Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Bc. Magdalena Zábranská

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Bc. Magdalena Zábranská"— Transkript prezentace:

1 Koncepce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Bc. Magdalena Zábranská magdalena.zabranska@kraj-lbc.cz

2 Důvody ke zpracování koncepce  Nepříznivý demografický vývoj  Stoupající počty vykazovaných žáků se SVP  Stoupající klientela poradenských zařízení  Zvyšující se požadavky na kvalitu vzdělávání žáků se SVP  Jeden regionální rozpočet  Republikové strategické dokumenty a dokumenty EU  Priorita Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012  Nerovnoměrnost poskytovaných služeb v jednotlivých regionech kraje

3 Vývoj počtu narozených v Libereckém kraji od roku 1972 (s uvedením věku v letošním roce)

4 Současný stav speciálního školství Předškolní zařízení

5 Současný stav speciálního školství Základní školství

6 Současný stav speciálního školství Střední školy

7 Současný stav speciálního školství Střední školy – modelová situace

8 Počty vykazovaných dětí a žáků s SVP

9

10

11

12

13 Integrace a inkluze  Postupnou integraci nelze opomíjet  Nyní zpravidla nejsme připraveni na inkluzi (ekonomicky, personálně, sociálně)  Skupinová integrace podporována jako příprava na požadavky budoucí inkluze  Je potřeba postupně měnit vnímání společnosti, naučit toleranci žáky, rodiče, ale i pedagogy  Výhodou skupinové integrace je využití zkušeností pedagogů, ale i materiálního zázemí (učebny, družiny,pomůcky)  Nutnost spolupráce zřizovatelů a osvěta vůči obyvatelům v obcích

14 Integrace a inkluze  Individuální integrace se doporučuje všude tam, kde je vhodná pro žáka i třídu  Důležitá je příprava kolektivu třídy  Výjimečně lze využít práci asistenta pedagoga  Pro základní vzdělávání se doporučují maximálně 3 integrovaní žáci na třídu

15 Integrace a inkluze Nadále jsou ve spádových oblastech podporovány speciální školy zaměřené na jednotlivá zdravotní postižení včetně postižení mentálního (základní školy speciální) a to s ohledem na vysoký stupeň zajištění nákladnými odbornými pomůckami, specializací pedagogů, možnostmi propojení zdravotních zařízení pro rehabilitaci žáků apod.

16 Integrace a inkluze Pedagogická asistence  Rozsah služeb pedagogických asistentů i nadále vychází z reálných možností rozpočtu, žádosti o prostředky na asistenta nejsou nárokové  Prostředky na asistenty se poskytují především individuálně integrovaným žákům  Doporučení potvrdí poradenské pracoviště  Úvazek asistenta musí částečně pokrývat úvazek pedagogického asistenta (pomoc při výchovně-vzdělávací činnosti)  Asistenta lze využít pro více individuálně integrovaných žáků  Přednostně je úvazek asistenta hrazen pro žáky plnící povinnou školní docházku

17 Základní školy speciální  Celkové kapacity na speciálních ZŠ v LK převyšují skutečnou potřebu o 25 %  Celkové kapacity přípravných stupňů převyšují potřebu o 54 %  Rozložení kapacit je v okresech nerovnoměrné  Zvyšují se žádosti o integrace žáků do ZŠ praktické

18 Základní školy speciální Cíle:  Další školy (třídy) ZŠ speciální nebudou povolovány bez omezení jiné kapacity  Snahou bude do budoucna vyvážit péči v jednotlivých regionech  Podporovány budou ZŠ speciální ve spádových oblastech, vhodné z pohledu bezbariérovosti, vybavenosti, možnosti zajištění rehabilitační péče  Individuální integrace žáků ZŠ speciální do ZŠ praktické bude povolována ve vybraných spádových školách, v maximálním počtu třech individuálně integrovaných žáků a vždy s ohledem na třídu i rozvoj žáka

