Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické zkušenosti znalce při výkonu znalecké činnosti Brno 11.4.2015 Ing. Jan Fajkis Znalecká činnost - oceňování lesních pozemků, lesních porostů,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické zkušenosti znalce při výkonu znalecké činnosti Brno 11.4.2015 Ing. Jan Fajkis Znalecká činnost - oceňování lesních pozemků, lesních porostů,"— Transkript prezentace:

1 Praktické zkušenosti znalce při výkonu znalecké činnosti Brno 11.4.2015 Ing. Jan Fajkis Znalecká činnost - oceňování lesních pozemků, lesních porostů, škod na lesích Poradenská a konzultační činnost v lesnictví a zahradnictví

2 Témata 1. Jak začít znalcovat ? 2. Obory znalecké činnosti 3. Náležitosti znaleckého posudku, podklady 4. Oceňování pozemků – není les jako les 5. Oceňování trvalých porostů – lesní x nelesní porosty 6. Škody na lesích 7. Věcná břemena

3 1. Jak začít znalcovat hlavní činnost (OSVČ) nebo vedlejší činnost - OSVČ - situace na trhu – uživí mne to? - vedlejší činnost – přístup zaměstnavatele (střet zájmů) znalec nebo odhadce majetku nebo jiná činnost - znalec –jmenován předsedou krajského soudu - odhadce majetku – živnost vázaná - jiná činnost – živost volná

4 hlavní činnost (OSVČ) - měsíční obrat – cca 50 tisíc – dosáhnu zisku před zdaněním ve výši cca průměrné mzdy (náklady daňovým paušálem 40%, dle evidence příjmů a výdajů cca 50-55%) - struktura znaleckých posudků - podle objednatele - státní orgány - právnické osoby - fyzické osoby - podle předmětu posudku - ocenění lesa - škody na lesích - jiné posudky

5 - průměrná cena posudku podle objednatele - státní orgány - dle rozsahu dle vyhlášky - právnické osoby - cca 5.000 Kč - fyzické osoby - cca 2.000 Kč - průměrná cena podle předmětu posudku - ocenění pro FÚ - cca 2-3.000 Kč - ocenění obvyklou cenou - cca 3-5.000 Kč - škody na lesích - cca 4-6.000 Kč - jiné posudky - dle předmětu

6 vedlejší činnost - časové možnosti (dostupnost pro klienta, lhůty zpracování) - přístup zaměstnavatele - střet zájmů - kolize s vnitřními předpisy zaměstnavatele - návratnost vložených prostředků - lidská závist

7 soudní znalec - jmenuje předseda krajského soudu - kvalifikační předpoklady Vzdělání získání vysokoškolského lesnického vzdělání v inženýrském (magisterském) studijním programu absolvování postgraduálního specializačního (tj. zaměřeného na danou specializaci) studia v rozsahu minimálně 4 semestry Odborná praxe minimálně 10 let odborné lesnické praxe po ukončení vysokoškolského studia Ověřování odborných znalostí úspěšné absolvování písemného testu a ústního pohovoru před příslušným poradním sborem předsedy krajského soudu

8 - žádost o jmenování znalcem – vzory na stránkách krajských soudů Přílohy : Kopie potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo cestovního dokladu, v němž je údaj o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky uveden; Kopie občanského průkazu; Výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce); Úředně ověřená kopie dokladů o vzdělání a další odborné kvalifikaci; Doklady prokazující odbornou praxi; Kopie pracovní smlouvy jste-li pracovníkem ústředního orgánu, vysoké školy, vědeckého a výzkumného ústavu ve smyslu ust. § 1 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. - jmenování znalcem, slib

9 odhadce majetku (oceňování majetku pro věci nemovité) - živnost ohlašovací, vázaná (zákon 455/1991 Sb.) - ohlášení živnosti přílohy - doklad o odborné způsobilosti - výpis z rejstříků trestu - nejlépe dostavit se osobně na živnostenský úřad, který zároveň kontaktuje finanční úřad, správu sociálního pojištění a zdravotní pojišťovnu - správní poplatek 1.000 Kč

