Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně proti kyberšikaně Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi a mládeží v počítačové síti internet.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně proti kyberšikaně Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi a mládeží v počítačové síti internet."— Transkript prezentace:

1 Společně proti kyberšikaně Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi a mládeží v počítačové síti internet.

2 SEZNAM ZKRATEK PolZ - zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů PřZ- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů SocPrOchr - zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Spr - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ŠkolZ- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů tr. ř.zákon - č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů TrZzákon - č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. ZSM - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů) Metodický pokyn 2008 - Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy K prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, sp. zn. 24 246/2008-6 OSPOD - orgán sociálně - právní ochrany dětí SVI- projekt Ministerstva vnitra – Systém včasné intervence

3 Společně proti kyberšikaně Představení a cíl projektuKyberšikanaSextingKybergroomingHappy SlappingLegislativaOdkazy a literaturaNavrhovaná preventivní opatřeníKyberstalking

4 Cíl projektu Informace a možné postupy ve spolupráci školy, školského zařízení, popřípadě rodiny s orgány státní správy a samosprávy v oblasti eliminace negativních útoků mezi dětmi a mládeží na internetových sociálních sítí.

5 GARANT PROJEKTU: Kraj Vysočina (Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost) http://www.kr-vysocina.cz/eBezpecnost SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV V JIHLAVĚ Autoři: text – Mgr. Lukáš Habich grafika – Ing. Lucie Časarová http://www.vpsji.cz

6 A) publikace záznamu – videa, zvuku, fotografií, web stránky, blogy, internet. hry, ankety atd.. B) online komunikace – pomlouvání a ponižování pomocí komunikačních programů a sociální sítě (instant messenger) – LIDE.CZ, FCB, SKYPE, ICQ, SPOLUZACI, TWITTER C) krádež identity – nabourání do osobního účtu, mazání a zneužití účtu, manipulace s profily, agresor se vydává za oběť (prostředník) atd. D) vyloučení z virtuální komunity – heslo a blokace účtu E) obtěžování (harassment), pronásledování – kyberstalking F) zasílání nevyžádaných mailů a kódů – př. pornotématika (rodiče, vztahy), viry Možné způsoby zneužití ICT technologií

7 Výhody útoků promoci ICT technologií pro útočníka anonymita velké množství lidí ve virtuálním prostředí rozšíření internetu snadná dostupnost (fotoaparát a internet v mobilních telefonech,...) útočník už nemusí mít převahu nad svou obětí rychlý rozvoj moderních technologií a nedostatečná prevence neznalost možných negativních dopadů

8 Uvedené útoky mohou přivodit velmi závažné fyzické, sociální i psychické problémy. Jedná se o stres a vážné depresivní symptomy. Děti odmítají chodit do školy, straní se kamarádů, neboť zažívají pocit trapnosti, studu a hanby. Tyto depresivní pocity mohou v extrémních případech dovést oběť až k sebevraždě. http://www.cyberbullyingstories.info/cyber-bullying-should-be-taken-seriously/ Dopady útoků

9

10 Definice a znaky KYBERŠIKANY Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou Statistiky Kazuistiky Postupy školy v případě zjištění Postupy rodičů v případě zjištění Právní kvalifikace skutku Kyberšikana

11 sociálně – patologický jev, dlouhodobě opakující se  psychické či fyzické útoky na jednotlivce či skupinu s cílem mu ublížit ŠIKANAŠIKANA šikanování pomocí elektrotechnických prostředků (mobilní telefon, internet apod.) KYBERŠIKANAKYBERŠIKANA Definice kyberšikany

12 Kyberšikana je forma šikany ZNAKY ŠIKANY ZNAKY KYBERŠIKANY DLOUHODOBÝ ÚTOKPOSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK OPAKUJÍCÍ SE ÚTOKPOSTAČÍ JEDNORÁZOVÝ ÚTOK FYZICKÝ A PSYCHICKÝ ÚTOKPOUZE PSYCHICKÝ ÚTOK ÚMYSLNÝ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU ÚMYSLNÝ I NEDBALOSTNÍ CÍL UBLÍŽIT DRUHÉMU NENÍ ANONYMNÍANONYMNÍ I NEANONYMNÍ VÝSKYT VE SKUPINĚNEOMEZENÝ VÝSKYT ROLE SE NEMĚNÍ MOŽNÁ PROMĚNA ÚTOČNÍKA A OBĚTI URČENÝ ČASOVÝ VÝSKYTNEOMEZENÝ ČASOVÝ VÝSKYT Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

13 Možné postupy školy v případě zjištění 1. Zjištění všech skutečností související s útoky – ! Vyhledat všechny agresory útoku ! 2. Ochrana oběti – př. psycholog 3. Zjistit příčinu narušení klima třídy 4. Zajištění všech důkazů – obrázky (print screen), texty, maily, rozhovor mezi účastníky, motiv... NIC NEZAMLČET! 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam. 5. Spolupráce a podpora pracovníků st. správy – PČR, OSPOD, SZ psycholog, spec. pedagog, soud, probační a mediační služba, krajský úřad (městský) úřad § 61 z.č. 273/2008 Sb. „ Policie ČR je oprávněna požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu či přestupku a jeho pachatele“. O podání vysvětlení sepíše policejní orgán úřední záznam.

