Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení PODPORA BYTOVÉ POLITIKY STÁTU 7. února 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení PODPORA BYTOVÉ POLITIKY STÁTU 7. února 2013."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení PODPORA BYTOVÉ POLITIKY STÁTU 7. února 2013

2 SFRB Koncepce bydlení – zdroje a přístupy

3 SFRB Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů – předně pro seniory, sociální a zdravotní skupiny  2013 + – alokace 400 milionů korun = 400 nových bytů Revitalizace bytových domů – opravy a modernizace  2013 vlastní zdroje Fondu – 210 milionů korun = oprava až 600 bytů.  2014 + - ročně cca 2 miliardy korun – kombinace vlastních, EU a EIB zdrojů  důraz na komplexnost oprav pro zvýšení životnosti domů  důraz na snižování energetické náročnosti bytových domů Záruky za bankovní úvěry - na všechny uvedené typy podpor  Zdroje na krytí záruk do objemu krytí 1 mld. Kč ročně FN JESSICA – regenerace bytového fondu z EU fondů  pilotní projekt 2013 – prvních 600 milionů Kč  v programovacím období 2014 – 2020 – 2 miliardy korun ročně Podpora rozvoje regionů - připravujeme - pro oblasti, které s bydlení souvisí – infrastruktura, občanská vybavenost etc. Pomoc obcí po povodních - Na obnovu bydlení pro obce, města i jejich občany, základní alokace 20 mil. Kč + podle potřeby

4 SFRB Programy podpory – nová výstavba – nové příležitosti PROGRAM NA VÝSTAVBU NÁJEMNÍCH BYTŮ (NV Č. 284/2011 SB.) - program otevřen od 23.8.2012 - finanční zdroje: 400 mil. Kč pro rok 2013 - program využitelný pro: novou výstavbu nástavba nebo přístavba stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt rozdělení stávajícího bytu na menší pro vymezené osoby pro jakékoliv fyzické osoby - podlahová plocha bytu 25 m² - 90 m² - z každých započatých 5 bytů 1 byt upravitelný - důraz na nízkoenergetickou náročnost bydlení – snižování nákladů na výstavbu i pro konečné obyvatele

5 SFRB Programy podpory – nová výstavba PROGRAM NA VÝSTAVBU NÁJEMNÍCH BYTŮ (NV Č. 284/2011 SB.) - vázací doba podmínek úvěru minimálně po dobu 10 let - dokončení výstavby do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru - úroková sazba - od 2% p.a. pro byty vymezeným osobám - od 3,5% p.a. pro byty ostatní - fixace úrokové sazby - na celou dobu splácení - na 5 let - splatnost až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy - výše úvěru do 70 % rozhodných výdajů - investor předkládá žádost ve II částech - žádat o úvěr může město, obec, soukromá právnická nebo fyzická osoba

6 SFRB Programy podpory – nová výstavba Žádost – I. Část - formulář žádosti se soupisem příloh, podepsaný žadatelem doklad o vlastnictví pozemku, případně o pronájmu prohlášení o bezdlužnosti a prohlášení o určení výstavby prohlášení žadatele, že není v úpadku či likvidaci a prohlášení o beztrestnosti položkový rozpočet stavby bytů zpracovaný autorizovanou osobou cena pozemku, případně cena stávající budovy určené k rekonstrukci finanční krytí celkových nákladů projektu prohlášení žadatele o zdrojích včetně předpokládaného úvěru počet bytů a jejich podlahová plocha včetně příslušenství podlahová plocha společných a komerčních prostor (vč. příslušenství) souhrnná technická zpráva s údajem o počtu nájemních bytů půdorysy podlaží s označením všech nájemních bytů i upravitelných bytů průkaz energetické náročnosti budovy u výstavby doklad o právní subjektivitě a prohlášení o úvěrech a ostatních závazcích údaje o zajištění závazků přiznání k dani z příjmů (potvrzené FÚ) za posledních 3 uzavřená účetní období účetní výkazy do konce posledního účetně uzavřeného čtvrtletí běžného roku ekonomické a další údaje v písemné a elektronické podobě podle typu žadatele prohlášení žadatele o jeho ekonomických vazbách a o skutečných vlastnících

7 SFRB Programy podpory – nová výstavba Proces hodnocení žádosti Po kontrole I. části je žádost předána externímu hodnotiteli (ČVÚT), který posuzuje jak celkový projekt, jeho potřebnost a udržitelnost, technické i finanční podmínky. Následuje předložení nezávislé komisi složené ze zástupců odborných skupin: -Sdružení nájemníků -Rada seniorů -Svaz podnikatelů ve stavebnictví Po vyjádření komise je žadateli zaslán příslib úvěru a je vyzván k doložení II. části žádosti:

