Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebo ř ice Z ř izovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebo ř ice Z ř izovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995."— Transkript prezentace:

1 Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebo ř ice Z ř izovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako p ř ísp ě vková organizace Statutárního m ě sta Ústí nad Labem Kapacita: 6 l ů žek ve služb ě týdenní stacioná ř, 3 l ů žka ve služb ě chrán ě né bydlení a 25 l ů žek ve služb ě domova pro osoby se zdravotním postižením

2 Poslání DOZP Všebo ř ice Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebo ř ice je poskytovat podporu a bydlení lidem s mentálním postižením tak, aby žili b ě žným zp ů sobem života jako jejich vrstevníci.

3 Jak jsme za č ínali……  Domov vznikl v roce 1995 pro d ě ti, mládež, muže i ženy  kapacita 36 l ů žek - p ř evážn ě ve vícel ů žkových pokojích - 3, 4 l ů žkových (místnosti pro personál mezi pokoji klient ů )  v ě tšina klient ů p ř išla do Všebo ř ic z jiných ústav ů, v ě tšina klient ů zbavena zp ů sobilosti k právním úkon ů m. Opatrovníky jsou p ř evážn ě zam ě stnanci ústavu  složení zam ě stnanc ů – p ř evážn ě zdravotní sestry a vychovatelé  v ě tšina aktivit klient ů po ř ádána hromadn ě - kino, volný č as, sport, pracovní rehabilitace- v ě tšina aktivit probíhala p ř ímo v ústavu (divadlo, kroužky, hromadné st ř íhání, pedik ů ra,…)

4

5

6 Jak jsme (se) m ě nili… rok 1997 – spolupráce se Základní školou speciální – vzd ě lávání starších klient ů p ř ímo ve škole; spolupráce s podnikateli p ř i hledání pracovního uplatn ě ní klient ů (brigády v zem ě d ě lství, v pohostinství) rok 2003 – navázání spolupráce s neziskovými organizacemi, které zajiš ť ovaly klient ů m podporu p ř i zajišt ě ní volno č asových aktivit, podporu p ř i hledání a udržení zam ě stnání na volném trhu práce a zajiš ť ování pracovní rehabilitace rok 2003 – pronajmutí bytové jednotky mimo za ř ízení, odchod prvních t ř í klient ů do tohoto bytu rok 2005 – odchod první klientky do pronajatého bytu rok 2007 – odchod prvního klienta do služby podpora samostatného bydlení – spolupráce s neziskovou organizací

7 Jak šel č as……  klienty Domova jsou stále d ě ti, mládež, muži i ženy  kapacita snížena z 36 na 31 (25 l ů žek ve služb ě DOZP a 6 l ů žek ve služb ě týdenního stacioná ř e) + 3 l ů žka ve služb ě chrán ě ného bydlení  klienti žijí v domácnostech p ř evážn ě ve dvoul ů žkových a jednol ů žkových pokojích (místnosti zam ě stnanc ů mimo domácnosti klient ů ; z uvoln ě ných místností vznikly pokoje klient ů )  složení zam ě stnanc ů – p ř evážn ě pracovníci v sociálních službách – na jednotlivých domácnostech stálí zam ě stnanci, spolupráce s dobrovolníky

8 Jak šel č as……  aktivity klient ů hlavn ě mimo domov -pracovní rehabilitace( 5 klient ů ), práce (na volném trhu – 8 klient ů + 2 klientky DPP), škola (4 klienti povinná školní docházka + 8 klient ů v kurzu), kroužky, sport, volný č as, kade ř ník, léka ř, nákupy probíhají hlavn ě individuáln ě. Klienti si sami vybírají kam a kdy p ů jdou (d ů raz na individuální pot ř eby klient ů – individuální plánování).  p ř íprava klient ů na odchod mimo Domov; klienti od nás postupn ě odcházejí - od roku 2005 (11 klient ů žije samostatn ě - 4 ve svých bytech bez podpory, 3 ve služb ě podpora samostatného bydlení, 3 s podporou rodiny a 1 klientka odešla do p ě stounské pé č e)  opatrovníky jsou rodinní p ř íslušníci nebo p ř átelé našich klient ů, podávány podn ě ty k (p ř ezkoumání) p ř ehodnocení právní zp ů sobilosti

9 Domácnosti

10

11 Chrán ě né bydlení

12 Zam ě stnání

13

14 Pracovní rehabilitace

15 Volný č as

16 Vendula Veselá – vedoucí DOZP Všebo ř ice + pracovníci DOZP Všebo ř ice


Stáhnout ppt "Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebo ř ice Z ř izovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995."

Podobné prezentace


Reklamy Google