14 Možné postupy školy v případě zjištění 6. Informace rodičům – vysvětlení situace, v prvotní fázi nevystavovat rodiče „face to face“ 7. Nahlášení závadovému materiálu správci sítě či využití služby tzv. „červeného tlačítka“ 8. Komunikace dané problematiky s ostatními školami 9. Spravedlivý a rychlý trest

15 A) u méně závažné formy kyberšikany tzv. „alternativní školní tresty“ př. přednáška na téma kyberšikana, preventivní nástěnka, atd. B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy B) závaznější forma – výchovné opatření ( § 31 z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon) Napomenutí Důtka třídního učitele Důtka ředitele Snížená známka z chování Převedení do jiné třídy Podmíněné vyloučení ze školy nebo školského zařízení a Vyloučení ze školy nebo ze školského zařízení Ve vyjímečných případech může ředitel školy: doporučit rodičům umístění do pobytového oddělení SVP, případně do diagnostického zařízení podat návrh na OSPOD zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření nebo ústavní výchovy Spravedlivý a rychlý trest 9. Spravedlivý a rychlý trest

16 C) Nejzávaznější formy Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova C) Nejzávaznější formy Dítě mladší 15 let Dítě mladší 15 let - lze uložit opatření na návrh SZ - není trestně odpovědné (ODLOŽENÍ VĚCI) (nebylo – li řízení zahájeno na návrh SZ může soud pro mládež zahájit i bez návrhu) Druhy opatření: a) Výchovná povinnost b) Výchovné omezení c) Napomenutí s výstrahou d) Zařízení terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče e) Dohled probačního úředníka f) Ochranná výchova Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb. Soud pro mládež Správní orgán Možné postupy OČTŘ v případě zjištění

17 C) Nejzávaznější formy Mladiství 15 - 18 let: Mladiství 15 - 18 let: vyšetřování provádí proškolené osoby dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační Sankce – napomenutí, pokuta a mediační službou zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou b)Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně C) Nejzávaznější formy Mladiství 15 - 18 let: Mladiství 15 - 18 let: vyšetřování provádí proškolené osoby dle § 11 odst. z.č. 200/ 1990 Sb. s mládeží ve spolupráci s OSPOD a Probační Sankce – napomenutí, pokuta a mediační službou zákaz činnosti, propadnutí věci Druhy opatření: a) Výchovná opatření – dohled probačního úředníka, probační program, výchovné povinnosti, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou b)Ochranné opatření – ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova) c) Trestní opatření – obecně prospěšné práce, peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí vězení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu („podmíněné odsouzení“), odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s dohledem, odnětí svobody nepodmíněně Trestný čin, provinění, čin jinak trestný Přestupkové jednání – § 49, § 50 z.č. 200/1990 Sb. Soud pro mládež Správní orgán Možné postupy OČTŘ v případě zjištění

18 Škola nebo školské zařízení jsou: Povinnosti školy v případě zjištění Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami Povinní vyrozumět OSPOD v těchto případech: A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech, na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami PŘI NEOZNÁMENÍ – správní delikt pokuta 50.000,-Kč (FO,PO) POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368 Sb. TZK („kdokoliv neoznámí“)

19 Právní kvalifikace kyberšikany Skutkové podstaty trestných činů jsou zařazeny: v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se zejména o trestný čin vydírání dle § 175 TrZ (např. pomocí mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho požadavkům bude použito násilí. Další protiprávní jednání jsou zakomponovány v oddílu 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, jedná se zejména o trestné činy dle § 180 TrZ Neoprávněné nakládání s osobními údaji, trestný čin dle § 181 TrZ Poškození cizích práv, trestný čin dle § 182 TrZ Porušení tajemství dopravovaných zpráv, § 183 TrZ Porušování tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, § 184 TrZ Pomluva.

20 Právní kvalifikace kyberšikany Další možný útok ve formě skutkové podstaty trestného činu je uveden v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se zejména o trestné činy dle § 191 TrZ Šíření pornografie, trestného činu dle § 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a trestného činu dle § 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. Všechny tři tyto trestné činy mají společný objekt a to zájem společnosti na ochranu mravního vývoje dětí a ochraně před jejich sexuálním zneužíváním. Povahu kybernetických trestných činů mezi dětmi mohou mít i trestné činy uvedené v hlavě X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Jedná se zejména o trestné činy uvedené v hlavě V Trestné činy narušující soužití lidí, trestný čin dle § 352 Trz Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, dle § 356 TrZ Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

21 Právní kvalifikace kyberšikany Přestupkové jednání

22 S možností zapojit se do výzkumného šetření bylo osloveno přes 4 000 škol (ZŠ a SŠ) z celého území ČR. Výzkumné šetření bylo provedeno anonymním dotazníkem. Maximální vzorek tvořili 12 533 respondenti. Největší zastoupení měli žáci z Olomouckého kraje (15,04 %), následováni žáky ze Středočeského (12,84 %) a Moravskoslezského (12,02 %) kraje. Naopak nejméně respondentů bylo z Prahy a Plzeňského kraje (shodně 1,19 %) – viz Graf. Statistiky kyberšikany Staženo dne 14.1.2012 z http://www.e- bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27-vyzkumne-zpravy Nebezpečí elektronické komunikace 2

23 Staženo dne 14.1.2012 z http://www.e- bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27-vyzkumne-zpravy Vzorek byl tvořen ze 49,17 % chlapci a 50,83 % dívkami. Věkově byl vzorek rozdělen do 2 věkových kategorií, které odpovídají 2. a 3. stupni škol. Nejvíce respondentů tvořili žáci ve věku 11-14 let (62,49 %) – viz graf. Statistiky kyberšikany

