Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákoník práce Zákoník práce Zák. č. 262/2006 Sb. a jeho změny vlivem nového občanského zákoníku JUDr. Vladimír HORT 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákoník práce Zákoník práce Zák. č. 262/2006 Sb. a jeho změny vlivem nového občanského zákoníku JUDr. Vladimír HORT 1."— Transkript prezentace:

1 Zákoník práce Zákoník práce Zák. č. 262/2006 Sb. a jeho změny vlivem nového občanského zákoníku JUDr. Vladimír HORT 1

2 Nový občanský zákoník Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2014 Sb., nabyl účinnosti dnem 1.1.2014 Pracovní právo patří do odvětví soukromého práva, čímž se na pracovněprávní vztahy použije obecná soukromoprávní úprava. Dispozitivní povaha NOZ: § 1 odst.2: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob,včetně práva na ochranu osobnosti. Subsidiarita (podpůrnost) NOZ: § 9 odst.2: „Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon“. 2

3 NOZ NOZ Občanský zákoník se tedy použije na PP vztahy: - nevylučuje-li to zákoník práce výslovně, - nemá-li ZP vlastní použitelnou úpravu (subsidiarita NOZ) Způsob použití právní úpravy NOZ přitom musí být v souladu se zákl. zásadami PP vztahů (stávající §1a ZP), tj.: a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace. Smysl - jsou závaznými interpretačními pravidly, podle nichž musí být realizovány a aplikovány všechny ostatní normy. 3

4 Další zásady § 346b,c Další zásady § 346b,c Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající mu ze základního PP jednostranně ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá.. přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance.. od zaměstnance v souvislosti s výkonem závislé práce požadovat peněžitou záruku.. zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. 4

5 Nově § 4a: Nově § 4a: (1) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. (harmonizační normy EU) (2) K ujednáním, která zaměstnancovo právo určují v nižší nebo vyšší míře, než kterou stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustnou, se nepřihlíží. (3) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu. § 4b – zrušen: umožňoval odchylnou úpravu práv a povinností v PP vztazích 5

6 Limitující ustanovení § 346d Limitující ustanovení § 346d (1) Zástavním právem není možné zajistit dluh ze zákl. PP vztahu, který má zaměstnanci vzniknout vůči zaměstnavateli teprve v budoucnu. Zástavní právo není možné zřídit k věci, k níž zaměstnanci vznikne vlastnické právo teprve v budoucnu. (2) Zaměstnavatel ani zam. nesmějí zadržet movitou věc druhé sml. strany k zajištění dluhu vzniklého ze zákl. PP vztahu. (3) Zaměstnance ani zam. není možné zavázat k uzavření smlouvy se třetí osobou, mají-li být jejím obsahem práva a povinnosti zaměstnance nebo zaměstnavatele. 6

7 Limitující ustanovení § 346d Limitující ustanovení § 346d (4) Pohledávku ze zákl. PP vztahu, kterou má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nebo naopak, není možné postoupit na jiného. Prac. smlouvu ani dohody není možné postoupit. (5) Dluh, který má zaměstnanec vůči zaměstnavateli nebo zaměstnavatel vůči zaměstnanci, nesmí převzít jiná osoba. (6) Zaměstnanci se nemohou zavázat k plnění povinnosti společně a nerozdílně. (7) Smluvní pokuta smí být ujednána, jen stanoví-li to ZP, (konkurenční doložka - § 310/3) ____________________ § 346e: „Odchýlí-li se smluvní strany od úpravy uvedené v § 346b až 346d (zvláštní zákazy), nepřihlíží se k tomu.“. 7

8 Zaměstnanec - zaměstnavatel Zaměstnanec - zaměstnavatel § 6 ZP: „Zaměstnancem je FO, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“ Původní dikci § 6 v ZP nově nahrazuje § 35/1 NOZ: „Nezletilý, který dovršil 15 let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu“. § 34 NOZ: Závislá práce nezletilých mladších 15. let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána 8