10 jiné činnosti - živnosti ohlašovací volné (seznam činností neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

11 2. Obory znalecké činnosti obor ekonomika, odvětví ceny a odhady specializace na oceňování lesních pozemků, lesních porostů, škod na lesních porostech - souvisejí obory - lesní hospodářství odvětví těžba, myslivost - ochrana přírody odvětví dendrologie

12 Vysoké účení etchnické Brno Ústav soudního inženýrství Doktorandské studium „Forenzní ekotechnika“ „Forenzní ekotechnika les a dřeviny je interdisciplinární nauka o vědeckém, systémovém zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na les a dřeviny – za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké“ (Alexandr., P. 2007)

13 oprávnění k podání znaleckého posudku - dle rozhodovací praxe rozhoduje soud zejména dle oboru a odvětví znalce a přihlíží k jeho specializaci - v případě potřeby se souhlasem soudu přizvat konzultanta (dílčí část znaleckého posudku) - dle účelu znaleckého posudku zvážit riziko jeho zpochybnění pro nepříslušnost (soudní spory) znalecký posudek x odborné vyjádření

14 3. Náležitosti znaleckého posudku, podklady znalecký posudek je výkladní skříní znalce formální úprava, přehlednost, kontrolovatelnost, správná a jednoznačná terminologie, gramaticky správně (česky), - zpracovatel znaleckého posudku - pořadové číslo znaleckého posudku - předmět znaleckého posudku - úvod - údaje o oceňovaném majetku - označení zadavatele znaleckého posudku - účel znaleckého posudku - speciální požadavky zadavatele - podklady pro zpracování znaleckého posudku - zákonné a cenové předpisy - datum provedení místního šetření - datum, k němuž je ocenění vyhotoveno

15 - nález - bližší údaje o oceňovaných nemovitostech - porovnání stavu skutečného s evidenčním - ocenění - pozemky - trvalé porosty - věcná břemena - rekapitulace - datum vyhotovení znaleckého posudku, otisk znalecké pečetě, podpis - znalecká doložka - přílohy

16 účel znaleckého posudku - daňové účely - daň z převodu věcí movitých - daň darovací - daň dědická - obvyklá cena - ocenění administrativní cenou - škody na lesích - pro dotčení PUPFL - škody zvěří - imise - jiné škody - škody na životním prostředí - ocenění trvalých porostů - posouzení stavu dřevin, jejich provozní bezpečnosti

17 Podklady pro zpracování znaleckého posudku - ocenění - podklady katastru nemovitostí - výpis z katastru nemovitostí - kopie katastrální mapy, ortofotomapa - listiny ke zřízení věcných břemen - údaje LHP nebo LHO, OPRL, lesní hospodářský evidence - údaje územního plánu, územně plánovací informace - datum ocenění - datum právních účinků vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí - datum úmrtí zústavitele - datum místního šetření - místní šetření - stav pozemku a jeho využití, porovnání se stavem evidenčním a podklady - aktualizace údajů LHP a LHO - fotodokumentace - informace zadavatele (brát s rezervou)

18 - škody na lesích při investiční výstavbě - projektová dokumentace (záborový elaborát) - zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), omezení, doba dočasného odnětí (omezení), u trvalého odnětí části pozemku geometrický plán - vyjádření vlastníků (majetkových správců), OLH dotčených pozemků - požadavky podle zvláštních právních předpisů (ochranná pásma staveb technické infrastruktury) - konzultace (upřesnění zadání) se zadavatelem - údaje katastru nemovitostí - údaje LHP nebo LHO, OPRL, lesní hospodářská evidence, kategorizace lesa - místní šetření za účasti projektanta, investora

