Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování přínosů projektu Hana Gavlasová. Obsah 1.Vymezení základních pojmů 2.Metody oceňování – teoretický vstup 3.Konkrétní příklady ocenění přínosů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování přínosů projektu Hana Gavlasová. Obsah 1.Vymezení základních pojmů 2.Metody oceňování – teoretický vstup 3.Konkrétní příklady ocenění přínosů."— Transkript prezentace:

1 Oceňování přínosů projektu Hana Gavlasová

2 Obsah 1.Vymezení základních pojmů 2.Metody oceňování – teoretický vstup 3.Konkrétní příklady ocenění přínosů ROP a nejčastější chyby při použití již oceněného přínosu pro konkrétní projekt

3 1.Vymezení základních pojmů Proč ROP používá CBA? Většina projektů financovaných z ROP jsou veřejně prospěšné projekty - nelze použít klasické metody pro měření efektivity ROP nemá dostatek prostředků pro všechny projekty – vybírá ty nejefektivnější Efektivnost je třeba měřit – metoda CBA Výstupy CBA jednotlivých projektů musí být srovnatelné – jednotné nacenění přínosů v aplikaci CBA ROP

4 1.Vymezení základních pojmů Co si představit pod socioekonomickými přínosy? Přínos (benefit) – to, co investice přináší pozitivního z celospolečenského hlediska – nefinanční povahy Celospolečenský náklad – újma, kterou investice přináší z celospolečenského hlediska – nefinanční povahy Beneficient – ten kdo má z přínosu prospěch Ocenění přínosu/nákladu – převod přínosu/nákladu na finanční toky

5 2. Metody oceňování Jak převést přínos na finanční toky Stínové ceny Ocenění statku nebo služby pomocí nákladů obětované příležitosti výroby nebo spotřeby oceňované komodity. Př. Výstavba nové křižovatky za účelem snížení nehodovosti. Identifikovaný přínos – snížení nehodovosti (úrazovosti) v Kč. Výpočet: počet neuskutečněných úrazů v daném roce x průměrné roční náklady společnosti na léčení jednoho úrazu způsobeného nehodou Nevýhoda metody: Náročnost na statistická data

6 2. Metody oceňování Jak převést přínos na finanční toky Náhražkové trhy Ohodnocení efektu odvozením od ceny jiného aktiva pro který trh existuje. Mezi těmito dvěma statky musí existovat určitá logická vazba. Př. Výstava protihlukových stěn Identifikovaný přínos - snížení hlučnosti v lokalitě v Kč Výpočet: Efekt 1 domácnosti bydlící v odhlučněném prostředí v Kč = roční tržní nájemné v lokalitě s adekvátně nižší úrovní hluku – roční tržní nájemné v jinak stejně lukrativní lokalitě s původní hladinou hluku. Nevýhoda metody: Ne vždy existuje vhodné aktivum, ze kterého je možné cenu odvozovat.

7 2. Metody oceňování Jak převést přínos na finanční toky Kontingentní oceňovací technika Metoda je založena na sociologickém průzkumu, stanovení potencionální ochoty platit za poskytnutí zkoumaných dopadů Př. Rekonstrukce památky Identifikovaný přínos - technické zhodnocení památky Průzkumem zjištěna částka = jednotková cena přínosu. Výpočet: celkový počet uživatelů za rok x míra zlepšení x jednotková cena přínosu Nevýhoda metody: Je třeba pořídit prim. mark. data v dostatečném množství, aby nedocházelo ke zkreslení.

8 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Jaké přínosy jsou oceněny pro ROP Dle oblastí podpory jsou identifikovány a naceněny možné přínosy (30 ks) Konkrétní projekt většinou negeneruje všechny přínosy uvedené v dané oblasti podpory Projekty mohou generovat i další přínosy, které nejsou v aplikaci naceněny Stejný přínos může být teoreticky oceněn několika metodami s odlišnými výslednými hodnotami Pokud projekt generuje přínos uvedený v aplikaci CBA, není možné použít vlastní ocenění stejného přínosu

9 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Zvolená metoda: Stínové ceny Využití přínosu: Projektem dojde k vytvoření nového pracovního místa. Upozornění: Výpočet je vždy platný k určitému datu (2007) Zdroje dat pro výpočet: MPSV – Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů 2006 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném a sociálním zabezpečení a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti MPSV – Regionální statistika ceny práce v MSK