24 Z výzkumného šetření vyplynulo, že více než polovina dětí (59,38 %) se setkala s kyberšikanou v pozici oběti. Sledované projevy se však mohou lišit svou intenzitou a délkou. V dotazníku nebylo zohledněno, zda byly útoky na oběť jednorázové nebo se opakovaly. Nebylo také sledováno, zda byla oběť podrobena několika útokům (z pohledu různých spolu nesouvisejících útočníků) ani to zda byly útoky na oběť kombinací různých projevů kyberšikany. Statistiky kyberšikany Staženo dne 14.1.2012 z http://www.e-bezpeci.cz/index.php/component/docman/cat_view/27- vyzkumne-zpravy

25 Více než polovina dotázaných dětí již slyšela o případu kyberšikany učitele. 6 % dětí uvedlo, že se případ kyberšikany učitele odehrál u nich na škole 7 % dětí zná případ z jiné školy 32 % dětí zná nějaký případ z médií Vnímavost k případům kyberšikany učitelů roste s věkem dětí. Statistiky kyberšikany Kyberšikana učitelů Staženo dne 21.4.2012 z http://www.minimalizacesikany.cz/chci-se-dozvedet/269

26 PŘÍPADY KYBERŠIKANY Patrick Ryan Halligan (13 let, USA) Ghyslain Raza (14 let, Canada) Jessica Renee Logan (18 let, USA) Kazuistiky kyberšikany en.wikipedia.org/wiki/Suicide_of_Ryan_Halligan http://www.hollywoodcelebgossips.com/2009/03/06/ jessie-logan-is-sexting-suicidal-girl-sad-story/ http://www.defamer.com.au/2010/06/ stars-wars-kid-is-all-grown-up-and-becoming-a-lawyer/

27 Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“, vyloučení z komunity ! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu 1. www.horkalinka.cz 2. www.linkabezpeci.cz 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzek a seminářů ve škole 1. Podpora bezpečí - potřeby dítěte a vzájemná komunikace o problémech 2. Zodpovězení na otázky – co se stalo, kdo to spáchal, jak to začalo, atd.. 3. Nezakazujte dítěti přístup na sociální sítě a komunikační programy „ všechno zakázané nejlépe chutná“ – hrozí vyloučení z komunity! 4. Kontaktujte rodiče agresora, popřípadě učitele ve škole – cílem je najít společné řešení 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu - www.horkalinka.cz, www.linkabezpeci.czwww.horkalinka.czwww.linkabezpeci.cz 5. Kontaktujte Horkou linku, Linku bezpečí, poskytovatele internetové služby – odstranění nevhodného materiálu - www.horkalinka.cz, www.linkabezpeci.czwww.horkalinka.czwww.linkabezpeci.cz 6. V závažných případech kontaktujte Policii ČR – podezření ze spáchání protiprávního jednání (trestný čin, přestupek) 7. Hovořte o dané problematice s dětmi a postupujte rychlým trestem 8. Účast na pravidelných školních schůzkách a seminářích ve škole Postupy rodičů v případě zjištění

28 KYBERGROOMING Definice a znaky kybergroomingu Statistiky Kazuistiky Právní kvalifikace skutku

29 Jedná se o zmanipulování osoby (nejčastěji dítěte) pomocí elektronického komunikačního prostředku (internet, mobilní telefon) s cílem sjednat si osobní schůzku. Pokud se zmanipulování nedaří, přechází nejčastěji jednání agresora v kyberšikanu nebo kyberstalking. Jedná se o zmanipulování osoby (nejčastěji dítěte) pomocí elektronického komunikačního prostředku (internet, mobilní telefon) s cílem sjednat si osobní schůzku. Pokud se zmanipulování nedaří, přechází nejčastěji jednání agresora v kyberšikanu nebo kyberstalking. Více na www.seznamsebezpecne.cz Definice kybergroomingu

30 Typický příklad kybergroomingu 1. Vzbuzení důvěryhodnosti u osoby – např. čtyřicetiletý agresor se přihlásí na sociální síť pod přezdívkou Jan 15 (za jménem je jeho falešný věk) a snaží se navázat kontakt s dětmi. 2. Získání kontaktu dítěte pomocí dárků a budování důvěry – agresor se vydává za přítele a umí rozpoznat potřeby dítěte (př. dobití telefonní karty, čímž dostává kontakt na oběť, zaslání plyšové hračky na adresu oběti apod.), za pár dní dovede získat co nejvíce informací o oběti a udržovat s ní maximální kontakt. Zdánlivě agresor působí jako nejlepší přítel. Dítě se mu svěřuje a čím dál více mu důvěřuje.

31 Typický příklad kybergroomingu 3. Získání nebezpečných materiálů k možnému vydírání – agresor se snaží získat pornografické fotky nebo chce, aby se mu dítě svěřilo se závažným problémem. Získanými materiály pak dítě vydírá při snaze odmítnout jeho pokyny směřující k osobnímu setkání. Nastává tzv. emocionální závislost na agresorovi. 4. Osobní setkání – poslední stádium kybergroomingu, kde často dochází k pohlavnímu zneužití, fyzickému napadení, vydírání apod.

