Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje RNDr. Ivo Skrášek, Odbor Kancelář ředitele, oddělení informatiky Ing. Miroslava Knotková Odbor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje RNDr. Ivo Skrášek, Odbor Kancelář ředitele, oddělení informatiky Ing. Miroslava Knotková Odbor."— Transkript prezentace:

1 Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje RNDr. Ivo Skrášek, Odbor Kancelář ředitele, oddělení informatiky Ing. Miroslava Knotková Odbor Strategického rozvoje

2 Projekt JDTM-ZK zahájený 1. 11. 2003 přináší jednotný systém správy, aktualizace a tvorby digitálních technických map na území Zlínského kraje Výsledkem je jednotná (sjednocená struktura a kvalita dat), průběžně aktualizovaná digitální technická mapa měst a obcí ZK pokrývající zastavěná území kraje a území, přes která procházejí inženýrské sítě. Účastníkům projektu jsou dostupné účelové mapy povrchové situace, výškopis, a průběhy inženýrských sítí – včetně evidenčních a kontrolních údajů. Aktualizace dat JDTM-ZK probíhá denně. Veškeré služby, které jsou v rámci projektu uživatelům poskytovány, jsou k dispozici na webovém portálu www.jdtm-zk.cz. Projekt JDTM ZK

3 Proč projekt JDTM ZK vznikl ? Zajistit přesné, úplné a aktuální údaje o polohopisu regionu odpovídající plně informačním potřebám kraje i ostatních subjektů v jednotném datovém modelu a v měřítku 1:500 - vyhovět stále vzrůstajícím požadavkům na přesnost, úplnost a aktuálnost údajů o území Vytvořit transparentní rámec pro tvorbu, aktualizaci a využívání DTM vůči všem subjektům, které DTM vytváří či využívají Zabránit roztříštěnosti dat, duplicitě dat, vytvořit podmínky pro efektivní vynakládání finančních prostředků v této oblasti

4 2002 – získání souhlasu Rady ZK s přípravou Projektu JDTM ZK fáze sběru dat a jejich sjednocení 2003 – vytvoření dokumentů pro zavedení systému jednotné správy a aktualizace map, uzavření smluvních vztahů,výběr dodavatele služby - správce datového skladu na dobu 1 roku 1. 11. 2003 – otevření datového skladu a zahájení jeho činnosti správa dat aktualizace tvorby digitálních technických map na území Zlínského kraje 1. 11. 2004 – uzavření smluvních vztahů na dodávku služeb spojených se správou DS na dobu 3 let Historie projektu Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje

5 Co je Digitální technická mapa ? Podrobné digitální mapové dílo velkého měřítka (1:500) vyjadřující skutečný stav technických a přírodních objektů a zařízení nad, na a pod zemským povrchem. DTM se člení na ÚMPS (účelovou mapu povrchové situace) a na průběhy inženýrských sítí. DTM = ÚMPS + průběhy inženýrských sítí

6 Účelová mapa povrchové situace (ÚMPS) obsahuje: domy (vstupy, HUP) povrchové znaky inženýrských sítí (hydranty, kanálové vpusti…) ploty (vstupy, materiál, podezdívka..) hranice zpevněných ploch výšky bodů (výšky obrubníků…) sloupy dopravní značky čísla popisná solitérní stromy a keře atd.

7 Průběh inženýrských sítí obsahují: elektrické sítě (nadzemní, podzemní..) plyn (VTL, NTL…) vodárenské a kanalizační sítě telekomunikační sítě ostatní

8 „Nějaká“ DTM dnes existuje téměř ve všech obcích. V čem je problém ? roztříštěnost dat a vlastnických práv (část DTM vlastní obec, část geodet, část správci IS..) aktuálnost (většinou se zaměřené části již neaktualizují) rozsah měření (jsou měřeny jen části obcí v souvislosti s konkrétní investiční akcí) pokrytí území (všichni chtějí měřit Zlíny, nikdo Kotěhůlky….) použité směrnice pro zaměření (existují různé verze, což způsobuje problémy při spojování naměřených úseků do jedné mapy) formát dat (jsou používány různé datové formáty, což komplikuje práci s daty) chybí doměření inženýrských sítí (zaměření průběhu inženýrských sítí je velmi finančně náročné) různé verze měření DTM různých správců IS (výsledkem pak např. je, že inženýrské sítě prochází domy) samostatná obec není rovnocenný partner pro správce inženýrských sítí (při snaze smluvně ošetřit spolupráci při vytváření či aktualizaci DTM musí obce přistoupit na nevýhodné podmínky, což odrazuje obce od spolupráce)