10 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu Úspory výdajů státu a dalších veřejných rozpočtů + úspory sociálních dávek nezaměstnaným osobám + úspory pojistného hrazeného za nezaměstnané na veřejné zdravotní pojištění Zvýšení daňových a pojistných výběrů státu a veřejných rozpočtů ze mzdy nově zaměstnaných osob + zvýšení daňových příjmů ze mzdy nově zaměstnaných osob + zvýšení výběru zdrav. a soc. pojištění ze mzdy nově vzniklých zaměstnanců Zvýšení čistých příjmů domácnosti ze závislé činnosti nově zaměstnaných osob + čisté příjmy ze mzdy nově zaměstnaných osob - Ztracené sociální dávky nově zaměstnaných osob

11 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu Varianty: Podle průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji Podle průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji – dle vzdělání nových zaměstnanců Podle průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji – dle druhu zaměstnání nových zaměstnanců Zvolen výpočet podle vzdělání nových zaměstnanců

12 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu 53 482 Kč/rok+ úspory sociálních dávek nezaměstnaným 4 327 Kč/měsprůměr. výše podpory v nezaměstnanosti v MSK 3 %míra inflace 8 431 Kč/rok+ úspory pojistného hrazeného nezaměstnané na veřejné zdravotní pojištění 5 053 Kč/měsvyměř. základ pro pojistného na veř. zdrav. pojištění hrazené státem za nezam. v roce 2006 13,5 %výše pojistného na veř. zdrav. pojištění hrazené státem za nezaměstnané 3 %inflace

13 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu 15 179 Kč/rok+ zvýšení daňových příjmů ze mzdy nově zaměstnaných osob 12 531 Kč/měs medián hrubé mzdy v MSK v roce 2006 – základní vzdělání 9,8 % průměrná míra zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (z hrubé mzdy) 3 %míra inflace

14 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu 73 570 Kč/rok+ zvýšení výběru zdrav. a soc. pojištění ze mzdy nově zam. osob 12 531 Kč/měsmedián hrubé mzdy v MSK v roce 2006 – základní vzdělání 13,5 %výše pojist. na veř. zdrav. pojišť. hraz. zaměstnancem a zaměstnavatelem 34 %výše pojist. na veř. soc. pojišť. hraz. zaměstnancem a zaměstnavatelem 3 %míra inflace

15 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu 120 344 Kč/rok+ čisté příjmy ze mzdy nově zaměstnaných osob 12 531 Kč/měsmedián hrubé mzdy v MSK v roce 2006 – základní vzdělání 77,7 %průměr. míra čistých příjmů fyz. osob ze závislé činnosti (z hrubé mzdy) 3 %míra inflace

16 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu 53 477 Kč/rok - ztracené sociální dávky nově zaměstnaných osob 4 327 Kč/měsprůměrná výše podpory v nezaměstnanosti v MSK v roce 2006 3 % míra inflace

17 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu Průměrný přínos nově vytvořeného pracovního místa pro osobu se základním vzděláním: 53 482 + 8 431 + 15 179 + 73 570 + 120 344 – 53 477 = 217 528 Kč/rok (kalkulováno k roku 2007) Výpočet pro nově vytvořená pracovní místa s osobami se středoškolským a vysokoškolským vzděláním je obdobný.

18 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Způsob výpočtu Kalkulační vzorec pro výpočet přínosu daného projektu: Kumulovaný počet nových pracovních míst (v osobách/rok) x Průměrný přínos nově vytvořeného pracovního místa – pro základní vzdělání, středoškolské, vysokoškolské (v Kč/rok)

19 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zvýšení zaměstnanosti v regionu Časté chyby při výpočtu Pracovní místo nevzniká na začátku roku – není kráceno období při výpočtu daného roku Pracovní místo není na plný úvazek – není kráceno při výpočtu Počítáno pracovní místo s vyšší hodnotou (vysokoškolské) a v projektu je zmíněno, že nastoupí středoškolák Započteny přínosy všech let v projektu místo skutečného stavu kdy budou noví zaměstnanci pracovat

20 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Sociální integrace znevýhodněných osob Způsob výpočtu Zvolená metoda: Stínové ceny Využití přínosu: Projektem dojde k začlenění znevýh. skupin obyvatel do společnosti, tak aby byly lépe schopny se o sebe postarat, zlepšit své postavení na trhu práce díky zvýšení dostupnosti a kvality služeb soc. péče a prevence Upozornění: Výpočet je vždy platný k určitému datu (2007) Zdroje dat pro výpočet: MPSV – Regionální statistika ceny práce v MSK – nepodnikatelská sféra 2006 MPSV – Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů 2006 CITYPLAN – Aplikace dopravně logistických přístupů v městských aglomeracích, prosinec 2003

