Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Přeprava nebezpečných věcí“ ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2008 Ing. Jaromír Vachta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Přeprava nebezpečných věcí“ ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2008 Ing. Jaromír Vachta."— Transkript prezentace:

1 „Přeprava nebezpečných věcí“ ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2008 Ing. Jaromír Vachta

2 Požadované informace v BL Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah BL k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku (460/2005 Sb.) - kapitola 14 Informace pro přepravu látky nebo přípravku Nařízení (ES) 1907/2005 (REACH), Příloha č. II - Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů, kapitola 14 Informace pro přepravu: - Uvedou se zvláštní bezpečnostní opatření, které musí dodržovat uživatel v souvislosti s přepravou nebo převozem. V případě potřeby se uvedou informace týkající se přepravní klasifikace pro každý druh dopravy: ADR (směrnice Rady 94/55/ES z 21.11.1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, RID (směrnice Rady 96/46/ES z 23.7.1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí, IMDG (přeprava po moři), ICAO/LATA (letecká přeprava). - Mezi tyto informace mimo jiné paří pojmenování látek pro přepravu, číslo UN, třída bezpečnosti, obalová skupina, látka znečišťující moře, další příslušné údaje

3 Informace z BL pro kyselinu sírovou 14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku - 14.1Speciální preventivní opatření: Neuvádí se. 14.2Přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy: Pro ADR/RID: Pojmenování přepravované látkyKyselina sírová technická Číslo UN1830 Třída nebezpečnosti8 Číslo nebezpečnosti80 Obalová skupina II Klasifikační kódC1 Značka/nálepka8

4 Evropská dohoda o přepravě NV Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968. Dohoda byla pozměněna Protokolem pozměňujícím článek 14 (3), který vstoupil v platnost dne 19. dubna 1985. Podle článku 2 dohody nesmějí být nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A zakázána, přijímány k mezinárodní přepravě, zatímco mezinárodní přeprava jiných nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny: - podmínky stanovené v příloze A pro dotyčné věci, zejména pokud jde o jejich balení a označování; a - podmínky stanovené v příloze B, zejména pokud jde o konstrukci, výbavu a provoz vozidel přepravujících dotyčné věci.. Přílohy A a B jsou od vstupu v platnost ADR pravidelně pozměňovány a novelizovány.

5 Legislativa pro přepravu CHLP Základem pro ADR - Směrnice Rady 94/55/ES z 21.11.1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, od 1.7.2009 jednotná směrnice EP a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě NV ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (aktuální znění zveřejněné jako sdělení MZV č. 33/2005 Sb. m.s., resp. č. 14/2007 Sb. m.s.) - Příloha A: Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů -Příloha B: Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě - Platnost od 29.1.1968 (my od 1987)

6 Odkazy k přepravě NV Dopravní divize EHK OSN: http://unece/trans/danger/publi/adr Sbírka mezinárodních smluv, částka 10, sdělení MZV č 14/2007 Sb.m.s Kompletní překlad příloh A a B: www.mdcr.cz

7 Rozsah a platnost ADR Definuje nebezpečné věci (NV), jejichž mezinárodní přeprava je připuštěna Definuje NV jejichž mezinárodní přeprava je zakázána Klasifikuje NV, včetně kritérií a zkušebních metod Stanovuje podmínky používání obalů Stanovuje podmínky používání cisteren Určuje postupy před odesláním (obaly, značky, informace) Stanoví konstrukci obalů a cisteren Určuje používání dopravních prostředků

8 Obsah ADR 1 - Všeobecná ustanovení 2 - Klasifikace 3 - Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí platnosti pro omezená množství 4 - Ustanovení o používání obalů a cisteren 5 – Postupy při odesílání 6 – Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), cisteren a kontejnerů pro volně ložené látky 7 – Ustanovení o podmínkách přepravy. Nakládky, vykládky a manipulace 8 – Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a původní doklady 9 – Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel

9 Základní identifikační údaje pro přepravu UN číslo: čtyřmístná číslice jako označení látek nebo předmětů dle Vzorových předpisů OSN Třída: zatřídění látky nebo předmětu na základě klasifikace Bezpečnostní značky/značení: přiřazeny na základě třídy/klasifikace Identifikační číslo nebezpečnosti: ve sloupci 20, 2-3 číslice, někdy předřazeno X, musí být v horní části oranžové tabule Obalová skupina: I, II, III Klasifikační kód

10 3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí 1 – UN číslo nebezpečné látky nebo přípravku 2 – Pojmenování a popis (oficiální pojmenování) 3 - Třída 3b – Klasifikační kód 4 - Obalová skupina 5 – Bezpečnostní značky 6 – Zvláštní ustanovení 7 – Omezená množství 8 – Pokyny pro balení 9a – Zvláštní ustanovení pro balení 10 – Pokyny pro přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky 20 – Identifikační číslo nebezpečnosti

