Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jana Holíková prosinec 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jana Holíková prosinec 2015"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jana Holíková prosinec 2015
Kontrolní hlášení § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb.,o DPH, ve znění p. p. („ZDPH“), Ing. Jana Holíková prosinec 2015

2 Program Základní vymezení kontrolního hlášení
Způsob podání kontrolního hlášení Následky nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením Obsah formuláře kontrolního hlášení

3 Kontrolní hlášení Povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty podávat kontrolní hlášení (dále jen „KH“) byla stanovena novelou zákona o dani z přidané hodnoty a to zákonem č. 360/2014 Sb. Zákon byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne s účinností dne KH je řešeno v ustanoveních § 101c až 101i ZDPH KH je: řádné daňové tvrzení ve smyslu DŘ získané údaje lze využít při správě daní a i při stanovení výše daně výkaz, jehož obsah je přesně stanoven část evidence pro účely DPH (KH se nerovná evidenci) KH se nerovná údajům v DAP

4 Cíl kontrolního hlášení
Kontrolní hlášení je zaváděno jako nástroj užívaný a doposud pozitivně ověřený i v jiných členských státech Evropské unie jako efektivní prostředek detekce daňových úniků a podvodů – např.: Slovensko, Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, Špěnělsko Nástroj v boji s daňovými úniky – především v oblasti kolotočových podvodů, kontrolní činnost Dále i detekce fiktivních daňových dokladů = prověření reálnosti transakcí apod. Výsledkem by mělo být i narovnání podnikatelského prostředí, tj. postihovat ty plátce, kteří neoprávněně odčerpávají fin. prostředky ze státního rozpočtu: krácení/nepřiznání daně, neoprávněné odpočty

5 Povinnost podat KH – vzniká od 1. 1. 2016
§ 101c ZDPH - plátce, který: uskutečnil zdanitelné plnění (ZP) s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění ZP (ř. 1, 2 nebo 25 DAP DPH) = poskytovatel; přijal ZP s místem plnění v tuzemsku nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (ř. 40, 41 nebo 10, 11 DAP DPH) + přijetí plnění, u nichž vzniká povinnost přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) ZDPH (ř. 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 DAP DPH) = příjemce uplatňující zároveň i odpočet z těchto plnění v souvisejícím DAP DPH;

6 Povinnost podat KH – vzniká od 1. 1. 2016
ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň dle § 92 odst. 5 ZDPH, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně dle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH (ř. 26 DAP DPH), Investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato dle § 92 odst. 7 ZDPH.

7 Které údaje se do KH neuvádí
dovoz zboží (§ 23 odst. 3 – 5), řádek daňového přiznání: 7, 8 dodání zboží do JČS (§ 64) a služby dle §102 odst. 1 písm. d) a odst. 2, řádek daňového přiznání: 20, 21 vývozu zboží (§ 66), řádek daňového přiznání: 22 dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4), řádek daňového přiznání: 23 zasílání zboží do jiného členského státu (§ 8), řádek daňového přiznání: 24 ostatních uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně uváděných na řádku daňového přiznání: 26 (vyjma údajů vztahujících se k uskutečněným plněním ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92, které se podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 uvádějí do části A.3. kontrolního hlášení!) zjednodušeného postupu při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou, řádek daňového přiznání: 30, 31 dovozu zboží osvobozeného podle § 71g, řádek daňového přiznání: 32 nároku na odpočet daně při dovozu zboží, kde je správcem daně celní úřad, řádek daňového přiznání: 42

8 Které údaje se do KH neuvádí
nárok na odpočet daně uváděného v řádcích daňového přiznání: 43 a 44 korekce odpočtů podle § 75 odst. 4, § 77, § 79 až § 79c, řádek daňového přiznání: 45 hodnoty pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 4 písm. d) a e), řádek daňového přiznání: 47 plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet, řádek daňového přiznání: 50 údajů o krácení odpočtu daně podle § 76 (např. koeficient, část odpočtu v krácené výši, vypořádání odpočtu daně, tj. řádky daňového přiznání: 51, 52 a 53) úpravy odpočtu daně (§ 78 až § 78d), řádek daňového přiznání: 60 vrácení daně (§ 84), řádek daňového přiznání: 61. Pozn.: nulová varianta podání KH je možná, ale není vyžadována (pokud nejde přímo o reakci na výzvu správce daně).

9 KH – nenahrazuje/nahrazuje
Kontrolní hlášení – NEnahrazuje podání: DAP DPH/DODAP DPH, SH/NSH (§ 102 ZDPH) Vychází z evidence plátce vedené podle § 100 a § 100a ZDPH Kontrolní hlášení NAhrazuje - podání: samostatných výpisů z evidence podle § 92a ZDPH = režim přenesení daňové povinnosti (včleněno do KH: část A1, B1) Samostatný výpis přehledu oprav podle § 44 odst. 4 písm. b) ZDPH (včleněno do KH: část A4, B2) - kopie souvisejících dokladů dle § 44 odst. 4 písm. a) ZDPH musí být však přiloženy i nadále.

