Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D.

2 LEGISLATIVA Z § 25 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech. Z § 31 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen zákon o krizovém řízení) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

3 LEGISLATIVA Ministerstvo vnitra § 7 odst. 2 písm. g) zákona o IZS: „organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; Hasičský záchranný sbor kraje § 10 odst. 5 písm. b) zákona o IZS: „organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost;

4 LEGISLATIVA Hasičský záchranný sbor kraje § 12 odst. 1 zákona o IZS: „seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi“. Obecní úřad § 15 odst. 4 zákona o IZS: „seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení“.

5 LEGISLATIVA Právnické osoby a podnikající fyzické osoby § 23 odst. 1 písm. b) a § 24 odst. 1 písm. b) zákona o IZS zajistit vůči svým zaměstnancům informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci

6 OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH INFORMACÍ Informovanost - předávání zpráv či sdělení - objasnění a poučení Právo obyvatelstva být informováno: - co se stalo - co by mohlo následovat - co by mělo následovat ze strany veřejné správy a záchranných složek - co by mělo dělat samo

7 OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH INFORMACÍ Problém nejen v ČR, řeší EU i NATO Budapešťská směrnice II (2004) a v ní 2 podmínky poskytování informací: - důvěra v úřady, zásahové jednotky a krizový management - spolehlivost výše uvedených subjektů (politik nebo odborník?)

8 OTÁZKA DŮVĚRY Pravdivé informování - princip demokracie Občan má právo na (pravdivé) informace Veřejná správa má povinnost je poskytnout Zastírání událostí, lži,neupřímnost - nedemokratické, totalitní režimy Havárie JE v Černobylu

9 OTÁZKA SPOLEHLIVOSTI Potřeba občana být spolehlivě informován Jak přesvědčit veřejnost o spolehlivosti úřadů a záchranářů Problémy: - „přeinformovanost“, nezájem veřejnosti o to co se jich netýká, představitelé úřadů a složek nejsou mediálně známí (v pozitivním smyslu) Řešení: Role médií k vytváření obrazu spolehlivosti (TV-112..) Mediální příprava krizového managementu

10 FÁZE POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH INFORMACÍ 1 Fáze přípravy (zejména preventivně výchovná činnost) 2 Fáze hrozby vzniku mimořádné události 3 Fáze vzniku mimořádné události 4 Fáze obnovy po mimořádné události Rozdíly:důvody informování, charakter informací, obsah i forma, cílové skupiny

11 1. FÁZE PŘÍPRAVY vytvoření strategie veřejné informovanosti příprava obyvatelstva (preventivně výchovná činnost) MV- GŘ HZS - zaměření a formy PVČ - obsah přípravy (zdroje a místa nebezpečí vzniku MU, připravená opatření, sebeochrana, vzájemná pomoc )

12 FORMY PŘÍPRAVY Internet, teletext Televize,rozhlas, Tisk Propagační materiály,letáky, tiskoviny Instruktáže, školení Soutěže a další akce Zvláštní místo – výuka na ZŠ a SŠ

13 INTERNET, TELETEXT Webové stránky (ww.mvcr.cz/hasiči/…OO,..) SHČMS:www.dh.cz/ochrana SHČMS:www.dh.cz/ochrana obyvatelstva také prevence - zveřejňování metodických příruček, návodů a aktuálních informací z oblasti ochrany obyvatelstva, - významné mimořádné události - aktuální stav předpisů v ochraně obyvatelstva a integrovaném záchranném systému,

14 TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátké výchovné pořady (112) Besedy Informace o ochraně obyvatelstva (bylo i v retro) Aktuální zpravodajství z krajů Informace o akcích v regionu Kabelová TV – krátké pořady

15 DALŠÍ FORMY Rozhlasové vysílání Dtto jako v TV (besedy, informace,…) Tisk – informace, články, pravidelné sloupky v některých periodikách - odborný tisk (časopis 112, Alarm Revue) Propagační materiály, letáky,tiskoviny, (celostátní akce, regionální,obecní, JE, Metro,…)

16 DALŠÍ FORMY Instruktáže, školení – pomoc učitelům, starostům obcí, pracovníkům obecních úřadů (HZS krajů) Soutěže – hlavně hasičské, ale i ochrana obyvatelstva Dny otevřených dveří (HZS krajů, stanice) Ukázky při různých akcích IZS

17 2. Fáze hrozby vzniku mimořádné události tato fáze nemusí vůbec probíhat, když dojde nečekaně ke vzniku MU (výbuch, havárie,..) informace mají charakter upozornění, výstrahy i sdělení o možném vývoji MU mohou obsahovat i doporučení zásad chování a opatření k ochraně

18 3. Fáze vzniku mimořádné události poskytování tísňových informací - zdroj,povaha,rozsah MU - zásady chování a činnosti obyvatelstva - opatření k ochraně zdraví, životů a majetku informování se realizuje v kontextu s varováním

19 4. Fáze obnovy po mimořádné události opatření k nouzovému přežití opatření k obnově postiženého území Psychosociální péče -postižený člověk si začne uvědomovat co zažil a o co přišel informace o krátkodobé a dlouhodobé pomoci

20 VÝUKA NA ZŠ A SŠ Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů ze dne 4.března 2003 vydává se k zařazení problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do obsahu vzdělávání ve školách. Podle tohoto pokynu se postupuje s účinností od 15. března 2003.