19 Kalkulace ceny (nepodceňovat) pro právnické a fyzické osoby dohodou pro státní orgány a instituce dle vyhlášky MS č.37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve znění vyhlášky č.77/1993 Sb. a vyhlášky č.432/2002 Sb. (sazby 100 – 350 Kč/hod dle náročnosti úkonu), odborné vyjádření dle vyhlášky č.23/2002 Sb. (sazba 75-125 Kč/hod) - znalečné (odměna znalce) - převzetí podkladů, projednání předmětu ZP - studium podkladů (spisu), jejich doplnění - provedení místního šetření, aktualizace údajů LHP nebo LHO, dendrometrická měření, fotodokumentace - pomocné a figurantské práce - tisk, kontrola, expedice, převod do elektronické podoby - předání znaleckého posudku, projednání se zadavatelem - ostatní náklady - dopravní náklady - kancelářské náklady – tisk, CD - poplatky za údaje LHP, LHO, KN, listiny - náklady konzultanta dle faktury - poštovné, balné - DPH – pozor, u soudů pouze u znalečného

20 4. Oceňování pozemků – není les jako les lesní pozemek ≠ pozemek určený k plnění funkcí lesa (PUPFL) Pozemky určené k plnění funkcí lesa §3 zákona č.189/95 Sb., o lesích v platném znění (1) Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen "lesní pozemky"), b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu1) a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (dále jen "jiné pozemky"). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.

21 (2) Pozemky určenými k plnění funkcí lesa nejsou školky a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů na návrh vlastníka pozemku nerozhodne jinak. (3) V pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, rozhoduje orgán státní správy lesů. (4) Pozemky, které nejsou uvedeny v odstavci 1, může orgán státní správy lesů na návrh vlastníka pozemku nebo s jeho souhlasem prohlásit rozhodnutím za pozemky určené k plnění funkcí lesa. Ustanovení zvláštních předpisů 1) nejsou tím dotčena.

22 Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č.21/2000 Sb., zákona č.237/2004 Sb., zákona č.257/2004 Sb. a zákona č.296/2007 Sb., zákona č.188/2011 Sb., zákona č.350/350/2012 Sb. a zákona č.303/2013 Sb. § 9 Členění pozemků 1) Pro účely oceňování se pozemky člení c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní pozemky, 2) Stavební pozemky se pro účely oceňování člení na a) nezastavěné pozemky b) zastavěné pozemky c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí

23 c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní pozemky, (4) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, sochami apod. (5) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí. 5) Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu.

24 Vyhláška č.441/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č.199/2014 Sb. § 7 Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem (2) Základní cena lesního pozemku a nelesního pozemku s lesním porostem (dále jen "lesní pozemek"), není-li územním plánem nebo regulačním plánem předpo- kládáno jeho jiné využití ani není předmětem územ-ního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona, se zjistí podle ceny plošně převládajících souborů lesních typů v porostní skupině. Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny. Ceny v Kč/m 2 pro jednotlivé soubory lesních typů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

25 Pozemky určené územním plánem k jinému využití : - zastavitelné plochy (stavby pro bydlení, výrobu, sklady, občanskou vybavenost apod.) - stavby dopravní infrastruktury (silnice, železnice, vodní cesty) - stavby technické infrastruktury (liniové stavby, rozvodny, regulační stanice, zásobníky plynu, objekty jímání pitné vody, vodojemy apod,.) - vodohospodářské stavby (vodní nádrže, hráze, poldry, kanály) - sportovně-rekreační areály (sjezdovky, tábořiště, lanová centra, chatoviště) - dobývací prostory pro těžbu nerostů (povrchový způsob dobývání) - plochy veřejného prostranství (parky, veřejná zeleň, příměstské lesy) - ochranné lesní pásy - územní systém ekologické stability