10 Kdo má povinnost podat KH
Plátce a skupina (§ 5a a násl., § 95a ZDPH). Souhrnně za skupinu podává KH zastupující člen. Společnost (§ 2716 OZ) – určený společník, který vede evidenci pro účely DPH za společnost (podle jeho osoby se určují i lhůty pro podání KH). Insolvence – insolvenční správce (§ 20 odst. 3 DŘ) – IS jedná svým jménem a na účet dlužníka v případě, pokud na něj přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, tj. v době od prohlášení konkurzu (§ 40 a § 229 IZ).

11 Kdo nemá povinnost podat KH
osoba, která není plátcem, tj. též identifikovaná osoba (§ 6g až 6l ZDPH) plátce, který neuskutečnil, ani nepřijal (neuplatňuje/nebude uplatňovat odpočet) za sledované období žádné z definovaných plnění podle § 101c ZDPH. Nebo ani odpočet s dřívějším DUZP. plátce, který uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 ZDPH).

12 Lhůty pro podávání KH - § 101e ZDPH
Měsíc: pro PO - plátce, skupina (bez ohledu na ZO plátce, insolvenci, nebo při přechodu daňové povinnosti při zrušení PO bez likvidace/s likvidací) - Podává se do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce Ve lhůtě pro podání DAP DPH (M/Q): pro FO – plátce (s ohledem na speciální lhůty v insolvenci § 99b, § 101b odst. 1, nebo řešení pozůstalosti plátce § 239b DŘ: lhůty „od - do“). - Podává se do 25 dnů po skončení ZO (nebo dle speciálních lhůt)

13 Lhůty pro podávání KH - § 101e ZDPH
Lhůty nelze prodloužit, neplatí zde ani § 250 DŘ o 5ti denní liberaci Pokud konec lhůty pro podání kontrolního hlášení připadne na dny pracovního volna (sobota, neděle) nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Všechny typy KH se podávají pouze elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (§ 101d ZDPH).

14 Elektronické podání KH – § 101d odst. 2 ZDPH
Podání nutno učinit na elektronickou adresu podatelny správce daně ve formátu a struktuře (XML soubor) zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup. Formy elektronického podání v souladu s daňovým řádem datová zpráva podle § 71 DŘ Aplikace EPO nebo datová schránka Autentizace datové zprávy: elektronický podpis odeslání prostřednictvím datové schránky způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky podatele dodatečný potvrzením ovšem nejpozději ve lhůtě pro podání kontrolního hlášení!

15 Elektronické podání KH – § 101d odst. 2 zákona o DPH
Úprava ZDPH je speciální ve vztahu k § 72/4 DŘ! Př.: podání E-tiskopis do (dle DŘ), ale podání E-tiskopis do (dle ZDPH) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 514) bude nově upravovat i způsoby podání KH § 101a ZDPH – doplňuje neúčinnost podání neodpovídá-li formát a struktura!

16 Elektronické podání KH – § 101d odst. 2 zákona o DPH
Je třeba v souvislosti s KH pořídit nějaký speciální software? pokud plátce nevystavuje ani nepřijímá velké množství daňových dokladů: na Daňovém portále k dispozici formulář KH - nápovědy, pomůcky k vyplnění, různé číselníky apod. lze vyplnit „ručně“ lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se plátce přihlašuje do datové schránky zpracování velkého množství dat: je vhodné mít k dispozici software, který umí data potřebná pro KH z daňové evidence vedené elektronicky načíst 16

17 Elektronické podání KH – § 101d odst. 2 zákona o DPH
předběžný popis struktury podání - rozhraní pro testování softwarů generujících výkaz KH je k dispozici od s technickými dotazy je možno se obracet na technickou podporu aplikací Daňového portálu na adrese dotazy 17

18 Podání KH Leden 2016 (PO, skupina), 1Q2016 (FO)
Plátci registrovaní nově po – pokud jim vznikne povinnost podat KH v rámci prvního ZO, po které však celé nejsou plátcem – uvedou na KH celé (tj. měsíční) období.; Plátce, který nesplní registrační povinnost, ačkoli mu ze zákona vznikla (§ 6 odst. 1 ZDPH) – doplní všechna KH dodatečně od období zákonného vzniku registrace

19 Druhy kontrolního hlášení
Řádné podané v zákonem stanovené lhůtě (§ 101e ZDPH) vždy první podání za dané období, i když je podávané po termínu Opravné (§ 101f odst. 1 ZDPH) oprava již podaného KH před uplynutím lhůty pro podání Následné (§ 101f odst. 2 ZDPH) do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů Opravné a následné KH = vždy znovu kompletní údaje (s promítnutím oprav) – nedodržení tohoto formátu bude vyzýváno (resp. může být tímto i sankcionováno)!