21 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Sociální integrace znevýhodněných osob Způsob výpočtu Cílové skupiny soc. služeb jsou v největší míře příjemcem dobrovolnické činnosti. Hodnotu dobrovolnické činnosti lze ocenit jako náklady ušlé příležitosti tzn. mzdové příjmy, které by mohl dobrovolník získat, kdyby si zvolil možnost práce v zaměstnání místo dobrovolnické činnosti. Přínos soc. vyloučení lze kalkulovat formou ocenění doby zapojení cílových skupin do programů soc. péče, prevence a integrace. Zohledněn by tak byl rozsah poskytovaných soc. služeb (počet osob) a intenzita soc. začlenění (pravidelnost, počet dnů)

22 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Sociální integrace znevýhodněných osob Způsob výpočtu Varianty: Podle průměrné ekonomické hodnoty soc. integrace Podle průměrné ekonomické hodnoty sociální integrace – dle vzdělání cílové skupiny Zvolena varianta podle průměrné ekonomické hodnoty soc. integrace

23 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Sociální integrace znevýhodněných osob Způsob výpočtu 185 Kč/den+ průměrná hodnota doby zapojených cílových skupin do programů soc. péče, prevence, integrace 924 Kč/denmedián hrubé mzdy v MSK v roce 2006 77,7 % průměrná míra čistých příjmů fyz. osob ze závislé činnosti (z hrubé mzdy) 25 % doporučený podíl pro oceňování času ekonomicky neaktivních osob z čistých mzdových příjmů 3 % míra inflace

24 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Sociální integrace znevýhodněných osob Způsob výpočtu Kalkulační vzorec pro výpočet přínosu daného projektu: Počet osob, kterým budou poskytovány služby soc. péče/prevence (v osobách/rok) x Průměrná doba poskytování služeb znevýhodněným osobám (ve dnech/osobu) x Průměrný přínos eliminace soc. vyloučení zvýhodněných osob (v Kč/den)

25 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Sociální integrace znevýhodněných osob Časté chyby při výpočtu Chybně nasčítány osoby, kterým budou poskytovány služby sociální péče/integrace Chybně stanovena průměrná doba poskytování služeb znevýhodněným osobám

26 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Zvolená metoda: Stínové ceny Využití přínosu: Projekty, které přilákají do regionu nové turisty nebo prodlouží dobu jejich pobytu v regionu díky rozšíření nebo zkvalitnění služeb stávajícího nebo nového zařízení (atraktivity) Upozornění: Výpočet je vždy platný k určitému datu (2007)

27 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Zdroje dat pro výpočet: ČSÚ – Domácí a výjezdový cestovní ruch 2006 ČSÚ – Základní ukazatele nefinančních podniků 2003 – 2005 Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu vzn. pozd. předpisů (2006) ČSÚ – Ekonomické výsledky ve službách 2000 – 2006 MPSV – Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů 2006 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění vzn. pozd. předpisů (2006) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vzn. pozd. předpisů

28 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu Rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti cestovního ruchu + zvýšení čistých zisků ostat. Podnikat. v oblasti CR díky vyšším tržbám Zvýšení čistých příjmů domácností ze závislé činnosti díky rozvoji podnikatelského prostředí v cestovním ruchu + zvýšení čistých příjmů fyz. osob ze závis. činnosti díky vyšším mzdám v oblasti CR Zvýšení daňových a pojistných výběrů státu a veřejných rozpočtů díky rozvoji podnikatelského prostředí v CR + zvýšení daňových příjmů z podnikatelské činnosti díky vyšším ziskům ostatních podnikatelů v oblasti CR + zvýšení daňových příjmů ze závislé činnosti díky vyšším mzdám v oblasti CR + zvýšení výběru zdrav. a soc. pojištění díky vyšším mzdám v oblasti CR

29 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu Varianty Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj cestovního ruchu – dle typu infrastruktury (ubytovací infrastruktura, sportovně rekreační infrastruktura, doprovodná infrastruktura, infrastruktura) Vybrána varianta bez specifikace typu infrastruktury