8 SFRB Programy podpory – nová výstavba Žádost – II. Část – na základě výzvy Fondu platný doklad o povolení stavby nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení posudek autorizovaného inženýra v oboru statika a dynamika staveb dokládající nezpůsobilost bytového domu k bydlení smlouva o provedení výstavby uzavřená se zhotovitelem stavby nebo Prohlášení žadatele, že stavbu provádí sám, doložené oprávněním k podnikání ve stavebnictví doklad o tom, že zhotovitel stavby má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických norem Vyjádření příslušného vodoprávního úřadu o tom, že pozemek, na kterém se má výstavba nájemních bytů realizovat, se nenachází v záplavovém území podklady k zajištění úvěru u obcí usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o přijetí úvěru a zajištění tohoto úvěru, u jiných právnických osob doklady prokazující schválení uzavření smlouvy o úvěru a zajištění tohoto úvěru dostatečnou formou (např. zápis z valné hromady) Po dodání II. části Žádosti Fond zašle návrh úvěrové smlouvy k podpisu.

9 SFRB Programy podpory – opravy a modernizace PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) Inovovaný program na opravy a modernizace bytového fondu Příjem žádostí – od 11. ledna 2013 -Finanční zdroje 210 mil. Kč – startovací rozpočet -+ navýšení až na 1 mld. Kč ročně z vlastních zdrojů Program využitelný: pro opravy poruch domů pro snížení energetické náročnosti domů opravy balkonů, výtahů opravy společných prostor Určeno pro všechny bytové domy bez rozlišení vlastnictví a technologie výstavby. Nově na www.sfrb.cz sledování počtu žádostí.www.sfrb.cz

10 SFRB Programy podpory – opravy a modernizace PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) Nízkoúročený úvěr Úrok již od Referenční sazby EK – od 1,09% Fixace po celou dobu splácení Progresivní motivační prvek úročení – kratší doba splatnosti = nižší úrok po celou dobu splácení Doba splatnosti až 30 let Výše úvěru až 90% rozpočtových nákladů Vázací doba podmínek min. 5 let (dům musí sloužit k bydlení) Standardní zajištění Žádné další poplatky a přirážky

11 SFRB Programy podpory – opravy a modernizace Důraz na komplexnost oprav Podmínkou poskytnutí úvěru je provedení základních oprav a modernizací, podle potřeb a stavu: sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby sanace statických poruch nosné konstrukce oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí - zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště náhrada vnějších otvorových výplní - tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály opravy a zateplení střech včetně nástaveb, jako jsou například strojovny, pergoly… vyregulování otopné soupravy - oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.)

12 SFRB Programy podpory – opravy a modernizace Jak žádat o nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace Vyplněný a podepsaný formulář žádosti Prohlášení o bezdlužnosti, a že žadatel není v konkursu nebo likvidaci Účetní výkazy, podle kterých stanovíme veřejnou podporu (k de minimis) Přesná specifikace prací a oprav s položkovým rozpočtem Ekonomické údaje – zdroje financování - % úvěru SFRB + dofinancování Forma ručení - většinou ručitelské prohlášení Schopnost splácet – většinou podle příspěvku do fondu oprav Prohlášení žadatele o jeho ekonomických vazbách a o skutečných vlastnících V žádosti je důležité vyplnit, podle Přílohy A opravy, které již byly nebo nejsou nutné provést – kvůli posouzení zda lze úvěr poskytnout na dílčí realizace Po té je žádost zkontrolována z hlediska správnosti a úplnosti a žadateli je zaslán příslib úvěru, s vypočtenou úrokovou sazbou v závislosti na zvolené délce splácení. PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.)

13 SFRB Programy podpory – evropské zdroje PILOTNÍ OVĚŘENÍ NOVÉHO FINANČNÍHO NÁSTROJE ZE ZDROJŮ EU - 600 MILIONŮ KORUN - Finanční prostředky z Integrovaného operačního programu pro využití ve městech se schváleným IPRM již příští rok - Startovní objem pro ověření funkčnosti podpor a zájmu vlastníků bytového fondu - Možnost opakovaného poskytování podpor pro další zájemce - Pro pilotní čerpání určeno všem vlastníkům na území zón s Integrovanými plány rozvoje měst: FINANČNÍ NÁSTROJ JESSICA

14 SFRB Programy podpory – evropské zdroje MĚSTA S IPRM – současné zóny mohou být rozšířeny FINANČNÍ NÁSTROJ JESSICA

15 SFRB Programy podpory – evropské zdroje MĚSTA, KTERÁ MOHOU ŽÁDAT NOVĚ O IPRM: FINANČNÍ NÁSTROJ JESSICA Blansko Česká Lípa Havlíčkův Brod Jihlava Jindřichův Hradec Klatovy Kolín Trutnov Třinec Valašské Meziříčí Vyškov Zlín Šumperk Žďár nad Sázavou Krnov Kutná Hora Litoměřice Plzeň Prostějov Sokolov Teplice ! VÝZVA MMR – na odkazu: http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Schvaleni-a-rozsireni-Integrovanych- planu-rozvoje- http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Schvaleni-a-rozsireni-Integrovanych- planu-rozvoje-