9 Závislá práce x podnikatel Závislá práce x podnikatel § 2 ZP: Závislou prací je práce, která je : vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popř.na jiném dohodnutém místě. § 420 NOZ: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 9

10 Z aměstnavatel…. Z aměstnavatel…. § 7: „Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se FO zavázala k výkonu závislé práce v zákl. PP vztahu.“ § 10 ZP zrušen, nahrazuje jej § 30 (zletilost-18 let = plná svéprávnost) a 33 NOZ: (1) Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu. (2) Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem. 10

11 Neplatnost PÚ novela §18 Neplatnost PÚ novela §18 §§ 545-553 NOZ: právně lze jednat konáním či opomenutím, výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o vážné vůli jednajícího, určitě a srozumitelně, jinak nejde vůbec o právní jednání = (absolutní neplatnost). § 580 NOZ: neplatné je práv. jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i práv. jednání, které odporuje zákonu. (absolutní neplatnost). § 574 NOZ: na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné (tj. přednost relativní neplatnosti) § 18 ZP: „Je-li možné práv. jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance nejpříznivější“. (zaměstnanec = slabší strana - § 630/2 NOZ) ale …… § 4 NOZ: „Každý může ve styku s jinou svéprávnou osobou důvodně předpokládat, že se jedná o osobu průměrné inteligence, která jedná s běžnou pečlivostí a opatrností“. 11

12 (1) Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti práv. jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, v případech, kdy to stanoví výslovně tento zákon (např. § 61) anebo zvláštní zákon. (2) Požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze projednáno, není možné právní jednání prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k tomuto projednání nedošlo. (3) Neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li neplatnost výlučně sám.“. § 583 NOZ: „Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.“ (také byl-li omyl vyvolán lstí) Neplatnost PÚ - absolutní § 19 ZP Neplatnost PÚ - absolutní § 19 ZP 12

13 Neplatnost PÚ - relativní § 20 „Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění zákl. PP vztah.“. Tzn., že strany budou moci dodatečně nedostatek formy odstranit s účinky „ex tunc“, včetně písemné prac.smlouvy..... V případě ostatních smluv, u kterých ZP předepisuje písemnou formu, (např. kvalifikační dohoda), bude možné namítnout jejich neplatnost kdykoliv. Ovšem: Právní úkony, kterými se PPV končí (výpověď, okamžité zrušení, zrušení PP ve zkušební době, DPP/DPČ) - musí být písemné, jinak se k nim nepřihlíží !!! (absol.neplatnost) 13

14 Pracovní poměr § 2401 NOZ Pracovní poměr § 2401 NOZ pracovní smlouva (a stejně tak i jiné smlouvy zakládající mezi stranami obdobný závazek k výkonu závislé práce) je institut soukromého práva práva a povinnosti založené touto smlouvou tedy mají soukromoprávní povahu úprava prac. poměru jakož i práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele při výkonu závislé práce se vyhrazuje zvláštnímu zákonu (ZP), vůči němuž plní NOZ funkci zákona obecného na práva a povinnosti zaměstnanců a Zam. se nepoužijí ustanovení NOZ o ochraně spotřebitele ((§§ 1810 – 1867) 14

15 Kolektivní smlouva nově Kolektivní smlouva nově § 23/1ZP: V kolektivní smlouvě je možné upravit práva zaměstnanců v PP vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti nebo zkracují jejich práva stanovená tímto zákonem, se nepřihlíží.“. § 27/1: K ujednáním podnikové kolektivní smlouvy, která upravují práva z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, se nepřihlíží. (2) Kolektivní smlouva musí být uzavřena písemně a podepsána smluvními stranami na téže listině, jinak se k ní nepřihlíží“. (nahrazuje zrušený § 20/3) 15

16 Pracovní smlouva § 34 Pracovní smlouva § 34 Odst. 2: „Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně“. Není-li uzavřena písemně a započne výkon práce - platí ustanovení § 20, tj. „….není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat….“, tzn., že prac. poměr vznikl !!! Odst. 4: pro odstoupení od prac. smlouvy se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží, tj. bude právně bezvýznamné. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, § 25/1,b – pokuta až 10 mil. Kč. 16