26 Jiné využití lesních pozemků : - indikace v LHP nebo LHO – bezlesí, tabulka plochová, změna kategorie - ortofotomapa - účelové komunikace – pozemky dotčené stavebními nebo terénními úpravami, svážnice - skládky, manipulační plochy trvalého charakteru s povrchovou úpravou - dobývací prostory pro těžbu nerostů - lomy, zemníky - vodní plochy (rybníky, protipožární vodní nádrže) - stavby pro myslivost (lovecké chaty, sklady krmiv) - sněžné jámy pro skladování sadebního materiálu - lesní školky pro pěstování sadebního materiálu - sportovní plochy (přírodního charakteru) – sjezdovky, lanová centra, golfová hřiště - rekreační plochy (přírodního charakteru) – tábořiště, chatoviště, lázeňské lesy - lesní pozemky v zastavěném území obce – lesy příměstské a rekreační, mnohdy charakter veřejného prostranství – parku (infrastruktura, mobiliář) - pásma hygienické ochrany vodních zdrojů (PHO 1) – většinou oplocená s technickou infrastrukturou (objekty jímání, čerpání, úpravy vody)

27 5. Oceňování trvalých porostů lesní x nelesní porosty Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č.21/2000 Sb., zákona č.237/2004 Sb., zákona č.257/2004 Sb. a zákona č.296/2007 Sb., zákona č.188/2011 Sb., zákona č.350/350/2012 Sb. a zákona č.303/2013 Sb. § 14 Členění trvalých porostů Pro účely oceňování se trvalé porosty člení na a) lesní porosty, 14) b) ovocné dřeviny, c ) vinnou a chmelovou révu, d) okrasné rostliny.

28 § 15 Oceňování lesního porostu (1) Lesní porost se oceňuje nákladovým a výnosovým způsobem. Vychází se ze skupin lesních dřevin podle jejich zastoupení v lesním porostu, věku, bonitních stupňů, obmýtí a zakmenění. § 16 Oceňování ovocných dřevin, vinné a chmelové révy a okrasných rostlin (1)Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva se oceňují výnosovým způsobem podle druhu dřevin, jejich věku, pěstebního tvaru nebo způsobu založení jejich porostu. Ceny vinné a chmelové révy obsahují ceny zařízení vinic a chmelnic. (2) Okrasné rostliny se oceňují nákladovým způsobem.

29 Zákon č.289/95 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů v platném znění §2 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa, b) funkcemi lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční, c) lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa, Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění §3 Vymezení pojmů 1) Pro účely tohoto zákona se vymezují některé základní pojmy takto : g) dřevina rostoucí mimo les (dále jen "dřevina") je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond 1)¨

30 Vyhláška č.441/2014 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č.199/2014 Sb §40 Lesním porost na lesním pozemku (1)Lesním porostem jsou stromy nebo stromy a keře lesních dřevin, které jsou na pozemích určených k plnění funkcí lesa. §44 Nelesní porost (2) Nelesním porostem jsou okrasné, ovocné i jiné stromy a keře, včetně lesních dřevin, které v zastavěném území plní také jiné funkce než porosty rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, zejména jako zeleň v zástavbě i ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků včetně břehových porostů a doprovodná zeleň komunikací.

31 Trvalé porosty na nelesních pozemcích - lesní nebo nelesní porost – mnohdy rébus lesní porost - nelesní pozemek s kódem ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa (Lesy České republiky s.p.) - druh pozemku, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha nebo neplodná půda navazující na lesní pozemek s obdobným trvalým porostem - nelesní pozemek kromě zemědělských pozemků v územním plánu v ploše s využitím les, krajinná zeleň (?), ÚSES (?) - rozhodnutí orgánu státní správy lesů v pochybnostech dle §3, odst. 3 zákona 289/95 Sb., o lesích v platném znění

32 Lesní nebo nelesní porost ? - plantáž vánočních stromků pod elektrovodem na lesním pozemku - plantáž vánočních stromků pod elektrovodem na orné půdě - semenný sad na lesním pozemku - semenný sad na trvalém travním porostu - plantáž energetických dřevin na orné půdě - ovocné dřeviny v porostu na lesním pozemku - ovocné dřeviny v aleji podél komunikace - ovocné dřeviny v aleji podél komunikace s kódem ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa - ovocné dřeviny v sadu Úvaha : vyhovuje současné členění trvalých porostů pro účely oceňování znalecké praxi ? Ke zvážení : členění trvalých porostů na porosty produkčního charakteru – ocenění výnosovým způsobem, případně kombinací nákladového a výnosového způsobu neprodukčního charakteru – ocenění nákladovým způsobem