32 Statistky kybergroomingu V rámci výzkumu bylo zjištěno, že výše komunikaci s neznámou osobou vyhledává 57,60 % dotazovaných dětí 31,15 % respondentů je ochotno přidávat si na vyžádání neznámé osoby mezi své kontakty / kamarády apod. www. e-bezpeci.cz

33 Pavel Hovorka Česká republika 2005 – 2007 pachatel kybergroomingu znásilňování a zneužívání 20 chlapců Kazuistiky kybergroomingu

34 Pavel Hovorka, vrátný v pražských tiskárnách, byl v roce 2008 odsouzen za pohlavní zneužívání, vydírání, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování mravní výchovy mládeže. Trestné činy se týkaly 20 nezletilých chlapců, 8 z nich muž opravdu k sexuálnímu styku donutil. Byl odsouzen na 6,5 roku odnětí svobody (původní trest 8 let mu byl zmírněn u odvolacího soudu). Soud Hovorku uznal vinným, že od roku 2005 do svého zatčení v roce 2007 zneužil dvě desítky nezletilých chlapců, které si vybíral z řad dětí z dětských domovů anebo je kontaktoval přes internetové seznamky (zejména na serveru Lide.cz), s některými také chatoval. Oběti lákal na fiktivní soutěž „Dítě VIP“, v rámci které vítězům sliboval, že stráví dva týdny v Praze a získají zajímavé soutěžní ceny. Kazuistiky kybergroomingu

35 A toto jsou pouze některé případy, kterým se dostalo mediální pozornosti. Mnohem více jich je však neoznámeno… PETER CHAPMAN DOUGLAS LINDS (UK, 2009, tvrdil 19 let, kybergr., přes fcb znás + vražd.) (UK, 2003, kybergr., sex. obětžování fcb. tvrdil 15 let) Kazuistiky kybergroomingu

36 v hlavě II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství v oddílu 1 Trestných činů proti svobodě, jedná se zejména o trestný čin Obchodování s lidmi dle § 168 TrZ, trestný čin Omezování osobní svobody dle § 171, trestný čin Vydírání dle § 175 (např. pomocí mobilního telefonu pošle sms, že pokud nebude vyhověno jeho požadavkům bude použito násilí), v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, se jedná o podezření trestného činu Znásilnění § 185, Sexuální nátlak § 186, Pohlavního zneužití § 187, Šíření pornografie § 191, Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií § 192, Zneužití dítěte k výrobě pornografie § 193 TrZ. Právní kvalifikace skutku

37 Přestupkové jednání

38 Definice a znaky kyberstalkingu Statistiky Kazuistiky Právní kvalifikace skutku KYBERSTALKING

39 Kyberstalking se odvozuje od pojmu stalking (česky „stopování“, „lovení“). Volně se toto slovo vykládá jako pronásledování, opakované a stupňující obtěžování osob prostřednictvím e-mailů, dopisů, mobilních telefonů atd. formou výhružek, které mohou přejít k agresi a ničení majetku. Téměř 10 % občanů se s kyberstalkingem setkalo. 2 % útoků končí smrtí. Při zkoumání 141 případů žen, jež byly usmrceny svými bývalými partnery, se zjistilo, že v 76 % případů se pachatel projevoval jako stalker. KYBERSTALKING

40 Charakteristika stalkerů

41 § 354 zákona č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Nebezpečné pronásledování – Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že: Právní kvalifikace skutku a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

42 Právní kvalifikace skutku Přestupkové jednání

43 Téměř 10 % občanů se s kyberstalkingem setkalo a 2 % útoků končí smrtí. Při zkoumání 141 případů žen, jež byly usmrceny svými bývalými partnery, se zjistilo, že v 76 % případů se pachatel projevoval jako stalker. Statistiky kyberstalkingu www.e-nebezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/category/4-materialy-pro-studium…

44 Kazuistiky kyberstalkingu Nejznámějším případem kyberstalkingu je kauza, kdy stalker P. H. více než dva roky pronásledoval svou kolegyni ze zaměstnání. Tři měsíce před vraždou pro útoky směřující vůči poškozené (tj. kolegyně) mu příslušný soud uložil nepodmíněný trest odnětí svobody. Násilník požádal o odložení nástupu trestu pro špatný psychický stav. P. H. po následných útocích kolegyni zavraždil. V květnu 2010 odvolací soud za tento hrůzný čin poslal vraha na 15 let do vězení. http://m.tyden.cz/rubriky/domaci/za-brutalni-vrazdu-kolegyne-stravi-15-let-ve-vezeni_60667.html

45 SEXTING Definice a znaky SEXTINGU Statistiky Kazuistiky Právní kvalifikace skutku

46 („SEX plus TEXTOVÁNÍ“) rozesílání foto, mailů s erotickým podtextem. Tyto obrazové materiály často vznikají v rámci partnerských či kamarádských vztahů a mnohdy mohou představovat riziko spočívající v tom, že jeden z partnerů pro nejrůznější pohnutky zveřejní fotografie či videa svého partnera pomocí ICT technologií na síti internet. Definice a znaky sextingu

47 V sextingu lze spatřovat skutkové podstaty uvedené v hlavě III Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Jedná se zejména o trestné činy dle § 191 TrZ Šíření pornografie, trestného činu dle § 192 TrZ Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a trestného činu dle § 193 TrZ Zneužití dítěte k výrobě pornografie. POZOR – dítě je podle § 26 TrZ myšleno do 18 let věku! Právní kvalifikace skutku