11 Seznam nebezpečných věcí

12 Dělení NV do tříd Podle „chemického zákona“ jen klasifikace látek ohrožující ŽP (R50, R50/53 a R51/53) Každá třída má definované vlastnosti a kriteria pro zařazení do obalové skupiny Třída 1 – Výbušné látky a předměty Třída 2 – Plyny Třída 3 – Hořlavé kapaliny Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky samovolně se rozkládající Třída 4.2 – Samozápalné látky Třída 4.3 – Látky ve styku s vodou vyvíjející hořlavé plyny Třída 5.1 - Látky podporující hoření Třída 5.2 - Organické peroxidy Třída 6.1 - Toxické látky Třída 6.2 – Infekční látky Třída 7 – Radioaktivní látky Třída 8 – Žíravé látky Třída 9 - Jiné nebezpečné látky

13 Výbušné látky a přípravky Výbušné látky – tuhé nebo kapalné látky, které mohou chemickou reakcí vyvinout plyny a jejich teplotou, tlakem a rychlostí způsobit škody v okolním prostředí Pyrotechnické látky - určené k vyvolávání tepelných, světelných, zvukových a dýmových efektů Výbušné předměty – obsahují výbušné nebo pyrotechnické látky Do této třídy nepatří – látky vytvářející výbušné plyny, organické peroxidy, výbušniny obsahující plastifikační prostředky

14 Plyny Zahrnují čisté plyny, jejich směsi a směsi plynů s jinými látkami a předměty obsahující tyto plyny a látky Plyny jsou látky, které: - při 50 °C je tenze par vyšší než 300 kPa - při 20 °C a standardním tlaku jsou zcela plynné Jiné látky jen jako přísady stability HF je třídou 8

15 Hořlavé kapaliny Látky a předměty, které jsou kapalné, mají při 50 °C tenzi par nejvýše 300 kPa a při 20 °C a standardním tlaku nejsou zcela plynné a mají bod vzplanutí nejvýše do 61 °C Zahrnují také kapaliny a tuhé látky v roztaveném stavu a bodem vzplanutí nad 61 °C, které jsou přepravovány zahřáté na teplotu rovnající se jejich bodu vzplanutí nebo vyšší Také znecitlivělé kapalné výbušné látky rozpuštěné v kapalině a nemající již výbušné vlastnosti

16 Hořlavé tuhé látky samovolně se rozkládající Hořlavé látky a předměty a znecitlivělé výbušné látky, které jsou tuhými látkami, jakož i samovolně se rozkládající tuhé nebo kapalné látky Patří sem - lehce hořlavé tuhé látky a předměty - samovolně se rozkládající tuhé nebo kapalné látky - znecitlivělé výbušné látky - látky příbuzné samovolně se rozkládajícím látkám

17 Samozápalné látky Jedná se o látky včetně směsí a roztoků (tuhé nebo kapalné) a dělí se na: - pyroforní: při styku se vzduchem již v malých množstvích vzplanou do 5 minut - schopné samoohřevu: při styku se vzduchem bez přístupu energie jsou schopné se zahřát (vzplanout mohou jen ve větších množstvích a za delší dobu)

18 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Látky, které při reakci s vodou vyvíjejí hořlavé plyny náchylné k vytváření výbušných směsí se vzduchem, jakož i předměty, které takové látky obsahují Dělí se dále na podskupiny - vyvíjející hořlavé plyny bez vedlejšího nebezpečí (jedná se i o předměty) - vyvíjející hořlavé plyny s dalšími nebezpečnými účinky

19 Látky podporující hoření Jedná se o látky, které nejsou nezbytně hořlavé, mohou však uvolňováním kyslíku vyvolat nebo podporovat hoření jiných látek Zahrnují i předměty, které uvedené látky obsahují Dělí se dále na podskupiny - podporující hoření bez vedlejšího nebezpečí (jedná se i o předměty) - podporující hoření s dalšími nebezpečnými účinky

20 Organické peroxidy Zahrnuje organické peroxidy a přípravky s organickými peroxidy Dělí se - nevyžadující řízení teploty - vyžadující řízení teploty Organické peroxidy obsahují skupinu –O-O- a na které je možno nahlížet jako na deriváty H2O2, kde je jeden nebo oba atomy vodíku nahrazen organickými radikály Organické peroxidy se mohou exotermicky rozkládat při normální nebo zvýšené teplotě a to působením tepla, třením, nárazem nebo stykem s nečistotami

21 Toxické látky Zahrnují látky, u nichž je ze zkušenosti známo nebo u nichž lze na základě pokusů se zvířaty usuzovat, že dýcháním, pokožkou nebo zažíváním může dojít k poškození zdraví nebo smrti člověka U těchto látek dochází k dalšímu detailnímu dělení (podle skupenství, organické anorganické, vzorky, pesticidy apod.)