9 Co z toho vyplynulo ? Není potřeba začít měřit DTM, je potřeba vstoupit do procesu její tvorby a vytvořit systém aktualizace garantovaný respektovanou autoritou Touto autoritou se na území kraje stal Zlínský kraj Má zájem o data DTM Má výlučné postavení v systému veřejné správy Poskytuje záruky kontinuity Je nestranný Disponuje potřebným zázemím – legislativním, SW, HW, personálním Získává informace o řadě činností, které souvisí s tvorbou či aktualizací DTM Může v jednáních s ostatními partnery zastupovat obce

10 V projektu je mimo Zlínského kraje zapojeno 300 měst a obcí, 8 regionálních správců inženýrských sítí. Dále je registrováno 82 geodetických firem a 195 projekčních kanceláří. Z ostatních subjektů k projektu přistoupilo Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Celkem je na webovém portálu zaregistrováno více než 890 uživatelů. Správce datového skladu K zajištění služeb spojených se správou datového skladu byl vybrán Správce datového skladu (GEOVAP, spol. s r.o.), který zodpovídá za: vybudování datového skladu vybudování webového portálu poskytování veškerých služeb předávání a zpracování dat Kdo se účastní projektu ?

11 56% Správce Datového skladu (SDS) Zlínský kraj 44% Sdružený účet OBCE ZK Činnost správce je financována sdruženými finančními prostředky měst a obcí a správci inženýrských sítí. Částka, kterou hradí jednotlivé obce se odvozuje od počtu jejich obyvatel, správci inženýrských sítí se dělí o příspěvek podle plochy území, na kterém v kraji působí. Teplárna Otrokovice Moravské teplárny Teplo Zlín Určeno na tvorbu a opravu systémových chyb Jak je projekt financován ?

12 Správce datového skladu Města a obce ZK Správci Inženýrských sítí Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM obce Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM ZK Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci při realizaci projektu JDTM ZK Smlouva na zajištění činností správy JDTM ZK Smlouva na zajištění činností správy JDTM ZK Smluvní vztahy počítají s bezúplatným využitím dat z datového skladu pro účely IZS ! Služba do 10/2007 zajišťována firmou GEOVAP Pardubice Finanční toky Smluvní vztahy v projektu

13 Data jsou poskytována off-line i on-line způsobem Geodetickým firmám, které aktualizují data v datovém skladu, jsou data vydávána ve formátu DGN nebo DWG. Data jsou uložena v datovém skladu v relační databázi. Technologie datového skladu na bázi relační databáze umožňuje přizpůsobit výstupy z datového skladu libovolnému standardu. Datový sklad je dostupný v několika úrovních - role kraj, správce, obec, geodet, projektant. Od roku 2005 je obsah datového skladu dostupný prostřednictvím standardu OGC Consortia – WMS (ISO 19128). Kde jsou uložena data a jak jsou poskytována ? DGN Atributy Geometrie RDBMS DGN WMS služba Internet Webový portál DGN Uživatelé projektu

14 Účastníci projektu se shodli na Principu aktualizace: Pokud je realizována investiční akce, při níž dochází ke změně povrchové situace nebo k položení inženýrských sítí, je povinností investora (konkrétní obce, správce inženýrských sítí) nechat na vlastní náklady zaktualizovat digitální technickou mapu a vyžadovat po zpracovateli, aby byly pro projekční a geodetické práce použity digitální technické mapy z datového skladu projektu. Pro vyžádání podkladů z datového skladu a pro vedení informací o zakázce používá geodet ZAKÁZKOVÝ LIST, který slouží investorovi i správci DS ke kontrole a evidenci jednotlivých zakázek. Obsah datového skladu je tedy aktualizován průběžně jednotlivými zakázkami. Jak probíhá aktualizace dat v datovém skladu ?

15 portál provozovaný Zlínským krajem obsahuje kompletní informace o projektu, směrnice, provozní řád správce je přizpůsobený jednotlivým rolím (geodet, obec, projektant..) veřejně přístupný pro podporu účastníků projektu je zřízena kancelář Správce Jak probíhá komunikace s účastníky projektu ? www.jdtm-zk.cz Prostřednictvím Portálu JDTM ZK.