19 Zřizování jednotlivých tříd dle § 16 školského zákona  Zřizování tříd je i nadále podmíněno souhlasem OŠMTS  Sledovány jsou další podmínky (pedagogické zabezpečení, další speciální třídy v místě, dostupnost třídy, doporučení skupinové integrace poradenských zařízením)  Do speciálních tříd pro zdravotně postižené děti a žáky se umísťují zejména děti a žáci se středně těžkým až těžkým postižením  Nepředpokládá se zvyšování počtů přípravných tříd pro sociálně znevýhodněné žáky

20 Poradenská zařízení Libereckého kraje Důvody: zkvalitňování služeb poradenských zařízení zvyšující se nároky rodičů možnost výběru poradenského zařízení systém financování „za žákem“ administrativa nedostatečná osvěta rodičů

21 Poradenská zařízení Libereckého kraje Cíle:  Projekt Poradenství – budou hledány cesty k zachování metodické pomoci a pozic odborných pracovníků (přibližně 20 úvazků)  Sjednocení standardizovaných činností poradenských zařízení s cílem zřízení jednotného počítačového programu pro evidenci a výkaznictví klientů Pedagogicko-psychologické poradny  Zvýšení požadavků v souvislosti s problematikou odkladů povinné školní docházky  Určení odpovědného pracovníka pro práci s nadanými žáky a spolupráce s krajským koordinátorem problematiky péče o nadané žáky

22 Poradenská zařízení Libereckého kraje Speciálně pedagogická centra  Klientela SPC výrazně stoupá  Prohlubuje se problematika nedostatku provozních prostředků (spolupráce se žáky i pedagogy na školách Cíle: Dojde ke sloučení na jedno speciálně pedagogické centrum s krajskou působností  Efektivnější využití provozních prostředků  Spolupráce jednotlivých poradenských odborníků  Lepší orientace klienta

23 Odklady povinné školní docházky  Nižší počty žáků ve třídách díky demografickým vlivům – průměrný počet žáků v LK na 1. stupni ve školním roce 2011/2012: v běžné třídě…19,59 ve speciální třídě…7,54  Individuálním přístupem pedagoga a mezi vrstevníky je možné drobné nedostatky ve vývoji dítěte vyrovnat (logopedické, grafomotorické)  Je nutné poukázat na příklady, kdy odklad dítě ve vývoji spíše poškozuje

24 Odklady povinné školní docházky Cíle:  Ve spolupráci PPP zvýšit osvětu pozitivních i negativních dopadů odkladů povinné školní docházky  Vytvoření standardu základních postupů pro rodiče při odkladu povinné školní docházky  Zveřejnění standardu (rodiče předškolních dětí, MŠ, 1. stupně ZŠ, dětští lékaři)  Zvýšená osvěta cílovým skupinám ze strany PPP  Nejbližší termín pro provádění šetření dítěte o odkladu povinné školní docházky k 1. dubnu

25 Vzdělávání žáků se SVP na středních školách

26 1.Žáci s poruchami učení a chování zpravidla nemají obtíže při dalším studiu na SŠ, umísťují se i v maturitních oborech 2.Žáci s lehkým mentálním postižením nastupují na dvouleté a tříleté učební obory téměř ve 100% - problémem jsou PŘEDČASNÉ ODCHODY ZE STUDIA (ekonomické, sociální důvody provází další např. absence, kázeňské problémy) cíle: snížení předčasných odchodů pod 10% (dle DZ ČR) motivace žáků hledání profesní cesty a spolupráce se zaměstnavateli horizontální i vertikální prostupnost oborů prospěchová stipendia 3.Žáci se středním až těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami pro žáky je důležité získané dovednosti dále rozvíjet zájem ze strany rodičů je výrazný poptávka významně převyšuje současné kapacity sociálních zařízení (denní stacionáře, chráněné dílny) Vzdělávání žáků se SVP na středních školách

