Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka Brno, 14. dubna 2015 Richard Baček General Counsel Siemens Česká republika a Slovenská republika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka Brno, 14. dubna 2015 Richard Baček General Counsel Siemens Česká republika a Slovenská republika."— Transkript prezentace:

1 s Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka Brno, 14. dubna 2015 Richard Baček General Counsel Siemens Česká republika a Slovenská republika

2 s Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka Vymezení pojmů pro účely tématu  třetí osoba se zájmem na plnění – osoba, s níž nemá poddodavatel či „pomocník“ přímý smluvní vztah (včetně osoby, jejímuž zájmu mělo zjevně sloužit splnění ujednané povinnosti)  pomocník – zmocněnec, zaměstnanec nebo jiný pomocník ve smyslu § 1935, resp. § 2914  poddodavatel ve smyslu § 2630 – i dodavatel stavební dokumentace či dozor  relevantní ustanovení NOZ:  § 1935 – Plní-li dlužník pomoci jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.  § 2913 odst. 1 – Poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit.  § 2914, věta druhá – Zavázal-li však někdo při plnění jiné osoby provést určitou činnost samostatně, nepovažuje se za pomocníka; pokud ho však tato jiná osoba nepečlivě vybrala nebo na něho nedostatečně dohlížela, ručí za splnění jeho povinnosti k náhradě škody.  § 2630 odst. 1 písm. a) – Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonávat dozor

3 s Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka § 1935  „Zatímco § 1935 se ovšem týká odpovědnosti vůči závazkovému věřiteli (jde přímo o „plnění“ dluhu), § 2914 se vztahuje na odpovědnost vůči třetím osobám, kterým byla škoda způsobena (např. osoba náhodně kolemjdoucí při stavbě, …)“ (Hulmák, C.H.Beck, 2014)  je tedy u tohoto ustanovení nějaký prostor pro výklad?  odpovídá smluvní strana i za újmu druhé smluvní strany vzniklou jednáním pomocníka, jehož důsledkem je porušení povinnosti ze smlouvy? ANO  odpovídá smluvní strana i za újmu vzniklou jednáním pomocníka jiné osobě než druhé straně smlouvy, byť v souvislosti s plněním smlouvy (např. škoda způsobená na sousedním pozemku)? NIKOLIV PODLE TOHOTO USTANOVENÍ

4 s Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka § 2913 (1. část)  Kdo je „třetí“ osobou?  „…ustanovení ve prospěch konkrétní třetí osoby, jejíž identita, resp. vymezení, a ochrana musela být druhé straně při uzavírání smlouvy známa“ (Hrádek, Wolters Kluwer, 2014)  „Odpovědnost zhotovitele díla za škodu…nevylučuje přímou odpovědnost subdodavatele, který škodu způsobil, a to jak ve vztahu k objednateli díla, tak ve vztahu k dalším poškozeným.“ ( NS, 25 Cdo 1479/2005) - „Předpokladem vzniku nároku na náhradu škody…není závazkový právní vztah…porušení smluvní povinnosti je protiprávním úkonem i ve vztahu k poškozenému, který není účastníkem smlouvy.“ (NS, 25 Cdo 1417/2006)25 Cdo 1479/2005  „NS proto došel k závěru, že při takto formulované smlouvě porušení povinnosti ze smlouvy může založit mimosmluvní majetkovou odpovědnost smluvního partnera vůči třetí osobě.“ (Krčmář, Beck Online, 2009)  „Zájem vně stojícího subjektu na splnění povinnosti může být ve smlouvě sjednán výslovně nebo může vyplývat z povahy smluvního závazku. Hlediska, která jej pomáhají určit, jsou zejména tato - blízkost třetího subjektu ke splnění povinnosti …, blízkost třetího subjektu k osobě věřitele…, oba předchozí předpoklady musejí být pro dlužníka zjevné, rozpoznatelné …, tj. musí existovat potřeba ochrany zájmu třetí osoby – ta není např. tehdy, pokud je tento zájem chráněn jiným způsobem…“ (Hulmák, C.H.Beck, 2014)  je to jen osoba definovaná ve smlouvě nebo i další osoby, o kterých škůdce ví, že mají přímý vztah k předmětu plnění? druhá možnost  jsou to jen konkrétní osoby nebo obecně vymezený okruh osob, např. předpokládaných uživatelů nebo osob v koncernu?