48 Z výzkumů e-bezpečí vyplývá, že 1.10,44 % českých dětí odeslalo sexuálně laděné foto či video, 2.9,15 % dětí má uvedený obrazový materiál volně na internetu, 3.71,18 % považuje jednání za rizikové. Statistiky sextingu http://sexting.cz

49 V září roku 2009 spáchala v USA sebevraždu 13 náctiletá žákyně základní školy, která zaslala svou nahou fotografii přes síť internet svému příteli. Důvod: zveřejnění fotografie na sociální síti následná šikana ve třídě ze strany spolužáků vyloučení ze školy Kazuistiky sextingu

50 Happy Slapping Definice a znaky Happy Slappingu Statistiky Kazuistiky Právní kvalifikace skutku

51 Definice a znaky Happy Slapingu Nejrozšířenějším druhem kriminality spojené s násilím prostřednictvím elektronických prostředků je tzv. Happy slapping (veselé fackování). Tento druh protispolečenské zábavy byl zahájen v jižním Londýně, v londýnské čtvrti Lewisham známé jako "JACKASS", kde se násilí na lidech natáčelo na video a v přímém přenosu tento pořad sledovalo desítky lidí jako televizní show.

52 Právní kvalifikace skutku Trestní zákoník České republiky tento pojem trestné činnosti nezahrnuje jako skutkovou podstatu trestného činu jako je tomu např. V Dánsku, Francii a Velké Británii. Tento druh kriminality je v České republice posuzován jako trestný činy uvedené v hlavě I. Trestné činy proti životu a zdraví. Typickým příkladem je trestný čin dle § 146 TrZ Ublížení na zdraví, § 145 TrZ Těžké ublížení na zdraví, ale výjimku také netvoří trestný čin dle § 140 TrZ Vražda, dále se může jednat o trestnou činnost uvedenou v hlavě X TrZ, zejména v díle 6 Jiná rušení veřejného pořádku. Pokud je tato trestná činnost páchána veřejně, nebo na místě veřejně přístupném, může se jednat o trestný čin výtržnictví dle § 358 TrZ.

53 Statistiky Happy slapingu statistika není zatím nikde zveřejněna

54 Kazuistiky Happy Slappingu Anglie, 9. červen 2005. Dva dospívající mladíci napadli sedmnáctiletou studentku Kerry Sevillovou. Jeden z nich ji střelil do nohy vzduchovkou, zatímco druhý celý čin nahrával na svůj mobil. Video bylo následně umístěno na internet. Anglie, 18. červen 2005. Policie zatkla tři čtrnáctileté chlapce, kteří byli podezřelí ze znásilnění jedenáctileté dívky. Vedení školy bylo na tento čin upozorněno poté, co jeden ze školních zaměstnanců našel záznam tohoto činu na mobilu jednoho ze studentů. Anglie, prosinec 2005. Byl zavražděn David Morley. Patnáctiletá dívka Chelsea O’Mahoneyová a spoluobžalovaní Reece Saergant (21 let), Darren Case (18 let) a David Blenman (17 let) byli shledáni vinnými z neúmyslného zabití Davida Morleyho. Dle hlášení O‘Mahoneyová udělala dokument o tom, jak parta jejích kamarádů ukopala Davida k smrti. Austrálie, 23. říjen 2006. Policie zahájila vyšetřování ve věci DVD, které mimo jiné obsahovalo záznam, kdy pár dospívajících mladíků pohlavně zneužilo jednu dívku a poté jí zapálilo vlasy. Kopie nahrávky byly údajně prodány. Anglie, červenec 2007. Anthony Anderson (27 let) močil na umírající ženu, zatímco jeho kamarád vše natáčel na mobilní telefon. Celou dobu přitom řval: „Toto je materiál pro YouTube!“ Anglie, březen 2008. Dospívající dívka skočila ze svého podkrovního okna, zatímco se snažila utéct před dívčím gangem, který na ni chtěl použít happy slapping. Staženo z http://www.nebudobet.cz/?page=happy- slapping

55 ŠKOLSKÝ ZÁKON ZÁKON NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH OCHRANA OSOBNOSTI (OBČANSKÝ ZÁKONÍK) Legislativa v oblasti dětského kybernetického prostředí

56 Školský zákon – zákon č. 561/2004 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních §29 odst. 1 Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. §29 odst. 2 Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

57 Školský zákon – met. pokyn č. 24 246/2008-6 Podle čl. 1 odst. 1 metodického pokynu ministra školství, mládeža tělovýchovy K prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, sp. zn. 24 246/2008-6 (dále ve zkratce „Metodický pokyn 2008“), je šikanováním jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, krátkých textových zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

58 Školský zákon - met. pokyn č. 24 246/2008-6 Podle čl. 5 odst. 1 Metodického pokynu 2008 by měla každá škola vytvořit vlastní Program proti šikanování Tento program se stane součástí Minimálního preventivního programu. Minimální preventivní program je podle čl. 2 odst. 6 metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 16. 10. 2007, čj. 20 006/2007-51, k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

59 Školský zákon – krizový plán Hlavní součástí Programu proti šikanování je tzv. krizový plán. Měly by z něj jednoznačně vyplývat kompetence jednotlivých (konkrétně označených) osob, a specifický postup a způsob řešení šikany. Je nutné rozpracovat dva typy scénářů: 1. První, zahrnuje situace, které škola či školské zařízení zvládne řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování. 2. Druhý, zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a Policií České republiky. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti.

