsob vedení LHE). V LHE je dále uvedeno: oprávnění k těžbě druh těžby: úmyslná, nahodilá nebo mimořádná množství vytěženého dříví vyjádřené v počtu objemových doklady nebo jiné informace uvádějící, že dřevo bylo vytěženo v souladu s použitelnými právními předpisy (např. souhlas orgánu SSL (kdo vydal a kdy). název a adresa obchodníka, jemuž byly dřevo a dřevařské výrobky dodány, Vlastník lesa potvrzuje, že země původu vytěženého dřeva je vždy Česká republika (ČR) strana 17

18 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a prodej dříví § 47 sazby u zdanitelného plnění Dle přílohy č. 3 zákona o DPH se u dříví označené číselným kódem Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží (NHM) 4401, tedy Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných tvarech ; dřevěné štěpky nebo třísky, piliny a dřevěný odpad a zbytky, též aglomerované do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené jako palivo uplatňuje snížená sazba daně ve výši 15 %. strana 18

19 Indexy cen dříví a ceny dříví Český statistický úřad publikuje na http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.n sf/p/011035-14 čtvrtletně indexy a průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR. http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.n sf/p/011035-14 Ceny jsou uváděny v Kč/m 3 na lokalitě OM a jsou očištěny o dopravní a odbytové náklady. strana 19

20 Děkuji Vám za pozornost dalibor.safarik@mendelu.cz strana 20


Stáhnout ppt "Prodej dříví, majetková práva a vazba na související legislativu Brno, 12. 9. 2014 Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google