Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a změny v legislativě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a změny v legislativě."— Transkript prezentace:

1

2 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a změny v legislativě

3 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP, PO) Školský zákon ve znění zákona č. 82/2015 - §16 (1)Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. -NEZBYTNÉ DOPORUČENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (viz později – stupně podpory)

4 Školská poradenská zařízení Pedagogicko-psychologické poradny Speciálně pedagogická centra Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška č. 73/2005 Sb. ! ZMĚNA LEGISLATIVY OD 1. 9. 2016

5 zahájení činnosti 1. ledna 1996 pracoviště: Pardubice, Vysoké Mýto poradenská péče je poskytována ambulantně a v terénu celý Pardubický kraj Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ je školské poradenské zařízení

6 děti předškolního věku, žáci, mládež a dospělí: s kombinovaným postižením s tělesným postižením s mentálním postižením s poruchou autistického spektra s narušenou komunikační schopností Cílová skupina

7 speciální pedagogové 6 (úvazek 5,5) sociální pracovník 1 (úvazek 0,2) psycholog 1 (úvazek 1,0) krizový intervent 1 (úvazek 0,5) Odborný tým SPC

8  komplexní diagnostika klienta (speciálně pedagogická, psychologická, sociální)  pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do běžných škol, instruktáž a úprava prostředí  konzultace pro rodinu, klienta, školská zařízení i ostatní účastníky péče  sociálně právní poradenství  včasná intervence, krizová intervence  metodická pomoc pro rodiče a pedagogy (pomoc při tvorbě vzdělávacích plánů apod.)  poradenství při výběru didaktických a kompenzačních pomůcek, zapůjčování odborné literatury  informování rodičů, pedagogů a veřejnosti formou konzultací, přednášek, seminářů, diskuzí atd. Činnosti SPC

9 Diagnostika PAS – pedopsychiatr, klinický psycholog Zákonní zástupci kontaktují PPP nebo SPC Odklad školní docházky - Doporučení ŠPZ a zpráva od odborného lékaře (pediatr, neurolog, psychiatr, ortoped …) nebo klinického psychologa  2 doklady -Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8.rok věku Nástup do 1. ročníku  u žáků s potřebou podpůrných opatření - Spolupráce se ŠPZ – zhodnocení potřeby podpůrných opatření a jejich stanovení  Doporučení ŠPZ Před zápisem do 1. ročníku

10 Doporučení ŠPZ Metody výuky Úpravy obsahu a výstupů vzdělávání Organizace výuky Individuální vzdělávací plán Personální podpora Hodnocení Pomůcky  Stupeň podpory 1. – 5. stupeň (1. stupeň sama škola – PLPP)

11 Přispívá rodič na podpůrná opatření??? Podpůrná opatření jsou poskytována jako nároková  bez finančního podílu rodičů Jedno podpůrné opatření může sdílet více žáků současně Pomůcky lze zakoupit, zapůjčovat ŠPZ  hospodárný postup

12 Postup školy Škola musí bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ a udělení písemného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka poskytovat podpůrná opatření  Kontrola ČŠI  Revizní orgán

13 Dokumentace žáka se SVP psychologické zprávy (1x za rok u žáků s LMR) lékařské zprávy (aktuální) Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte, žáka, studenta se speciálními vzdělávacími potřebami zprávy ze speciálně pedagogického vyšetření – vypracovává SPC Individuální vzdělávací plán – vypracovává škola (ředitel – zodpovědný) podepsaný ředitelem, učitelem, zákonným zástupcem žáka, zástupcem SPC nebo PPP – na školní rok zápisy ze speciálně pedagogických intervencí - hodnocení integrace – ze strany ŠPZ zpravidla 2x ve školním roce rozhodnutí ředitele školy, další dokumentace dle právních předpisů

14 Podíl školy při edukaci žáka se SVP třídní učitel na základě Doporučení školského poradenského zařízení a na základě psychologického (lékařského) a speciálně pedagogického vyšetření (vypracovává SPC) vypracovává Individuální vzdělávací plán (dále IVP) a podepsaný všemi zúčastněnými stranami (ředitel, třídní učitel, ostatní vyučující, asistent pedagoga, osobní asistent a zákonný zástupce) zasílá SPC ke schválení a podpisu předává kopii vysvědčení (z druhého pololetí) 2x ročně (před pololetím, před koncem školního roku) zasílá učitel krátké písemné hodnocení plnění IVP žáka (případně mailem) kontaktuje SPC při problémech nebo při potřebě konzultace oznamuje SPC závažné skutečnosti a změny týkající se vzdělávání integrovaného žáka umožňuje SPC realizaci speciálně pedagogických intervencí ve třídě a konzultací s pedagogy školy, s asistentem pedagoga

15 Spolupráce ze strany zákonných zástupců žáka se SVP předávají SPC a škole aktuální lékařské zprávy dítěte (psychologické, ortopedické, psychiatrické atd.) umožňují provedení speciálně pedagogického vyšetření a písemně vypracovanou zprávu předávají škole oznamují SPC a škole důležité skutečnosti a změny týkající se vzdělávání dítěte, bydliště apod. spolupracují se školou dle konkrétních bodů uvedených v IVP mají právo obrátit se na SPC či školu s dotazy, problémy či požadavky, které se týkají vzdělávání jejich dítěte

16 INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN (IVP) vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření a dalších lékařských zpráv je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb žáka. vypracovává ho třídní učitel žáka, jako podklad pro zpracování využívá Doporučení ŠPZ, zprávu ze speciálně pedagogického vyšetření, psychologického vyšetření. je součástí dokumentace žáka.

17 Rámcové vzdělávací programy RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ! od září 2016 – pouze RVP pro základní vzdělávání Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Vzdělávací oblasti: -Jazyk a jazyková komunikace -Matematika a její aplikace -Informační a komunikační technologie -Člověk a jeho svět -Člověk a společnost -Člověk a příroda -Umění a kultura -Člověk a zdraví -Člověk a svět práce

18 RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní Vzdělávací oblasti: -Jazyková komunikace (Čtení, Psaní, Řečová výchova) -Matematika a její aplikace (Matematika) -Informační a komunikační technologie -Člověk a jeho svět -Člověk a společnost -Člověk a příroda -Člověk a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) -Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) -Člověk a svět práce

19 Obsah IVP osobní údaje – jméno, datum narození třída základní údaje o žákovi – diagnóza doporučení odborného pracoviště – datum vyšetření učební dokumenty (vzdělávací program, ročník) speciálně pedagogické postupy metody, formy a úpravy práce v jednotlivých předmětech způsob ověřování znalostí (ústní forma, písemné testy, skupinová práce…)

20 Prosím Vaše dotazy a děkuji za pozornost SPC SVÍTÁNÍ Komenského 432 Pardubice Tel.: 466 049 917-8 www.svitani.cz spc@svitani.cz


Stáhnout ppt "Žák se speciálními vzdělávacími potřebami a změny v legislativě."

Podobné prezentace


Reklamy Google