33 Oceňování nelesních porostů §44 Nelesní porost (1) Nelesní porost na nelesním pozemku s výměrou pozemku větší než 1 000 m 2, s výjimkou ovocných dřevin, vinné révy a chmelových rostlin, nebo s počtem stromů větším než 50 ks, lze ocenit postupem uvedeným v příloze č.34 k této vyhlášce § 46 Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny (2) Základní cena okrasných rostlin podle příslušné skupiny a věkové kategorie uvedené v přílohách č.39 a č.40 k této vyhlášce, včetně trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích do 1000m2 včetně nebo s počtem stromů do 50ks včetně, se případně upraví věcně zdůvodněnými přirážkami a srážkami uvedenými v příloze č.39 k této vyhlášce a vynásobí se koeficientem K5 uvedeným v příloze č.20 v tabulce č.1 k této vyhlášce a Kz uvedeným v příloze č.39 v tabulce č.9 k této vyhlášce.

34 Věk nelesních dřevin (okrasných rostlin) Příloha č.39, odst. 6.2. Věk oceňované okrasné rostliny se určuje ve věkových kategoriích, uvedených v tabulkách této přílohy. Věkem oceňované okrasné rostliny se rozumí její stáří od počátku reprodukce (roku výsevu a řízkování ve školce). Příloha č.39, odst.6.3. Dřeviny na nelesních pozemcích, které vnzikly přirozeným způsobem (tzv.náletem), se za trvalý porost považují od čtvrtého roku po svém vzniku (tzn. od pátého roku vzniku)

35 Základní ceny okrasných rostlin : Příloha č.39, odst.2.1. Základní ceny v tabulkách č. 2 až 6 platí pro okrasné rostliny soliterní, optimálně vyvinuté, se vzhledem (habitem) odpovídajícím danému druhu či kultivaru, průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, bez zjevného mechanického, biotického či jiného poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Platí pro průběžně a odborným způsobem udržované, zdravé, nepoškozené a nezaplevelené záhony trvalek a neprodukční trávníky. Úpravy základních cen okrasných rostlin : Příloha č.39, odst. 2 lze použít s věcným zdůvodněním úpravy +200% až -99%, minimální cena rostliny je pak 1% se základní ceny (do úpravy ceny nutno zahrnout technické prvky, stanoviště rostliny, její habitus, poškození koruny a kmene, zdravotní stav, úroveň péče, způsob vzniku) Pomůcka : Metodika AOPK ČR : Oceňováním dřevin rostoucích mimo les, Praha 2013 (http://www.ochranaprirody.cz/metodiky-aopk-cr/)

36 6. Škody na lesích Zákon č.289/95 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů v platném znění § 11 Základní povinnosti (1) Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. (2) Vlastník lesa je povinen usilovat při hospodaření v lese o to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a funkce lesa byly zachovány (plněny rovnoměrně a trvale) a aby byl zachován (chráněn) genofond lesních dřevin. (3) Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vůči orgánu státní správy, který o tomto omezení rozhodl. Orgán státní správy může uložit úhradu této náhrady osobám, v jejichž zájmu o tomto omezení rozhodl.

37 § 21 Náhrady za poškozování lesa (1) Právnické a fyzické osoby, které při své činnosti používají nebo produkují látky poškozující les a les ohrozí nebo poškodí, jsou povinny provádět opatření k zabránění nebo zmírnění jejich škodlivých následků. (2) Dojde-li v návaznosti na provádění výstavby k přerušení souvislosti ucelených lesních částí, lesních cest nebo jiných objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese, je ten, kdo je způsobil, povinen osobě, které tím vznikla újma, nahradit i zvýšené provozní náklady, které jí tím vznikly. Ustanovení o ekologické újmě podle zvláštních předpisů 17) nejsou tím dotčena. (3) Za lesní porost smýcený v souvislosti s prováděním výstavby je investor povinen zaplatit to, čeho by vlastník lesa při řádném hospodaření dosáhl, kdyby nedošlo k předčasnému smýcení lesního porostu, a to po odečtení částky, kterou případně získal za dříví z likvidovaného lesního porostu. (4) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí stanoví právním předpisem způsob výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. (Vyhláška MzeČR č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích)