30 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu 34 Kč/den+ zvýšení čistých zisků ostatních podnikatelů v oblasti CR díky vyšším tržbám 346 Kč/denprůměrná útrata turisty v MSK v roce 2006 za ostatní služby CR (bez DPH) 11,9 %průměrná zisková marže podnikatelů z tržeb v oblasti služeb CR (OKEČ 55 – 55 % podíl a OKEČ 92 – 45 % podíl) 79,5 %průměrná míra čistých příjmů podnikatelů (z hrubého zisku) 3 %míra inflace

31 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu 26 Kč/den+ zvýšení čistých příjmů fyzických osob ze závislé činnosti díky vyšším mzdám v oblasti CR 346 Kč/denprůměrná útrata turisty v MSK v roce 2006 za ostatní služby CR (bez DPH) 9,3 %podíl hrubých mzdových nákladů na tržbách v oblasti služeb CR 77,7 %průměrná míra čistých příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ( z hrubé mzdy) 3 %míra inflace

32 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu 9 Kč/den+ zvýšení daň. příjmů z podnikatelské činnosti díky vyšším ziskům ostatních podnikatelů v oblasti CR 346 Kč/den průměrná útrata turisty v MSK v roce 2006 za ostatní služby CR (bez DPH) 11,9 % průměrná zisková marže podnikatelů z tržeb v oblasti služeb CR 20,5 % průměrná míra zdanění příjmů z podnikatelské činnosti (z hrubého zisku) 3 % míra inflace

33 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu 3 Kč/den + zvýšení daň. příjmů ze závislé činnosti díky vyšším mzdám v oblasti cestovního ruchu 346 Kč/denprůměrná útrata turisty v MSK v roce 2006 za ostatní služby CR (bez DPH) 9,3 % podíl hrubých mzdových nákladů na tržbách v oblasti služeb CR (OKEČ 55 – 55 % a OKEČ 92 – 45 % podíl) 9,8 %průměrná míra zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (z hrubé mzdy) 3 % míra inflace

34 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu 16 Kč/den+ zvýšení výběru zdravotního a sociálních pojištění díky vyšším mzdám v oblasti cestovního ruchu 346 Kč/denprůměrná útrata turisty v MSK v roce 2006 za ostatní služby CR (bez DPH) 9,3 % podíl hrubých mzdových nákladů na tržbách v oblasti služeb CR (OKEČ 55 – 55 % a OKEČ 92 – 45 % podíl) 13,5 % výše pojistného na veřejné zdrav. pojištění hrazené zaměstnancem a zaměstnavatelem 34 % výše pojistného na ve. soc. pojištění hrazené zaměstnancem a zaměstnavatelem 3 %míra inflace

35 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu Průměrný přínos turisty pro region: 34 + 26 + 9 + 3 + 16 = 88 Kč/den (kalkulováno k roku 2007) V případě výpočtu přínosu dle konkrétní infrastruktury je potřeba ve výpočtu zohlednit jiné OKEČ (nyní již NACE).

36 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Způsob výpočtu Kalkulační vzorec pro výpočet přínosu daného projektu: Průměrná doba prodloužení pobytu turisty v regionu (v dnech/osobu) x Počet turistů, u kterých dojde k prodloužení pobytu v regionu díky projektu (v osobách/rok) x Průměrný přínos turisty pro region (v Kč/den)

37 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Rozvoj cestovního ruchu v regionu Časté chyby ve výpočtu Nezdůvodněné nárůsty prodloužení pobytu turistů Nezohlednění sezónnosti atraktivity

38 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení kvality pro bydlení Způsob výpočtu Zvolená metoda: Náhražkové trhy Využití přínosu: Projekty, které přispějí ke zlepšení podmínek pro bydlení, zkvalitněním a estetickým vylepšením veřejného prostranství a občanské vybavenosti díky rekonstrukci/modernizaci veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti Upozornění: Výpočet je vždy platný k určitému datu (2007)

39 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení kvality pro bydlení Způsob výpočtu Zdroje dat pro výpočet: ČSÚ - Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2003 – 2005 Varianty Podle průměrné hodnoty tržních cen v MSK Podle průměrné hodnoty tržních cen v MSK – dle okresů Vybrána metoda bez členění na okresy.