17 Smlouvy Smlouvy NOZ §§ 1798-1801 NOZ: smlouvy uzavírané adhezním způsobem. Podstata - smlouva nevzniká tak, že strany obsah smlouvy ujednávají, nýbrž jedna strana předloží druhé straně hotový text smlouvy a ta má pouze možnost návrh buď přijmout, anebo odmítnout. Pokud se k uzavření smlouvy se slabší stranou použije smluvní formulář – jde rovněž o „adhezní smlouvu“. Doložka ve smlouvě „adhezní“, která odkazuje na podmínky uvedené mimo text vlastní smlouvy, je platná, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát. Je-li doložka pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen. 17

18 Skončení prac. poměru Skončení prac. poměru § 50 odst. 1: „Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží“. nový „§ 56a Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance (1) Zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, může okamžitě zrušit pracovní poměr nezletilého zaměstnance, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance podle věty první se vyžaduje přivolení soudu. (2) Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci “. 18

19 Skončení prac. poměru Skončení prac. poměru Nově od 1.1.2014: § 60 ZP: ….„Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží.“ § 66/2 ZP: „Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější“. 19

20 Skončení prac. poměru Skončení prac. poměru Novela § 77 ZP, nové odst.4 – 6: Pro výpověď dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k ní nepřihlíží. Totéž platí pro okamžité zrušení těchto dohod. Totéž může učinit zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, k platnosti se vyžaduje přivolení soudu. Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení DPČ nebo DPP a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.“. 20

21 Dohoda o srážkách ze mzdy Dohoda o srážkách ze mzdy § 149/1 ZP: ruší se slova „k uspokojení závazků zaměstnance“ § 2045 NOZ: dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy, platu nebo z odměny z dohod ve výši nepřesahující jejich polovinu. Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele. Náklady spojené s placením srážek nese plátce mzdy/platu; má-li však plátce mzdy/platu plnit současně podle několika dohod o srážkách ze mzdy nebo platu, jdou náklady s placením srážek podle 2. a další dohody k tíži dlužníka. Zákon o inspekci práce: za provedení jiných než stanovených srážek – pokuta až 2 mil.Kč dle § 26/1,i 21

22 Vnitřní předpis § 305/1 Vnitřní předpis je podle zákoníku práce určen k tomu, aby zejména zaměstnavatelé, u kterých nepůsobí odborová organizace, mohli svým zaměstnancům zvýšit tzv. minimální sociální standard. Zakazuje se, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnancům povinnosti nebo krátil jejich práva, stanovená zákoníkem práce V případě porušení tohoto zákazu bude negativním právním následkem to, že vadné právní jednání bude právně bezvýznamné. Pozn.: Předchozí dikce neobsahovala zákaz zhoršení. 22

23 Přechodná ustanovení Přechodná ustanovení Ode dne nabytí účinnosti změny ZP, se jím budou řídit rovněž pracovněprávní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti novely. Právní úkony učiněné přede dnem nabytí účinnosti zákona se však budou řídit ZP ve znění platném a účinném do dne nabytí účinnosti novely, i když právní účinky těmito právními úkony založené nastanou až po dni nabytí účinnosti novely. Nový způsob okamžitého zrušení prac. poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance podle ustanovení § 56a, může být použit až na prac. poměry, které byly uzavřeny nejdříve dne 1. 1. 2014 (totéž u DPP a DPČ) 23

24 Nemocenská 2014 Nemocenská 2014 S účinností od 1.1.2014: poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa náhradu mzdy nebo platu pouze v době prvních 14 kalendářních dnů. 24

25 Děkuji za vaši pozornost ! Děkuji za vaši pozornost ! JUDr. Vladimír HORT JUDr. Vladimír HORT 25


Stáhnout ppt "Zákoník práce Zákoník práce Zák. č. 262/2006 Sb. a jeho změny vlivem nového občanského zákoníku JUDr. Vladimír HORT 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google