5 s Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka § 2913 (2. část)  co znamená „jejímuž zájmu zjevně sloužit“?  rozhodující zřejmě bude „posouzení vztahu předmětu smlouvy a poškozeného“ (Hrádek, OZ – komentář, Svazek VI., Wolters Kluwer, 2014)  jakémukoliv zájmu?  nebo jen zájmu v přímé souvislosti s plněním porušené povinnosti?  může se vůči třetí osobě se zájmem na plnění škůdce dovolávat omezení odpovědnosti za újmu, které má ve smlouvě se svým smluvním partnerem? ANO – viz níže  „Smluvní strany mohou do jisté míry předejít sporu o tom, co ještě je a co není předvídatelná újma, pokud ve smlouvě ohraničí rozsah náhrady, čímž dojde ke konkrétnímu vymezení nepředvídatelné újmy a jejímu vyloučení z rozsahu hrazené újmy; to však již není otázka předvídatelnosti, ale otázka limitace náhrady újmy“ (Hulmák, C.H.Beck, 2014)

6 s Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka § 2914  co znamená „provést určitou činnost samostatně“?  „na základě smluvního vztahu nebo jednostranného prohlášení…osoby, které ve vztahu k dlužníkovi vykonávají činnost svým jménem a na svůj účet“ (Hrádek, Wolters Kluwer, 2014)  tedy jen podnikatel ve smyslu § 420?  výkon svým jménem (vůči třetí osobě je to výkon svým jménem nebo výkon „ve jménu“ smluvního partnera?) a na svůj účet?  vztahuje se ručení na škodu způsobenou pomocníkem pouze vůči smluvní straně nebo vůči jakékoliv osobě (viz § 1935)?  vzhledem k tomu, že ustanovení je součástí „porušení smluvní povinnosti“, ručení se uplatní pouze na škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti vůči smluvní straně (resp. osobě se zájmem), nikoliv vůči jakékoliv osobě

7 s Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka § 2630  co je myšleno „stavbou“?  „může se tak jednat např. o subdodavatele poskytujícího dílčí plnění v podobě realizace kuchyně pro finálního dodavatele“ (Štandera, C. H. Beck, 2013)  „technicky se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání“ (Horák, Bulletin advokacie 9/2014)  tedy jen stavba ve smyslu § 506 nebo cokoliv, co je technickou součástí plnění při stavební činnosti (např. sítě, cesty)?  čím se řídí se práva a povinnosti při uplatňování vad mezi objednatelem a poddodavatelem?  „Komplikovaný bude i závazkový vztah mezi těmi, kdo přímý smluvní závazkový vztah mezi sebou nemají, tedy objednatelem a subdodavateli zhotovitele. “ (Hulmák, C.H.Beck, 2014)  smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem?  smlouvou mezi zhotovitelem a poddodavatelem?  NOZem (jen případě rozporu?)  může se osoba odpovědná za vady dovolávat vůči třetí osobě omezení, které má ve smlouvě se svým smluvním partnerem (zhotovitelem? ANO

8 s Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka Anketní otázka Je poddodavatel či „pomocník“ oprávněn dovolávat se vůči „třetí“ osobě omezení povinnosti k náhradě újmy, resp. práv a povinností pro uplatňování nároků z odpovědnosti za vady, které má sjednány se svým smluvním partnerem? A)Ano, může se jich dovolávat. B)Ano, může se jich dovolávat a dále se může dovolávat i toho, co má ve smlouvě s třetí osobou sjednán jeho smluvní partner. C)Ne, nemůže. D)Ne, nemůže, ale může se dovolávat toho, co má ve smlouvě s třetí osobou sjednán jeho smluvní partner. E)Nejsem přesvědčen/a o žádné z uvedených možností.


Stáhnout ppt "S Rozsah odpovědnosti poddodavatele / pomocníka Brno, 14. dubna 2015 Richard Baček General Counsel Siemens Česká republika a Slovenská republika."

Podobné prezentace


Reklamy Google