16 Sekce „Ke stažení“ nabízí kompletní dokumenty k projektu Technické dokumenty pro zpracovatele měření Informační a výukové materiály

17 Přístup vyžaduje registraci Využívání jeho služeb je pro projekční a geodetické firmy bezplatné Přístup k datům datového skladu nabízí Portál správce datového skladu. Rozcestník zajišťuje různé služby pro různé skupiny uživatelů

18 Modře orámovaná plocha vyznačuje oblast, za kterou byla v rámci realizace jedné zakázky vyzvednuta a aktualizována data z Datového skladu. Pro přístup k datům slouží mapoví klienti, kteří mimo dat DTM zobrazují i řadu dalších referenčních podkladů usnadňujících orientaci. Klient určený pro geodetické firmy se liší svou funkcionalitou a robustností. K vyhledání konkrétního místa lze využít i lokalizaci na základě zadané adresy. Mapoví klienti dokáží zobrazovat i WMS služby. (ÚKM ZK,ortofoto ze ZK) Mapoví klienti pro přístup k datům datového skladu

19 Sledování kontrolních a evidenčních údajů V rámci projektu jsou sledovány podrobně jednotlivé zakázky, činnost správce a jsou monitorovány přístupy do datového skladu. To umožňuje kontrolovat finanční prostředky vynakládané na proces správy JDTM ZK.

20 Od roku 2005 je aktuální a kompletní obsah datového skladu dostupný prostřednictvím standardu OGC Consortia – WMS. To umožňuje informace z datového skladu snadno integrovat do informačních systémů jeho uživatelů a je tedy snadno dosažitelný i pro orgány krizového řízení. WMS služba – cesta k informacím z datového skladu WMS klient vytvořený pro prostředí programu MicroStation umožňuje geodetům a projektantům neopouštět jeho prostředí a připojovat si aktuální obsah datového skladu jako referenční výkres. V mapovém klientovi Zlínského kraje jsou vrstvy DTM publikovány s využitím WMS služby datového skladu.

21 Jaké má projekt problémy ? datový sklad JDTM ZK není IDOS pokud není inženýrská síť či prvek polohopisu v datovém skladu, neznamená to ještě, že neexistuje ve skutečnosti v DS jsou jenom ty inženýrské sítě, které mají jejich správci v digitální podobě ne vše, co je v digitální podobě, bylo skutečně geodeticky zaměřeno chybí sítě nezapojených subjektů jak z privátního, tak z veřejnoprávního sektoru existují prostory systémových chyb měření aktualizace dat DTM nemá legislativní oporu projekt ošetřuje aktualizaci DTM v případě, že investorem akce je účastník projektu (je zachycena velká většina akcí, ale ne všechny) část Zlínského kraje, která spadá pod SmE a SmP, není do projektu plně zapojena (území okresu Vsetín)

22 Jaká je budoucnost projektu ve Zlínském kraji ? Smluvně a finančně je projekt po 1 roce zkušebního fungování smluvně a finančně zajištěn na další 3 roky Vydávání stanovisek k projektům v rámci stavebního řízení je pro správce inženýrských sítí velmi nákladné – existuje silný tlak na vytvoření jednoho centra poskytujícího garantované vyjádření o průběhu inženýrských sítí za všechny správce s využitím principu fungování datového skladu – za tímto účelem se ve Zlínském kraji rozbíhá projekt, který má posoudit reálnost takové koncepce Ekonomická výhodnost společného financování ÚMPS zapojuje postupně do projektu i ostatní privátní správce (teplárny, společnosti provozující kabelové televize..), problém zůstane u veřejnoprávních institucí Samotný proces aktualizace již lze považovat za rutinní proces, je potřeba se v rámci projektu zaměřit na využívání získaných dat

23 Sloučení regionálních správců inženýrských sítí pod několik silných společností zvyšuje tlak na standardizaci datové základny, usnadňuje zavádění společných postupů a vytváří dobré podmínky pro rozšíření projektu Na některých Krajích se začínají myšlenkou JDTM vážně zabývat, sdružení správců nabízí Krajům spolupráci Existuje společný zájem některých profesních skupin, aby se v procesu schvalování stavebního zákona podařilo prosadit takovou legislativní změnu, která zajistí aktualizaci DTM v souvislosti se stavebním řízením (nestačí získat průběhy inženýrských sítí, musí k nim existovat i polohopis – jenom vůči ÚMPS mají sítě úplnou vypovídací hodnotu) Seminář Nemofora 6.10 2005 k Webovým portálů technických map a komunikace správců sítí s veřejnou správou ochota ČÚZK metodicky ošetřovat oblast tvorbu a aktualizaci DTM shoda v pohledu na nutnost ošetření této oblasti v rámci stavebního zákona Jaká je budoucnost DTM v ČR

24 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje RNDr. Ivo Skrášek, Odbor Kancelář ředitele, oddělení informatiky Ing. Miroslava Knotková Odbor."

Podobné prezentace


Reklamy Google