40 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení kvality pro bydlení Způsob výpočtu 1 227 802 Kč/ks průměrná tržní hodnota nemovitostí (rodinný dům) 1 024 000 Kč/ksprůměrná kupní cena nemovitostí v MSK v roce 2005 – rodinný dům 9,5 % průměrná roční míra růstu cen nemovitostí v MSK – rodinný dům

41 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení kvality pro bydlení Způsob výpočtu 582 034 Kč/ks průměrná tržní hodnota nemovitostí (byt) 499 000 Kč/ksprůměrná kupní cena nemovitostí v MSK v roce 2005 – byt 8 % průměrná roční míra růstu cen nemovitostí v MSK – byt

42 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení kvality pro bydlení Způsob výpočtu 549Kč/m 2 průměrná tržní hodnota nemovitostí (stavební pozemek) 494 Kč/m 2 průměrná kupní cena nemovitostí v MSK v roce 2005 – pozemek 5,5 % průměrná roční míra růstu cen nemovitostí v MSK – pozemek

43 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení kvality pro bydlení Způsob výpočtu Kalkulační vzorec pro výpočet přínosu daného projektu: Průměrné zvýšení ceny nemovitostí díky realizaci projektu (v %) x Rozsah nemovitostí ovlivněných projektem (v ks, m 2 ) x Průměrná tržní hodnota nemovitostí ovlivněných projektem (v Kč/ks, Kč/m 2 )

44 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení kvality pro bydlení Časté chyby ve výpočtu Nepodložené výpočty zvýšení cen nemovitostí díky realizaci projektu Chybně napočítány nemovitosti ovlivněné projektem – zahrnuto širší okolí

45 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu Způsob výpočtu Zvolená metoda: Kontingentní oceňovací technika Využití přínosu: Projekty, které přispějí k rozvoji anebo k zlepšení stavu kulturních zařízení (muzea, divadla, knihovny, kulturní sály apod.) Upozornění: Výpočet je vždy platný k určitému datu (2008)

46 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu Způsob výpočtu Zdroje dat pro výpočet: Dotazování proběhlo ve dvou vlnách (prosinec 2007 a prosinec 2008). Metoda dotazníků. Tazatelé byli před zahájením sběru dat odborně proškoleni. Průměrná doba vyplnění dotazníků byla 10 – 15 minut Referenční skupina byla tvořena 468 respondenty (2007) a 211 respondenty (2008) Věk respondentů (18 – 60 let – 100 % v r. 2007, 96 % v r. 2008) Pohlaví respondentů (41 % m, 59 % ž v r. 2007 a 44 % m, 56 % ž v r. 2008) Průměrný příjem respondentů 20 740 Kč v roce 2007 a 21 680 Kč v roce 2008

47 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu Způsob výpočtu Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – pravidelní uživatelé Pravidelný uživatel využívá výstupy projektu v rozsahu min. 1 týdně. Nutno prokázat (např. registrací v knihovně, permanentky apod.) U projektu je vždy nutné definovat míru zlepšení současného stavu (nová výstavba, totální rekonstrukce – 100 %, nové sociální zařízení – 20 %) Přínos: 2 400 Kč rok za pravidelného uživatele

48 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu Způsob výpočtu Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu – jednorázoví uživatelé Počet uživatelů je zvyšován i o opakované návštěvy stejného uživatele. U projektu je vždy nutné definovat míru zlepšení současného stavu (nová výstavba, totální rekonstrukce – 100 %, nové sociální zařízení – 20 %) Přínos: 40 Kč rok za jednorázového uživatele

49 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu Způsob výpočtu Kalkulační vzorec pro výpočet přínosu daného projektu: Míra zlepšení (v %) x Počet pravidelných uživatelů za rok (v ks) x Jednotková cena přínosu

50 3. Konkrétní příklady ocenění přínosů Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu Nejčastější chyby Míra zlepšení 100 % vstupuje chybně do výpočtu jako „100“ místo „1“ Míra zlepšení není dostatečně zdůvodněna Míra zlepšení je chybně nastavena (např. rekonstrukce šaten v divadle pro umělce – je dána na 50 % - rekonstrukce šaten má zanedbatelný vliv na návštěvníky divadla, přestože v rámci rekonstrukce se může jednat o značné náklady)

51 Děkuji za pozornost Hana Gavlasová Úřad Regionální rady


Stáhnout ppt "Oceňování přínosů projektu Hana Gavlasová. Obsah 1.Vymezení základních pojmů 2.Metody oceňování – teoretický vstup 3.Konkrétní příklady ocenění přínosů."

Podobné prezentace


Reklamy Google