60 Školský zákon NÁVRH PRACOVNÍ SKUPINY EBEZPEČNOST KrÚ Kraje Vysočina

61 SPOLUPRÁCE S OSPOD Vyrozumět OSPOD : A) Při podezření ze spáchání provinění či trestného činu, nebo děti které vedou zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají povinnou školní docházku, nebo opakovaně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití B) Na dětech na kterých byl spáchán trestný čin či provinění (i podezření) – ohrožující život a zdraví, lidská důstojnost, mravní vývoj nebo jmění C) Děti které jsou ohrožovány násilím mezi dalšími fyzickými osobami PŘI NEOZNÁMENÍ – správní delikt pokuta 50.000,-Kč (F.O.,P.O.) POZOR na trestný čin neoznámení trestného činu § 368 Sb. TZK („kdokoliv neoznámí“)

62 Jedná projekt Ministerstva vnitra, který je vytvářen a realizován v úzké spolupráci s Probační a mediační službou ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho pilotní ověření bylo provedeno ve městě Ostrava a současné době je do projektu zapojeno více než 12 měst různých velikostí. Cílem projektu s názvem Systému včasné intervence (dále jen SVI) je způsob práce, který vede ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. Smyslem je odklonit dítě od kriminální kariéry a realizovat preventivní aktivity, které budou předcházet trestné činnosti dětí v dané lokalitě. Výsledkem je „náprava stavu“ pomocí rychlé, adekvátní a účinné reakce policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudu, probační a mediační služby, státního zastupitelství a pomáhajících institucí na protiprávní jednání dítěte nebo jednání dítě ohrožující. Staženo z aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/opk/.../raditsch.ppt Systém včasné intervence SVI

63

64 SPOLUPRÁCE S POLICIÍ ČR Policie České republiky (dále ve zkratce „Policie ČR“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Policie ČR slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Postavení a činnost Policie ČR upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Policie ČR je podřízena Ministerstvu České republiky. Toto ministerstvo vytváří podmínky pro plnění úkolů Policie ČR. Je to policejní prezident, kdo odpovídá za činnost Policie ČR ministrovi. Policii ČR tvoří útvary, jimiž jsou: a) Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem, b) útvary Policie ČR s celostátní působností, c) krajská ředitelství Policie ČR, d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství (např. obvodní oddělení, policejní stanice atp.).

65 Zákon č. 127/2005 Sb. - zákon o elektronických komunikacích Zákon o elektronických komunikacích zajišťuje elektronickou informační bezpečnost. V případě porušení hrozí sankce. § 119 - Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) uskutečňuje zlomyslná volání, e) uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání, h) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty, § 93 Zneužití elektronické adresy odesílatele Použít adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím osobám bez souhlasu držitele této adresy elektronické pošty je zakázáno.

66 66 Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Písemnosti osobní povahy, podoby, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejich projevů osobní povahy, smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Kyberšikana a ochrana osobnosti

67 ZÁKON 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů § 3 Působnost zákona (3) Tento zákon se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které provádí fyzická osoba výlučně pro osobní potřebu. (4) na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje nejsou dále zpracovávány. § 4 Vymezení pojmů a)osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat... b)zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji,... (zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace) Kyberšikana a zákon o ochraně osobních údajů

68 PSYCHOLOGICKO – SOCIÁLNÍ PORADNY

69 SPOLUPRÁCE S VYSOČINA EDUCATION – i-Bezpečná škola Partner projektu: Národní centrum bezpečnějšího internetu Saferinternet.cz Další spolupracující instituce: Kraj Vysočina, Policie ČR, Společenství proti šikaně, vybrané ZŠ a SŠ Realizace 03/2012 – 07/2014 Hlavní cíl projektu: zvýšení kvality a modernizace počátečního vzdělávání v oblasti bezpečného užívání moderních ICT ve výuce a prevence sociálně patologických jevů spojených s online technologiemi na ZŠ a SŠ. Výstupy projektu: Realizace seminářů pro školní týmy na vybraná témata el. bezpečnosti Vytvoření metodických materiálů Výměna zkušeností mezi školami

70 Prevence ICT útoků PREVENCE ICT ÚTOKŮ

71 Navrhovaná preventivní opatření ŠKOLENÍ ŽÁKŮ, UČITELŮ, RODIČŮ, OČTŘ ŽÁCI – UČITELE, PIS PČR, SEMINÁŘE, OSPOD, VYTVOŘENÍ ŠKOLNÍ TÝMOVÉ PRÁCE – SPOLUŽÁCI PROTI KYBERŠIKANĚ UČITELE – SEMINÁŘE, PREVENTIVNÍ PROGRAMY, KRIZOVÝ PLÁN – VIZ. předchozí RODIČE – problém – NÁVRH : ZŘÍDIT CHAT POMOCÍ KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA NA KÚ NEBO LINKA BEZPEČÍ, UČITELE ROD. SDRUŽENÍ, POLICIE ČR 1. METODICKÝ POKYN PRO POLICII ČR 2. VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO POLICII ČR 3. POLICIE VE ŠKOLE