22 Infekční látky Zahrnují látky, které jsou schopné vyvolat nákazu Pro účely ADR jsou to takové látky, o kterých je známo nebo lze důvodně předpokládat, že obsahují původce nemocí (mikroorganismy), takže mohou způsobit onemocnění u lidí nebo zvířat

23 Radioaktivní látky Jsou to látky obsahující radionuklidy, ve kterých koncentrace aktivity a celková aktivita zásilky převyšuje stanovenou hodnotu Do této třídy nespadají: - RL, které jsou součástí dpravních prostředků - RL přepravované v podniku - RL jako implantáty - RL ve výrobcích schválených k prodeji - přírodní látky a rudy neurčené ke zpracování (koncentrace aktivit nesmí překročit určenou hodnotu) - neradioaktivní předměty s RL na povrchu, když aktivita nepřekročí mezní hodnoty

24 Žíravé látky Látky, které svým chemickým účinkem napadají vlákna epithelu pokožky nebo sliznice Látky, které v případě úniku mohou způsobit škodu na jiných věcech nebo dopravních prostředcích Látky, které teprve s vodou tvoří žíravé kapaliny Látky, které za přítomnosti přirozené vlhkosti vzduchu vytváří žíravé páry nebo mlhu Další dělení: C 1 - 4 kyselé látky, C 5 – 8 zásadité látky, C 9 – 10 jiné zásadité látky

25 Jiné nebezpečné látky Látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí, než jsou nebezpečí ostatních tříd M1 – vdechnutí prachu může ohrozit zdraví M2 – látky a přístroje, které v případě požáru mohou vytvářet dioxiny M3 – látky uvolňující hořlavé páry M4 – lithiové baterie M5 – záchranné prostředky M6 – kapalné látky znečišťující vodu M7 – tuhé látky znečišťující vodu M8 – geneticky upravené organismy M9 - zahřáté kapalné látky M10 – zahřáté tuhé látky

26 Bezpečnostní značky Umístění na kusech, kontejnerech, cisternových kontejnerech, přemístitelných cisternách Druh značek podle tabulky A, kap. 3.2, sloupec 5 Umístění přímo na obalu Vedle sebe v případě, že jich je více Velké nádoby (IBC) musejí mít 2 značky Nejmenší rozměr 100 x 100 m Odolné proti povětrnostním podmínkám Velké značky na bocích a na zadní straně vozidla (ne menší než 250 x 250 mm)

27 Bezpečnostní značky

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Označování NV tabulemi

37 Povinnosti odesílatele NV dle ADR a zákona č. 111/1994 Sb. Zatřídit, zabalit a označit NV Ověřit, že nedochází ke společné nakládce s jinými věcmi a předměty Předat k přepravě jen povolené NV Předat dopravci pokyny pro řidiče (v písemné podobě) Zajistit správné údaje v nákladním listě Přezkoumat před nakládkou průvodní doklady a provést vizuální kontrolu vozidla Označit kontejnery Zajistit školení osob podílejících se na přepravě Určit bezpečnostního poradce

38 Písemné pokyny Pro případ nehody, mimořádné události během přepravy Údaje o každé NV (látce nebo skupině látek) - pojmenování látky - třída, UN číslo - povaha nebezpečných vlastností - opatření v případě nehody - použití ochranných pomůcek - základní varování řidičům a chodcům - opatření proti malým únikům - nezbytná výbava Pokyny poskytuje odesílatel při nakládce, dopravci předává odesílatel s objednávkou na přepravu

39 Povinnosti dopravce NV dle ADR a zákona č. 111/1994 Sb. Použít pouze vozidlo k tomu uzpůsobené Zajistit, aby řidič měl povinnou výbavu Zajistit proškolení řidičů Zajistit školení ostatních osob podílejících se na přepravě Určit bezpečnostního poradce Zajistit,aby řidič - měl průvodní doklady, hasicí přístroj, povinnou výbavu vozidla - nepřevzal NV s poškozeným obalem - dodržel předpisy při nakládce, přepravě a vykládce

40 Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí Platnost od 1.1.2003 (sdělení MZV č. 6/2002 Sb. m., zákon č. 175/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb. o silniční přepravě) Povinnost bezpečnostních poradců pro činnosti zahrnující silniční přepravu NV nebo operace s touto činností související (plnění, balení, nakládka, vykládka NV) Povinnosti BP: - zajistit plnění a kontrolu předpisů pro přepravu - kontrolovat zařazeni/klasifikaci NV určených k přepravě - vyjadřovat se k návrhům nových dopravních prostředky - sledovat postupy kontrol zařízení pro nakládku, přepravu a vykládku - provádět školení zaměstnanců a vedení záznamů o nich - definovat postupy v případě nehod a mimořádných událostí - analyzovat nehody, mimořádné událostí a porušování platných předpisů a uplatňovat opatření k jejich zamezení - rozhodovat o volbě nejvhodnějšího přepravního prostředku

41 Kvalifikace BP Musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici Povinnost podrobit se školení a zkoušce (min. maturita) Školení 3 organizace pověřené MD ČR, zkoušky Centrum dopravního výzkumu, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, Zkouška písemnou formou vypracováním zkušebních testů a případové studie (90 % bodů) Na základě zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (pro příslušné druhy NV), Platnost osvědčení 5 let, možnost prodloužení o 5 let, nutno ale složit zase zkoušku (jen test) MD vyhlašuje termíny, vzor na www.mdcr.cz


Stáhnout ppt "„Přeprava nebezpečných věcí“ ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2008 Ing. Jaromír Vachta."

Podobné prezentace


Reklamy Google