27 Vzdělávání nadaných dětí a žáků  Zásady vzdělávání: individuální přístup, vyjádření poradenského pracoviště, individuální vzdělávací plán  Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 – 2013 – vychází ze zásad inkluzivního vzdělávání  Podprůměrný počet nadaných žáků vedených v péči PPP v Libereckém kraji Šetření ČŠI z let 2007/2008:  Dosud se podpora nadaných žáků orientuje na organizaci soutěží a olympiád  V hodinách se péče zužuje na odlišné zadávání úloh  Pedagogové neumí pracovat se špatnou sociální a emocionální přizpůsobivostí, jenž nadané žáky často provází Z celkového počtu 1148 navštívených škol (MŠ,ZŠ,SŠ) jen 36 % se snaží identifikovat děti s nadáním.

28 Vzdělávání nadaných dětí a žáků Cíle:  Zintenzivnění péče o nadané žáky v LK Požadavky na PPP  Určení odborníka pro diagnostiku a péči o nadané žáky v každé PPP  Spolupráce s krajským koordinátorem pro péči o nadané děti a žáky v kraji (PPP Turnov) Důraz bude kladen na:  Osvětu pedagogickým pracovníkům v dané problematice  Včasnou idntifikaci a vyhledávání nadaných žáků  Ve spolupráci se školami zvyšování kvality individuálních vzdělávacích plánů  Podněcovat přípravu budoucích pedagogů v práci s nadanými žáky již od pedagogických fakult

29 Vzdělávání nadaných dětí a žáků Požadavky na školy:  nastavit postupy práce s nadanými žáky v školním vzdělávacím programu  nadané žáky systematicky vyhledávat a identifikovat  zvyšovat znalosti pedagogů v problematice prostřednictvím DVPP  MOTIVOVAT pedagogy pro práci s nadanými žáky  Vyhledávání pedagogů a osvěta již od mateřských škol  Mimoškolní aktivity,soutěže, olympiády – nadále finanční podpora ze strany OŠMTS CÍLEM JE PŘESUNOUT DŮRAZ PÉČE PROSTŘEDNICTVÍM MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT NA INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A ROZVOJ NADANÉHO ŽÁKA V HLAVNÍM VZDĚLÁVACÍM PROUDU

30 Ústavní a ochranná výchova východiska:  Důraz na rozvoj pěstounské péče  Změny v přístupu umísťování dětí do DD – méně dětí v dětských domovech  Tlak je vyvíjen na změnu organizace zařízení, přiblížení rodinnému prostředí  Poměrně vysoký počet dětí vracejících se z náhradní rodinné péče cíle:  DD by měl být přechodným bydlištěm dítěte před možným umístěním v původní či náhradní rodině  Snaha o nalezení náhradní rodinné či pěstounské péče co největšímu počtu dětí  Částečné omezení kapacit dětských domovů  Bude iniciována systematická a dlouhodobá příprava pěstounských rodin s možností stálé poradenské podpory  Podpora zřizování startovacích bytů i samostatných bytových jednotek pro přirozené zázemí rodinných skupin dětských domovů (vyšší nákladovost)  Ověřování v DD Frýdlant a Jablonec nad Nisou

31 Další záměry OŠMTS  Kurzy: příprava pedagogů na skupinovou integraci, klima školy a související aktivity diagnostika a práce s nadanými žáky  Kontrolní činnost vynakládání prostředků na vzdělávání dětí a žáků se SVP (včetně provozních prostředků) vykazování dětí a žáků v souladu s pokynem spolupráce s poradenskými zařízeními dodržování povolených kapacit škol i oborů  Plnění cílů koncepce do roku 2015 (hodnocení cílů DZ do roku 2016)  Další: efektivní využívání nemovitého majetku speciálních škol, možnosti centrálního registru kompenzačních pomůcek, omezení nevyužívaných kapacit ve prospěch skutečných potřeb, DVPP

32 děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Koncepce vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v Libereckém kraji Bc. Magdalena Zábranská"

Podobné prezentace


Reklamy Google