16 SFRB Programy podpory – evropské zdroje Nejvýhodnější nízkoúročený úvěr financování až 75% nákladů na regeneraci domů v zónách měst s IPRM splatnost až na dobu 30 let progresivní úročení podle délky splatnosti + 50. mil. Kč na sociální bydlení Příjemci Vlastníci bytových domů města a obce bytová družstva nebo obchodní společnosti ostatní právnické či fyzické osoby vlastnící bytový dům společenství vlastníků bytových jednotek (podle zákona č.72/1994 Sb.) sociální bydlení – města a neziskové organizace

17 Využití programu na rekonstrukce a modernizace bytových domů zateplení obvodového pláště a vnitřních konstrukcí odstranění statických poruch nosných konstrukcí sanace základů a hydroizolace spodní stavby rekonstrukce technického vybavení domu (např. otopná soustava, rozvody tepla, plynu, vody, vzduchotechnika, výtahy) výměny nebo modernizace lodžií, balkonů, zábradlí  obce a neziskové organizace mohou využít prostředky k vybudování sociálního bydlení, rekonstrukcí stávajících budov (alokace 50 milionů Kč). SFRB Programy podpory – evropské zdroje

18 Podrobné nastavení úvěru délka splatnosti úvěru 15 let až 30 let úrok v minimální míře v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory motivační prvek progresivní úrokové sazby podle délky splácení možnost odkladu splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky (úrok placen od počátku poskytnutí úvěru) jistina spolu s úrokem splatná měsíčně kofinancování 25 % účelový úvěr použitelný jen na krytí způsobilých výdajů v závislosti na absorpční kapacitě bude stanovena výše úvěrového limitu na jeden projekt a subjekt

19 SFRB Programy podpory – evropské zdroje Zajištění úvěru – možnosti a kombinace - volba zajištění podle požadované výše úvěru, bonity žadatele, místních podmínek atd. zástava na nemovitostech zástava na pravidelných příjmech (např. nájemné z nebytových prostorů) bianco směnka ručitelský závazek bankovní styk příjemce přes FRM či jím určený bankovní subjekt

20 SFRB Programy podpory – evropské zdroje Příprava podkladů k žádosti o úvěr z FN JESSICA 1)Projektová dokumentace 2) Opis územního rozhodnutí 3) Opis stavebního povolení 4)Doklad o vlastnictví domu, katastrální evidence 5) Položkový rozpočet stavby 6)Energetický audit 7)Průkaz energetické náročnosti objektu 8)Posudek statika 9)Popis finanční pozice žadatele (stav finančních prostředků, 10)Mechanismus vytváření fondu oprav, přehled podstatných závazků) 11)Doklad o řádně schváleném souhlasu s přijetím úvěru včetně stavu fondu oprav 12)Časový rozpis cash-flow po dobu splácení úvěru na předepsaném formuláři 13)Návrh zajištění úvěru (zástava, ručitelský závazek, bianco směnka apod.)

21 SFRB Další programy (NV č. 396/2001 Sb., NV č. 396/2002 Sb., NV č. 28/2006 Sb.) - pro obce až 50% nákladů na opravy úroky 3% p. a. až 10 let pro pomoc při odstraňování škod po povodních pouze 1% p. a. až 10 let - pro občany pomoc po povodních na opravy bydlení 150.000 Kč – 2% p.a. na pořízení bydlení 850.000 Kč – 2% p.a. až na 10 let Úvěry na opravy a modernizace a povodňové úvěry pro obce a občany

22 SFRB Další programy Ručení za úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV č. 370/2004 Sb. - novelizace) program otevřen - pro výstavbu nájemních bytů v roce 2004 - pro opravy a modernizace v prosinci 2012 určeno pro bytové domy bez rozlišení vlastnictví zpřístupnění a zlevnění bankovních úvěrů kryjí až 70% nesplacené jistiny úvěru ručení až na 30 let nízký poplatek

23 SFRB ratingová stupnice Ratingová stupnice pro stanovení bonity klienta SFRB Rating klienta lze vzhledem k bonitě projektu a zajištění úvěru překlasifikovat hodnotící komisí SFRB nebo ředitelem SFRB maximálně o jeden stupeň výše nebo o jeden stupeň níže v rámci ratingové stupnice používaní v České republice. * V úředním věstníku Evropské unie (2008/C 14/02) jsou uvedeny rozsahy ratingů a k nim příslušející marže (rizikové přirážky) ** Ratingové stupně používané v České republice

24 Děkuji za pozornost Sledujte www.sfrb.czwww.sfrb.cz Speciální úvěrová kalkulačka Sledování stavu programů komunikace@sfrb.cz www.sfrb.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení PODPORA BYTOVÉ POLITIKY STÁTU 7. února 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google