Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Webový portál Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje Nemoforum 6.října 2005 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Webový portál Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje Nemoforum 6.října 2005 Praha."— Transkript prezentace:

1 Webový portál Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje www.jdtm-zk.cz Nemoforum 6.října 2005 Praha

2 2001 – získání souhlasu Rady ZK s přípravou Projektu JDTM ZK 2002 – fáze sběru dat a jejich sjednocení 2003 – vytvoření dokumentů pro zavedení systému jednotné správy a aktualizace map, uzavření smluvních vztahů,výběr dodavatele služby - správce datového skladu na dobu 1 roku 1. 11. 2003 – otevření datového skladu a zahájení jeho činnosti správa dat aktualizace tvorby digitálních technických map na území Zlínského kraje 2004 - uzavření smluvních vztahů mezi účastníky projektu,výběr dodavatele služby - správce DS 1. 11. 2004 – uzavření smluvních vztahů na dodávku služeb spojených se správou DS na dobu 3 let Výstupem je jednotná (sjednocená struktura a kvalita dat), průběžně aktualizovaná digitální technická mapa měst a obcí Zlínského kraje pokrývající zastavěná území kraje a území, kterým prochází inženýrské sítě. Účastníkům projektu jsou dostupné účelové mapy povrchové situace, výškopis, a průběhy inženýrských sítí– včetně evidenčních a kontrolních údajů. Aktualizace dat JDTM-ZK probíhá denně. Veškeré služby, které jsou v rámci projektu uživatelům poskytovány, jsou k dispozici na webovém portálu www.jdtm-zk.cz. Historie projektu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje ( JDTM ZK)

3 Na základě smluvních vztahů: 304 měst a obcí 8 regionálních správců inženýrských sítí Ředitelství silnic a dálnic ČR Ředitelství silnic Zlínského kraje. Teplárna Otrokovice, Teplo Zlín, Moravské Teplárny Na základě dobrovolné registrace: 82 geodetických firem 195 projekčních kanceláří Kdo je do projektu zapojen? Úloha kraje v projektu JDTM? Koordinátor všech smluvních vazeb Správce sdruženého účtu měst a obcí Propagace projektu Zapojování nových uživatelů Kontrola plnění funkce správce DS Proč kraj jako koordinátor? Autorita na území kraje Pro výkon státní správy má zájem o data DTM Má výlučné postavení v systému veřejné správy Poskytuje záruky kontinuity Je nestranný Disponuje potřebným zázemím – legislativním, SW, HW, personálním Získává informace o řadě činností, které souvisí s tvorbou či aktualizací DTM Může v jednáních s ostatními partnery zastupovat obce Celkem je na webovém portálu zaregistrováno více než 890 uživatelů.

4 Správce datového skladu Města a obce ZK Správci Inženýrských sítí Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM obce Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM ZK Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci při realizaci projektu JDTM ZK Smlouva na zajištění činností správy JDTM ZK Smlouva na zajištění činností správy JDTM ZK Smluvní vztahy v projektu Smluvní vztahy počítají s bezúplatným využitím dat z datového skladu pro účely IZS ! Služba do 10/2007 zajišťována firmou GEOVAP Pardubice Finanční toky

5 Financování projektu 56% Správce Datového skladu (SDS) Zlínský kraj 44% Sdružený účet OBCE ZK Činnost správce je financována sdruženými finančními prostředky měst a obcí a správci inženýrských sítí. Částka, kterou hradí jednotlivé obce se odvozuje od počtu jejich obyvatel, správci inženýrských sítí se dělí o příspěvek podle plochy území, na kterém v kraji působí. Teplárna Otrokovice Moravské teplárny Teplo Zlín Určeno na tvorbu a opravu systémových chyb

6 Data jsou poskytována off-line i on-line způsobem Geodetickým firmám, které aktualizují data v datovém skladu, jsou data vydávána ve formátu DGN,DWG nebo DXF. Data jsou uložena v datovém skladu v relační databázi. Technologie datového skladu na bázi relační databáze umožňuje přizpůsobit výstupy z datového skladu libovolnému standardu. Datový sklad je dostupný v několika úrovních - role kraj, správce, obec, geodet, projektant. Od roku 2005 je obsah datového skladu dostupný prostřednictvím standardu OGC Consortia – WMS (ISO 19128). Kde jsou uložena data a jak jsou poskytována ? DGN Atributy Geometrie RDBMS DGN WMS služba Internet Webový portál DGN Uživatelé projektu

7 Pokud je realizována investiční akce, při níž dochází ke změně povrchové situace nebo k položení inženýrských sítí, je povinností investora (konkrétní obce, správce inženýrských sítí) nechat na vlastní náklady zaktualizovat digitální technickou mapu a vyžadovat po zpracovateli, aby byly pro projekční a geodetické práce použity vždy digitální technické mapy z datového skladu Pro vyžádání podkladů z datového skladu a pro vedení informací o zakázce používá geodet ZAKÁZKOVÝ LIST, který slouží investorovi i správci DS ke kontrole a evidenci jednotlivých zakázek. Obsah datového skladu je tedy aktualizován průběžně jednotlivými zakázkami!!! Aktualizace dat v datovém skladu Aktualizace dat v datovém skladu

8 portál provozovaný Zlínským krajem obsahuje kompletní informace o projektu, směrnice, provozní řád správce je přizpůsobený jednotlivým rolím (geodet, projektant, obec,stavební úřad,..) veřejně přístupný Jak probíhá komunikace s účastníky projektu ? www.jdtm-zk.cz Prostřednictvím Portálu JDTM ZK. Kraj dále: provádí zaškolení jednotlivých uživatelů svolává min. 1 x ročně geodetické firmy k diskusi nad kvalitou projektu