20 Postup při nesplnění povinností §101g ZDPH
Nepodání KH ve stanovené lhůtě (§ 101g odst. 1 ZDPH) - výzva k podání KH/NKH v náhradní lhůtě 5 dnů ode dne oznámení výzvy, pokud nebylo KH/NKH podáno ve stanovené lhůtě. nevznikla-li povinnosti podání = podání tzv. "nulového KH“ (jako reakce na výzvu – speciální odkaz na formuláři v záhlaví KH) Pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů v KH (§ 101g odst. 2 ZDPH) – správce daně údaje uvedené v KH/NKH posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. pokud není nesoulad = původní údaje budou pouze potvrzeny (jako reakce na výzvu – speciální odkaz na formuláři v záhlaví KH)

21 Postup při nesplnění povinností §101g ZDPH
Doručení výzev pouze elektronicky, prostřednictvím datové schránky (i zde platí fikce doručení 10ti dnů), nebo na elektronickou adresu plátce za tímto účelem zveřejněnou ( ) – výzva doručena okamžikem odeslání správcem daně.

22 Pokuty - § 101h ZDPH Pokuty mají dvojí charakter:
deklaratorní pokuta - viz § 101h odst. 1 ZDPH § 101h odst. 1 písm. a) ZDPH = pokuta ve výši Kč, plátce podá KH po lhůtě, aniž by byl vyzván (pozdní podání) § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH = pokuta ve výši Kč, plátce podá KH v pěti denní náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván § 101h odst.1 písm. c) ZDPH = pokuta ve výši Kč, plátce nepodá NKH na základě výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů dle § 101g odst. 2 ZDPH v podaném KH

23 Pokuty - § 101h ZDPH § 101h odst.1 písm. d) ZDPH = pokuta ve výši Kč, plátce KH nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené SD diskreční pokuta – viz § 101h odst. 2 a 3 ZDPH Pokuta dle § 101h odst. 2 ZDPH = až do výše Kč, plátce na základě výzvy SD dle § 101g odst. 2 ZDPH nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím NKH Pokuta dle § 101h odst. 3 ZDPH = až do výše Kč , kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nesplněním povinností souvisejících s KH

24 Pokuty - § 101h ZDPH Pokuta dle § 101h odst. 1 ZDPH se sděluje plátci platebním výměrem na pokutu; Pokuta dle § 101h odst. 2 a 3 ZDPH = správce daně vydá rozhodnutí o uložení pokuty; Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o pokutě = odklad vykonatelnosti rozhodnutí; Pokuty lze uložit nejpozději do tří let ode dne, ve kterém k porušení došlo = návaznost na délku lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu.

25 Kontrolní hlášení web finanční správy - základní informace, kdo podává kontrolní hlášení, kdy forma podání a náležitosti, struktura pro podání kontrolního hlášení (xml) sankce, dokumenty ke stažení, dotazy a odpovědi VAT Control Statement: Summary dotazy: sdělení pro softwarové firmy, kde FS uvedla nejčastější chyby při nerespektování struktury datové zprávy - vada podání – výzva § 74 DŘ překročení počtu znaků, nepovolené znaky, pdf… 25

26 § 101a povinná elektronická forma podání – stav 2015
(1) Plátce je povinen podat elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, b) hlášení s výjimkou hlášení podle § 19 – NDP, c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. (2) Přihláška k registraci a oznámení o změně registračních údajů se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně; to neplatí pro identifikované osoby (3) Fyzická osoba není povinna takto postupovat, pokud její obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne Kč (el. podání za ZO následující po ZO, kdy došlo k překročení obratu a toto trvá nejméně po dobu 6 kalendářních měsíců ), nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky

27 § 101a povinná elektronická forma podání – stav 2016 (zatím návrh)
Vládní návrh zákona , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o EET (sněmovní tisk 514): § 101a Elektronická forma podání Plátce je povinen podat elektronicky a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, b) kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19, c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. (2) Pouze elektronicky lze podat a) souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,

28 § 101a povinná elektronická forma podání – stav 2016 (zatím návrh)
b) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí pro identifikované osoby. (3) Podání uvedená v odstavcích 1 a 2 lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo d) dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

29 Návrhy změn zákona o DPH projednávané v současné době
4) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné.


Stáhnout ppt "Ing. Jana Holíková prosinec 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google