21 VÝUKA NA ZŠ A SŠ platné učební dokumenty se doplňují dodatkem k učebním dokumentům "Ochrana člověka za mimořádných událostí," č. j. 13 586/03-22, ze dne 4. března 2003. Podrobnější informace a doporučení uvádí metodická příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí, kterou v březnu 2003 vydal MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

22 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – DODATEK K UČEBNÍM DOKUMENTŮM PRO ŠKOLY Do učebních dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a do učebních dokumentů pro speciální školy se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku.

23 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – DODATEK K UČEBNÍM DOKUMENTŮM PRO ŠKOLY Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na a) rozpoznání varovného signálu "VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA" a činnost po jeho vyhlášení b) používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků c) přípravu evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru d) činnosti integrovaného záchranného systému e) poskytování první pomoci při zraněních v případě mimořádných událostí

24 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – DODATEK K UČEBNÍM DOKUMENTŮM PRO ŠKOLY Obsah je zaměřen na tematiku ochrany osob před následky: a) živelních pohrom včetně nezbytných dovedností (zásady chování při povodni, zemětřesení, velkých sesuvech půdy, sopečném výbuchu, atmosférických poruchách, požáru, lavinovém nebezpečí) b) úniku nebezpečných látek do životního prostředí včetně nezbytných dovedností (improvizovaná ochrana osob při úniku radioaktivních, chemických a biologických látek) c) použití nebo anonymní hrozby použití výbušniny nebo nebezpečné látky (činnost po nálezu či obdržení podezřelého předmětu)

25 OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ – DODATEK K UČEBNÍM DOKUMENTŮM PRO ŠKOLY Tematika se zařazuje podle rozhodnutí ředitele samostatně nebo v rámci příslušných předmětů podle platných učebních dokumentů Metodickou příručku k této tematice vydává MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a zajišťuje její distribuci.

26 POMŮCKY k zabezpečení výuky témat ochrany člověka za mimořádných událostí

27 Příručka pro učitele základních a středních škol Ochrana člověka za mimořádných událostí Druhé, upravené a rozšířené vydání vydalo MV- GŘ HZS ČR v roce 2003 (základní a výchozí příručka vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003) každá škola obdržela 1 ks cestou HZS krajů plný text je zveřejněn na internetové stránce MV ČR

28

29 Pro případ ohrožení (příručka pro obyvatele) Třetí upravené vydání vydalo MV-GŘ HZS ČR v roce 2003 každá škola obdržela 1 ks obsah je na internetové stránce MV ČR

30

31 VIDEOKAZETA Povodně a ochrana člověka Havárie s únikem nebezpečných látek Než přijede záchranka Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Každá škola obdržela 1 ks od HZS kraje v roce 2002.

32 Na internetových stránkách MV ČR Příručka: Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek Příručka: Sebeochrana obyvatelstva ukrytím Příručka: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

33 Výchova dětí v oblasti požární ochrany (příručka pro učitele ZŠ a videofilmy) vydalo MV ČR-GŘ HZS ČR v roce 2005 jako jednorázovou publikaci pro učitele ZŠ a spec. škol každá základní škola obdržela do konce roku 2005 jeden ks publikace a 2 videofilmy (pro 1. a 2. stupeň) cestou HZS kraje text příručky i videofilmy jsou na internetové stránce MV ČR;

34

35 Ochrana člověka za mimořádných událostí Sebeochrana a vzájemná pomoc (učební text pro občanskou a rodinnou výchovu) vydalo nakladatelství učebnic Fortuna, Praha 2002 schvalovací doložka MŠMT

36

37 Ochrana člověka za mimořádných událostí Havárie s únikem nebezpečných látek Radiační havárie (učební text pro chemii a fyziku na ZŠ) vydalo nakladatelství učebnic Fortuna, Praha 2002 schvalovací doložka MŠMT

38

39 Ochrana člověka za mimořádných událostí Živelní pohromy (učební text pro zeměpis a přírodopis na ZŠ) vydalo nakladatelství učebnic Fortuna, Praha 2002 schvalovací doložka MŠMT

40

41 Ochrana člověka za mimořádných událostí (učební texty pro první stupeň ZŠ) vydalo nakladatelství učebnic Fortuna, Praha 2003 schvalovací doložka MŠMT

42

43 Ochrana člověka za mimořádných událostí (učební texty pro střední školy) vydalo nakladatelství učebnic Fortuna, Praha 2003 schvalovací doložka MŠMT

44

45 Ochrana člověka za mimořádných událostí Osobní bezpečí (metodická příručka pro 1.stupeň základních škol) vydalo nakladatelství ALBRA, schvalovací doložka MŠMT

46

47 Ochrana člověka za mimořádných událostí Osobní bezpečí (Bezpečí a nebezpečí) učebnice pro 2. ročník ZŠ schvalovací doložka MŠMT

48

49 Ochrana člověka za mimořádných událostí Osobní bezpečí (Počítej se vším) učebnice pro 3. ročník ZŠ schvalovací doložka MŠMT

50

51 Ochrana člověka za mimořádných událostí Osobní bezpečí (S mapou nezabloudím) učebnice pro 4. ročník ZŠ schvalovací doložka MŠMT

52

53 Ochrana člověka za mimořádných událostí Osobní bezpečí (Pomáhám zraněným) učebnice pro 5. ročník ZŠ schvalovací doložka MŠMT

54


Stáhnout ppt "INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST Mgr.Bohumír MARTÍNEK, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google