38 Vyhláška MZeČR č.77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa Vyhláška č.55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

39 Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Vyhláška MŽPČR č.360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech Vyhláška MŽPČR č.432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku Vyhláška MŽPČR č.335/2006 Sb.,kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

40 Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) v platném znění - použije se v případě, že není uvedeno ve speciálním zákoně, případně prováděcích předpisech, jinak vyčíslení škody - identifikace škody - její kvantifikace - ocenění její výše škody v lesním hospodářství - na pozemku - na lesních porostech - zvýšené a mimořádné náklady - škody na technické infrastruktuře - ostatních užitcích z lesa škoda na životním prostředí v lesích vzniklá porušením předpisů o ochraně lesa jako složky životního prostředí

41 7. Věcná břemena Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) v platném znění § 16b Oceňování věcných břemen (1) Služebnosti se oceňují výnosovým způsobem na základě ročního užitku se zohledněním míry omezení služebností ve výši obvyklé ceny. (2) Ocenění podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže lze zjistit roční užitek ze smlouvy nebo z rozhodnutí příslušného orgánu, pokud při vzniku věcného břemene byl roční užitek z tohoto břemene uveden a není-li o více než jednu třetinu nižší než cena obvyklá. (3) Roční užitek podle odstavců 1 a 2 se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti. (4) Patří-li právo určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. (5) Nelze-li cenu zjistit podle předchozích odstavců, oceňuje se právo jednotně částkou 10 000 Kč. (6) Reálné břemeno nebo právo z vykupitelné služebnosti se ocení ve výši náhrady uvedené ve smlouvě nebo v rozhodnutí příslušného orgánu. Jsou-li ve smlouvě uvedené pouze podmínky výkupu reálního břemena nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu, vypočte se náhrada podle uvedených podmínek k datu ocenění. (6) Právo zřízené jinak než věcným břemenem, obdobné právu odpovídajícímu věcnému břemenu, se oceňuje podle odstavců 1 až 6.

42 věcná břemena na lesních pozemcích - umístění staveb technické infrastruktury - nadzemní ( např. elektrická rozvodná síť, teplovody, produktovody) - podzemní (plynovody, vodovody, kanalizace, telekomunikace, podzemní kabelová vedení elektrické rozvodné sítě, produktovody apod.) - související objekty (regulační stanice, základnové stanice mobilních operátorů, čerpací stanice, vodojemy, úpravny vody apod. - právo chůze a jízdy - právo průhonu dobytka - právo čerpání vody (bodové zdroje, studny) - právo těžby dřeva

43 roční užitek = ± obvyklá výše nájmu na lesních pozemcích lze nahradit potenciální rentou simulované nájemné u zemědělské a lesní půdy - dle zákona o půdě 1% z obvyklé ceny pozemku - skutečně dosahované pronájmy zemědělských pozemků (Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) 2% z obvyklé ceny pozemku - stavební pozemky – podle rozsahu omezení 5- 7% z obvyklé ceny stavebního pozemku

44 Úvaha – lesní pozemek je dotčen v rozsahu vymezeném věcným břemenem (geometrickým plánem pro zřízení věcného břemene) umístěním trasy liniové stavby, jeho ochranným pásmem a právem přístupu pro jeho zřízení, údržbu a opravy - je dotčená část dle stavu a způsobu využití lesním pozemkem nebo má charakter pozemku jiného - manipulační plocha? - simulované nájemné podle rozsahu omezení 5-7%


Stáhnout ppt "Praktické zkušenosti znalce při výkonu znalecké činnosti Brno 11.4.2015 Ing. Jan Fajkis Znalecká činnost - oceňování lesních pozemků, lesních porostů,"

Podobné prezentace


Reklamy Google