72 Co může dělat škola? A ) VYTVÁŘET PODVĚDOMÍ – ŽÁCI, RODIČE, UČITELE STANOVIT JASNOU DEFINICI B) PRAVIDLA CHOVÁNÍ A RESPEKT – ŠKOLA VYTVOŘIT PRAVIDLA A VŠICHNI JE RESPEKTOVAT (PŘ. ZÁKAZ MOBIL.TEL. A SOC. SÍTÍ VE ŠKOLE – prevence blokace stránek) POKYN MŠMT VE VĚSTNÍKŮ 1/2009 – VIZ. – VYTVOŘENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU A KRIZOVÉHO PLÁNU C) URČIT ODPOVĚDNOU OSOBU ZA KYBERŠIKANU D) POMOC OD OSTATNÍCH ST. ORGÁNŮ – POLICIE, PSYCHOLOGOVÉ, OSPOD, SPECIÁLNÍ PEDAGOG ATD. E) NOVÉ METODY VÝUKY S CÍLEM E-BEZPEČNOSTI A KOMUNIKACE - ( INTEGRACE DO VÝUKY) F) VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŘEŠENÍ PREVENCE

73 Navrhované krizové opatření

74 1.Jaká je situace u vás na škole, mají žáci a pedagogové povědomí, co to je kyberšikana a jak s ní bojovat? K orientačnímu zmapování kyberšikany na škole můžete použít depistážní dotazník nebo orientační rozhovor se studenty. (představení diagnostiky) 2. Na základě vámi zjištěných informací proveďte konkrétní opatření: vzdělávejte studenty a zaměstnance v problematice online bezpečí vymezte jasná pravidla používání Internetu, počítačů. Sepište je formou plakátu a vyvěste je na viditelná místa do počítačových učeben, tříd a na chodby. zahrňte pojem „kyberšikana“ do školního řádu a minimálního preventivního programu: přesně vymezte, podle čeho se kyberšikana identifikuje, jak se bude řešit a co může při jejím odhalení nastat (kázeňské postihy apod.). nechte nainstalovat do počítačů ve škole software, který bude blokovat vámi zadané webové stránky. vypracujte krizový scénář postupu při odhalení kyberšikany, vytvořte si plán, na koho se obrátit, s kým se můžete poradit. realizujte na škole vrstevnický program - využijte vrstevníků, starších spolužáků k vedení programů o kyberšikaně. podporujte pozitivní klima školy – především vytvořte pro žáky takové podmínky, které jsou transparentní, jasné a srozumitelné, podporujte prosociální chování žáků. uspořádejte besedu pro rodiče o kyberšikaně a upozorněte je na její nebezpečí. určete, kdo ve škole bude specialista na kyberšikanu, který se bude problematikou kyberšikany zabývat a poradí, jak postupovat v případě problému. učte studenty tomu, že všechny formy šikanování jsou nepřijatelné, a že kyberšikana může být předmětem disciplinárního řízení uvnitř školy. Informujte také studenty, že ačkoli se jejich jednání zdánlivě nesouvisí se školou, může být stejně na půdě školy řešeno, a to v případě, že by narušovalo „zdravé klima“ školy. Možná konkrétní preventivní opatření ze strany školy

75 PREVENCE PŘED ÚTOKY NEBUĎTE OBĚŤ! DODRŽUJTE PRAVIDLA: v kyberprostoru nevěřte osobě, kterou osobně neznáte, nikdy nepoužívejte jako přezdívku (nick) své skutečné jméno, nikdy neuvádějte své osobní údaje (adresa, telefon, věk...), nikdy neuvádějte osobní údaje přátel, známých, rodičů (adresa, telefon, věk...), Vaše heslo je v kyberprostoru Vaše já, chraňte ho jako vlastní život, nikdy heslo nikomu nesdělujte, mějte více hesel, nevolejte zpět na neznámá telefonní volání ze zahraničí, nikdy nevystavujte fotografie (v plavkách, ve spodním prádle, fotografie z dětství, školy, domu apod.) NIKDY NEVÍŠ KDO JE NA DRUHÉ STRANĚ ! http://www.bezpecny-net.estranky.cz/clanky/nebezpecne- komunikacni-praktiky/kyberstalking.html

76 Motto: „Svět není nebezpečný kvůli zlým lidem, ale kvůli těm, kteří s tím nic nedělají“. Albert Einstein Závěr

77 Na těchto internetových stránkách získáte důležité informace : Centrum prevence rizikové virtuální komunikace www.prvok.upol.cz Projekt E-Bezpečí www.e-bezpeci.czwww.e-bezpeci.cz Projekt E-SYNERGIE www.esynegie.czwww.esynegie.cz Poradna E-Bezpečí www.napisnam.czwww.napisnam.cz Saferinternet www.saferinternet.czwww.saferinternet.cz E-Nebezpečí pro učitele www.e- nebezpeci.cz/nebezpeci.czwww.e- nebezpeci.cz/nebezpeci.cz Kybergrooming www.kybergrooming.czwww.kybergrooming.cz Seznam se bezpečně www.seznamsebezpecne.czwww.seznamsebezpecne.cz Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.czwww.minimalizacesikany.cz www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost

78 Soutěž – VÍŠ, CO TI HROZÍ NA NETU Videa ze soutěže naleznete zdezde

79 Literatura LITERATURA: 1. ČERVENÝ, Zdeněk, ŠLAUF, Václav. Přestupkové právo. Praha: Linde. 2001. 2. ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Nebezpečné pronásledování - nový trestný čin. In: Sborník Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2009. 7 – 17 s. ISSN 1801-8211. 3. ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Moderní psychologie pro právníky. Praha: Grada Publishing, 2008, ISBN 978-80-247-2207-8 4. CHROMÝ, J. Kriminalita páchaná na mládeži, Praha: Linde a.s. 2010. ISBN 978-80-7201- 825-3. 5. HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380- 104-5. 6. HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck. 2009. ISBN 978-80- 7400-049-2. HABICH,Lukáš. Spolupráce orgánů státní správy a samosprávy v eliminaci kyberšikany. Řízení školy. 2011, č. 10, s. 21-23. ISSN 1214-8679. HABICH, Lukáš. Útoky na lidskou důstojnost pomocí elektronických prostředků. In: Sborník příspěvků ze semináře Aktuální trendy policejní praxe. Jihlava: RVS MO VPŠ A SPSŠ MV v Holešově, 2011, s. 22-32. ISBN 9 78-80-254-9922-1 HABICH, Lukáš. Spolupráce státní správy a samosprávy v eliminaci dětské kybernetické kriminality. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dětská kybernetická kriminalita a sociální sítě. Jihlava: RVS MO VPŠ A SPSŠ MV v Holešově, 2011, s. 21-38. ISBN 978-80-260-0723-4 10. HABICH, Lukáš a Miroslav PETRÁK. Školní šikana a spolupráce školy s Policií ČR, orgánem sociálně - právní ochrany dětí, státním zastupitelstvím, popř. soudy. Kladno: AISIS o.s., 2010. 11. CHMELÍK, Jan a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. Praha: Linde Praha, a. s., 2010. ISBN 978-80- 7201-820-8. 10. NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník 2010. Praha: Eurounion Praha s.r.o., 2010. ISBN 978-80- 7317-084-4.

80 LITERATURA 12. GŘIVNA, Tomáš a Radim POLČÁK. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium s.r.o., 2008. ISBN 978- 80-9033786-7-4. 13. POŽÁR, Josef. Informační bezpečnost. Plzeň, Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005. ISBN 80-86898-38- 5. 14. LIDICKÁ, Jana. Kyberšikana. Psychologie pro praxi. 2009. č. 3. ISSN 1803-8670. 15. MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence, Praha: Portál s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7367-825-8. 16. MARTÍNEK, Zdeněk. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada Publishing, a.s.,2009. ISBN 978-80-247-2310-5. 17. KOPECKÝ, Kamil. Stalking a kyberstalking. Projekt - nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy. ISBN 978- 80-254-7737-3. 18. KOPECKÝ, Kamil. Kybergrooming. Projekt - nebezpečné komunikační jevy pro učitele se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking, kybergrooming a další sociálně-patologické jevy. In: NEBEZPECI [online ]. Olomouc: 2010. ISBN 978-80-254-7573-7. 19. KOLÁŘ, Michal Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál s.r.o. 2011. ISBN 978-80-7367-871-5. 20. KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Kurs trestního práva: Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-042-3. 21. RAK, Roman. Kybernetická kriminalita a kriminalita kyberneticky související. In: Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2004. ISBN 80-7252-169-6. 22. VOLEVECKÝ, Petr. Kybernetické trestné činy v trestním zákoníku. Trestní právo, 2010, č. 7-8, s. 42. ISSN 1211-2860. 23. Preventing e-Crime For Dummies. Chichester (England): Wiley John and Sons, Ltd, 2009, 83 s. ISBN 978-0-470-74934-0

81 LITERATURA Elektronická publikace: 24. SAFERINTERNET. Rady a tipy. [online]. c2009 [cit. 2011-01-29]. Dostupný z http://www.saferinternet.cz/rady-a-tipy 25. JANDA, Martin. Nová studie: Závislost na internetu dláždí cestu k depresím. [online]. c2010 [cit. 2011-01-20]. Dostupný z http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2010111944 26. BYSTROŇ, Marcel. Kyberšikana zabijí! [online]. c2009 [cit. 2011-01-28]. Dostupný z http://bystron.blog.idnes.cz/c/64160/Kybersikana-zabiji.html 27. WIKIPEDIA. Sexting. [online]. C2011 [cit. 2011-01-21]. Dostupný z http://cs.wikipedia.org/wiki/Sexting 28. LINKA BEZPECI. Linka bezpečí jako asistenční linka pomoci projektu [online]. C2010 [cit. 2011-01- 02]. Dostupný z http://konference.e-bezpeci.cz/?akce=prezentace 29. E-BEZPECI. Sexting. [online]. c2009 [cit. 2012-01-04]. Dostupný z http://sexting.cz 30. RADITSCH, Ferdinand. Systém včasné intervence. [online]. c2012 [cit. 2012-03-28]. Dostupný z http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/opk/.../raditsch.ppt 31. BARNFIELD, Graham. Don't ban' slap attack TV shows. [online]. c2012. [cit. 2012-03- 15]. Dostupný z http:// news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4539861.stm 32. THE PHRASE FINDER. Happy slapping. [online]. c2012. [cit. 2012-03- 15]. Dostupný z http:// www.phrases.org.uk/meanings/170890.html 33. SHAW, Michael. Bullies film fights by phone. [online]. c2012. [cit. 2012-03- 15]. Dostupný z http:// www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=2067164


Stáhnout ppt "Společně proti kyberšikaně Projekt zaměřený na eliminaci sociálně-patologických jevů vyskytujících se mezi dětmi a mládeží v počítačové síti internet."

Podobné prezentace


Reklamy Google