9 Sekce „Ke stažení“ nabízí kompletní dokumenty k projektu Technické dokumenty pro zpracovatele měření Informační a výukové materiály

10 Přístup vyžaduje registraci Využívání jeho služeb je pro projekční a geodetické firmy bezplatné Přístup k datům datového skladu nabízí Portál správce datového skladu Rozcestník zajišťuje různé služby pro různé skupiny uživatelů

11 Modře orámovaná plocha vyznačuje oblast, za kterou byla v rámci realizace jedné zakázky vyzvednuta a aktualizována data z Datového skladu. Pro přístup k datům slouží mapoví klienti, kteří mimo dat DTM zobrazují i řadu dalších referenčních podkladů usnadňujících orientaci. Klient určený pro geodetické firmy se liší svou funkcionalitou a robustností. K vyhledání konkrétního místa lze využít i lokalizaci na základě zadané adresy. Mapoví klienti dokáží zobrazovat i WMS služby. Mapoví klienti pro přístup k datům datového skladu

12 Sledování kontrolních a evidenčních údajů V rámci projektu jsou sledovány podrobně jednotlivé zakázky, činnost správce a jsou monitorovány přístupy do datového skladu. To umožňuje platícím účastníkům projektu kontrolovat finanční prostředky vynakládané na proces správy JDTM ZK. Všichni investoři a stavební úřady mají možnost kontroly jednotlivých zakázek !!!!

13 Od roku 2005 je aktuální a kompletní obsah datového skladu dostupný prostřednictvím standardu OGC Consortia – WMS. To umožňuje informace z datového skladu snadno integrovat do informačních systémů jeho uživatelů a je tedy snadno dosažitelný i pro správce inženýrských sítí, stavební úřady, orgány krizového řízení atd. WMS služba – cesta k informacím z datového skladu WMS klient vytvořený pro prostředí programu MicroStation umožňuje geodetům a projektantům neopouštět jeho prostředí a připojovat si aktuální obsah datového skladu jako referenční výkres. V mapovém klientovi Zlínského kraje jsou vrstvy DTM publikovány s využitím WMS služby datového skladu.

14 Jaké má projekt problémy ? datový sklad JDTM ZK není IDOS pokud není inženýrská síť či prvek polohopisu v datovém skladu, neznamená to ještě, že neexistuje ve skutečnosti v DS jsou jenom ty inženýrské sítě, které mají jejich správci v digitální podobě ne vše, co je v digitální podobě, bylo skutečně geodeticky zaměřeno chybí sítě nezapojených subjektů jak z privátního, tak z veřejnoprávního sektoru existují prostory systémových chyb měření aktualizace dat DTM nemá legislativní oporu ale ne všechny, ty jsou založeny na dobrovolnosti vkladu dat projekt ošetřuje aktualizaci DTM v případě, že investorem akce je účastník projektu (je zachycena velká většina akcí, ale ne všechny, ty jsou založeny na dobrovolnosti vkladu dat) hlavním důvodem je, že pouze informace z jednoho okresu by byly spravovány v ÚMPS část Zlínského kraje, která spadá pod správu SME a SMP, není do projektu plně zapojena (území okresu Vsetín- hlavním důvodem je, že pouze informace z jednoho okresu by byly spravovány v ÚMPS)

15 Jaká je výhoda Projektu ve Zlínském kraji ? Smluvně a finančně je projekt po 1 roce zkušebního fungování smluvně a finančně zajištěn na další 3 roky Ekonomická výhodnost společného financování ÚMPS zapojuje postupně do projektu i ostatní privátní správce (teplárny, společnosti provozující kabelové televize..), problém zůstane u veřejnoprávních institucí Samotný proces aktualizace již lze považovat za rutinní proces, je potřeba se v rámci projektu zaměřit na využívání získaných dat Zájem hlavních hráčů v území (měst, obcí a krajů a regionálních správců inženýrských sítí ) Vůle k zavedení systémového řešení evidence informací Co by projektu prospělo? Co by projektu prospělo? Legislativní podpora - změna stavebního zákona, která: zajistí aktualizaci DTM v souvislosti se stavebním řízením (nestačí získat průběhy inženýrských sítí, musí k nim existovat i polohopis – jenom vůči ÚMPS mají sítě úplnou vypovídací hodnotu) - „ pro kolaudaci je stavebník povinen předat skutečné provedení stavby v digitálním tvaru v měřítku 1:1000 a větším“ zajistí možnost využívání stávajících ÚMPS pro digitální zpracování polohopisné situace technické infrastruktury pro zpracovávání územních plánů zajistí legislativní oporu existence datového skladu –“ideál“ Co je potřeba pro rozšíření projektu mimo území ZK ? Jedna ÚMPS na celém území Ekonomická výhodnost jejího financování – tvorby i správy Univerzální datový sklad- základ pro vytvoření „centra poskytujícího garantovaný průběh inženýrských sítí“ Okamžitá připravenost vede ke zrychlení tvorby projektů, zkrácení procesů vyjadřování a stavebních řízení Partnerská spolupráce přinášející multiplikační efekty všem účastníkům projektu

16 Děkuji Vám za pozornost. Ing. Miroslava Knotková, odbor strategického rozvoje, tel.577 043 442, miroslava.knotkova@kr-zlinsky.czmiroslava.knotkova@kr-zlinsky.cz RNDr. Ivo Skrášek, odbor kancelář ředitele, oddělení informatiky,tel.577 043 260, ivo.skrasek@kr-zlinsky.czivo.skrasek@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Webový portál Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje Nemoforum 6.října 2005 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google